LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL KAI KURIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMŲ PAKEITIMO BEI PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

 

2002 m. spalio 29 d. Nr. 560

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2002, Nr. 20-766) 11.5 punktu,

1. Pakeičiu Licencijų medžiojamiesiems gyvūnams sumedžioti išdavimo tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 444 „Dėl Licencijų medžiojamiesiems gyvūnams sumedžioti išdavimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 84-3667):

1.1. išdėstau 6 ir 7 punktus taip:

6. Agentūros išduoda medžioklės plotų naudotojams skirtą Licencijų kiekį (medžioklės plotų naudotojų pageidavimu visą arba dalimis) ir visam medžioklės sezonui reikalingą medžioklės lapų kiekį. Medžiotojų visuomeninių organizacijų, vienijančių medžiotojų klubus ir būrelius arba pavienius medžioklės plotų naudotojus, atstovai, gavę visuomeninei organizacijai priklausančių medžioklės plotų naudotojų raštišką įgaliojimą, šiems medžioklės plotų naudotojams skirtas Licencijas bei reikalingus medžioklės lapus gali gauti Agentūrose. Išduodami Licencijos ir medžioklės lapai registruojami nustatytos formos žurnaluose (pridedama). Už išduodamas Licencijas turi būti sumokėta nustatyta valstybės rinkliava bei pateikiama tą faktą patvirtinančio dokumento kopija. Nepanaudojus Licencijų, sumokėta valstybės rinkliava negrąžinama. Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių (Žin., 2000, Nr. 53-1540; 2002, Nr. 97-4308) nustatyta tvarka, pakeitus nustatytus medžiojamųjų gyvūnų sumedžiojimo limitus, medžioklės plotų naudotojai, kuriems medžiojamųjų gyvūnų sumedžiojimo limitas sumažintas, turi teisę turimas nepanaudotas Licencijas perduoti tiems medžioklės plotų naudotojams, kuriems medžiojamųjų gyvūnų sumedžiojimo limitas padidintas, apie tai raštu informuodami Agentūrą, kuri išdavė šias Licencijas.

7. Iki kiekvienų metų balandžio 5 d. ir lapkričio 5 d. medžioklės plotų naudotojai ar jų įgalioti atstovai Licencijas išdavusioms Agentūroms pateikia nustatytos formos ataskaitą apie medžiojamųjų gyvūnų išteklių panaudojimą. Medžioklės plotų naudotojai, parduodami žvėrieną ją superkančioms įmonėms, privalo pateikti ir palikti šioms įmonėms Licenciją.“;

1.2. išdėstau 9 punktą taip:

9. Medžioklės sezono metu panaudotų Licencijų atkarpas ir panaudotus medžioklės lapus 3 metus saugo medžioklės plotų naudotojai. Esant būtinybei, Licencijas išdavusi Agentūra turi teisę pareikalauti, o medžioklės plotų naudotojai privalo pateikti šiuos dokumentus. Pasibaigus saugojimo terminui, šie dokumentai sunaikinami nustatytąja tvarka.“

2. Pakeičiu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymą Nr. 511 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių, patvirtintų aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ naujos redakcijos (Žin., 2002, Nr. 97-4308) ir išdėstau 3.1 punktą taip:

3.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 53-1540) 2 ir 3 punktus;“.

3. Pakeičiu Medžiotojo selekcininko kvalifikacijos suteikimo tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 507 „Dėl Medžiotojų selekcininkų mokymo programos ir Medžiotojo selekcininko kvalifikacijos suteikimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 97-4305):

3.1. išdėstau 4 punktą taip:

4. Kursų rengėjas ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki numatomų organizuoti Medžiotojų selekcininkų mokymo kursų pradžios privalo Valstybinei aplinkos apsaugos inspekcijai (toliau – Inspekcija) pateikti informaciją apie organizuojamus medžiotojų selekcininkų mokymo kursus, nurodydamas jų vietą ir laiką, kursų vadovą, atskirų temų lektorius, kursų trukmę akademinėmis valandomis, Kursų rengėjo sudarytą kvalifikacinio egzamino komisijos sudėtį bei paskirtą jos pirmininką, kitus duomenis, liudijančius pasirengimą organizuoti kursus. Inspekcija, pasitelkusi Medžioklės trofėjų ekspertų tarybos narius, turi teisę tikrinti, ar Kursų rengėjas yra tinkamai pasirengęs šiam darbui, t. y. ar kursų vadovas ir lektoriai atitinka šios tvarkos 3 punkte nustatytą kvalifikaciją ir ar turi parengęs visų Lietuvos Respublikoje leidžiamų medžioti laukinių gyvūnų medžioklės trofėjų pavyzdžius (skirtingo amžiaus ir skirtingų atrankos grupių briedžių, tauriųjų elnių, stirninų ragų ir šernų ilčių pavyzdžius, leidžiamų medžioti plėšriųjų ir kanopinių žvėrių kaukoles, skirtingo amžiaus elninių žvėrių ir šernų apatinius žandikaulius, paveikslus, nuotraukas, plakatus, skaidres, videofilmus, iliustruojančius visus Medžiotojų selekcininkų mokymo programos skyrius). Nustačiusi, kad Kursų rengėjas neatitinka šioje tvarkoje keliamų reikalavimų, Inspekcija pateikia nurodymus per nustatytą terminą ištaisyti nurodytus trūkumus. Nurodytų trūkumų per nustatytą terminą neištaisius, Inspekcija pateikia nurodymą nutraukti tolesnį Medžiotojų selekcininkų mokymo kursų vedimą.“;

3.2. išdėstau 6 punktą taip:

6. Medžiotojo selekcininko kvalifikacinio egzamino komisija (toliau – Komisija) sudaroma iš asmenų, kurių kvalifikacija atitinka šios tvarkos 3 punkte nurodytus reikalavimus. Komisijoje turi būti ne mažiau nei trys asmenys. Komisijos pirmininku gali būti skiriamas tik Medžioklės trofėjų ekspertų tarybos narys. Inspekcija, motyvuodama savo sprendimą, gali pareikalauti pakeisti ar papildyti Komisijos sudėtį.“

4. Pripažįstu netekusiais galios šiuos įsakymus:

4.1. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos 1995 m. gegužės 5 d. įsakymą Nr. 80;

4.2. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos 1995 m. birželio 5 d. įsakymą Nr. 98;

4.3. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos 1996 m. balandžio 10 d. įsakymą Nr. 60 „Dėl medžiotojų-selekcininkų ruošimo, atestavimo ir kvalifikacijos suteikimo“;

4.4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. liepos 17 d. įsakymą Nr. 303 „Dėl medžioklės plotų nuomos sutarčių ir medžioklės plotų vienetų registravimo žurnalų pildymo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 60-1793).

5. Aplinkos ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje vadovautis reikšminiu žodžiu „gyvūnija“.

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS