LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBOS

N U T A R I M A S

 

DĖL PAAIŠKINIMŲ DĖL MAŽAREIKŠMIŠKUMO LIETUVOS RESPUBLIKOS REKLAMOS ĮSTATYMO BYLOSE PATVIRTINIMO

 

2013 m. rugsėjo 24 d. Nr. 1S-134

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 64-1937; 2013, Nr. 57-2854) (toliau – Reklamos įstatymas) 19 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 25 straipsnio 5 dalies 6 punktu, Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 30-856; 2012, Nr. 42-2041) (toliau – Konkurencijos įstatymas) 18 straipsnio 2 dalies 2 punktu, siekdama paaiškinti, į kokius požymius ji atsižvelgs vertindama, ar pranešime (skunde) nurodyti faktai yra mažareikšmiai, nedarantys žalos Reklamos įstatymo saugomiems asmenų interesams, nutaria:

1. Patvirtinti Paaiškinimus dėl mažareikšmiškumo Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo bylose (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Konkurencijos tarybos 2011 m. gegužės 25 d. nutarimą Nr. 1S-98 „Dėl Konkurencijos tarybos paaiškinimų dėl mažareikšmiškumo Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo bylose“ (Žin., 2011, Nr. 65-3099);

2.2. Konkurencijos tarybos 2013 m. balandžio 3 d. nutarimą Nr. 1S-50 „Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2011 m. gegužės 25 d. nutarimo Nr. 1S-98 „Dėl Konkurencijos tarybos paaiškinimų dėl mažareikšmiškumo Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo bylose“ pakeitimo“ (Žin., 2013, Nr. 37-1833).

 

 

 

Pirmininko pavaduotoja,

pavaduojanti pirmininką                                                            Jūratė Šovienė


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos

2013 m. rugsėjo 24 d. nutarimu Nr. 1S-134

 

PAAIŠKINIMAI DĖL MAŽAREIKŠMIŠKUMO LIETUVOS RESPUBLIKOS REKLAMOS ĮSTATYMO BYLOSE

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Paaiškinimai dėl mažareikšmiškumo Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo bylose (toliau – Paaiškinimai) nustato pagrindinius faktų pripažinimo mažareikšmiais požymius (toliau – Mažareikšmiškumo požymiai), kuriais vadovaudamasi Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba) vertina, ar Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 64-1937; 2013, Nr. 57-2854) (toliau – Reklamos įstatymas) pagrindu Konkurencijos tarybai pateiktame pranešime (skunde) nurodyti faktai yra mažareikšmiai, nedarantys žalos Reklamos įstatymo saugomiems interesams.

2. Šiuose Paaiškinimuose sąvokos vartojamos taip, kaip jos aiškinamos taikant Reklamos įstatymą.

 

II. MAŽAREIKŠMIŠKUMO POŽYMIŲ TAIKYMAS

 

3. Konkurencijos taryba remiasi Mažareikšmiškumo požymiais, kai Reklamos įstatymo 25 straipsnio 5 dalies 6 punkte nurodytu pagrindu sprendžia klausimą dėl pranešimuose (skunduose) nurodytų galimų Reklamos įstatymo 5 ir 6 straipsnių reikalavimų pažeidimų (toliau – galimi pažeidimai) nagrinėjimo procedūros (toliau – Procedūra) pradėjimo.

4. Spręsdama, ar pranešime (skunde) nurodyti faktai yra mažareikšmiai, Konkurencijos taryba kiekvienu atveju atlieka konkrečių faktinių aplinkybių vertinimą vadovaudamasi Mažareikšmiškumo požymiais.

5. Nė vienas iš Mažareikšmiškumo požymių neturi iš anksto nustatytos lemiamos įtakos Konkurencijos tarybos sprendimui dėl pranešime (skunde) nurodytų faktų pripažinimo mažareikšmiais, tačiau Konkurencijos tarybai gali pakakti nustatyti vieną iš Mažareikšmiškumo požymių, kad galėtų pripažinti faktus mažareikšmiais.

 

III. MAŽAREIKŠMIŠKUMO POŽYMIAI

 

6. Konkurencijos taryba spręsdama, ar faktai, nurodyti pranešime (skunde) dėl galimo pažeidimo, yra mažareikšmiai, atsižvelgs į šiuos Mažareikšmiškumo požymius:

6.1. nežymus reklamos sklaidos mastas. Konkurencijos taryba, vertindama, ar pranešime (skunde) nurodyti faktai turi šį Mažareikšmiškumo požymį, atsižvelgs į reklamos skleidimo dažnumą, sklaidos priemonių skaičių bei kitas sklaidos masto nustatymui reikšmingas aplinkybes, pavyzdžiui, spaudos tiražą, televizijos kanalų, radijo stočių, interneto tinklalapių skaičių. Pavyzdžiui, Mažareikšmiškumo požymiu gali būti pripažinta aplinkybė, kad reklama skleista reklaminiu plakatu vienos parduotuvės vitrinos lange;

6.2. labai trumpa reklamos sklaidos trukmė. Konkurencijos taryba, vertindama, ar pranešime (skunde) nurodyti faktai turi šį Mažareikšmiškumo požymį, atsižvelgs į bendrą reklamos sklaidos trukmę. Pavyzdžiui, Mažareikšmiškumo požymiu gali būti pripažinta aplinkybė, kad reklama skleista tik kelias dienas;

6.3. nežymus reklamos poveikis vartotojų ekonominiam elgesiui. Konkurencijos taryba, vertindama, ar pranešime (skunde) nurodyti faktai turi šį Mažareikšmiškumo požymį, atsižvelgs į reklamoje pateiktos informacijos, su kuria susijęs galimas pažeidimas, turinį ir tai, ar jis yra tiesiogiai susijęs su skatinimu įsigyti prekių iš reklamos davėjo ar naudotis jo paslaugomis. Pavyzdžiui, Mažareikšmiškumo požymiu gali būti pripažinta aplinkybė, kad reklamoje pateiktoje informacijoje yra nežymių netikslumų (paklaidų) ar bendro pobūdžio su prekėmis ir paslaugomis nesusijusių teiginių, kurie gali daryti tik nereikšmingą įtaką vartotojo sprendimui pasirinkti reklamos davėjo prekes ar paslaugas;

6.4. galimas pažeidimas yra susijęs su reklamoje pateikta informacija, kai reklama yra skirta specialių žinių turinčiai reklamos vartotojų grupei. Konkurencijos taryba, vertindama, ar pranešime (skunde) nurodyti faktai turi šį Mažareikšmiškumo požymį, atsižvelgs į reklamoje pateiktos informacijos turinį ir kompetenciją, kurią gali turėti vidutinis reklamos vartotojų grupės, kuriai skirta reklama, narys. Pavyzdžiui, Mažareikšmiškumo požymiu gali būti pripažinta aplinkybė, kad reklama yra skirta specialių profesinių žinių turintiems asmenims (gydytojams, ekonomistams, teisininkams, informacinių technologijų specialistams ar kitiems) ir reklamoje nurodytos prekės ar paslaugos yra susijusios su šia profesine veikla;

6.5. galimas pažeidimas atsirado dėl techninės klaidos. Konkurencijos taryba, vertindama, ar pranešime (skunde) nurodyti faktai turi šį Mažareikšmiškumo požymį, atsižvelgs į klaidos pobūdį ir reklamos davėjo veiksmus ją ištaisant. Pavyzdžiui, Mažareikšmiškumo požymiu gali būti pripažinta aplinkybė, kad yra pakankamai įrodymų, jog reklamoje buvusi techninė klaida buvo operatyviai pašalinta.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

7. Be šių Paaiškinimų III skyriuje nurodytų Mažareikšmiškumo požymių, Konkurencijos taryba turi teisę atsižvelgti ir į kitas aplinkybes, reikšmingas pranešimuose (skunduose) nurodytų faktų mažareikšmiškumo vertinimui.

 

_________________