LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. BIRŽELIO 24 D. NUTARIMO NR. 967 „DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJO STATUSO ATKŪRIMO IR PAREIGŲ SIŪLYMO BUVUSIEMS KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2004 m. sausio 19 d. Nr. 45

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Valstybės tarnautojų statuso atkūrimo ir pareigų siūlymo buvusiems karjeros valstybės tarnautojams tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl Valstybės tarnautojo statuso atkūrimo ir pareigų siūlymo buvusiems karjeros valstybės tarnautojams tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 65-2655):

1.1. Išdėstyti 1 punktą taip:

1. Ši tvarka reglamentuoja valstybės tarnautojo statuso atkūrimą – grįžimą į eitas arba, jeigu nėra tokios galimybės, kitas tos pačios ar žemesnės kategorijos pareigas ir pareigų siūlymą buvusiems karjeros valstybės tarnautojams.“.

1.2. Išdėstyti 2 punktą taip:

2. Pagal šią tvarką teisę atkurti valstybės tarnautojo statusą turi Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) 16 straipsnio 2 dalyje nurodyti asmenys, išskyrus asmenis, kuriems garantuojama teisė grįžti į eitas pareigas.“.

1.3. Išdėstyti 3 punktą taip:

3. Asmenys, siekiantys atkurti valstybės tarnautojo statusą, turi atitikti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 9 straipsnyje nustatytus reikalavimus.“.

1.4. Pripažinti 4 punktą netekusiu galios.

1.5. Išdėstyti 5 punktą taip:

5. Asmenys, turintys teisę atkurti valstybės tarnautojo statusą, gali atkurti jį per 3 mėnesius nuo Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje nurodytų aplinkybių atsiradimo.“.

1.6. Išdėstyti 6 punktą taip:

6. Asmuo, siekiantis atkurti valstybės tarnautojo statusą, dėl valstybės tarnautojo statuso atkūrimo kreipiasi į valstybės tarnybos tvarkymo funkcijas atliekančią įstaigą (toliau vadinama – valstybės tarnybos tvarkymo įstaiga), pateikdamas rašytinį prašymą atkurti valstybės tarnautojo statusą (toliau vadinama – prašymas).“.

1.7. Išdėstyti 7.1 punktą taip:

7.1. išsilavinimą ar kvalifikaciją liudijančių dokumentų kopijos;“.

1.8. Išdėstyti 7.2 punktą taip:

7.2. anketa (šios tvarkos priedas);“.

1.9. Išdėstyti 9 punktą taip:

9. Valstybės tarnybos tvarkymo įstaiga asmeniui, siekiančiam atkurti valstybės tarnautojo statusą, siūlo atkurti valstybės tarnautojo statusą einant tas pareigas, kurias jis ėjo prieš prarasdamas valstybės tarnautojo statusą, arba, jeigu nėra tokios galimybės, kitas tos pačios ar žemesnės kategorijos pareigas.“.

1.10. Išdėstyti 10 punktą taip:

10. Asmeniui, siekiančiam atkurti valstybės tarnautojo statusą, pateikusiam prašymą, apie galimybę atkurti valstybės tarnautojo statusą pranešama raštu, nurodant valstybės ar savivaldybės instituciją ar įstaigą (toliau vadinama – įstaiga), kurioje siūloma atkurti valstybės tarnautojo statusą, ir pridedant pareigybės, kuri siūloma, aprašymą.“.

1.11. Išdėstyti 17 punktą taip:

17. Su prašymu siūlyti kitas karjeros valstybės tarnautojo pareigas buvę karjeros valstybės tarnautojai (išskyrus karjeros valstybės tarnautojus, kuriems suėjo 62 metai ir 6 mėnesiai), atleisti dėl pareigybės panaikinimo (toliau vadinama – buvęs karjeros valstybės tarnautojas), turi kreiptis į valstybės tarnybos tvarkymo įstaigą. Prie prašymo pridedami šios tvarkos 7 punkte nurodyti dokumentai.“.

1.12. Papildyti šiuo 171 punktu:

171. Gavusi šios tvarkos 17 punkte nurodytą prašymą ir prie jo pridėtus dokumentus, valstybės tarnybos tvarkymo įstaiga per 5 darbo dienas raštu informuoja buvusį karjeros valstybės tarnautoją, kad prašymas gautas ir kad atsiradus laisvoms karjeros valstybės tarnautojo pareigoms, kurių reikalavimus šis asmuo atitinka, jis raštu bus informuotas apie galimybę eiti šias laisvas karjeros valstybės tarnautojo pareigas. Esant nurodytajam prašymui, valstybės tarnybos tvarkymo įstaiga 6 mėnesius nuo atleidimo iš pareigų dienos teikia buvusiam karjeros valstybės tarnautojui rašytinius pasiūlymus eiti laisvas tos pačios ar žemesnės kategorijos karjeros valstybės tarnautojo pareigas, jeigu jis atitinka Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 9 straipsnyje nustatytus reikalavimus.“.

1.13. Įrašyti 19 punkte vietoj žodžių „17 punkte“ žodžius „171 punkte“.

1.14. Papildyti tvarką priedu (pridedama).

2. Šio nutarimo 1.11 punktas netaikomas buvusiems karjeros valstybės tarnautojams, atleistiems dėl pareigybės panaikinimo iki šio nutarimo įsigaliojimo.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                            VIRGILIJUS BULOVAS

 

 

Valstybės tarnautojo statuso atkūrimo ir

pareigų siūlymo buvusiems karjeros valstybės

tarnautojams tvarkos

priedas

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2004 m. sausio 19 d. nutarimo Nr. 45

redakcija)

 

ANKETA

__________________

(data)

 

Vardas ir pavardė                                                        ______________________________________

Gimimo data                                                               ______________________________________

Adresas                                                                       ______________________________________

Telefono numeris                                                        ______________________________________

Elektroninio pašto adresas                                          ______________________________________

Valstybės tarnautojo pareigos, eitos iki atleidimo

iš valstybės tarnybos (pavadinimas, lygis,

kategorija)                                                                   ______________________________________

Įstaiga, kurioje pageidaujama eiti

valstybės tarnautojo pareigas                                      ______________________________________

Įstaiga, kurioje nepageidaujama

eiti valstybės tarnautojo pareigas                                ______________________________________

Gyvenamoji vietovė, kurioje pageidaujama eiti

valstybės tarnautojo pareigas                                      ______________________________________

Pageidaujamos eiti valstybės tarnautojo pareigos       ______________________________________

Išsilavinimas                                                                ______________________________________

Užsienio kalbų mokėjimas (10 balų sistema)              ______________________________________

Kompiuterinės programos, kuriomis

geba dirbti                                                                   ______________________________________

Privalumai, įgūdžiai, dalykinės savybės    __________________________________________

 

________________               _____________________________

                                                                  (parašas)                                                    (vardas ir pavardė)

______________