Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

Dėl MOBILIZACIJOS PLANŲ RENGIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2012 m. liepos 18 d. Nr. 879

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 116-2695; 2011, Nr. 72-3464) 6 straipsnio 5 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Mobilizacijos planų rengimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

KRAŠTO APSAUGOS MINISTRĖ                                                  RASA JUKNEVIČIENĖ


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 879

 

MOBILIZACIJOS PLANŲ RENGIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mobilizacijos planų rengimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato valstybės, civilinių mobilizacijos institucijų mobilizacijos jungtinio, ginkluotųjų pajėgų, Krašto apsaugos ministerijos ir civilinių mobilizacijos institucijų mobilizacijos planų sudarymo, derinimo, teikimo tvirtinti, atnaujinimo ir saugojimo tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 116-2695; 2011, Nr. 72-3464) ir kituose teisės aktuose.

 

II. VALSTYBĖS MOBILIZACIJOS PLANO IR CIVILINIŲ MOBILIZACIJOS INSTITUCIJŲ MOBILIZACIJOS JUNGTINIO PLANO RENGIMAS

 

3. Valstybės mobilizacijos plane numatomi veiksmai ir priemonės, turinčios užtikrinti mobilizacijos vykdymą valstybėje. Civilinių mobilizacijos institucijų mobilizacijos jungtinio plano (toliau – Jungtinis planas) projektas yra Valstybės mobilizacijos plano projekto sudėtinė dalis. Valstybės mobilizacijos planui parengti naudojama informacija ir duomenys iš ginkluotųjų pajėgų, civilinių mobilizacijos institucijų, Krašto apsaugos ministerijos mobilizacijos planų.

4. Jungtiniame plane numatomi veiksmai ir priemonės, turinčios užtikrinti civilinių mobilizacijos institucijų veiksmų suderinamumą ir bendradarbiavimą vykdant gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas, paramos ginkluotosioms pajėgoms funkcijas ir teikiant priimančiosios šalies paramą paskelbus mobilizaciją. Jungtiniam planui parengti naudojama informacija ir duomenys iš civilinių mobilizacijos institucijų mobilizacijos planų.

5. Jungtinio plano ir Valstybės mobilizacijos plano projektus rengia Mobilizacijos departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – Mobilizacijos departamentas).

6. Mobilizacijos departamento direktorius Jungtinio plano projektui parengti gali sudaryti darbo grupę iš Mobilizacijos departamento ir civilinių mobilizacijos institucijų deleguotų atstovų, o Valstybės mobilizacijos plano projektui parengti – iš Mobilizacijos departamento, Krašto apsaugos ministerijos, Lietuvos kariuomenės ir kitų ginkluotąsias pajėgas karo padėties metu  sudarančių institucijų (toliau – ginkluotąsias pajėgas sudarančios institucijos), valstybės rezervo koordinatoriaus ir tvarkytojų deleguotų atstovų.

7. Mobilizacijos departamentas prireikus kreipiasi į civilines mobilizacijos institucijas, krašto apsaugos sistemos institucijas, kitas valstybės, savivaldybių institucijas, įstaigas ir ūkio subjektus dėl Valstybės mobilizacijos planui ir Jungtiniam planui parengti reikalingos informacijos ir duomenų pateikimo. Civilinės mobilizacijos institucijos, krašto apsaugos sistemos, kitos valstybės, savivaldybių institucijos ar įstaigos ir ūkio subjektai per 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo privalo neatlygintinai pateikti Mobilizacijos departamentui reikalingus duomenis ir informaciją. 

8. Mobilizacijos departamentas parengtą Jungtinio plano projektą pateikia derinti civilinėms mobilizacijos institucijoms, kurių veiksmai ir priemonės numatytos šiame projekte.

9. Civilinė mobilizacijos institucija per 15 darbo dienų nuo Jungtinio plano projekto gavimo derinti raštu suderina šiai civilinei mobilizacijos institucijai Jungtiniame plane numatomus veiksmus ir priemones arba pateikia pastabas ir pasiūlymus. Jeigu per šiame punkte nurodytą terminą civilinė mobilizacijos institucija nepateikia pastabų ir pasiūlymų, laikoma, kad ji pritaria Jungtiniame plane jai numatomiems veiksmams ir priemonėms.

10. Mobilizacijos departamentas arba darbo grupė (jeigu ji buvo sudaryta) patikslina Jungtinio plano projektą pagal civilinių mobilizacijos institucijų pateiktas pastabas ir pasiūlymus arba parengia derinimo pažymą.

11. Parengtą Valstybės mobilizacijos plano projektą Mobilizacijos departamentas teikia krašto apsaugos ministrui. Krašto apsaugos ministras teisės aktų nustatyta tvarka iki atitinkamų kalendorinių metų II ketvirčio pabaigos teikia jį tvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybei. Lietuvos Respublikos Vyriausybei teikiamas Valstybės mobilizacijos plano projektas turi būti suderintas su Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymo 13 straipsnio 4 dalyje nurodytomis institucijomis ir įstaigomis.

12. Mobilizacijos departamentas kas 3 metai įvertina Jungtinio plano ir Valstybės mobilizacijos plano keitimo tikslingumą atsižvelgdamas į tai, ar pokyčiai valstybėje daro reikšmingą įtaką efektyviam tolesniam šiuose planuose numatytų priemonių ir veiksmų atlikimui, ir teikia išvadą krašto apsaugos ministrui. Krašto apsaugos ministras prireikus per 10 darbo dienų nuo išvados pateikimo paveda Mobilizacijos departamentui pakeisti Jungtinį planą ir Valstybės mobilizacijos planą. Šie planai keičiami Aprašo 6–11 punktuose nustatyta tvarka.

13. Patvirtinto Valstybės mobilizacijos plano kopijos teisės aktų nustatyta tvarka pateikiamos Mobilizacijos departamentui ir Lietuvos kariuomenei.

14. Mobilizacijos departamentas per 10 darbo dienų nuo patvirtinto Jungtinio plano gavimo teisės aktų nustatyta tvarka pateikia jo kopijas civilinėms mobilizacijos institucijoms, kurių veiksmai ir priemonės numatyti šiame plane.

 

III. GINKLUOTŲJŲ PAJĖGŲ MOBILIZACIJOS PLANO RENGIMAS

 

15. Ginkluotųjų pajėgų mobilizacijos plano projektą rengia Lietuvos kariuomenė. Kariuomenės vadas Ginkluotųjų pajėgų mobilizacijos planui parengti gali sudaryti darbo grupę iš Lietuvos kariuomenės, kitų krašto apsaugos sistemos institucijų, taip pat kitų ginkluotąsias pajėgas sudarančių institucijų deleguotų atstovų.

16. Ginkluotųjų pajėgų mobilizacijos planas keičiamas kas 3 metai iki atitinkamų kalendorinių metų pabaigos arba kariuomenės vado pavedimu Aprašo 17–18 punktuose nustatyta tvarka.

17. Kai turimų duomenų nepakanka Ginkluotųjų pajėgų mobilizacijos planui parengti, Lietuvos kariuomenė kreipiasi į krašto apsaugos sistemos institucijas, jų padalinius, kitas valstybės ar savivaldybių institucijas, įstaigas ir ūkio subjektus dėl Ginkluotųjų pajėgų mobilizacijos planui parengti reikalingos informacijos ir duomenų pateikimo. Valstybės, savivaldybių institucijos, įstaigos ir ūkio subjektai per 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo privalo neatlygintinai pateikti Lietuvos kariuomenei informaciją ir duomenis, kurių reikia Ginkluotųjų pajėgų mobilizacijos planui parengti.

18. Parengtas ir kariuomenės vado vizuotas Ginkluotųjų pajėgų mobilizacijos plano projektas teikiamas krašto apsaugos ministrui. Krašto apsaugos ministras Ginkluotųjų pajėgų mobilizacijos plano projektą teisės aktų nustatyta tvarka teikia tvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybei. Lietuvos Respublikos Vyriausybei teikiamas Ginkluotųjų pajėgų mobilizacijos plano projektas turi būti suderintas su ginkluotąsias pajėgas sudarančiomis institucijomis.

19. Patvirtinto Ginkluotųjų pajėgų mobilizacijos plano kopijos teisės aktų nustatyta tvarka pateikiamos Mobilizacijos departamentui ir Lietuvos kariuomenei.

20. Lietuvos kariuomenė per 10 darbo dienų nuo patvirtinto Ginkluotųjų pajėgų mobilizacijos plano gavimo teisės aktų nustatyta tvarka pateikia jo kopijas kitoms ginkluotąsias pajėgas sudarančioms institucijoms, kurių veiksmai ir priemonės numatyti šiame plane.

 

IV. KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS MOBILIZACIJOS PLANO RENGIMAS

 

21. Krašto apsaugos ministerijos mobilizacijos planą (toliau – Ministerijos mobilizacijos planas) rengia krašto apsaugos ministro paskirtas Krašto apsaugos ministerijos administracijos padalinys arba krašto apsaugos sistemos institucija (toliau – Ministerijos mobilizacijos plano rengėjas).

22. Ministerijos mobilizacijos plano rengėjo teikimu krašto apsaugos ministro įsakymu Ministerijos mobilizacijos plano projektui parengti iš krašto apsaugos sistemos institucijų ir jų padalinių atstovų gali būti sudaryta darbo grupė.

23. Dėl Ministerijos mobilizacijos plano projektui parengti reikalingos informacijos ir duomenų Ministerijos mobilizacijos plano rengėjas gali kreiptis į Krašto apsaugos ministerijos ir kitų krašto apsaugos sistemos institucijų padalinius. Informacija ir duomenys privalo būti pateikti per 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo.

24. Ministerijos mobilizacijos plano projektą Ministerijos mobilizacijos plano rengėjas ne vėliau kaip iki einamųjų kalendorinių metų pabaigos teisės aktų nustatyta tvarka teikia tvirtinti krašto apsaugos ministrui. Krašto apsaugos ministrui teikiamas Ministerijos mobilizacijos plano projektas turi būti suderintas su Krašto apsaugos ministerijos administracijos padaliniais ir krašto apsaugos sistemos institucijomis.

25. Ministerijos mobilizacijos plano rengėjas iki einamųjų kalendorinių metų II ketvirčio pabaigos įvertina galiojančio Ministerijos mobilizacijos plano keitimo tikslingumą atsižvelgdamas į tai, ar krašto apsaugos sistemos institucijų veiklos pokyčiai daro reikšmingą įtaką efektyviam tolesniam šiame plane numatytų priemonių ir veiksmų atlikimui, ir prireikus teikia krašto apsaugos ministrui pasiūlymą dėl Ministerijos mobilizacijos plano pakeitimo. 

26. Krašto apsaugos ministras per 10 darbo dienų nuo Aprašo 25 punkte nurodyto pasiūlymo pateikimo paveda Ministerijos mobilizacijos plano rengėjui pakeisti Ministerijos mobilizacijos planą. Ministerijos mobilizacijos planas keičiamas Aprašo 21–24 punktuose nustatyta tvarka.

27. Patvirtintas Ministerijos mobilizacijos planas saugomas Krašto apsaugos ministerijoje, jo kopijos per 10 darbo dienų pateikiamos Mobilizacijos departamentui, kitiems Krašto apsaugos ministerijos struktūriniams padaliniams ir krašto apsaugos sistemos institucijoms, kurių veiksmai ir priemonės numatyti šiame plane.

 

V. CIVILINĖS MOBILIZACIJOS INSTITUCIJOS MOBILIZACIJOS PLANO RENGIMAS

 

28. Civilinės mobilizacijos institucijos (toliau – Institucija) mobilizacijos plano projektas rengiamas vadovaujantis Institucijai skirta valstybine mobilizacine ir (ar) priimančiosios šalies paramos teikimo užduotimi, Institucijos nuostatais ir kitais teisės aktais.

29. Institucijos mobilizacijos plano turinio, struktūros ir formos reikalavimus nustato Mobilizacijos departamento direktorius, tvirtindamas civilinių mobilizacijos institucijų mobilizacijos planų sudarymo metodinius nurodymus. 

30. Institucija gali kreiptis raštu į valstybės ir savivaldybių institucijas ar įstaigas, ūkio subjektus dėl Institucijos mobilizacijos plano projektui parengti reikalingos informacijos ir duomenų. Valstybės ir savivaldybių institucijos ar įstaigos, ūkio subjektai per 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo privalo neatlygintinai pateikti civilinei mobilizacijos Institucijai reikalingus duomenis ir informaciją.

31. Institucijos mobilizacijos plano projekto rengimą, derinimą ir teikimą tvirtinti organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Institucijos vadovo paskirtas asmuo arba sudaryta darbo grupė.

32. Parengtas Institucijos mobilizacijos planas ne vėliau kaip iki kalendorinių metų lapkričio 1 d. teikiamas derinti Mobilizacijos departamentui.

33. Mobilizacijos departamentas per 15 darbo dienų nuo Institucijos mobilizacijos plano gavimo suderina jį arba derinimo išvadoje nurodo šio plano trūkumus ir grąžina jį kartu su derinimo išvada Institucijai.

34. Institucija, atsižvelgdama į Mobilizacijos departamento pateiktas pastabas ir pasiūlymus, patikslina Institucijos mobilizacijos planą. Jeigu Institucija neatsižvelgia į Mobilizacijos departamento derinimo išvadoje pateiktas pastabas, ji parengia ir pateikia Mobilizacijos departamentui pažymą, kurioje nurodo argumentus, kodėl neatsižvelgta į gautas pastabas.

35. Institucijos mobilizacijos planą tvirtina Institucijos vadovas.

36. Institucijos vadovo paskirtas asmuo arba sudaryta darbo grupė iki kiekvienų kalendorinių metų II ketvirčio pabaigos įvertina esamą padėtį, numatomus Institucijos vadovybės, struktūrinių padalinių, jai pavaldžių įstaigų veiklos pokyčius ir jų įtaką galiojančiame Institucijos mobilizacijos plane numatytiems veiksmams ir priemonėms ir prireikus Institucijos vadovo paskirtas asmuo arba sudarytos darbo grupės vadovas priima sprendimą pakeisti Institucijos mobilizacijos planą arba palikti jį nepakeistą.

37. Priėmus sprendimą palikti Institucijos mobilizacijos planą nepakeistą, Institucija per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo raštu praneša apie tai Mobilizacijos departamentui.

38. Priėmus sprendimą pakeisti Institucijos mobilizacijos planą, jis pakeičiamas Aprašo 30–35 punktuose nustatyta tvarka iki kiekvienų kalendorinių metų pabaigos.

39. Pakeitus arba patvirtinus naują Institucijai skirtą valstybinę mobilizacinę ir (ar) priimančiosios šalies paramos teikimo užduotį (toliau – užduotis), Institucija privalo per 4 mėnesius nuo užduoties įsigaliojimo dienos, jeigu užduotyje nenurodytas kitas terminas, pakeisti Institucijos mobilizacijos planą ir pateikti jį derinti Mobilizacijos departamentui. Institucijos mobilizacijos planas keičiamas, derinamas ir tvirtinamas Aprašo 30–35 punktuose nustatyta tvarka (šiuo atveju netaikomas Aprašo 32 punkte nustatytas terminas).

40. Patvirtintas Institucijos mobilizacijos planas saugomas Institucijoje. Patvirtinto Institucijos mobilizacijos plano kopiją ir jo elektroninę versiją per 10 darbo dienų nuo jo patvirtinimo Institucija pateikia Mobilizacijos departamentui.

_________________