LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

1998 m. liepos 23 d. Nr. 921

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41(1)-1131) 29 straipsnio 8 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos nuostatus (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. balandžio 24 d. nutarimą Nr. 392 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 37-911).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                              Gediminas Vagnorius

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                            Vincas Babilius

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1998 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 921

 

Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos nuostatai

 

Bendrosios nuostatos

 

1. Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (toliau vadinama – Ūkio ministerija, ministerija) yra Lietuvos Respublikos vykdomosios valdžios institucija.

Ūkio ministerija vykdo įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestos ūkio srities valstybės valdymo funkcijas ir įgyvendina šioje srityje valstybės politiką.

2. Ūkio ministerija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, taip pat šiais nuostatais.

3. Ūkio ministerija yra juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu bei savo pavadinimu.

4. Ūkio ministerija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

 

Ūkio ministerijos uždaviniai ir funkcijos

 

5. Svarbiausieji Ūkio ministerijos uždaviniai yra:

5.1. numatyti Lietuvos ūkio plėtros strategines (ilgalaikes) bei vidutinės trukmės laikotarpio kryptis, taip pat kai kurių ūkio šakų – pramonės, energetikos, prekybos – prioritetus ir tikslus;

5.2. rengti Nacionalinę energetikos strategiją, organizuoti jos įgyvendinimą;

5.3. numatyti kartu su kitomis ministerijomis pagal savo kompetenciją valstybės ekonomikos reguliavimo politikos kryptis (ekonomikos reformos, užsienio ir vidaus prekybos reguliavimo kryptis, smulkaus ir vidutinio verslo plėtojimo, bankroto įgyvendinimo priemones);

5.4. racionaliai tvarkyti pagal savo sritis ministerijai patikėjimo teise priskirtą valstybės turtą, rūpintis Lietuvos Respublikos valstybės materialinių išteklių rezervu (toliau vadinama – valstybės rezervas);

5.5. koordinuoti pagal savo kompetenciją teikiamos užsienio techninės pagalbos politiką bei prioritetus, analizuoti pagalbos naudojimą, teikti rekomendacijas energetikos, pramonės ir prekybos šakų finansavimo klausimu;

5.6. užtikrinti valstybės interesus atstovaujant ministerijai patikėjimo teise priskirtoms valstybės akcijoms bendrovėse ir likviduojamose, bankrutuojančiose ir bankrutavusiose įmonėse.

6. Ūkio ministerija, vykdydama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

6.1. ūkio plėtojimo strategijos ir restruktūrizavimo srityse:

6.1.1. numato Lietuvos ūkio ekonominio plėtojimo prioritetus ir tikslus, rengia jo plėtojimo strategiją ir programas, kuria teisines ir kitas sąlygas joms įgyvendinti, organizuoja kartu su Lietuvos banku, ministerijomis ir kitomis valstybės institucijomis Lietuvos ūkio socialinės ir ekonominės plėtros prognozių (vidutinės trukmės laikotarpiu) rengimą, dalyvauja rengiant ekonominės integracijos į Europos Sąjungą programą;

6.1.2. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant regionų plėtros programas;

6.1.3. analizuoja šalies ir užsienio energetikos, pramonės ir prekybos raidos tendencijas, rengia Lietuvos ūkio raidos prognozes, harmoningos plėtotės koncepciją ir programas, koordinuoja jų įgyvendinimą;

6.1.4. nustato svarbiausias, prioritetines ūkio veiklos sritis (objektus), teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei išvadas dėl jų plėtojimo ir valstybės skiriamų investicijų;

6.1.5. pagal savo kompetenciją vykdo ūkio šakų ir įmonių paraiškų investicijoms, investicinių projektų ir programų ekspertizę;

6.1.6. vykdo ir koordinuoja darbus, susijusius su laisvųjų ekonominių zonų, technologinių parkų ir inovacijų centrų steigimo ekonominiu pagrindimu, steigimu ir funkcionavimu Lietuvos Respublikoje;

6.1.7. rengia pagal kuruojamas šakas neperspektyvių didelių įmonių restruktūrizavimo programas;

6.1.8. dalyvauja tarpžinybinės investicinių projektų ekspertų komisijos darbe, analizuoja užsienio kapitalo investicijų efektyvumą;

6.1.9. formuoja kartu su Finansų ministerija, dalyvaujant kitoms ministerijoms, Lietuvos valstybės investicijų politiką, dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto projektus, kartu su Finansų ministerija rengia valstybės investicijų trimetes programas, numato Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto išlaidas investicijoms; rengia pasiūlymus dėl papildomų išlaidų įvairioms programoms ir investicijoms skyrimo, teikia Finansų ministerijai išvadas šiais klausimais;

6.1.10. formuoja ir vykdo mokslinę-techninę, informacinę politiką energetikos, pramonės, verslininkystės bei prekybos srityse, koordinuoja pagal savo kompetenciją užsienio teikiamos techninės pagalbos politiką bei prioritetus, analizuoja, kaip naudojama ši pagalba;

6.1.11. rengia energijos išteklių poreikio prognozes, kuro, elektros ir šilumos gamybos, tiekimo ir vartojimo balansus;

6.1.12. nustato prioritetines energijos išteklių rūšis ir energijos vartojimo režimą;

6.1.13. vykdo TATENA techninio bendradarbiavimo programas;

6.1.14. organizuoja pavojingų atliekų tvarkymą, rengia radioaktyviųjų atliekų tvarkymo strategiją;

6.1.15. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl ekonomikos ir technikos mokslų plėtojimo krypčių, dalyvauja konferencijose ekonomikos ir technikos klausimais;

6.1.16. informuoja visuomenę apie ministerijos veiklą jos kompetencijai priskirtais klausimais;

6.2. ūkio valstybinio reguliavimo srityje:

6.2.1. rengia pagal savo kompetenciją įstatymų ir kitų teisės aktų, kurių reikia ekonomikos valstybinio reguliavimo politikai įgyvendinti, projektus;

6.2.2. analizuoja infliacijos, mokesčių sistemos, kreditų politikos, pinigų politikos įtaką ūkio raidai;

6.2.3. teikia kartu su kitomis ministerijomis Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl valstybės politikos muitų tarifų ir netarifinio reguliavimo srityje;

6.2.4. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl prekių, paslaugų ir darbų (tarp jų dėl rangos darbų ir projektavimo paslaugų – kartu su Aplinkos ministerija) viešojo pirkimo politikos, padeda ją įgyvendinti;

6.2.5. ekonominiais metodais reguliuoja ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių veiklą, skatina rinkos santykius;

6.2.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka teikia pasiūlymus dėl energijos išteklių kainų ir tarifų formavimo bei tvirtinimo;

6.2.7. rengia pasiūlymus dėl ilgalaikio turto susidėvėjimo normatyvų sistemos kūrimo;

6.2.8. nustato prisijungimo prie energetikos tinklų tvarką ir sąlygas, kartu su Aplinkos ministerija nagrinėja ir sprendžia klausimus, susijusius su naujų energetikos infrastruktūros objektų statyba, plėtojimu bei projektavimu;

6.2.9. numato ir įgyvendina priemones, užtikrinančias būtiną energijos ir kuro tiekimą ekstremaliomis aplinkybėmis;

6.2.10. įstatymų nustatyta tvarka vykdo valstybinę energijos išteklių bei energijos gamybos, tiekimo, vartojimo ir energetikos įrenginių priežiūrą bei kontrolę;

6.2.11. tobulina ir tikslina Nacionalinę energijos vartojimo efektyvumo didinimo programą, kartu su kitomis ministerijomis bei institucijomis organizuoja ir koordinuoja jos įgyvendinimą;

6.2.12. padeda spręsti stichinių nelaimių ir avarijų padarinių likvidavimo problemas;

6.2.13. koordinuoja Energijos taupymo fondo ir kitų fondų, susijusių su pramonės ir prekybos plėtote, veiklą;

6.2.14. rengia ir tvirtina energetikos ūkio eksploatavimo, saugaus aptarnavimo, energijos tiekimo ir atsiskaitymo už ją taisykles ir tvarką, nustato energetikos specialistų tobulinimosi ir atestavimo tvarką; kartu su Aplinkos ministerija rengia ir tvirtina energetikos įrenginių įrengimo taisykles;

6.2.15. pagal savo kompetenciją rengia ir įgyvendina gamybos iš vietinių ir antrinių žaliavų skatinimo programas, taip pat vietinių energijos išteklių ir atsinaujinančių energijos šaltinių vartojimą skatinančias programas;

6.2.16. organizuoja naftos darbų (paieškos, žvalgybos ir gavybos) konkursus sausumoje ir jūroje, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimu išduoda atitinkamus leidimus (licencijas) ir pagal savo kompetenciją kontroliuoja naftos darbų vykdymą;

6.2.17. padeda rengti ir įgyvendinti intelektinės ir pramoninės nuosavybės apsaugos sistemą;

6.2.18. rengia ir įgyvendina smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo programas, įgyvendina priemones, skirtas privataus verslo plėtojimo sąlygoms tobulinti;

6.2.19. sudaro palankias sąlygas diegti ir plėsti ekologiškai švarią gamybą, naudoti beatliekes technologijas, plėtoti ekologinę pramonę;

6.2.20. įteisina pagal savo kompetenciją Lietuvos rinkoje realizuojamų prekių privalomuosius (saugos, nekenksmingumo, ženklinimo ir kitus) reikalavimus, derina juos su Europos Sąjungos direktyvomis, tarptautinėmis sutartimis, plėtoja sertifikavimo sistemas;

6.2.21. formuoja ir įgyvendina vidaus prekybos politiką, padeda formuoti ir įgyvendinti valstybės politiką vartotojų teisių gynimo srityje;

6.3. valstybinio turto valdymo srityje:

6.3.1. analizuoja, kaip naudojamas ministerijai patikėjimo teise priskirtas valstybės turtas, teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus jo valdymo, naudojimo ir disponavimo juo klausimais;

6.3.2. atstovauja nustatytąja tvarka ministerijai patikėjimo teise priskirtoms valstybės akcijoms akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse;

6.3.3. teikia pagal savo kuruojamas šakas valstybės įmonei Valstybės turto fondui pasiūlymus (ir būtinus duomenis) dėl privatizavimo objektų sąrašo ir privatizavimo programos sudarymo;

6.3.4. teikia valstybės įmonei Valstybės turto fondui pagal ministerijos reguliavimo sričiai priskirtus objektus pasiūlymus dėl strateginių ir ypač svarbių ūkio objektų privatizavimo tikslingumo, turimų valstybei priklausančių akcijų pardavimo sąlygų ir būdų;

6.3.5. įstatymų numatytais atvejais ir tvarka valdo, naudoja valstybės turtą ir disponuoja juo;

6.3.6. rengia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl valstybės turtinio įnašo į privataus kapitalo įmones, dėl privatizuoto turto perėmimo valstybės ir savivaldybių reikmėms iš akcinių bendrovių mažinant valstybės turimų akcijų skaičių, išskyrus turtą, perduotą valstybės įmonei Valstybės turto fondui;

6.3.7. koordinuoja pagal savo kompetenciją energijos išteklių (naftos, dujų ir kitų) gavybos ir perdirbimo klausimus;

6.3.8. koordinuoja valstybės rezervo formavimą, laikymą, naudojimą ir apskaitą;

6.3.9. rūpinasi valstybės rezervo (konkrečiai – naftos produktų, kuro, maisto ir pramoninių prekių bei eksploatacinių medžiagų) sudarymu, atnaujinimu, laikymu ir apskaita;

6.4. įmonių ūkinės veiklos reguliavimo srityje:

6.4.1. rengia įstatymų ir kitų teisės aktų įmonių ekonomikos klausimais projektus, pagal savo kompetenciją atlieka parengtų projektų ekspertizę;

6.4.2. apibendrina įmonių veiklą reguliuojančių įstatymų taikymo praktiką, rengia pasiūlymus, kaip juos tobulinti;

6.4.3. rengia įstatymų ir kitų teisės aktų smulkaus bei vidutinio verslo skatinimo ir plėtojimo klausimais projektus, rengia ir realizuoja valstybės politikos priemones smulkiam ir vidutiniam verslui plėtoti, derina jas su Europos Sąjungos teikiama pagalba;

6.4.4. metodiškai vadovauja ūkinės veiklos licencijavimo taisyklių projektų rengimui. Nagrinėja ministerijų ir kitų valstybės institucijų pasiūlymus dėl įmonių ir piliečių komercinės ir ūkinės veiklos licencijavimo, apibendrina kitų institucijų išvadas šiais klausimais, rengia pasiūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei;

6.4.5. išduoda Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimu licencijas (leidimus) Lietuvos Respublikos įmonių įstatyme nustatytoms veiklos sritims;

6.4.6. vykdo nuostolingai dirbančių, likviduojamų, bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių priežiūrą, formuoja ir vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės politiką įmonių veiklos gaivinimo bei bankroto proceso klausimais, kontroliuoja jos įgyvendinimą, plėtoja bankroto proceso teisinį reglamentavimą;

6.4.7. analizuoja nuostolingai dirbančių ir bankrutuojančių įmonių veiklą, formuoja ir tvarko nuostolingai dirbančių, likviduojamų, bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių informacines analitines duomenų bazes, tvarko ir atnaujina informaciją specialiame „Interneto“ puslapyje;

6.4.8. rengia ir teikia Fondo bankrutuojančių įmonių darbuotojų reikalavimams, susijusiems su darbo santykiais, tenkinti tarybai pasiūlymus dėl fondo formavimo ir finansinės paramos įmonėms skyrimo;

6.4.9. dalyvauja Bankrutuojančių įmonių administratorių atestavimo komisijos darbe, techniškai aptarnauja šią komisiją;

6.4.10. padeda rengti ūkio subjektų registravimo ir Lietuvos Respublikos įmonių rejestro tvarkymo įstatymų bei kitų teisės aktų projektus;

6.4.11. teisiškai registruoja ūkio subjektus Lietuvos Respublikos įmonių rejestro įstatymo nustatyta tvarka;

6.4.12. teikia nustatytąja tvarka informaciją apie įtrauktus į Lietuvos Respublikos įmonių rejestrą ūkio subjektus;

6.4.13. vykdo Energetikos valstybinės inspekcijos, Ekonomikos ir privatizacijos instituto, Elektrografijos instituto „Elmatronas“, Valstybinio Kauno radijo matavimo technikos mokslinio tyrimo instituto „Lira“, Lietuvos tekstilės instituto, Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros agentūros, valstybinės specifinės firmos „Dzūkija“, valstybės įmonės Energetikos agentūros ir kitų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių steigėjo funkcijas;

6.5. eksporto ir importo reguliavimo srityje:

6.5.1. koordinuoja užsienio prekybos plėtojimo strategijos rengimą ir įgyvendinimą, plėtoja prekių ir paslaugų eksportą;

6.5.2. rengia muitų tarifų projektus, koordinuoja šių tarifų taikymą;

6.5.3. koordinuoja strateginių prekių ir technologijų, elektros energijos, gamtinių dujų, importo, tranzito ir eksporto kontrolės sistemos įgyvendinimą;

6.5.4. dalyvauja Užsienio reikalų ministerijai formuojant laisvosios prekybos politiką, padeda vykdyti Lietuvos Respublikos prisijungimo prie Pasaulio prekybos organizacijos darbus;

6.5.5. pagal savo kompetenciją išduoda eksporto ir importo licencijas; administruoja importuojamų prekių tarifines kvotas pagal pasirašytas tarptautines sutartis;

6.5.6. vykdo eksporto skatinimo politiką – siekia sudaryti palankią eksportui aplinką per kokybės, muitų, mokesčių, pinigų, kreditų, draudimo politiką, ilgalaikes eksporto skatinimo ir kitas programas, plėtoja eksportą ir tranzitą aptarnaujančią infrastruktūrą;

6.6. bendradarbiavimo su užsienio šalimis ir integracijos į Europos Sąjungą srityse:

6.6.1. pagal savo kompetenciją nustatytąja tvarka palaiko ryšius su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimu rengia tarptautinių sutarčių projektus, organizuoja jų vykdymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar Ministro Pirmininko pavedimu atstovauja Lietuvos Respublikai užsienio valstybėse ar tarptautinėse organizacijose;

6.6.2. padeda rengti bendradarbiavimo su užsienio valstybėmis ekonomikos ir prekybos srityse sutartis bei kitus su tuo susijusius dokumentus;

6.6.3. padeda rengti ir įgyvendinti laisvosios prekybos sutartis, preferencijų, taip pat Kombinuotosios muitų tarifų ir užsienio prekybos statistikos nomenklatūrą;

6.6.4. dalyvauja sprendžiant tarptautinius ginčus dėl tarptautinių prekybos sutarčių vykdymo;

6.6.5. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ekonominiais padaliniais, renka iš jų informaciją, kurios reikia eksportui skatinti ir ekonominiams santykiams plėtoti;

6.6.6. organizuoja pagal savo kompetenciją tarptautinius konkursus geriausiems kuruojamų ūkio šakų efektyvumo ir potencialo didinimo projektams rengti;

6.6.7. analizuoja Europos Sąjungos direktyvas, reglamentuojančias įmonių veiklą ir nustatančias svarbiausiąsias nuostatas dėl ekonominių santykių reguliavimo, rengia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos atitinkamų įstatymų derinimo, o jų nesant – Lietuvos Respublikos teisės aktų derinimo su Europos Sąjungos teisės aktais projektus;

6.6.8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar Ministro Pirmininko pavedimu padeda organizuoti pagal savo kompetenciją valstybinių ir vyriausybinių delegacijų oficialius vizitus į užsienį, taip pat užsienio valstybinių ir vyriausybinių delegacijų priėmimą Lietuvos Respublikoje;

6.6.9. vadovauja Europos Bendrijos PHARE programos smulkiam ir vidutiniam verslui plėtoti projekto rengimui bei įgyvendinimui, koordinuoja pagal savo kompetenciją PHARE energetikos saugos projektų rengimą ir įgyvendinimą Lietuvoje, koordinuoja Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros agentūros darbą ir Jungtinių Amerikos Valstijų taikos korpuso smulkaus verslo programos Lietuvoje vykdymą;

6.6.10. dalyvauja pagal savo kompetenciją konsultacinėse konferencijose ir derybose su tarptautinėmis organizacijomis;

6.6.11. dalyvauja organizuojant pagal savo kompetenciją Lietuvos Respublikoje bei užsienyje konferencijas, seminarus, muges, parodas, prekybos dienas ir tarptautinius renginius, skirtus užsienio investicijoms pritraukti bei užsienio ir vidaus prekybai plėtoti;

6.6.12. remia ir skatina ūkio subjektus, gaminančius ir eksportuojančius konkurencingas prekes, organizuoja konkursus nacionaliniam kokybės prizui laimėti;

6.6.13. vykdo Lietuvos Respublikos centrinės valdžios institucijos funkcijas pagal 1993 metų konvencijos dėl cheminio ginklo kūrimo, gamybos, kaupimo ir panaudojimo uždraudimo bei jo sunaikinimo nuostatas.

 

Ūkio ministerijos teisės

 

7. Ūkio ministerija, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, turi teisę:

7.1. koordinuoti pagal savo kompetenciją ministerijų, kitų Vyriausybės įstaigų, vietos savivaldos vykdomųjų institucijų veiklą, susijusią su energetikos, pramonės ir prekybos plėtojimo, investicijų, muitų tarifų ir netarifinio reguliavimo, laisvųjų ekonominių zonų politikos formavimu, gauti iš ministerijų, kitų Vyriausybės įstaigų, vietos savivaldos vykdomųjų institucijų, įstaigų ir organizacijų ekonominę, ekologinę, technologinę ir kitokią informaciją, būtiną energetikos, pramonės ir prekybos veiklai analizuoti ir šiai veiklai plėtoti;

7.2. gauti iš ministerijų, valstybės ir mokslo institucijų informaciją, kurios reikia ūkio raidos prognozėms, ūkio plėtojimo strategijos kryptims parengti;

7.3. sudaryti iš ministerijų, kitų Vyriausybės įstaigų, vietos savivaldos vykdomųjų institucijų, mokslo ir mokymo įstaigų bei organizacijų atstovų ir specialistų (suderinus tai su jų vadovais), taip pat iš užsienio specialistų komisijas, darbo grupes įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektams rengti, kitiems ministerijos kompetencijos klausimams nagrinėti;

7.4. gauti iš ministerijų, kitų Vyriausybės įstaigų, vietos savivaldos vykdomųjų institucijų, įstaigų ir organizacijų išvadas dėl ministerijos rengiamų įstatymų ir kitų teisės aktų projektų;

7.5. koordinuoti Lietuvos Respublikoje ir užsienyje rengiamas valstybinės svarbos parodas ir muges;

7.6. organizuoti seminarus bei konferencijas, dalyvauti šiuose renginiuose, rūpintis ministerijos specialistų tobulinimusi įvairiose mokslo institucijose ir kursuose;

7.7. dalyvauti Lietuvos Respublikos valstybinių ir vyriausybinių delegacijų, vykstančių į užsienį, darbe, taip pat priimant užsienio valstybines ir vyriausybines delegacijas Lietuvos Respublikoje;

7.8. skelbti pagal užsakymus informacinę ir reklaminę medžiagą užsienio ekonominiuose laikraščiuose bei žurnaluose.

8. Ūkio ministerija turi ir kitas įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų suteiktas teises.

 

Ūkio ministerijos darbo organizavimas

 

9. Ūkio ministerijai vadovauja ministras, kurį pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų Respublikos Prezidentas Ministro Pirmininko teikimu.

Ūkio ministrą gali laikinai pavaduoti tik Ministro Pirmininko paskirtas kitas Lietuvos Respublikos Vyriausybės narys. Pavaduojantis ministras nevykdo funkcijų, numatytų šių nuostatų 11.7, 11.8, 11.10–11.12 punktuose.

Ūkio ministras, vadovaudamas jam pavestai valdymo sričiai, yra atsakingas Lietuvos Respublikos Seimui, Respublikos Prezidentui ir tiesiogiai pavaldus Ministrui Pirmininkui.

10. Ūkio ministras yra asmeniškai atsakingas už jam patikėtų ūkio sričių valdymą.

11. Ūkio ministras:

11.1. sprendžia ministerijos kompetencijai priklausančius klausimus ir yra tiesiogiai atsakingas už Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimą ministerijos kompetencijai priklausančiais klausimais;

11.2. užtikrina įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Respublikos Prezidento dekretų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Ministro Pirmininko potvarkių ir kitų teisės aktų vykdymą;

11.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;

11.4. užtikrina Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ministro Pirmininko pavedimų vykdymą;

11.5. leidžia įsakymus ir įsakymais patvirtintus kitus teisės aktus, tikrina, kaip jie vykdomi. Ministro leidžiami įsakymai ir kiti teisės aktai registruojami Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka. Įsakymus ir kitus teisės aktus pasirašo ministras. Prireikus leidžia kartu su kitais ministrais bendrus įsakymus arba įsakymais patvirtintus kitus teisės aktus;

11.6. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei ministerijos veiklos ataskaitas, kaip vykdoma Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa bei jos įgyvendinimo priemonės, ir Ministro Pirmininko reikalavimu atsiskaito už savo veiklą;

11.7. teikia Ministrui Pirmininkui pasiūlymus dėl viceministrų skaičiaus, dėl viceministrų skyrimo pareigoms ir atleidimo iš pareigų, dėl drausminių nuobaudų jiems skyrimo ar jų skatinimo;

11.8. ministerijos sekretoriaus teikimu tvirtina ministerijos administracijos struktūrą ir etatų sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų;

11.9. tvirtina ministerijos administracijos padalinių, kitų jos įsteigtų ar jai priskirtų įstaigų bei valstybės įmonių nuostatus (įstatus);

11.10. skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų ministro politinio ar asmeninio pasitikėjimo pagrindu skiriamus valstybės tarnautojus (išskyrus viceministrus), ministerijos sekretorių – aukščiausiąjį ministerijos karjeros pareigūną, įstaigų prie ministerijos, taip pat ministerijos įsteigtų ar jai priskirtų įstaigų bei valstybės įmonių vadovus (ministerijos sekretoriaus teikimu); savo iniciatyva atleidžia iš pareigų ministro politinio ir asmeninio pasitikėjimo pagrindu skiriamus valstybės tarnautojus bei kitus ministro skiriamus pareigūnus, pareiškęs nepasitikėjimą jais;

11.11. tvirtina periodiškai atnaujinamus ilgalaikius (iki 10 metų) ministerijos strateginius veiklos planus;

11.12. įstatymų ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų numatytais atvejais teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei departamentų ir kitų įstaigų prie ministerijos nuostatų projektus, taip pat pasiūlymus Ministrui Pirmininkui dėl departamentų ir kitų įstaigų prie ministerijos vadovų skyrimo;

11.13. nustato ministerijos įsteigtų ar jai priskirtų įstaigų vadovų tarnybinius atlyginimus, skiria jiems drausmines nuobaudas ar juos skatina;

11.14. vykdo kitas įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų jam suteiktas funkcijas.

12. Ūkio ministras vadovauja ministerijos administracijos padaliniams tiesiogiai ar per viceministrus ir ministerijos sekretorių, o departamentams, tarnyboms ir inspekcijoms prie ministerijos, kitoms ministerijos įsteigtoms ar jai priskirtoms įstaigoms – per šių institucijų vadovus.

13. Viceministrai yra tiesiogiai atsakingi ministrui. Ministras nustato jų kompetenciją.

Viceministrai rūpinasi jiems ministro skirtais ministerijos darbo barais, per ministerijos sekretorių ir atitinkamus ministerijos administracijos padalinių vadovus koordinuoja ir užtikrina jų įgaliojimams priskirtose srityse ministro nustatytos politikos įgyvendinimą, teikia ministrui įstatymų ir kitų teisės aktų projektus.

Viceministrai gali vadovauti departamentams prie ministerijos.

14. Ūkio ministerija turi savo administraciją, kuriai vadovauja ministerijos sekretorius. Jis gali turėti ne daugiau kaip du pavaduotojus (sekretorius).

Ūkio ministerijos administracija susideda iš departamentų, skyrių ir kitų padalinių.

Prie ministerijos gali būti įsteigti departamentai ir kitos įstaigos.

15. Ūkio ministerijos sekretorius:

15.1. atsako už ministerijos vadybą, teisės aktų (projektų) rengimo organizavimą ir kokybę, organizuoja ir kontroliuoja visų ministerijos administracijos padalinių veiklą vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar ministro patvirtintomis konkrečiomis priemonėmis šiai programai įgyvendinti;

15.2. atsako už ministerijos ūkinę ir finansinę veiklą;

15.3. teikia ministrui tvirtinti ministerijos administracijos struktūrą bei etatų sąrašą;

15.4. organizuoja ministro įsakymų projektų rengimą, pagal savo kompetenciją leidžia vykdomojo pobūdžio potvarkius;

15.5. ministro pritarimu skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų savo pavaduotojus, ministerijos administracijos padalinių ir ministerijos įsteigtų ar jai priskirtų įstaigų vadovus, išskyrus skiriamus ministro, taip pat karjeros tarnautojus bei aptarnaujantįjį personalą;

15.6. teikia ministrui skirti pareigoms ir atleisti iš pareigų įstaigų prie ministerijos, taip pat ministerijos įsteigtų ar jai priskirtų įstaigų bei valstybės įmonių vadovus;

15.7. vykdo kitas ministro jam pavestas funkcijas.

16. Ūkio ministerijoje sudaroma kolegija – ministro patariamoji institucija. Ministras yra kolegijos pirmininkas, o viceministrai, ministerijos sekretorius – jos nariai. Į kolegijos sudėtį gali būti įtraukti ministerijos sekretoriaus pavaduotojai (sekretoriai), kiti ministerijos, kitų institucijų bei organizacijų atstovai. Į kolegijos posėdžius gali būti kviečiami kitų ministerijų, valstybės ir kitų institucijų bei organizacijų atstovai ir mokslininkai šių sutikimu.

Ūkio ministerijos kolegijos narių skaičių nustato ir kolegijos personalinę sudėtį bei darbo reglamentą tvirtina ministras. Jis taip pat teikia kolegijai svarstyti klausimus.

______________