LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS ĮSTATYMO 2, 23 IR 24 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2013 m. sausio 17 d. Nr. XII-157

Vilnius

 

(Žin., 1999, Nr. 7-140; 2004, Nr. 170-6236; 2006, Nr. 77-2959; 2009, Nr. 85-3580; 2010, Nr. 71-3548; 2011, Nr. 91-4331)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio 2 dalies 2 punkto pakeitimas

2 straipsnio 2 dalies 2 punkte vietoj žodžių „Ministro Pirmininko tarnyboje“ įrašyti žodžius „Vyriausybės kanceliarijoje“ ir šį punktą išdėstyti taip:

2) Respublikos Prezidento kanceliarijoje, Seimo kanceliarijoje, Vyriausybės kanceliarijoje, ministerijose, kitose valstybės institucijose ar įstaigose dirbantys diplomatai;“.

 

2 straipsnis. 23 straipsnio 3 dalies pakeitimas

23 straipsnio 3 dalyje vietoj žodžių „Ministro Pirmininko tarnyboje“ įrašyti žodžius „Vyriausybės kanceliarijoje“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Jeigu Respublikos Prezidentas, Seimo Pirmininkas ar Ministras Pirmininkas siūlo priimti į Lietuvos Respublikos diplomatinę tarnybą asmenį, kuris dirba užsienio politikos darbą Respublikos Prezidento kanceliarijoje, Seimo kanceliarijoje, Vyriausybės kanceliarijoje, su šiuo asmeniu yra sudaroma terminuota diplomato tarnybos sutartis. Darbo užmokestį šiam asmeniui moka įstatymų nustatyta tvarka ta institucija, kurioje jis dirba užsienio politikos darbą. Terminuotos diplomato tarnybos sutarties, sudaromos su šioje dalyje nurodytu asmeniu, terminas apibrėžiamas jo darbo terminu tose pareigose, kurias einant jis buvo pasiūlytas į Lietuvos Respublikos diplomatinę tarnybą.“

 

3 straipsnis. 24 straipsnio 2 dalies pakeitimas

24 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžių „Ministro Pirmininko tarnyboje“ įrašyti žodžius „Vyriausybės kanceliarijoje“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Esant tarnybinei būtinybei, užsienio reikalų ministro įsakymu diplomatas jo rašytiniu sutikimu gali būti laikinai perkeltas iš Užsienio reikalų ministerijos į karjeros ar statutinio valstybės tarnautojo pareigas Respublikos Prezidento kanceliarijoje, Seimo kanceliarijoje, Vyriausybės kanceliarijoje, kitoje valstybės institucijoje ar įstaigoje, taip pat į generalinio inspektoriaus pareigas Užsienio reikalų ministerijoje, jeigu diplomatas atitinka pareigybės, į kurią perkeliama, aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus. Laikinai į kitas pareigas diplomatas gali būti perkeltas iki 2 metų. Esant tarnybinei būtinybei, šis terminas gali būti pratęstas iki 1 metų ir bendras laikino perkėlimo laikas negali viršyti 3 metų. Perkėlimo laikas įskaitomas į diplomatinės tarnybos stažą. Laikinai perkeltam diplomatui paliekamas iki perkėlimo turėtas diplomatinis rangas. Perkėlimo laikotarpiu valstybės institucija ar įstaiga, į kurią diplomatas perkeltas, diplomatui moka darbo užmokestį, susidedantį iš pareiginės algos, nustatytos pareigybei, kurią jis ėjo iki perkėlimo, kai diplomatas perkeliamas į kitas tos pačios ar žemesnės kategorijos pareigas, ir priedų, kurie jam buvo mokami iki perkėlimo, arba pareiginės algos, nustatytos pareigybei, į kurią jis perkeliamas, kai diplomatas perkeliamas į kitas aukštesnės kategorijos pareigas, ir priedų, kurie jam buvo mokami iki perkėlimo. Pasibaigus perkėlimo laikotarpiui, diplomatas grąžinamas dirbti į Užsienio reikalų ministeriją ir (ar) paskiriamas į tas pačias arba į kitas ne žemesnės kategorijos pareigas, negu jas ėjo iki laikino perkėlimo. Diplomatas dirbti į Užsienio reikalų ministeriją negali būti grąžinamas ir (ar) paskiriamas į tas pačias arba į kitas ne žemesnės kategorijos pareigas, negu jas ėjo iki laikino perkėlimo, jeigu iš karjeros ar statutinio valstybės tarnautojo pareigų, į kurias asmuo buvo perkeltas, jis buvo atleistas dėl jam paskirtos tarnybinės nuobaudos – atleidimo iš pareigų, prarastos Lietuvos Respublikos pilietybės ar įsiteisėjusio teismo nuosprendžio, kuriuo jam paskirta bausmė už sunkų ar labai sunkų nusikaltimą, nusikalstamą veiką valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką arba bausmė, dėl kurios jis negali eiti savo pareigų.“

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2013 m. gegužės 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________