LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2002 m. liepos 5 d. Nr. IX-1049

Vilnius

 

(Žin., 1985, Nr. 1-1, Nr. 33-370; 1986, Nr. 18-184; 1987, Nr. 21-261; 1989, Nr. 4-19; 1990, Nr. 1-8, Nr. 9-267, Nr. 19-495, Nr. 36-862; 1992, Nr. 21-610; 1993, Nr. 5-90, Nr. 26-597, Nr. 52-993, Nr. 54-1047, Nr. 72-1344; 1994, Nr. 14-228, Nr. 58-1132; 1995, Nr. 43-1045, Nr. 55-1356, Nr. 59-1470, Nr. 79-1818; 1996, Nr. 37-930, Nr. 57-1345, Nr. 73-1741, Nr. 74-1769, Nr. 104-2362; 1997, Nr. 21-488, Nr. 69-1732, Nr. 94-2358, 2359, Nr. 97-2446, Nr. 108-2735, Nr. 116-2954; 1998, Nr. 25-634, Nr. 32-854, Nr. 41-1094, Nr. 44-1198, Nr. 67-1939, Nr. 68-1979; 1999, Nr. 3-58, Nr. 11-237, Nr. 18-443, Nr. 60-1946, Nr. 66-2111; 2000, Nr. 22-552, Nr. 32-888, Nr. 36-987, Nr. 41-1164, Nr. 54-1557, 1558, Nr. 56-1645, Nr. 64-1913, 1942, Nr. 81-2443, Nr. 82, Nr. 89-2745, Nr. 92-2871, 2884, Nr. 113-3610; 2001, Nr. 25-826, Nr. 39-1328, Nr. 66-2409, Nr. 99-3522, Nr. 112-4071; 2002, Nr. 13-468, 477, Nr. 23-852, Nr. 29-1031, Nr. 31-1121, Nr. 33-1252)

 

1 straipsnis. 15 straipsnio 1 dalies pakeitimas ir papildymas

Pakeisti ir papildyti 15 straipsnio 1 dalies pirmąjį sakinį ir visą dalį išdėstyti taip:

„Tikrosios karo tarnybos kariai, taip pat policijos, vidaus reikalų tarnybų pareigūnai ir jiems prilyginti asmenys už administracinius teisės pažeidimus atsako pagal drausmės statutus, Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai – pagal Specialiųjų tyrimų tarnybos statutą, o Valstybės saugumo departamento pareigūnai – pagal Valstybės saugumo departamento statutą. Už kelių eismo taisyklių, priešgaisrinės saugos taisyklių ir kitų priešgaisrinę saugą reglamentuojančių norminių aktų, medžioklės, žvejybos, kitų aplinkos apsaugos, taip pat gyventojų sveikatos apsaugos normų, muitų taisyklių, matavimo priemonių, priskirtų valstybinei metrologinei kontrolei, gamybos, prekybos jomis, nuomos ir naudojimo taisyklių pažeidimus, biudžeto asignavimų paskirstymo ir panaudojimo tvarkos pažeidimus, viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimus, už kliudymą Valstybės kontrolės pareigūnams ir jų įgaliotiems asmenims atlikti jiems pavestas pareigas bei Valstybės kontrolės pareigūnų sprendimų nevykdymą ir už kontrabandą šie asmenys administracinėn atsakomybėn traukiami bendrais pagrindais.“

 

2 straipsnis. 42 straipsnio pavadinimo ir 1 dalies pakeitimas

1. 42 straipsnio pavadinime vietoj žodžio „taisyklių“ įrašyti žodį „įstatymo“ ir straipsnio pavadinimą išdėstyti taip:

42 straipsnis. Higienos norminių aktų bei Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pažeidimas“.

2. 42 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžio „taisyklių“ įrašyti žodį „įstatymo“, vietoj žodžio „dešimties“ įrašyti žodį „dvidešimties“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„Higienos norminių aktų bei Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pažeidimas –

užtraukia įspėjimą arba baudą piliečiams nuo dvidešimties iki dviejų šimtų litų ir baudą pareigūnams – nuo dvidešimties iki penkių šimtų litų.“

 

3 straipsnis. 43 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 43 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

43 straipsnis. Kliudymas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pareigūnams atlikti jiems pavestas pareigas arba jų teisėtų reikalavimų nevykdymas

Neįleidimas ar kitoks kliudymas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pareigūnams tikrinti pagal jų kompetenciją įmones, įstaigas, organizacijas ir kitus ūkio subjektus, nepateikimas jiems dokumentų arba dokumentų nuslėpimas, klaidingų žinių suteikimas, taip pat Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pareigūnų teisėtų reikalavimų nevykdymas –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno šimto iki penkių šimtų litų ir pareigūnams – nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių litų.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų ir pareigūnams – nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių litų.“

 

4 straipsnis. Kodekso papildymas 439 straipsniu

Papildyti Kodeksą 439 straipsniu:

439 straipsnis. Kliudymas Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir jos tam įgaliotiems pareigūnams atlikti jiems pavestas pareigas arba jų teisėtų reikalavimų nevykdymas

Neįleidimas ar kitoks kliudymas Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir jos tam įgaliotiems pareigūnams tikrinti pagal jų kompetenciją įmones, įstaigas, organizacijas ir kitus ūkio subjektus, nepateikimas jiems dokumentų arba dokumentų nuslėpimas, klaidingų žinių suteikimas, taip pat Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir jos tam įgaliotų pareigūnų teisėtų reikalavimų nevykdymas –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno šimto iki penkių šimtų litų ir pareigūnams – nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių litų.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų ir pareigūnams – nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių litų.“

 

5 straipsnis. 505 straipsnio pavadinimo ir 1 dalies papildymas

1. 505 straipsnio pavadinime po žodžio „bendrovių“ įrašyti žodžius „kooperatinių bendrovių (kooperatyvų)“ ir straipsnio pavadinimą išdėstyti taip:

505 straipsnis. Akcininkų, žemės ūkio bendrovių, kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) narių teisių pažeidimas“.

2. Papildyti 505 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„Akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių, taip pat ir tų bendrovių, kurios veikia kaip bankai ar investicinės bendrovės, visuotinių akcininkų susirinkimų, žemės ūkio bendrovių, kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) narių (įgaliotinių) susirinkimų nesušaukimas nustatytu laiku, susirinkimų rengimo tvarkos nesilaikymas, kliudymas akcininkams, žemės ūkio bendrovių, kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) nariams dalyvauti susirinkimuose, įstatymo numatytos informacijos akcininkams, žemės ūkio bendrovių, kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) nariams nepateikimas ar kitų įstatuose (statutuose) numatytų jų neturtinių teisių pažeidimas, taip pat akcininkų, žemės ūkio bendrovių, kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) narių turtinių teisių pažeidimas (draudimas ar kliudymas perleisti akcijas, pajus, pasirašyti naujas akcijas, pelno nepaskirstymas ar dividendų neišmokėjimas nustatytais terminais, įnašų, pajų negrąžinimas ar trukdymas gauti likviduojamos bendrovės turto dalį įstatymo numatytais atvejais, nesikreipimas į teismą dėl įstatinio kapitalo sumažinimo) –

užtraukia baudą valdybų pirmininkams (valdytojams), valdybų nariams ar administracijų vadovams nuo dviejų tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų.“

 

6 straipsnis. Kodekso papildymas 5112 straipsniu

Papildyti Kodeksą 5112 straipsniu:

5112 straipsnis. Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo reikalavimų nevykdymas

Reikalavimų pakuotėse neviršyti ribinių leistinų kenksmingų medžiagų kiekių nevykdymas –

užtraukia baudą pakuočių gamintojams nuo trijų šimtų iki penkių šimtų litų.

Pakuočių ženklinimo reikalavimų nevykdymas –

užtraukia baudą pakuočių gamintojams nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų litų.

Pakuočių ir pakuočių atliekų apskaitos tvarkymo ir ataskaitų teikimo tvarkos pažeidimas –

užtraukia baudą pakuočių gamintojams, importuotojams ir naudotojams, supakuotų gaminių importuotojams nuo dviejų šimtų litų iki trijų šimtų litų.

Pareigos priimti parduodamų gaminių pakuotes, už kurias nustatytas užstatas, bei reikalavimų grąžinti užstatą nevykdymas –

užtraukia baudą gamintojams, importuotojams ir pardavėjams nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų litų.

Pareigos teikti informaciją apie tai, kaip vartotojai gali grąžinti pakuotes ir pakuočių atliekas, nevykdymas –

užtraukia baudą pardavėjams nuo vieno šimto iki trijų šimtų litų.

Nustatytų reikalavimų naudotis organizuotomis pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo sistemomis nevykdymas –

užtraukia įspėjimą vartotojams.“

 

7 straipsnis. 912 straipsnio pavadinimo ir 1 dalies pakeitimas

1. Pakeisti 912 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

912 straipsnis. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų ir Valstybinės kalbos inspekcijos pareigūnų nurodymų nevykdymas“.

2. Pakeisti 912 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo klausimais bei Valstybinės kalbos inspekcijos pareigūnų nurodymų dėl valstybinės kalbos vartojimo nevykdymas –

užtraukia įspėjimą arba baudą įmonių, įstaigų, organizacijų vadovams, pareigūnams ar kitiems nutarimų arba nurodymų nevykdantiems asmenims nuo trijų šimtų iki šešių šimtų litų.“

 

8 straipsnis. 96 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

96 straipsnį pripažinti netekusiu galios.

 

9 straipsnis. 97 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

97 straipsnį pripažinti netekusiu galios.

 

10 straipsnis. 991 straipsnio pakeitimas ir papildymas

Pakeisti ir papildyti 991 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

991 straipsnis. Savavališkas prisijungimas prie dujų, elektros ar šilumos energijos tiekimo sistemų

Savavališkas prisijungimas prie dujų, elektros ar šilumos energijos tiekimo sistemų be energijos perdavimo ar paskirstymo įmonės leidimo –

užtraukia įspėjimą arba baudą piliečiams nuo vieno šimto iki penkių šimtų litų ir įspėjimą arba baudą pareigūnams – nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų litų.“

 

11 straipsnis. 993 straipsnio pakeitimas ir papildymas

Pakeisti ir papildyti 993 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

993 straipsnis. Energijos išteklių ar energijos perdavimo, paskirstymo, laikymo, tiekimo ir vartojimo tvarkos pažeidimas

Energijos išteklių ar energijos perdavimo, paskirstymo, laikymo, tiekimo tvarkos pažeidimas, energijos išteklių ir energijos tiekimo sistemos balansavimo ir prisijungimo prie jos tvarkos pažeidimas, reguliuojamų tarifų ar (ir) kainų taikymo pažeidimas, ne laiku atnaujintas privalomasis draudimas, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytų energetikos veiklos skaidrumo reikalavimų nesilaikymas, įpareigojimų teikti privalomas paslaugas nevykdymas, vertimasis energetikos veikla neturint licencijos tokiai veiklai ar licencijoje nurodytų reikalavimų nesilaikymas, nesuteikimas teisės pasinaudoti energijos išteklių ar energijos perdavimo ar paskirstymo sistema (tinklais) –

užtraukia įspėjimą arba baudą pareigūnams nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų litų.

Energijos išteklių ar energijos tiekimo nepagrįstas nutraukimas, tiekimo saugumo ar (ir) energijos kokybės reikalavimų, įrenginių įrengimo, eksploatavimo, saugos, vartojimo tvarkos pažeidimas, vertimasis energetikos veikla neturint leidimo tokiai veiklai ar leidime nurodytų reikalavimų nesilaikymas, energijos apskaitos pažeidimas, klaidingų energijos apskaitos duomenų pateikimas –

užtraukia įspėjimą arba baudą piliečiams nuo vieno šimto iki penkių šimtų litų ir įspėjimą arba baudą pareigūnams – nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų litų.“

 

12 straipsnis. 996 straipsnio papildymas 3 dalimi

Papildyti 996 straipsnį 3 dalimi:

„Įmonių, kurios verčiasi energetikos veikla, duomenų apie įmonės ūkinę finansinę veiklą nepateikimas nustatyta tvarka ar žinomai klaidingų duomenų pateikimas valstybės institucijoms –

užtraukia baudą pareigūnams nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų litų.“

 

13 straipsnis. 109 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 109 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

109 straipsnis.   Veterinarijos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių veterinarijos reikalavimus, pažeidimas

Veterinarijos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių veterinarijos reikalavimus, bei savivaldybių tarybų ir valdybų sprendimų gyvūnų užkrečiamųjų ligų likvidavimo klausimais pažeidimas, taip pat neteisėta farmacinė veikla veterinarijoje –

užtraukia įspėjimą arba baudą piliečiams nuo dvidešimties iki vieno tūkstančio litų ir pareigūnams – nuo vieno šimto iki penkių tūkstančių litų.“

 

14 straipsnis. 163 straipsnio pakeitimas

163 straipsnio pavadinime ir 1 dalyje išbraukti žodžius „ir Viešojo maitinimo taisyklių“, pakeisti 1 ir 2 dalių sankcijas ir visą straipsnį išdėstyti taip:

163 straipsnis. Mažmeninės prekybos taisyklių pažeidimas

Mažmeninės prekybos taisyklių pažeidimas –

užtraukia įspėjimą arba baudą įmonių darbuotojams (įskaitant patentus įsigijusius fizinius asmenis) nuo dvidešimties iki vieno šimto litų ir pareigūnams – nuo vieno šimto iki dviejų šimtų litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą įmonių darbuotojams (įskaitant patentus įsigijusius fizinius asmenis) nuo penkiasdešimties iki dviejų šimtų litų ir pareigūnams – nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų litų.“

 

15 straipsnis. 1631 straipsnio pakeitimas ir papildymas

Pakeisti ir papildyti 1631 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

1631 straipsnis. Apgaudinėjimas pirkėjų ir klientų

Apgaudinėjimas pirkėjų ir klientų sveriant, padidinant nustatytas prekių ir paslaugų kainas ir tarifus, nesilaikant kainų nurodymo reikalavimų, nustatytų teisės aktuose, arba kitoks jų apgaudinėjimas parduodant prekes ar teikiant paslaugas –

užtraukia baudą įmonių darbuotojams (įskaitant patentus įsigijusius fizinius asmenis) nuo dvidešimties iki penkių šimtų litų ir pareigūnams – nuo vieno šimto iki vieno tūkstančio litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą įmonių darbuotojams (įskaitant patentus įsigijusius fizinius asmenis) nuo vieno šimto iki vieno tūkstančio litų ir pareigūnams – nuo dviejų šimtų iki dviejų tūkstančių litų.“

 

16 straipsnis. 1632 straipsnio papildymas ir pakeitimas

Papildyti ir pakeisti 1632 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

1632 straipsnis. Akcizais apmokestinamų prekių laikymas, gabenimas, naudojimas ar realizavimas pažeidžiant nustatytą tvarką

Akcizais apmokestinamų prekių laikymas, gabenimas, naudojimas ar realizavimas pažeidžiant nustatytą tvarką, prekyba tokiomis prekėmis be banderolių ar kitų specialių ženklų arba su seno pavyzdžio banderolėmis, kai neteisėtai laikomų, gabenamų, naudotų ar realizuotų prekių vertė yra iki dviejų minimalių gyvenimo lygių (MGL), –

užtraukia baudą nuo vieno šimto iki trijų šimtų litų su šių prekių konfiskavimu.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje numatyti veiksmai, kai neteisėtai laikomų, gabenamų, naudotų ar realizuotų prekių vertė yra nuo dviejų iki dešimties minimalių gyvenimo lygių (MGL), –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki penkių tūkstančių litų su šių prekių konfiskavimu.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje numatyti veiksmai, kai neteisėtai laikomų, gabenamų, naudotų ar realizuotų prekių vertė yra nuo dešimties iki penkiasdešimties minimalių gyvenimo lygių (MGL), –

užtraukia baudą nuo penkių tūkstančių iki dvidešimties tūkstančių litų su šių prekių konfiskavimu.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje numatyti veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dešimties tūkstančių litų su šių prekių konfiskavimu.

Šio straipsnio antrojoje, trečiojoje ar ketvirtojoje dalyje numatyti veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio antrojoje, trečiojoje ar ketvirtojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą nuo dvidešimties tūkstančių iki penkiasdešimties tūkstančių litų su šių prekių konfiskavimu.“

 

17 straipsnis. 1639 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 1639 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

1639 straipsnis. Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių pažeidimas

Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių pažeidimas –

užtraukia įspėjimą arba baudą įmonių darbuotojams (įskaitant patentus įsigijusius fizinius asmenis) nuo dvidešimties iki dviejų šimtų litų ir pareigūnams – nuo dviejų šimtų iki penkių šimtų litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą įmonių darbuotojams (įskaitant patentus įsigijusius fizinius asmenis) nuo penkiasdešimties iki penkių šimtų litų ir pareigūnams – nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.“

 

18 straipsnis. 16313 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 16313 straipsnio 1, 2, 3 ir 4 dalių sankcijas ir visą straipsnį išdėstyti taip:

16313 straipsnis. Prekių, nepaženklintų teisės aktų nustatyta tvarka, pardavimas vidaus rinkoje, taip pat neteisingos informacijos apie prekę pateikimas

Prekių, kurios nepaženklintos teisės aktų nustatyta tvarka, pardavimas Lietuvos Respublikos vidaus rinkoje –

užtraukia įspėjimą arba baudą fiziniams asmenims, įsigijusiems patentus, nuo dvidešimties iki vieno šimto litų, baudą įmonių darbuotojams – nuo vieno šimto iki penkių šimtų litų ir pareigūnams – nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą fiziniams asmenims, įsigijusiems patentus, nuo penkiasdešimties iki dviejų šimtų litų, įmonių darbuotojams – nuo dviejų šimtų iki vieno tūkstančio litų ir pareigūnams – nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

Neteisingos informacijos apie prekę, ženklinant prekes, pateikimas  –

užtraukia įspėjimą arba baudą fiziniams asmenims, įsigijusiems patentus, nuo dvidešimties iki vieno šimto litų, baudą įmonių darbuotojams – nuo vieno šimto iki penkių šimtų litų ir pareigūnams – nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio trečiojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą fiziniams asmenims, įsigijusiems patentus, nuo penkiasdešimties iki dviejų šimtų litų, įmonių darbuotojams __ nuo dviejų šimtų iki vieno tūkstančio litų ir pareigūnams – nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.“

 

19 straipsnis. 1711 straipsnio pavadinimo ir 1 dalies pakeitimas

1. Pakeisti 1711 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

1711 straipsnis. Naftos produktų, biokuro, bioalyvos ir kitų degiųjų skystų produktų gamybos, žymėjimo ir prekybos taisyklių pažeidimas“.

2. Pakeisti 1711 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„Naftos produktų, biokuro, bioalyvos ir kitų degiųjų skystų produktų gamybos, žymėjimo ir prekybos Lietuvos Respublikoje taisyklių pažeidimas arba veiksmai, kuriais siekiama panaikinti, pakeisti ar kitaip nuslėpti požymius, žyminčius kurą, kuriam taikomos akcizų lengvatos, išskyrus veiksmus, numatytus šio straipsnio antrojoje dalyje, –

užtraukia baudą įmonių, gaminančių biokurą, bioalyvą bei naftos produktus ar prekiaujančių jais, arba jų padalinių vadovams nuo vieno tūkstančio iki dvidešimties tūkstančių litų, kitiems asmenims – nuo vieno tūkstančio iki penkių tūkstančių litų.“

 

20 straipsnis. 1721 straipsnio 1 dalies papildymas

1721 straipsnio 1 dalyje po žodžių „savivaldybės įmonių administracijos vadovų“ įrašyti žodžius „bankrutuojančių įmonių administratorių ar jų įgaliotų asmenų, įmonių likvidatorių“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„Fizinių asmenų, įstaigų arba organizacijų vadovų ir vyriausiųjų finansininkų  (buhalterių), individualių įmonių savininkų, asmenų, įgaliotų tvarkyti ūkinių bendrijų reikalus, uždarųjų akcinių bendrovių ir akcinių bendrovių administracijos vadovų, žemės ūkio bendrovių valdybų pirmininkų ar administracijos vadovų, kooperatinių bendrovių valdybų pirmininkų ar valdytojų, valstybės bei savivaldybės įmonių administracijos vadovų, bankrutuojančių įmonių administratorių ar jų įgaliotų asmenų, įmonių likvidatorių ataskaitų ir dokumentų apie savo (fizinio asmens), įmonės, įstaigos arba organizacijos pajamas, turtą, pelną ir mokesčius pateikimo tvarkos pažeidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, turtą, pelną ir mokesčius pateikimas –

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo dviejų šimtų iki penkių šimtų litų.“

 

21 straipsnis. 17226 straipsnio 1 dalies pakeitimas

17226 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių „apskričių viršininkams“ įrašyti žodį „savivaldybei“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„Teisės aktais nustatytos žemės ūkio produkcijos pirkėjų informacijos apie atsiskaitymus už žemės ūkio produkciją nepateikimas savivaldybei –

užtraukia baudą žemės ūkio produkciją superkančių ir perdirbančių įmonių vadovams nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.“

 

22 straipsnis. 17312 straipsnio papildymas

17312 straipsnyje po žodžių „gamybos“ įrašyti žodžius „importo“, po žodžių „vadovams ir“ įrašyti žodį „(ar)“ ir šį straipsnį išdėstyti taip:

17312 straipsnis.   Alkoholio produktų bei tabako gaminių gamybos, importo ir prekybos licencijavimo tvarkos pažeidimas

Alkoholio produktų bei tabako gaminių gamybos, importo ir prekybos licencijavimo tvarkos pažeidimas –

užtraukia baudą įmonių vadovams ir (ar) jų vyriausiesiems finansininkams nuo penkių tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų.“

 

23 straipsnis. Kodekso papildymas 1854 straipsniu

Papildyti Kodeksą 1854 straipsniu:

1854 straipsnis. Tabako gaminių nepilnamečiui nupirkimas ar kitoks perdavimas

Tabako gaminių nepilnamečiui nupirkimas ar kitoks perdavimas –

užtraukia baudą nuo penkiasdešimties iki vieno šimto litų.“

 

24 straipsnis. 1886 straipsnio pavadinimo ir 1 dalies pakeitimas ir papildymas

1. 1886 straipsnio pavadinime po žodžio „įmokų“ įrašyti žodį „išmokų“ ir straipsnio pavadinimą išdėstyti taip:

1886 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo įmokų, išmokų apskaičiavimo ir jų mokėjimo tvarkos pažeidimas“.

2. Pakeisti ir papildyti 1886 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„Valstybinio socialinio draudimo įmokų, išmokų, susidariusių delspinigių apskaičiavimo arba (ir) jų mokėjimo nustatytos tvarkos pažeidimas, veika, dėl kurios neteisėtai buvo sumažintos valstybinio draudimo įmokos, išmokos, vengimas registruotis draudėju, neįsileidimas valstybinės mokesčių inspekcijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų pareigūnų tikrinti duomenų, susijusių su valstybinio socialinio draudimo įmokomis bei išmokomis, nepateikimas jiems dokumentų arba jų nuslėpimas, finansinių ataskaitų ar pranešimo apie asmens priėmimą į darbą pavėluotas pateikimas arba nepateikimas, neteisingo įrašo įrašymas arba įrašo neįrašymas socialinio draudimo pažymėjime, klaidingos informacijos suteikimas, neteisingų duomenų apie gautas pajamas, reikalingų valstybinio socialinio draudimo pensijai ar pašalpai skirti, įrašymas į išduodamas piliečiams pažymas ar kitus dokumentus, taip pat valstybinės mokesčių inspekcijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų pareigūnų teisėtų reikalavimų nevykdymas –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki trijų tūkstančių litų.“

 

25 straipsnis. 189 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 189 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

189 straipsnis. Prekių, paslaugų, žaliavų kokybės reikalavimų pažeidimas

Prekių, paslaugų, žaliavų, kurių kokybė, sudėtis, komplektiškumas bei įpakavimas neatitinka technologinių normų, receptūrų, techninių specifikacijų (sąlygų), standartų ir kitų deklaruojamų dokumentų ar teisės aktų nustatytų privalomų kokybės reikalavimų, pardavimas, teikimas, realizavimas, taip pat prekių pardavimas, paslaugų teikimas, žaliavų realizavimas be būtinų kokybę ir saugą patvirtinančių dokumentų –

užtraukia įspėjimą arba baudą fiziniams asmenims, įsigijusiems patentus, nuo dvidešimties iki vieno šimto litų, baudą įmonių darbuotojams – nuo vieno šimto penkiasdešimties iki trijų šimtų litų ir pareigūnams – nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą fiziniams asmenims, įsigijusiems patentus, nuo penkiasdešimties iki dviejų šimtų litų, įmonių darbuotojams – nuo dviejų šimtų iki vieno tūkstančio litų ir pareigūnams – nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

Standartų, techninių specifikacijų (sąlygų) ar gamintojo nurodytų sąlygų nesilaikymas transportuojant ar laikant prekes ar žaliavas bei naudojant žaliavas –

užtraukia įspėjimą arba baudą fiziniams asmenims, įsigijusiems patentus, nuo keturiasdešimties iki dviejų šimtų litų, baudą įmonių darbuotojams – nuo trijų šimtų iki šešių šimtų litų ir pareigūnams – nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

Prekių ar žaliavų kiekio, kokybės bei sudėties nustatymas pažeidžiant nustatytą tvarką arba neteisingas nustatymas, taip pat tokių prekių ar žaliavų realizavimas –

užtraukia baudą fiziniams asmenims, įsigijusiems patentus, nuo penkiasdešimties iki trijų šimtų litų, įmonių darbuotojams – nuo keturių šimtų iki aštuonių šimtų litų ir pareigūnams – nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki trijų tūkstančių litų.

Tyčinis prekių ar žaliavų kokybės rodiklių pabloginimas –

užtraukia baudą fiziniams asmenims, įsigijusiems patentus, nuo vieno šimto iki keturių šimtų litų, įmonių darbuotojams – nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų ir pareigūnams – nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio trečiojoje, ketvirtojoje ar penktojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą fiziniams asmenims, įsigijusiems patentus, nuo dviejų šimtų iki vieno tūkstančio litų, įmonių darbuotojams – nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių litų ir pareigūnams – nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių litų.“

 

26 straipsnis. 2021 straipsnio 1 dalies pakeitimas

2021 straipsnio 1 dalyje išbraukti žodžius „Asmens, dirbančio valstybės ar savivaldybės tarnyboje (išskyrus asmenis, kuriems pagal kitus įstatymus negali būti taikoma administracinė atsakomybė), padarytas“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudžiančių, įpareigojančių ar apribojančių nuostatų, išskyrus drausminio pobūdžio nuostatas, pažeidimas –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.“

 

27 straipsnis. 205 straipsnio pavadinimo ir 1 dalies pakeitimas

1. Pakeisti 205 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

205 straipsnis. Pasienio teisinio režimo taisyklių arba pasienio kontrolės punktų veiklos taisyklių pažeidimas“.

2. Pakeisti 205 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„Pasienio teisinio režimo taisyklių arba pasienio kontrolės punktų veiklos taisyklių pažeidimas –

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo vieno šimto penkiasdešimties iki trijų šimtų litų.“

 

28 straipsnis. 2072 straipsnio 1 dalies pakeitimas

2072 straipsnio 1 dalyje po žodžių „tarybų rinkimų“ išbraukti žodį „pradžios“, po žodžio „ar“ išbraukti žodžius „likus 24 valandoms iki“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„Rinkimų ar referendumo agitacijos draudimo pažeidimas likus 30 valandų iki Seimo, Respublikos Prezidento, savivaldybių tarybų rinkimų ar referendumo pradžios, taip pat rinkimų, referendumo dieną –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų, o rinkimų komisijų ar referendumo komisijų nariams arba kitiems pareigūnams – nuo vieno tūkstančio iki keturių tūkstančių litų.“

 

29 straipsnis. 21412 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 21412 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

21412 straipsnis.   Informavimo produkcijos, propaguojančios nacionalinę, rasinę ar religinę nesantaiką, gaminimas, laikymas, platinimas arba viešas demonstravimas

Spaudinių, vaizdo, garso ar kitokios produkcijos, propaguojančios nacionalinę, rasinę ar religinę nesantaiką, gaminimas ar laikymas turint tikslą platinti, taip pat platinimas arba viešas demonstravimas –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki penkių tūkstančių litų su tokio pobūdžio gaminamos, laikomos, demonstruojamos ar platinamos produkcijos bei priemonių, iš esmės naudojamų tai produkcijai gaminti ar demonstruoti, konfiskavimu arba be tokių priemonių konfiskavimo.

Tokios pat veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo penkių tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų su tokios produkcijos bei priemonių, iš esmės naudojamų tai produkcijai gaminti ar demonstruoti, konfiskavimu arba be tokių priemonių konfiskavimo.“

 

30 straipsnis. 221 straipsnio 1 dalies papildymas

221 straipsnio 1 dalyje po skaičiaus „104“ įrašyti skaičių „108“, prieš skaičių „136“ įrašyti skaičių ir žodžius „123 straipsnyje (dėl traktorių, savaeigių važiuoklių, traktorių priekabų ir kelių tiesimo mašinų registravimo bei techninės apžiūros taisyklių pažeidimo)“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„Administracinės komisijos prie savivaldybių tarybų nagrinėja šio kodekso 421, 49, 59, 78, 103, 104, 108, 110 straipsniuose, 113 straipsnio pirmojoje, trečiojoje ir ketvirtojoje dalyse (dėl pažeidimų, padarytų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai nepavaldžiuose aerodromuose arba tokių aerodromų rajone), 123 straipsnyje (dėl traktorių, savaeigių važiuoklių, traktorių priekabų ir kelių tiesimo mašinų registravimo bei techninės apžiūros taisyklių pažeidimo), 136 straipsnio trečiojoje dalyje, 137 straipsnyje, 142 straipsnio pirmojoje, antrojoje, ketvirtojoje, penktojoje, šeštojoje ir septintojoje dalyse, 1421, 1422, 1423 straipsniuose, 143 straipsnyje (dėl automobilių transporte padarytų pažeidimų), 156–158, 160–163, 1639, 16313 straipsniuose, 172 straipsnyje (dėl vertimosi automobilių transporto verslu), 178 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 183 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 185, 1851, 186, 188, 18812 straipsniuose, 191 straipsnio antrojoje dalyje, 2051, 211 straipsniuose, 2141 straipsnio trečiojoje dalyje (dėl išorinės reklamos įrengimo reikalavimų ir draudimų pažeidimų), 215 straipsnyje numatytų administracinių teisės pažeidimų bylas.“

 

31 straipsnis. 222 straipsnio pakeitimas

222 straipsnyje išbraukti žodžius ir skaičių „straipsniuose, 96 straipsnyje (kai teisės pažeidimą padaro pilietis)“ ir šį straipsnį išdėstyti taip:

222 straipsnis. Savivaldybių seniūnijų kaimo vietovėse seniūnai

Savivaldybių seniūnijų kaimo vietovėse seniūnai nagrinėja šio kodekso 49, 59, 78, 103, 104, 110, 158, 160–163, 1639, 16313, 185, 1851, 186, 215 straipsniuose numatytų administracinių teisės pažeidimų bylas.“

 

32 straipsnis. 224 straipsnio papildymas

224 straipsnyje po skaičiaus „435“ įrašyti skaičių „439“ ir šį straipsnį išdėstyti taip:

224 straipsnis. Rajonų (miestų) apylinkių teismai (apylinkių teismų teisėjai)

Rajonų (miestų) apylinkių teismai (apylinkių teismų teisėjai) nagrinėja šio kodekso 412, 413 straipsniuose, 414 straipsnio antrojoje, trečiojoje ir ketvirtojoje dalyse, 415 straipsnio antrojoje dalyje, 43, 431, 432, 433, 434, 435, 439, 44, 441, 442, 45, 50, 501, 502, 503, 505, 506 straipsniuose, 512 straipsnio trečiojoje dalyje, 515 straipsnio trečiojoje dalyje, 518, 519, 531 straipsniuose, 56 straipsnio septintojoje, aštuntojoje, devintojoje, dešimtojoje, vienuoliktojoje, dvyliktojoje ir tryliktojoje dalyse, 62 straipsnio trečiojoje, ketvirtojoje, penktojoje, septintojoje, aštuntojoje, devintojoje ir dešimtojoje dalyse, 621 straipsnio trečiojoje, ketvirtojoje, penktojoje, septintojoje, aštuntojoje, devintojoje ir dešimtojoje dalyse, 622 straipsnio trečiojoje, ketvirtojoje, penktojoje, septintojoje, aštuntojoje, devintojoje ir dešimtojoje dalyse, 876 straipsnio antrojoje ir trečiojoje dalyse, 941, 994, 997 straipsniuose, 111 straipsnio aštuntojoje dalyje, 1161 straipsnio pirmojoje dalyje, 1162 straipsnio antrojoje dalyje, 1171, 1192, 1371, 1381, 1531 straipsniuose, 1533 straipsnio antrojoje dalyje, 1534, 1537, 1538 straipsniuose, 1539 straipsnio antrojoje dalyje, 159 straipsnio antrojoje dalyje, 1591 straipsnio antrojoje dalyje, 1592 straipsnio antrojoje dalyje, 1631, 1632, 16311, 164 straipsniuose, 171 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 1711 straipsnio antrojoje dalyje, 1712 straipsnio antrojoje dalyje, 1714, 1722, 1723, 1724, 1726, 1727, 17211, 17212, 17213, 17214, 17215, 17217, 17219, 17221, 17223, 17225, 17226, 173 straipsniuose, 1732 straipsnio antrojoje ir trečiojoje dalyse, 1733, 1734, 1736, 1737, 1739, 17312, 17313 straipsniuose, 17314 straipsnio aštuntojoje dalyje, 17315 straipsnyje, 17316 straipsnio trečiojoje dalyje, 17317, 17318, 174, 175 straipsniuose, 178 straipsnio trečiojoje ir ketvirtojoje dalyse, 180, 181, 1811, 1812 straipsniuose, 182 straipsnio antrojoje dalyje, 1821 straipsnio antrojoje dalyje, 183 straipsnio trečiojoje dalyje, 184, 1853, 186, 1861–1866 straipsniuose, 187 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 1871, 1872, 1873, 1874, 1876, 1877, 1879, 18710, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885 straipsniuose, 1886 straipsnio antrojoje dalyje, 1887 straipsnio pirmojoje dalyje, 1888, 1889, 18810, 18811, 18814, 18815 straipsniuose, 1891 straipsnyje – dėl pareigūnų padarytų pažeidimų, 1892 straipsnio antrojoje dalyje, 1893 straipsnio antrojoje dalyje, 1894 straipsnyje, 1895 straipsnio antrojoje dalyje, 1896 straipsnyje, 1897 straipsnio ketvirtojoje dalyje, 1898, 1899, 18910, 18911, 18913, 18914 straipsniuose, 191 straipsnio pirmojoje dalyje, 1921, 1932, 1933, 2011, 202, 2021, 207, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 208, 209 straipsniuose, 2091 straipsnio antrojoje dalyje, 2092 straipsnio antrojoje ir trečiojoje dalyse, 2093 straipsnio antrojoje, trečiojoje, ketvirtojoje, septintojoje ir aštuntojoje dalyse, 2094 straipsnio antrojoje, trečiojoje ir ketvirtojoje dalyse, 210 straipsnio pirmojoje, antrojoje ir trečiojoje dalyse, 214 straipsnyje, 2141 straipsnio pirmojoje, antrojoje ir ketvirtojoje dalyse, 2143, 2146, 2147, 2148, 2149, 21410, 21412, 21413, 21414–21417, 21418, 2151–2153 straipsniuose numatytų administracinių teisės pažeidimų bylas.“

 

33 straipsnis. 225 straipsnio 1 dalies ir 2 dalies 1 punkto papildymas

1. 225 straipsnio 1 dalyje po skaičiaus „1852“ įrašyti skaičių „1854“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„Policija nagrinėja šio kodekso 5111, 81, 82 straipsniuose (dėl pažeidimų autotransporte), 1071, 1072, 110 straipsniuose, 111 straipsnio pirmojoje, antrojoje, trečiojoje ir ketvirtojoje dalyse, 112, 113, 114 straipsniuose, 117 straipsnio trečiojoje dalyje, 118–120, 123–134 straipsniuose, 136 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 137 straipsnio antrojoje dalyje (dėl pažeidimų, padarytų pasienio kontrolės punkte), 143 straipsnyje (išskyrus automobilių transporte padarytus pažeidimus), 144–147, 149, 154, 155, 160–162, 165, 1651, 166, 167, 1671, 169, 170 straipsniuose, 171 straipsnio trečiojoje dalyje, 172 straipsnyje (dėl asmens bei turto saugos veikloje padarytų pažeidimų), 174, 176, 1761, 177, 1771, 1772 straipsniuose, 178 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 182 straipsnio pirmojoje dalyje, 1821 straipsnio pirmojoje dalyje, 183 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 1851, 1852, 1854 straipsniuose, 187 straipsnio trečiojoje ir ketvirtojoje dalyse, 1878 straipsnyje, 188 straipsnio antrojoje dalyje, 193, 1941, 195–197, 200, 203, 204, 2041, 2052, 206–2063 straipsniuose, 2093 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse (dėl pažeidimų, nustatytų ne muitinės įstaigoje ar kitoje muitinės tikrinimo vietoje) numatytų administracinių teisės pažeidimų bylas.“

2. 225 straipsnio 2 dalies 1 punkte po skaičiaus „1852“ įrašyti skaičių „1854“ ir šį punktą išdėstyti taip:

1) už šio kodekso 5111, 1071, 1072 straipsniuose, 111 straipsnio pirmojoje, antrojoje, trečiojoje ir ketvirtojoje dalyse, 112, 113, 114 straipsniuose, 117 straipsnio trečiojoje dalyje, 118–120 straipsniuose, 136 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 137 straipsnio antrojoje dalyje, 139 straipsnyje, 143 straipsnyje (išskyrus automobilių transporte padarytus pažeidimus), 144, 165, 1651, 166, 167, 1671, 169, 170 straipsniuose, 171 straipsnio trečiojoje dalyje, 172 straipsnyje (dėl asmens bei turto saugos veikloje padarytų pažeidimų), 174, 176, 1761, 177, 1771 straipsniuose, 178 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 182 straipsnio pirmojoje dalyje, 1821 straipsnio pirmojoje dalyje, 183 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 1851, 1852, 1854 straipsniuose, 187 straipsnio trečiojoje ir ketvirtojoje dalyse, 1878 straipsnyje, 1887 straipsnio antrojoje dalyje, 193, 1941, 195–197 straipsniuose, 2093 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse (dėl pažeidimų, nustatytų ne muitinės įstaigoje ar kitoje muitinės tikrinimo vietoje) numatytus administracinius teisės pažeidimus – policijos įstaigų vadovai, jų pavaduotojai ir kiti tam įgalioti policijos pareigūnai, o už šio kodekso 5111, 1071, 1072, 110, 154, 155, 161, 162, 166, 167, 1671, 174, 176, 1761, 177, 1772 straipsniuose, 178 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 182 straipsnio pirmojoje dalyje, 1821 straipsnio pirmojoje dalyje, 183 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 1851 straipsnyje, 187 straipsnio trečiojoje ir ketvirtojoje dalyse, 1887 straipsnio antrojoje dalyje, 193, 1941, 195–197, 200, 203, 204, 2041, 206–2063 straipsniuose numatytus administracinius teisės pažeidimus – rajonų, miestų policijos komisariatų (vyriausiųjų komisariatų), nuovadų vadovai ir kiti tam įgalioti policijos pareigūnai – įspėjimą, baudą arba baudą su daikto, kuris buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis arba tiesioginis objektas, konfiskavimu;

už šio kodekso 111 straipsnio pirmojoje, antrojoje, trečiojoje ir ketvirtojoje dalyse, 112, 113, 114 straipsniuose, 117 straipsnio trečiojoje dalyje, 118–120 straipsniuose, 136 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 139 straipsnyje numatytus administracinius teisės pažeidimus – be to, ir transporto policijos punktų vadovai, o už šio kodekso 111 straipsnio trečiojoje dalyje ir 112 straipsnyje numatytus administracinius teisės pažeidimus – taip pat ir kiti policijos pareigūnai, kuriems pavesta atitinkamų taisyklių laikymosi priežiūra;“.

 

34 straipsnis. 2351 straipsnio 1 dalies pakeitimas ir papildymas

2351 straipsnio 1 dalyje vietoj skaičių ir žodžių „96–993, 995 ir 150 straipsniuose“ įrašyti skaičius ir žodžius „98–992 straipsniuose, 993 straipsnio antrojoje dalyje, 995 straipsnyje, 996 straipsnio trečiojoje dalyje ir 150 straipsnyje“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„Energetikos valstybinė inspekcija prie Ūkio ministerijos nagrinėja šio kodekso 98–992 straipsniuose, 993 straipsnio antrojoje dalyje, 995 straipsnyje, 996 straipsnio trečiojoje dalyje ir 150 straipsnyje numatytų administracinių teisės pažeidimų bylas.“

 

35 straipsnis. 2352 straipsnio pakeitimas ir papildymas

2352 straipsnyje vietoj skaičiaus ir žodžio „996 straipsnyje“ įrašyti skaičius ir žodžius „993 straipsnio pirmojoje dalyje, 996 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse“ ir šį straipsnį išdėstyti taip:

2352 straipsnis. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nagrinėja šio kodekso 993 straipsnio pirmojoje dalyje, 996 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse numatytų administracinių teisės pažeidimų bylas ir skiria administracines nuobaudas.“

 

36 straipsnis. 239 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 239 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

239 straipsnis. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba nagrinėja šio kodekso 42 straipsnyje (dėl higienos norminių aktų, reglamentuojančių maisto saugą ir kokybę, pažeidimų), 163, 1639, 16313, 189 straipsniuose (dėl pažeidimų maisto srityje), 2141 straipsnio trečiojoje dalyje (išskyrus išorinės reklamos įrengimo reikalavimų ir draudimų pažeidimus), 2142 straipsnyje (dėl informacijos apie alkoholinius gėrimus teikimo tvarkos pažeidimų) numatytų administracinių teisės pažeidimų bylas.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vardu nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti administracines nuobaudas turi teisę:

1) Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius ir jo pavaduotojai – įspėjimą arba baudą nuo dviejų šimtų iki keturių tūkstančių litų;

2) Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Valstybinės maisto produktų inspekcijos viršininkas ir jo pavaduotojai – įspėjimą arba baudą nuo dviejų šimtų iki dviejų tūkstančių litų;

3) apskričių, miestų ir rajonų Valstybinių maisto ir veterinarijos tarnybų viršininkai ir jų pavaduotojai – įspėjimą arba baudą nuo penkiasdešimties iki vieno tūkstančio litų;

4) apskričių, miestų ir rajonų Valstybinių maisto ir veterinarijos tarnybų maisto produktų inspektoriai – įspėjimą arba baudą nuo dvidešimties iki vieno šimto litų.

Šio straipsnio antrojoje dalyje išvardyti pareigūnai baudą iki vieno šimto litų iš piliečių ir pareigūnų gali imti pažeidimo padarymo vietoje.“

 

37 straipsnis. Kodekso papildymas 2394 straipsniu

Papildyti Kodeksą 2394 straipsniu:

2394 straipsnis. Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos nagrinėja šio kodekso 42 straipsnyje (išskyrus darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, radiacinės saugos, maisto saugos ir kokybės, ne maisto produktų (gaminių, paslaugų) saugos ir kokybės higienos norminių aktų pažeidimus), 79–84 straipsniuose (kai pažeidžiami higienos norminiai aktai, reglamentuojantys atmosferos apsaugą) numatytų administracinių teisės pažeidimų bylas.

Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos vardu nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti administracines nuobaudas turi teisę:

1) Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktorius ir jo pavaduotojai – įspėjimą arba baudą nuo penkių šimtų iki penkių tūkstančių litų;

2) Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos įgalioti pareigūnai – įspėjimą arba baudą nuo dvidešimties iki dviejų tūkstančių litų.“

 

38 straipsnis. 241 straipsnio 2 dalies pakeitimas ir papildymas

Pakeisti 241 straipsnio 2 dalies 3 ir 4 punktus, dalį papildyti 5 punktu ir ją išdėstyti taip:

„Valstybinės veterinarijos priežiūros organų vardu nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti administracines nuobaudas turi teisę:

1) Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis veterinarijos inspektorius ir jo pavaduotojai – baudą piliečiams nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų ir pareigūnams – nuo dviejų tūkstančių iki penkių tūkstančių litų;

2) Lietuvos Respublikos valstybiniai veterinarijos inspektoriai – baudą piliečiams nuo dviejų šimtų iki aštuonių šimtų litų ir pareigūnams – nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų;

3) apskričių, miestų ir rajonų valstybiniai veterinarijos inspektoriai ir jų pavaduotojai, pasienio veterinarijos postų viršininkai – baudą piliečiams nuo penkiasdešimties iki penkių šimtų litų ir pareigūnams – nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio litų;

4) veterinarijos gydytojai turgaviečių priežiūrai – baudą piliečiams nuo dvidešimties iki vieno šimto litų ir pareigūnams – nuo vieno šimto iki penkių šimtų litų;

5) apskričių, miestų ir rajonų Valstybinių maisto ir veterinarijos tarnybų veterinarijos inspektoriai – įspėjimą ar baudą piliečiams ir pareigūnams nuo dvidešimties iki vieno šimto litų.“

 

39 straipsnis. 2411 straipsnio pakeitimas ir papildymas

Pakeisti ir papildyti 2411 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

2411 straipsnis. Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos

Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos nagrinėja šio kodekso 42 straipsnyje (dėl higienos norminių aktų, reglamentuojančių ne maisto produktų (gaminių, paslaugų) saugą ir kokybę, pažeidimų), 841 straipsnio trečiojoje dalyje, 163, 1639, 16313, 189 straipsniuose (dėl pažeidimų ne maisto produktų srityje), 2141 straipsnio trečiojoje dalyje (išskyrus išorinės reklamos įrengimo reikalavimų ir draudimų pažeidimus), 2142 straipsnyje (dėl informacijos apie tabako gaminius teikimo tvarkos pažeidimų) numatytų administracinių teisės pažeidimų bylas.

Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos vardu nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti administracines nuobaudas turi teisę:

1) Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos viršininkas ir jo pavaduotojai – įspėjimą arba baudą nuo dviejų šimtų iki keturių tūkstančių litų;

2) Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos teritorinių padalinių viršininkai ir jų pavaduotojai, skyrių viršininkai ir jų pavaduotojai, poskyrių viršininkai – įspėjimą arba baudą nuo penkiasdešimties iki vieno tūkstančio penkių šimtų litų;

3) Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos vyriausieji valstybiniai inspektoriai ir vyresnieji valstybiniai inspektoriai – įspėjimą arba baudą nuo dvidešimties iki vieno tūkstančio litų;

4) Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos valstybiniai inspektoriai – įspėjimą arba baudą nuo dvidešimties iki penkių šimtų litų.

Šio straipsnio antrojoje dalyje išvardyti pareigūnai baudą iki vieno šimto litų gali imti pažeidimo padarymo vietoje.“

 

40 straipsnis. Kodekso papildymas 2413 straipsniu

Papildyti Kodeksą 2413 straipsniu:

2413 straipsnis. Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos nagrinėja šio kodekso 189 straipsnyje (dėl sėklos, sodinamosios ir kitos dauginamosios medžiagos neatitikimo teisės aktuose nustatytų reikalavimų) numatytų administracinių teisės pažeidimų bylas.

Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vardu nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti administracines nuobaudas turi teisę Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos viršininkas ir jo pavaduotojas.“

 

41 straipsnis. 242 straipsnio pakeitimas

1. 242 straipsnio 1 dalyje ir 2 dalies 1 ir 2 punktuose vietoj žodžių „atmosferos apsaugos sanitarinių higienos taisyklių“ įrašyti žodžius „higienos norminių aktų, reglamentuojančių atmosferos apsaugą“ ir visą straipsnį išdėstyti taip:

242 straipsnis. Aplinkos apsaugos organai

Aplinkos apsaugos organai nagrinėja šio kodekso 423, 51, 511 straipsniuose, 512 straipsnio antrojoje ir trečiojoje dalyse, 513, 514 straipsniuose, 515 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 516, 517, 5110, 52, 521, 53, 55 straipsniuose, 56 straipsnio pirmojoje, antrojoje, trečiojoje, ketvirtojoje, penktojoje ir šeštojoje dalyse, 57, 58, 60, straipsniuose, 62 straipsnio pirmojoje, antrojoje ir šeštojoje dalyse, 621 straipsnio pirmojoje, antrojoje ir šeštojoje dalyse, 622 straipsnio pirmojoje, antrojoje ir šeštojoje dalyse, 63, 64, 66–78 straipsniuose, 79–84 straipsniuose (kai administraciniai teisės pažeidimai nėra higienos norminių aktų, reglamentuojančių atmosferos apsaugą, pažeidimai), 841, 85, 86, 87, 871, 872, 873, 874, 875 straipsniuose, 876 straipsnio pirmojoje dalyje, 88, 90 straipsniuose numatytų administracinių teisės pažeidimų bylas.

Aplinkos apsaugos organų vardu nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti nuobaudas turi teisę:

1) už šio kodekso 423, 51, 511 straipsniuose, 512 straipsnio antrojoje ir trečiojoje dalyse, 513, 514 straipsniuose, 515 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 516, 517, 5110, 52, 521, 53, 55 straipsniuose, 56 straipsnio pirmojoje, antrojoje, trečiojoje, ketvirtojoje, penktojoje ir šeštojoje dalyse, 57, 58, 60 straipsniuose, 62 straipsnio pirmojoje, antrojoje ir šeštojoje dalyse, 621 straipsnio pirmojoje, antrojoje ir šeštojoje dalyse, 622 straipsnio pirmojoje, antrojoje ir šeštojoje dalyse, 64, 66–70, 72–78 straipsniuose, 79–84 straipsniuose (kai administraciniai teisės pažeidimai nėra higienos norminių aktų, reglamentuojančių atmosferos apsaugą, pažeidimai), 841, 85, 86, 87, 871, 872, 873, 874, 875 straipsniuose, 876 straipsnio pirmojoje dalyje, 88, 90 straipsniuose numatytus administracinius teisės pažeidimus – Lietuvos Respublikos vyriausieji ir vyresnieji valstybiniai aplinkos apsaugos inspektoriai, regionų vyriausieji ir vyresnieji valstybiniai aplinkos apsaugos inspektoriai, miestų, rajonų vyriausieji ir vyresnieji valstybiniai aplinkos apsaugos inspektoriai, atskirų teritorijų ar objektų vyriausieji ir vyresnieji valstybiniai aplinkos apsaugos inspektoriai;

2) už šio kodekso 51, 511, 513 straipsniuose, 514 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 516, 517, 5110, 52, 521, 53, 55, 561–58, 60 straipsniuose, 62 straipsnio pirmojoje, antrojoje ir šeštojoje dalyse, 621 straipsnio pirmojoje, antrojoje ir šeštojoje dalyse, 622 straipsnio pirmojoje, antrojoje ir šeštojoje dalyse, 64, 66–70, 72–78 straipsniuose, 79–84 straipsniuose (kai administraciniai teisės pažeidimai nėra higienos norminių aktų, reglamentuojančių atmosferos apsaugą, pažeidimai), 841, 85, 86 straipsniuose, 87, 871, 872, 873, 874, 875 straipsniuose, 876 straipsnio pirmojoje dalyje, 88–90 straipsniuose numatytus administracinius teisės pažeidimus – Lietuvos Respublikos valstybiniai aplinkos apsaugos inspektoriai, regionų valstybiniai aplinkos apsaugos inspektoriai, miestų, rajonų valstybiniai aplinkos apsaugos inspektoriai, atskirų teritorijų ar objektų valstybiniai aplinkos apsaugos inspektoriai;

3) už šio kodekso 63 ir 71 straipsniuose numatytus administracinius teisės pažeidimus – Aplinkos ministerijos Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos Miškų kontrolės skyriaus valstybiniai aplinkos apsaugos inspektoriai.“

2. 242 straipsnio 1 dalyje ir 2 dalies 1 ir 2 punktuose po skaičiaus „5110“ įrašyti skaičių „5112“ ir visą straipsnį išdėstyti taip:

242 straipsnis. Aplinkos apsaugos organai

Aplinkos apsaugos organai nagrinėja šio kodekso 423, 51, 511 straipsniuose, 512 straipsnio antrojoje ir trečiojoje dalyse, 513, 514 straipsniuose, 515 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 516, 517, 5110, 5112, 52, 521, 53, 55 straipsniuose, 56 straipsnio pirmojoje, antrojoje, trečiojoje, ketvirtojoje, penktojoje ir šeštojoje dalyse, 57, 58, 60 straipsniuose, 62 straipsnio pirmojoje, antrojoje ir šeštojoje dalyse, 621 straipsnio pirmojoje, antrojoje ir šeštojoje dalyse, 622 straipsnio pirmojoje, antrojoje ir šeštojoje dalyse, 63, 64, 66–78 straipsniuose, 79–84 straipsniuose (kai administraciniai teisės pažeidimai nėra higienos norminių aktų, reglamentuojančių atmosferos apsaugą, pažeidimai), 841, 85, 86, 87, 871, 872, 873, 874, 875 straipsniuose, 876 straipsnio pirmojoje dalyje, 88, 90 straipsniuose numatytų administracinių teisės pažeidimų bylas.

Aplinkos apsaugos organų vardu nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti nuobaudas turi teisę:

1) už šio kodekso 423, 51, 511 straipsniuose, 512 straipsnio antrojoje ir trečiojoje dalyse, 513, 514 straipsniuose, 515 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 516, 517, 5110, 5112, 52, 521, 53, 55 straipsniuose, 56 straipsnio pirmojoje, antrojoje, trečiojoje, ketvirtojoje, penktojoje ir šeštojoje dalyse, 57, 58, 60 straipsniuose, 62 straipsnio pirmojoje, antrojoje ir šeštojoje dalyse, 621 straipsnio pirmojoje, antrojoje ir šeštojoje dalyse, 622 straipsnio pirmojoje, antrojoje ir šeštojoje dalyse, 64, 66–70, 72–78 straipsniuose, 79–84 straipsniuose (kai administraciniai teisės pažeidimai nėra higienos norminių aktų, reglamentuojančių atmosferos apsaugą, pažeidimai), 841, 85, 86, 87, 871, 872, 873, 874, 875 straipsniuose, 876 straipsnio pirmojoje dalyje, 88, 90 straipsniuose numatytus administracinius teisės pažeidimus – Lietuvos Respublikos vyriausieji ir vyresnieji valstybiniai aplinkos apsaugos inspektoriai, regionų vyriausieji ir vyresnieji valstybiniai aplinkos apsaugos inspektoriai, miestų, rajonų vyriausieji ir vyresnieji valstybiniai aplinkos apsaugos inspektoriai, atskirų teritorijų ar objektų vyriausieji ir vyresnieji valstybiniai aplinkos apsaugos inspektoriai;

2) už šio kodekso 51, 511, 513 straipsniuose, 514 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 516, 517, 5110, 5112, 52, 521, 53, 55, 561–58, 60 straipsniuose, 62 straipsnio pirmojoje, antrojoje ir šeštojoje dalyse, 621 straipsnio pirmojoje, antrojoje ir šeštojoje dalyse, 622 straipsnio pirmojoje, antrojoje ir šeštojoje dalyse, 64, 66–70, 72–78 straipsniuose, 79–84 straipsniuose (kai administraciniai teisės pažeidimai nėra higienos norminių aktų, reglamentuojančių atmosferos apsaugą, pažeidimai), 841, 85, 86 straipsniuose, 87, 871, 872, 873, 874, 875 straipsniuose, 876 straipsnio pirmojoje dalyje, 88–90 straipsniuose numatytus administracinius teisės pažeidimus – Lietuvos Respublikos valstybiniai aplinkos apsaugos inspektoriai, regionų valstybiniai aplinkos apsaugos inspektoriai, miestų, rajonų valstybiniai aplinkos apsaugos inspektoriai, atskirų teritorijų ar objektų valstybiniai aplinkos apsaugos inspektoriai;

3) už šio kodekso 63 ir 71 straipsniuose numatytus administracinius teisės pažeidimus – Aplinkos ministerijos Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos Miškų kontrolės skyriaus valstybiniai aplinkos apsaugos inspektoriai.“

 

42 straipsnis. 2461 straipsnio pakeitimas ir papildymas

1. Pakeisti ir papildyti 2461 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

2461 straipsnis. Valstybinės mokesčių inspekcijos

Valstybinės mokesčių inspekcijos nagrinėja šio kodekso 142 straipsnio pirmojoje, antrojoje, trečiojoje, šeštojoje ir septintojoje dalyse, 1633–1638, 16310, 16312 straipsniuose, 1711 straipsnio pirmojoje dalyje, 1712 straipsnio pirmojoje dalyje, 172, 1721, 1729, 17210, 17216, 17220, 1731, 17310, 17311, 21411 straipsniuose numatytų administracinių teisės pažeidimų bylas.

Valstybinės mokesčių inspekcijos vardu nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti administracines nuobaudas turi teisę:

1) už šio kodekso 142 straipsnio pirmojoje, antrojoje, trečiojoje, šeštojoje ir septintojoje dalyse, 1633–1638, 16310, 16312 straipsniuose, 1711 straipsnio pirmojoje dalyje, 1712 straipsnio pirmojoje dalyje, 172, 1721, 1729, 17210, 17216, 17220, 1731, 17310, 17311, 21411 straipsniuose numatytus administracinius teisės pažeidimus – valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkas ir jo pavaduotojas ar kitas viršininko įgaliotas asmuo;

2) už šio kodekso 142 straipsnio pirmojoje, antrojoje, trečiojoje dalyse numatytus administracinius teisės pažeidimus – valstybinės mokesčių inspekcijos pareigūnai.

Šio straipsnio antrojoje dalyje išvardyti asmenys baudą iki penkiasdešimties litų gali imti pažeidimo padarymo vietoje.“

2. Pakeisti ir papildyti 2461 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„Valstybinės mokesčių inspekcijos nagrinėja šio kodekso 142 straipsnio pirmojoje, antrojoje, trečiojoje, šeštojoje ir septintojoje dalyse, 1633–1638, 16310, 16312 straipsniuose, 1711 straipsnio pirmojoje dalyje, 1712 straipsnio pirmojoje dalyje, 172, 1721, 1729, 17210, 17216, 17220, 1731, 17310, 17311 straipsniuose, 188(6 )straipsnio pirmojoje dalyje, 21411 straipsnyje numatytų administracinių teisės pažeidimų bylas.“

 

43 straipsnis. 2467 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2467 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

2467 straipsnis. Valstybinė kalbos inspekcija

Valstybinė kalbos inspekcija nagrinėja šio kodekso 911–917 straipsniuose numatytų administracinių teisės pažeidimų bylas.

Valstybinės kalbos inspekcijos vardu nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti administracines nuobaudas turi teisę:

1) Valstybinės kalbos inspekcijos viršininkas ir jo pavaduotojas – įspėjimą arba baudą įmonių, įstaigų, organizacijų vadovams, pareigūnams ir kitiems asmenims nuo dviejų šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų litų;

2) Valstybinės kalbos inspekcijos inspektoriai – įspėjimą arba baudą įmonių, įstaigų, organizacijų vadovams, pareigūnams ir kitiems asmenims nuo dviejų šimtų iki vieno tūkstančio litų;

3) apskričių, savivaldybių kalbos tvarkytojai – įspėjimą arba baudą nuo dviejų šimtų iki penkių šimtų litų.

Šio straipsnio antrojoje dalyje išvardyti asmenys iki trijų šimtų litų baudas gali imti pažeidimo padarymo vietoje.“

 

44 straipsnis. 247 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

247 straipsnį pripažinti netekusiu galios.

 

45 straipsnis. 2475 straipsnio 1 dalies pakeitimas

2475 straipsnio 1 dalyje išbraukti skaičius ir žodžius „1632 straipsnyje (dėl prekybos alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais, taip pat dėl tokių prekių laikymo), 164 straipsnyje“ ir „210 straipsnio ketvirtojoje, penktojoje ir šeštojoje dalyse (dėl gabenamų kaip kontrabanda alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių)“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nagrinėja šio kodekso 163 straipsnyje (dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais taisyklių ir prekybos jais viešojo maitinimo įmonėse taisyklių pažeidimo), 173 straipsnyje (dėl vertimosi komercine-ūkine veikla, susijusia su alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių gaminimu ir didmenine bei mažmenine prekyba), 1772, 1852 straipsniuose numatytų administracinių teisės pažeidimų bylas.“

 

46 straipsnis. 2591 straipsnio pakeitimas ir papildymas

Pakeisti ir papildyti 2591 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

2591 straipsnis. Asmenys, turintys teisę surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus

Administracinių teisės pažeidimų bylose, kurias nagrinėja šio kodekso 221 ir 224 straipsniuose nurodyti organai, teisės pažeidimų protokolus turi teisę surašyti:

1) tam įgalioti:

vidaus reikalų ir policijos pareigūnai (413, 44, 441, 50, 502, 503, 110 straipsniai, 143 straipsnis – dėl pažeidimų automobilių transporte, 1531, 160–162, 1631, 1632, 16311, 164 straipsniai, 171 straipsnio pirmoji ir antroji dalys, 1711 straipsnio antroji dalis, 1712 straipsnio antroji dalis, 1714, 17211, 173, 1733, 1736, 1737, 1739, 17313, 17318, 174, 175 straipsniai, 178 straipsnio trečioji ir ketvirtoji dalys, 180, 181, 1811 straipsniai, 1812 straipsnio antroji dalis, 182 straipsnio antroji dalis, 1821 straipsnio antroji dalis, 183 straipsnio trečioji dalis, 184, 185, 1851, 186, 1865 straipsniai, 187 straipsnio pirmoji ir antroji dalys, 1874, 188–1882, 1885 straipsniai, 1887 straipsnio pirmoji dalis, 18811, 18815, 1899, 191, 1932, 1933, 202, 207 straipsniai, 210 straipsnio trečioji dalis, 211, 214 straipsniai, 2148 straipsnis – dėl įstatymų uždraustos informacijos ir informacijos apie įstatymų uždraustą ar neteisėtą veiklą skleidimo);

Aplinkos ministerijos organų pareigūnai (45, 49 straipsniai, 512 straipsnio trečioji dalis, 515 straipsnio trečioji dalis, 518, 519 straipsniai, 56 straipsnio septintoji, aštuntoji, devintoji, dešimtoji, vienuoliktoji, dvyliktoji ir tryliktoji dalys, 62 straipsnio trečioji, ketvirtoji, penktoji, septintoji, aštuntoji, devintoji ir dešimtoji dalys, 621 straipsnio trečioji, ketvirtoji, penktoji, septintoji, aštuntoji, devintoji ir dešimtoji dalys, 622 straipsnio trečioji, ketvirtoji, penktoji, septintoji, aštuntoji, devintoji ir dešimtoji dalys, 876 straipsnio antroji ir trečioji dalys, 162 ir 1899 straipsniai);

Finansų ministerijos ir jos tam įgalioti pareigūnai (17217, 17315 straipsniai);

Krašto apsaugos ministerijos pareigūnai (1899 straipsnis);

Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamento pareigūnai (1884 straipsnis, 2141 straipsnio ketvirtoji dalis – dėl išorinės reklamos nekilnojamosiose kultūros vertybėse ir jų teritorijose įrengimo reikalavimų ir draudimų pažeidimų);

Susisiekimo ministerijos ir jos tam įgalioti asmenys (503 straipsnis – dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo transporte, 111 straipsnio aštuntoji dalis, 1161 straipsnio pirmoji dalis, 1162 straipsnio antroji dalis, 1171, 1192, 1371, 1381 straipsniai, 143 straipsnis – dėl automobilių transporte padarytų pažeidimų, 1851 straipsnio antroji dalis);

Sveikatos apsaugos ministerijos organų pareigūnai (442, 186 straipsniai);

Švietimo ir mokslo ministerijos įgalioti pareigūnai (1851 straipsnio antroji dalis, 2149, 215 straipsniai);

Ūkio ministerijos ir jos tam įgalioti pareigūnai (1722, 1726, 17223, 1899 straipsniai);

Žemės ūkio ministerijos ir jos tam įgalioti pareigūnai (59, 103, 104, 17219, 17221 straipsniai);

Lietuvos archyvų departamento pareigūnai (18810 straipsnis);

Revizijų departamento prie Finansų ministerijos, Tardymo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Revizijų tarnybos arba kitų prie šių ministerijų įsteigtų padalinių revizijų tarnybų pareigūnai (1888 straipsnis);

Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pareigūnai (1722, 1726, 17317 straipsniai);

Valstybės įmonės Valstybės turto fondo administracijos vadovas arba jo įgalioti asmenys (2151–2153 straipsniai);

Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pareigūnai (1632 straipsnis – dėl prekybos alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais, taip pat dėl tokių prekių laikymo, 164, 17312 straipsniai, 1851 straipsnio antroji dalis, 1853 straipsnis, 210 straipsnio pirmoji ir trečioji dalys);

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos įgalioti pareigūnai (441 straipsnis);

Valstybinės medicininio audito inspekcijos pareigūnai (431, 432, 433, 434 straipsniai);

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pareigūnai (413, 1631, 1632, 16311, 164, 169, 170, 171, 1711, 1712, 1714, 17214, 17215, 173, 173(3 )straipsniai, 187 straipsnio antroji dalis, 1886 straipsnio antroji dalis, 1932, 1933, 21410 straipsniai);

Valstybės kontrolės pareigūnai (17213, 1883 straipsniai);

Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos pareigūnai (1898 straipsnis);

Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos pareigūnai (1734 straipsnis, 17314 straipsnio aštuntoji dalis, 17316 straipsnio trečioji dalis);

Lietuvos vartotojų kooperatyvų sąjungos organų pareigūnai (163, 1631, 1632, 1639, 16313, 164, 1736 straipsniai – dėl kooperatinėse įmonėse padarytų pažeidimų);

Energetikos valstybinės inspekcijos prie Ūkio ministerijos pareigūnai (994 straipsnis);

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos pareigūnai (941, 1899 straipsniai);

Valstybinės darbo inspekcijos pareigūnai (412, 41(3 )straipsniai, 414 straipsnio antroji, trečioji ir ketvirtoji dalys, 415 straipsnio antroji dalis);

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos pareigūnai (21414–214(17 )straipsniai);

Lietuvos geologijos tarnybos pareigūnai (518, 531 straipsniai);

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pareigūnai (43, 1631 straipsniai, 2141 straipsnio ketvirtoji dalis (išskyrus išorinės reklamos įrengimo reikalavimų ir draudimų pažeidimus), 2148 straipsnis – dėl reklamos skleidimo reikalavimų pažeidimų);

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pareigūnai (997 straipsnis);

Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos pareigūnai (1631, 1632, 1896 straipsniai, 2141 straipsnio ketvirtoji dalis (išskyrus išorinės reklamos įrengimo reikalavimų ir draudimų pažeidimus), 2148 straipsnis – dėl reklamos skleidimo reikalavimų pažeidimų);

Lietuvos metrologijos inspekcijos pareigūnai (1897 straipsnio ketvirtoji dalis, 18910 straipsnis);

Valstybinės paminklosaugos komisijos kontrolės tarnybos pareigūnai (1889 straipsnis, 2141 straipsnio trečioji dalis – dėl išorinės reklamos įrengimo reikalavimų ir draudimų pažeidimų);

kultūros įstaigų pareigūnai (214 straipsnio pirmoji dalis, 214(7 )straipsnis);

muitinės pareigūnai (1632, 1714, 1899, 1932, 1933, 208, 209 straipsniai, 2091 straipsnio antroji dalis, 2092 straipsnio antroji ir trečioji dalys, 2093 straipsnio antroji, trečioji, ketvirtoji, septintoji ir aštuntoji dalys, 2094 straipsnio antroji, trečioji ir ketvirtoji dalys, 210 straipsnio pirmoji, antroji ir trečioji dalys;

teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros institucijų pareigūnai (158 straipsnis, 159 straipsnio antroji dalis, 1591 straipsnio antroji dalis, 1592 straipsnio antroji dalis, 160 straipsnis, 1891 straipsnis – dėl pareigūnų padarytų pažeidimų, 1892 straipsnio antroji dalis, 189(3 )straipsnio antroji dalis, 1894, 18913 straipsniai, o 18913 straipsnis – dėl leidimo statyti ar griauti statinius normatyviniuose statybos dokumentuose nustatytos išdavimo tvarkos pažeidimo tik Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pareigūnai);

valstybinės priešgaisrinės priežiūros organų pareigūnai (186, 1921, 211 straipsniai);

valstybinės radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės pareigūnai (435 straipsnis, 515 straipsnio trečioji dalis, 173 straipsnis, 1891 straipsnis – dėl pareigūnų padarytų pažeidimų, 1892 straipsnio antroji dalis, 1893 straipsnio antroji dalis, kai pažeidžiami higienos norminiai ar kiti teisės aktai, reguliuojantys gyventojų radiacinę saugą, 211 straipsnis);

oficialiąją statistiką tvarkančių institucijų ir įstaigų pareigūnai (1732 straipsnio antroji ir trečioji dalys);

valstybiniai miškų pareigūnai ir valstybiniai saugomų teritorijų pareigūnai (45, 49, 519 straipsniai, 62 straipsnio trečioji, ketvirtoji, penktoji, septintoji, aštuntoji, devintoji ir dešimtoji dalys, 621 straipsnio trečioji, ketvirtoji, penktoji, septintoji, aštuntoji, devintoji ir dešimtoji dalys, 622 straipsnio trečioji, ketvirtoji, penktoji, septintoji, aštuntoji, devintoji ir dešimtoji dalys, 162 straipsnis, 1895 straipsnio antroji dalis, 2141 straipsnio ketvirtoji dalis – dėl išorinės reklamos saugomose teritorijose įrengimo reikalavimų ir draudimų pažeidimų);

Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų pareigūnai (413 straipsnis, 1886 straipsnio antroji dalis);

valstybinės mokesčių inspekcijos pareigūnai (413 straipsnis, 414 straipsnio antroji, trečioji ir ketvirtoji dalys, 1632, 16311, 164 straipsniai, 1711 straipsnio antroji dalis, 1712 straipsnio antroji dalis, 1714, 1723, 17211, 17212, 17221, 173, 1736, 1739 straipsniai, 1886 straipsnio antroji dalis, 1932, 1933, 211 straipsniai);

žurnalistų etikos inspektorius (2146 straipsnis);

Seimo kontrolieriai (1873 straipsnis);

Seimo laikinosios tyrimo komisijos nariai (1877 straipsnis);

savivaldybės kontrolierius, jo pavaduotojas ar savivaldybės kontrolieriaus tarnybos kontrolierius (18812 straipsnis);

Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas ir šios komisijos nariai, miestų, rajonų, apygardų, apylinkių rinkimų komisijų ar referendumo komisijų pirmininkai ir šių komisijų nariai (2071, 2072, 2073, 2074, 2075 straipsniai);

Valstybės saugumo departamento pareigūnai (187 straipsnio antroji dalis, 1876, 1879, 21412, 21413, 21418 straipsniai);

Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai (187 straipsnio antroji dalis);

Lietuvos banko pareigūnai (1724, 1727 straipsniai);

Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pareigūnai (18814 straipsnis);

apskričių viršininkų administracijų Žemės tvarkymo departamentų pareigūnai (45 straipsnis – dėl savavališko žemės užėmimo ir vengimo ją grąžinti);

apskričių viršininkų administracijų Žemės tvarkymo departamentų rajonų (miestų) Žemėtvarkos skyrių pareigūnai (45 straipsnis – dėl savavališko žemės užėmimo ir vengimo ją grąžinti);

apskričių viršininkų administracijų pareigūnai ir apskrities viršininko tam įgalioti valstybės tarnautojai (59 straipsnis);

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos įgalioti pareigūnai (18911 straipsnis, 2141 straipsnio pirmoji ir antroji dalys);

vaiko teisių apsaugos kontrolierius (18710 straipsnis);

Nacionalinės vartotojų teisių apsaugos tarybos ir jos įgaliotų valstybės įstaigų pareigūnai (18914 straipsnis);

Ryšių reguliavimo tarnybos inspektoriai (1533 straipsnio antroji dalis, 1534, 1537, 1538 straipsniai, 1539 straipsnio antroji dalis);

savivaldybių vaiko teisių apsaugos tarnybų pareigūnai ar jų tam įgalioti valstybės tarnautojai (181, 1811, 1812 straipsniai);

Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos pareigūnai ir jos tam įgalioti pareigūnai (439 straipsnis);

Valstybinės lošimų priežiūros komisijos nariai ir jos įgalioti Valstybinės lošimų priežiūros komisijos administracijos valstybės tarnautojai (17318 straipsnis);

2) savivaldybių vykdomųjų institucijų ir jų tam įgalioti pareigūnai (421, 47, 49, 59, 78, 103, 104, 108, 110 straipsniai, 123 straipsnis – dėl traktorių, savaeigių važiuoklių, traktorių priekabų ir kelių tiesimo mašinų registravimo bei techninės apžiūros taisyklių pažeidimo, 136 straipsnio trečioji dalis, 137 straipsnis, 142 straipsnio pirmoji, antroji, ketvirtoji, penktoji, šeštoji ir septintoji dalys, 1421, 1422, 1423, 158, 160–1621, 163, 1631, 1639, 164 straipsniai, 172 straipsnis – dėl pažeidimų, susijusių su vertimusi automobilių transporto verslu, 1722, 1726, 17219, 17221,( )17226 straipsniai, 178 straipsnio pirmoji ir antroji dalys, 181, 1811, 1812 straipsniai, 183 straipsnio pirmoji ir antroji dalys, 185, 1851, 1881, 1882, 2011 straipsniai, 2141 straipsnio trečioji ir ketvirtoji dalys – dėl išorinės reklamos įrengimo reikalavimų ir draudimų pažeidimų, 2149, 215, 2151–2153 straipsniai);

3) įmonių, įstaigų ir organizacijų administracija (50 straipsnis – išskyrus pažeidimus, susijusius su vairuotojų panaudojimu transporto priemonių, 211 straipsnis);

4) įmonių, įstaigų ir organizacijų apsaugos darbuotojai (50, 2051, 211 straipsniai);

5) atitinkamų ministerijų, žinybų ir organizacijų, kurioms priskirti aerodromai, įgalioti pareigūnai (113 straipsnio pirmoji, trečioji ir ketvirtoji dalys – dėl pažeidimų, padarytų Susisiekimo ministerijai nepavaldžiuose aerodromuose arba tokių aerodromų rajone);

6) teismo antstolių kontorų prie apylinkių teismų teismo antstoliai (501, 1862, 1863, 1866 straipsniai);

7) visuomeninių organizacijų arba visuomeninių savaveiksmių organų atstovai:

neetatinis aplinkos apsaugos inspektorius (45, 49, 110, 162 straipsniai);

8) policijos pareigūnai (surašant teisės pažeidimų protokolus gali dalyvauti autorinių ir gretutinių autorinėms teisėms apsaugos, gynimo ar priežiūros organizacijų atstovai) (21410 straipsnis);

9) atitinkamų valstybės ir savivaldybių institucijų vadovai ir jų įgalioti atstovai (2021, 21418 straipsniai);

10) Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nariai ar jos įgalioti pareigūnai (17225, 2021 straipsniai).

Administracinių teisės pažeidimų bylose, kurias nagrinėti priskirta šio kodekso 222, 225–2477 straipsniuose nurodytų organų kompetencijai, administracinių teisės pažeidimų protokolus turi teisę surašyti tam įgalioti šių organų pareigūnai. Be to, administracinių teisės pažeidimų protokolus turi teisę surašyti:

1) tam įgalioti:

vidaus reikalų ir policijos pareigūnai (513–516, 52, 55, 561, 59–61 straipsniai, 62 straipsnio pirmoji, antroji ir šeštoji dalys, 621 straipsnio pirmoji, antroji ir šeštoji dalys, 622 straipsnio pirmoji, antroji ir šeštoji dalys, 63, 65–78, 83–85, 88–90, 152, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 16310, 1652 straipsniai, 1711 straipsnio pirmoji dalis, 1712 straipsnio pirmoji dalis, 172 straipsnis – dėl pažeidimų, susijusių su vertimusi automobilių transporto verslu);

savivaldybių vykdomųjų institucijų ir jų tam įgalioti pareigūnai (78, 85, 87, 871, 872, 873, 874, 875 straipsniai, 876 straipsnio pirmoji dalis, 1725 straipsnis);

Aplinkos ministerijos organų pareigūnai (63, 71 straipsniai);

Krašto apsaugos ministerijos organų pareigūnai (514 straipsnio antroji ir trečioji dalys, 515, 84 straipsniai);

Valstybės kontrolės pareigūnai (1713 straipsnis);

Ūkio ministerijos ir jos tam įgalioti pareigūnai (996 straipsnio trečioji dalis);

Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos pareigūnai (1633–1636 straipsniai, 1711 straipsnio pirmoji dalis);

apskričių viršininkų administracijų Žemės tvarkymo departamentų pareigūnai (52, 521 straipsniai);

apskričių viršininkų administracijų Žemės tvarkymo departamentų rajonų (miestų) Žemėtvarkos skyrių pareigūnai (52, 521 straipsniai);

geležinkelio transporto organų pareigūnai (125 straipsnis);

muitinės pareigūnai (514 straipsnio trečioji dalis, 515 straipsnio antroji dalis, 67 straipsnio antroji dalis, 84 straipsnis, 88 straipsnio pirmoji, trečioji ir ketvirtoji dalys, 1711 straipsnio pirmoji dalis);

teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros institucijų pareigūnai (189 straipsnis – dėl statybinių medžiagų ir dirbinių neatitikimo standartų, techninių sąlygų ir technologinių normų reikalavimų);

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pareigūnai (1633–1636, 166 straipsniai);

Valstybinės paminklosaugos komisijos kontrolės tarnybos pareigūnai (91, 1653 straipsniai);

valstybinės mokesčių inspekcijos pareigūnai (414 straipsnio pirmoji dalis, 1424 straipsnio antroji dalis – dėl krovinių vežimo kelių transporto priemonėmis turint netinkamai užpildytus dokumentus, 171, 17312, 1772, 1852 straipsniai);

Energetikos valstybinės inspekcijos prie Ūkio ministerijos pareigūnai (1891 straipsnis);

įmonių, kurioms priskirti elektros tinklai, pareigūnai (991, 995 straipsniai);

įmonių, kurioms priskirti šilumos tinklai, pareigūnai (991, 995 straipsniai);

įmonių, kurioms priskirti dujotiekiai, pareigūnai (98, 99 straipsniai);

įmonių, kurioms priskirti magistraliniai vamzdynai, pareigūnai (150 straipsnis);

oficialiąją statistiką tvarkančių institucijų ir įstaigų pareigūnai (1732 straipsnio pirmoji dalis);

2) visuomeninių organizacijų arba visuomeninių savaveiksmių organų atstovai:

Medžiotojų ir žvejų draugijos visuomeninis inspektorius (85, 87 straipsniai);

Žuvininkų sąjungos visuomeninis inspektorius (85, 87 straipsniai);

neetatinis aplinkos apsaugos inspektorius (51–90 straipsniai);

priešgaisrinės apsaugos įgalioti asmenys, įmonių gaisrinės komisijos nariai ir asmenys, kuriems pavesta priešgaisrinė priežiūra įmonėse, organizacijose, ministerijose ir žinybose (77, 831, 832, 121, 192 straipsniai).

Įstatymų tiesiogiai numatytais atvejais administracinių teisės pažeidimų protokolus taip pat gali surašyti kitų valstybinių organų pareigūnai, visuomeninių organizacijų ir visuomeninių savaveiksmių organų atstovai.“

 

47 straipsnis. 262 straipsnio pakeitimas ir papildymas

Pakeisti ir papildyti 262 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

262 straipsnis.   Atvejai ir aplinkybės, kai administracinio teisės pažeidimo protokolas nesurašomas

Protokolas nesurašomas, kai bauda skiriama ir paimama, o įspėjimas įforminamas teisės pažeidimo vietoje, padarius administracinius teisės pažeidimus, numatytus šio kodekso 42, 512–514, 516, 517, 521, 55, 56, 561, 57–78, 82–917, 109 straipsniuose, 111 straipsnio penktojoje dalyje, 112 straipsnyje, 113 straipsnio ketvirtojoje dalyje, 1162 straipsnio trečiojoje dalyje, 118 straipsnyje, 119 straipsnio pirmojoje dalyje, 120, 121 straipsniuose, 122 straipsnio antrojoje dalyje, 136 straipsnio trečiojoje dalyje, 137 straipsnyje, 138, 139–141 straipsniuose, 142 straipsnio pirmojoje–penktojoje dalyse, 1653, 1854, 192, 205 straipsniuose.

Protokolas nesurašomas tais atvejais, kai asmuo neginčija padaryto kelių eismo taisyklių pažeidimo ir jam skiriama ne didesnė kaip dviejų šimtų litų bauda (82 straipsnis, 123 straipsnio pirmoji dalis, 124 straipsnio pirmoji, antroji ir trečioji dalys, 1241 straipsnio pirmoji, antroji, trečioji, ketvirtoji ir šeštoji dalys, 131 straipsnio pirmoji ir penktoji dalys, 1321 ir 134 straipsniai).

Protokolas nesurašomas tais atvejais, kai asmuo neginčija padaryto pažeidimo ir jam skiriama ne didesnė kaip dviejų šimtų litų bauda (136 straipsnio trečioji dalis, 137 straipsnis, 1422, 1423, 142(4 )straipsniai), taip pat kai užsienio valstybių vairuotojui visa skiriama bauda paimama pažeidimo padarymo vietoje (136 straipsnio trečioji dalis, 142 straipsnio šeštoji dalis, 1422, 1424, 145 straipsniai).

Protokolas nesurašomas padarius administracinius teisės pažeidimus, numatytus šio kodekso 110, 161, 162, 166, 167, 1851 straipsniuose, kai baudą skiria tam įgalioti policijos pareigūnai, jeigu bauda neviršija vieno šimto litų.

Protokolas nesurašomas tais atvejais, kai asmuo neginčija padaryto pažeidimo ir jam skiriama ne didesnė kaip vieno šimto litų bauda (16313 straipsnio pirmoji ir trečioji dalys, 189 straipsnio pirmoji dalis).

Šio straipsnio pirmojoje, antrojoje, trečiojoje, ketvirtojoje, penktojoje dalyse nurodytais atvejais skiriamą baudą tam įgalioti pareigūnai gali paimti pažeidimo padarymo vietoje.

Jeigu pažeidėjas ginčija jam paskirtą nuobaudą už padarytus teisės pažeidimus, numatytus šio straipsnio pirmojoje, antrojoje, trečiojoje, ketvirtojoje ir penktojoje dalyse, tai pagal šio kodekso 259 straipsnį surašomas protokolas.

Protokolas nesurašomas, kai administracinę bylą iškelia teismas, teisėjas, taip pat prokuroras atsisakius kelti baudžiamąją bylą arba nutraukus baudžiamąją bylą, jeigu yra administracinio teisės pažeidimo požymių.

Protokolas nesurašomas padarius administracinius teisės pažeidimus, numatytus šio kodekso 505, 506, 2143 straipsniuose. Administracinio teisės pažeidimo byla dėl šio kodekso 505, 506 straipsniuose nurodytų pažeidimų pradedama atitinkamai akcininko, žemės ūkio bendrovės, kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) nario ar kreditoriaus pareiškimu, kuriame turi būti išvardyti asmenys, padarę akcininkų, žemės ūkio bendrovių, kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) narių ar kreditorių teisių pažeidimus. Administracinio teisės pažeidimo byla dėl šio kodekso 2143 straipsnyje numatytų pažeidimų pradedama visuomenės informavimo priemonės atstovo ar žurnalisto pareiškimu.“

 

48 straipsnis. 266 straipsnio 3 punkto pakeitimas

Pakeisti 266 straipsnio 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) Valstybės sienos apsaugos tarnybos ir muitinės pareigūnai – už pasienio teisinio režimo taisyklių, pasienio kontrolės punktų veiklos taisyklių arba muitų taisyklių pažeidimus;“.

 

49 straipsnis. 267 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 267 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„Pasienio teisinio režimo taisykles arba pasienio kontrolės punktų veiklos taisykles pažeidę asmenys gali būti sulaikyti iki 3 valandų protokolui surašyti, o prireikus nustatyti asmenybę ir išaiškinti teisės pažeidimo aplinkybes, – iki 48 valandų.“

 

50 straipsnis. 320 straipsnio 8 punkto pakeitimas

320 straipsnio 8 punkte išbraukti skaičius ir žodžius „1632 straipsnyje (dėl prekybos alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais, taip pat dėl tokių prekių laikymo), 164 straipsnyje“, „210 straipsnio ketvirtojoje, penktojoje ir šeštojoje dalyse (kaip kontrabanda gabenamų alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių)“ ir šį punktą išdėstyti taip:

8) tam įgalioti Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pareigūnai – padarius šio kodekso 173 straipsnyje (dėl vertimosi komercine–ūkine veikla, susijusia su alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių gaminimu ir didmenine bei mažmenine prekyba), 1852 straipsnyje numatytus teisės pažeidimus;“.

 

51 straipsnis. 339 straipsnio 2 dalies pakeitimas

339 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžių „vietos savivaldos“ įrašyti žodį „savivaldybių“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„Organizuoti asmenų, kuriems paskirtas administracinis areštas, panaudojimą darbui pavedama savivaldybių vykdomosioms institucijoms.“

 

52 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

1. Šio Įstatymo 1 straipsnis įsigalioja nuo 2002 m. rugpjūčio 1 d.

2. Šio Įstatymo 6, 28 straipsniai ir 41 straipsnio 2 dalis įsigalioja nuo 2003 m. sausio 1 d.

3. Šio Įstatymo 24 straipsnis, 42 straipsnio 2 dalis bei 46 straipsnio nuostatos, kuriomis keičiama Kodekso 2591 straipsnio 1 dalies 1 punkto keturiasdešimt antroji pastraipa, įsigalioja nuo 2003 m. liepos 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS