LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2000 M. SPALIO 26 D. ĮSAKYMO NR. 1326 DALINIO PAKEITIMO

 

2001 m. rugpjūčio 13 d. Nr. 1195

Vilnius

 

Iš dalies keičiu Nuosekliųjų studijų programų nuostatų, patvirtintų švietimo ir mokslo ministro 2000 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 1326 „Dėl Nuosekliųjų studijų programų nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 91-2841), 34 punktą ir jį išdėstau taip:

34. Nuosekliųjų studijų programos (išskyrus individualiąsias) turi būti įregistruotos Studijų ir mokymo programų registre Ministerijos nustatyta tvarka. Jeigu aukštoji mokykla jau turi įregistruotų ir iš jų ne mažiau kaip pusę akredituotų (Ministerijos nustatyta tvarka patvirtintų, kad jos atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus) vienos krypties universitetinių studijų programų, nauja tos pačios krypties ir tos pačios pakopos studijų programa registruojama remiantis tik universiteto senato teikimu (prieš tai ji gali būti įvertinta paties universiteto pasitelktų ekspertų iš kitų aukštųjų mokyklų). Kitais atvejais naujos studijų programos prieš registravimą turi būti įvertintos Ministerijos nustatyta tvarka. Visos naujos neuniversitetinių studijų programos turi būti įvertintos Ministerijos nustatyta tvarka ir patvirtintos švietimo ir mokslo ministro įsakymu.“

 

 

 

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO Ministras                                            Algirdas Monkevičius