LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. GEGUŽĖS 26 D. NUTARIMO NR. 634 „DĖL BEŠEIMININKIO, KONFISKUOTO, VALSTYBĖS PAVELDĖTO, Į VALSTYBĖS PAJAMAS PERDUOTO TURTO, DAIKTINIŲ ĮRODYMŲ IR RADINIŲ PERDAVIMO, APSKAITYMO, SAUGOJIMO, REALIZAVIMO, GRĄŽINIMO IR PRIPAŽINIMO ATLIEKOMIS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2005 m. rugsėjo 5 d. Nr. 970

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 634 „Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 86-3119; 2005, Nr. 12-376):

1.1. Papildyti 1 punktą šiomis pastraipomis:

Administracinis statinys – valstybės ar savivaldybės valdymo įstaigos, kitos įstaigos, įmonės, bendrovės ar organizacijos administracinis pastatas; biuro, kontoros ar kitas administracinės paskirties pastatas.

Gyvenamasis statinys – gyventi pritaikytas pastatas, kuriame daugiau kaip pusė naudingojo ploto yra gyvenamosios patalpos.

Statinys – visa tai, kas sukurta statybos darbais naudojant statybos produktus ir tvirtai sujungta su žeme. Tai pastatai ir inžineriniai statiniai, taip pat statinių priestatai, antstatai ar jų dalys, įrenginių, technologinių inžinerinių sistemų ir statinio inžinerinių sistemų statybinės konstrukcijos.

Viešojo naudojimo statinys – viešbučiai ar kiti trumpalaikio apgyvendinimo pastatai; didmeninės ir mažmeninės prekybos pastatai; oro uostai, geležinkelio, autobusų keleivių stoties pastatai; pramoginių renginių statiniai; švietimo, gydymo ir slaugos įstaigų pastatai; maldos namų ir kitokios religinės veiklos pastatai.“.

1.2. Įrašyti 2 punkto antrojoje pastraipoje po žodžių „kita valstybės“ žodžius „ar savivaldybės“.

1.3. Įrašyti 3.2 punkte po žodžių „perduotas valstybei“ žodžius „ar savivaldybei“, po žodžių „daikto perdavimo valstybei“ – žodžius „ar savivaldybei“, po žodžių „(toliau vadinama – Valstybinė mokesčių inspekcija)“ – žodžius „o statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), – Aplinkos ministerijos“.

1.4. Papildyti 3.2 punktą šiomis antrąja ir trečiąja pastraipomis:

„Statinius, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), šių Taisyklių nustatyta tvarka apskaito Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.58 straipsnio 1 dalyje numatytos institucijos, iš jų: mokesčių inspekcija – realizuotinus viešojo naudojimo, administracinius ir gyvenamuosius statinius, savivaldybės ir apskričių viršininkai, taip pat Susisiekimo ministerija ir (ar) jos įgaliotos valstybės įmonė Vidaus vandens kelių direkcija, valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“, Civilinės aviacijos administracija, Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau vadinama – Susisiekimo ministerijos įgaliotos organizacijos) – nerealizuotinus statinius, kurių naudojimo priežiūra priskirta jų kompetencijai Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) 42 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktų;

Savivaldybės, mokesčių inspekcijai pritarus, gali apskaityti joms reikalingus realizuotinus viešojo naudojimo, administracinius ir gyvenamuosius statinius.“.

1.5. Įrašyti 4.8 punkte po žodžių „ta valstybės“ žodžius „ar savivaldybės“.

1.6. Įrašyti 6 punkto antrojoje pastraipoje po žodžių „kitos valstybės“ žodžius „ar savivaldybės“.

1.7. Įrašyti 23 punkto antrojoje pastraipoje po žodžių „įtraukia valstybės“ žodžius „ar savivaldybės“, po žodžių „įtraukti ta valstybės“ – žodžius „ar savivaldybės“, po žodžių „disponavimas jais. Valstybės“ – žodžius „ar savivaldybės“.

1.8. Papildyti šiuo 231 punktu:

231. Statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), apskaita atliekama taip:

231.1. Apskričių viršininkai koordinuoja apskrityse esančių savivaldybių ir Susisiekimo ministerijos įgaliotų organizacijų veiksmus, sudarant visų statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), sąrašus.

231.2. Apskričių viršininkai, savivaldybės ir Susisiekimo ministerijos įgaliotos organizacijos sudarytus viešojo naudojimo, administracinių ir gyvenamųjų statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), sąrašus iki 2005 m. gruodžio 31 d. pateikia mokesčių inspekcijai.

231.3. Apskričių viršininkai, savivaldybės ir Susisiekimo ministerijos įgaliotos organizacijos nuolat informuoja mokesčių inspekciją apie statinių, nurodytų šių Taisyklių 231.2 punkte, sudarytų sąrašų pakeitimus.

231.4. Gavusi šių Taisyklių 231.2 ir 231.3 punktuose nurodytus sąrašus (jų pakeitimus), mokesčių inspekcija per 10 dienų kreipiasi į apskrities viršininką dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), apžiūros organizavimo ir apskaitos aktų surašymo. Be apskrities viršininko ir mokesčių inspekcijos atstovų, statinių apžiūroje taip pat dalyvauja savivaldybių, Susisiekimo ministerijos įgaliotų organizacijų (dėl statinių, kurių naudojimo priežiūra priskirta jų kompetencijai), regiono aplinkos apsaugos departamento ir Kultūros paveldo departamento (kai apžiūrimi statiniai yra kultūros paveldo objekto (nekilnojamosios kultūros vertybės) teritorijoje ar jo apsaugos zonoje) atstovai.

Mokesčių inspekcijos pareigūnai nustato, ar viešojo naudojimo, administraciniai ir gyvenamieji statiniai yra realizuotini, ar nerealizuotini.

231.5. Realizuotinus viešojo naudojimo, administracinius ir gyvenamuosius statinius, išskyrus apskaitytuosius savivaldybių, mokesčių inspekcijos pareigūnai apskaito surašydami Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatytos formos turto apskaitos aktą; kitus statinius, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pagal kompetenciją apskaito šių Taisyklių 3.2 punkte nurodyti subjektai, surašydami Aplinkos ministerijos patvirtintos formos statinių apskaitos aktą.“.

1.9. Papildyti 26.1 punktą šia antrąja pastraipa:

„Visų nerealizuotinų statinių rinkos vertę nustato jų apskaitos aktus surašantys asmenys, vadovaudamiesi komisijos privalomam registruoti turtui įvertinti, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 2 d. nutarimu Nr. 243 (Žin., 2000, Nr. 20-510; 2001, Nr. 97-3448), nutarimais tvirtinamomis nekilnojamojo turto vidutinėmis rinkos kainomis.“.

1.10. Papildyti šiuo 341 punktu:

341. Siekiant nustatyti statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), savininkus, šių statinių apskaitos aktus surašęs subjektas spaudoje 3 kartus su ne mažesniais nei 3 mėnesių intervalais, iš jų bent kartą – respublikinėje spaudoje, kviečia atsiliepti savininkus ir asmenis, turinčius turtinių teisių į šiuos statinius.“.

1.11. Papildyti 35 punktą šia antrąja pastraipa:

„Savivaldybės, apskričių viršininkai ir Susisiekimo ministerijos įgaliotos organizacijos dėl jų apskaitytų statinių pripažinimo bešeimininkiais ir perdavimo savivaldybės ar valstybės nuosavybėn kreipiasi į teismą, pateikdamos jam prašymą (pareiškimą), statinio apskaitos aktą, skelbimus apie statinio savininko paiešką ir kitus dokumentus apie statinį, jeigu institucija jų turi; nerealizuotini statiniai Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.“.

1.12. Įrašyti 36 punkte po žodžių „privalo atlyginti“ žodžius „valstybės ar savivaldybės“, po žodžių „visas valstybės“ – žodžius „ar savivaldybės“.

1.13. Įrašyti 81.1 punkte po žodžio „aukcione“ žodžius „išskyrus tuos atvejus, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė priima nutarimą dėl šio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise pagal Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 5 d. nutarimu Nr. 16 (Žin., 2001, Nr. 3-48; 2003, Nr. 13-504).“.

1.14. Įrašyti 130 punkte po žodžių „patvirtintos formos“ žodžius „išskyrus šių Taisyklių 130.9 punkte numatytą atvejį“.

1.15. Papildyti nauju 130.9 punktu (ankstesnįjį 130.9 punktą laikant 130.10 punktu):

130.9. šių Taisyklių 81.1 punkte nurodytas nekilnojamasis turtas, dėl kurio perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise priimamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas. Šis turtas perduodamas valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise pagal Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 5 d. nutarimu Nr. 16.

1.16. Įrašyti 140 punkte vietoj žodžių „ir 130.9 punktuose“ žodžius „130.9 ir 130.10 punktuose“.

1.17. Įrašyti 145 punkto pirmojoje pastraipoje po žodžių „ar kitos valstybės“ žodžius „ar savivaldybės“.

2. Įpareigoti Aplinkos ministeriją iki 2005 m. rugsėjo 15 d. patvirtinti statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), sąrašų, apskaitos aktų, jų registravimo knygų, skelbimo apie statinius, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), spaudoje formas ir jų pildymo tvarkos aprašą.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

FINANSŲ MINISTRAS                                                                           ZIGMANTAS BALČYTIS