LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSO 5, 26, 158, 2093, 221, 224, 237, 2591, 282, 320 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR KODEKSO PAPILDYMO 1331, 21427 STRAIPSNIAIS

Į S T A T Y M A S

 

2007 m. liepos 3 d. Nr. X-1246

Vilnius

 

(Žin., 1985, Nr. 1-1, Nr. 33-370; 1992, Nr. 21-610; 1994, Nr. 58-1132; 1995, Nr. 55-1356; 1997, Nr. 69-1732; 1999, Nr. 18-443, Nr. 66-2111; 2000, Nr. 22-552, Nr. 32-888, Nr. 54-1557; 2001, Nr. 25-826; 2002, Nr. 75-3214, Nr. 124-5623; 2003, Nr. 74-3421; 2004, Nr. 68-2368, Nr. 134-4840, Nr. 166-6060; 2005, Nr. 18-576, Nr. 47-1553, Nr. 83-3040, Nr. 137-4911; 2006, Nr. 73-2759, Nr. 119-4548, Nr. 132-4986; 2007, Nr. 12-492, Nr. 49-1880)

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis įstatymas skirtas užtikrinti Europos Sąjungos teisės aktų, nurodytų šio įstatymo priede, įgyvendinimą.

 

2 straipsnis. 5 straipsnio 2 dalies pakeitimas

5 straipsnio 2 dalyje po skaičiaus ir žodžių „424 straipsnio trečiąją dalį“ įrašyti skaičių „158“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„Savivaldybių tarybos tvirtina taisykles, už kurių pažeidimą atsiranda administracinė atsakomybė pagal šio kodekso 424 straipsnio trečiąją dalį, 158, 161, 1611, 162, 166, 167, 185 straipsnius, 1851 straipsnio pirmąją dalį ir 2141 straipsnio trečiąją dalį.“

 

3 straipsnis. 26 straipsnio 1 dalies pakeitimas

26 straipsnio 1 dalyje po skaičiaus ir žodžių „1546 straipsnio antrojoje dalyje“ įrašyti skaičių ir žodžius „158 straipsnio antrojoje dalyje“, po skaičiaus „210“ išbraukti žodį „ir“, po skaičiaus „21410“ įrašyti skaičių „21427“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„Daikto, kuris buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis arba tiesioginis objektas, ir pajamų, kurios buvo gautos administracinio teisės pažeidimo padarymu, konfiskavimas yra priverstinis neatlygintinis šio daikto ir šių pajamų pavertimas valstybės nuosavybe. Konfiskuota gali būti tik daiktas ir pajamos, kurie yra pažeidėjo nuosavybė, išskyrus daiktą ir pajamas, kurie buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis arba tiesioginis objektas ir kurie buvo gauti administracinio teisės pažeidimo padarymu, šio kodekso 62, 621, 622 straipsniuose, 110 straipsnio antrojoje, trečiojoje, ketvirtojoje ir penktojoje dalyse, 152, 1521, 1523, 1524, 1525, 1528, 15211 straipsniuose, 15214 straipsnio ketvirtojoje dalyje, 1531 straipsnio ketvirtojoje dalyje, 15310 straipsnyje, 1545 straipsnio antrojoje dalyje, 1546 straipsnio antrojoje dalyje, 158 straipsnio antrojoje dalyje, 1632, 173 straipsniuose, 2091 straipsnio antrojoje dalyje, 2092 straipsnio pirmojoje, antrojoje ir trečiojoje dalyse, 2093 straipsnyje, 2094 straipsnio trečiojoje ir ketvirtojoje dalyse, 2096, 210, 21410, 21427 straipsniuose numatytų administracinių teisės pažeidimų bylose.“

 

4 straipsnis. Kodekso papildymas 1331 straipsniu

Papildyti Kodeksą 1331 straipsniu:

1331 straipsnis. Transporto priemonės savininko (valdytojo) pareigų, nustatytų Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme, neatlikimas

Transporto priemonės savininko (valdytojo) pareigų, nustatytų Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme neatlikimas, –

užtraukia baudą fiziniam asmeniui ar įmonės, įstaigos, organizacijos ar jos filialo vadovui nuo trijų šimtų iki penkių šimtų litų.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki dviejų tūkstančių litų.“

 

5 straipsnis. 158 straipsnio 2 dalies pakeitimas

158 straipsnio 2 dalyje po žodžio „litų“ įrašyti žodžius „su daikto, kuris buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis arba tiesioginis objektas, konfiskavimu ar be konfiskavimo“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių litų su daikto, kuris buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis arba tiesioginis objektas, konfiskavimu ar be konfiskavimo.“

 

6 straipsnis. 2093 straipsnio 3 dalies pakeitimas

2093 straipsnio 3 dalyje po žodžių „užsienio valiutos“ įrašyti žodžius „kurių importas, eksportas ar tranzitas leidžiamas tik turint galiojantį leidimą, licenciją ar kitą dokumentą ir (arba)“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„Prekių (daiktų, pašto siuntų, nacionalinės valiutos litų ir užsienio valiutos), kurių importas, eksportas ar tranzitas leidžiamas tik turint galiojantį leidimą, licenciją ar kitą dokumentą ir (arba) kurių importui, eksportui ar tranzitui yra taikomi apribojimai, draudimai arba specialus režimas, gabenimas pažeidžiant nustatytą tvarką –

užtraukia baudą nuo penkių tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų su prekių (daiktų) konfiskavimu ar be konfiskavimo.“

 

7 straipsnis. Kodekso papildymas 21427 straipsniu

Papildyti Kodeksą 21427 straipsniu:

21427 straipsnis. Pramoninės nuosavybės teisių pažeidimas

Prekių, neteisėtai pažymėtų svetimu prekių ženklu, laikymas ar gabenimas siekiant turtinės naudos arba prekių, neteisėtai pagamintų panaudojant svetimą dizainą ar išradimo patentą, laikymas ar gabenimas siekiant turtinės naudos –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų su prekių, neteisėtai pažymėtų svetimu prekių ženklu, ar prekių, neteisėtai pagamintų panaudojant svetimą dizainą ar išradimo patentą, ir jų gamybos priemonių ar įrangos konfiskavimu.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių iki trijų tūkstančių litų su prekių, neteisėtai pažymėtų svetimu prekių ženklu, ar prekių, neteisėtai pagamintų panaudojant svetimą dizainą ar išradimo patentą, ir jų gamybos priemonių ar įrangos konfiskavimu.

Pastaba. Prekių, neteisėtai pažymėtų svetimu prekių ženklu, ar prekių, neteisėtai pagamintų panaudojant svetimą dizainą ar išradimo patentą, gamybos priemonės ar įranga – techninė įranga, medžiagos ir kitos priemonės, kurios išimtinai ar dažniausiai naudojamos šių prekių gamybai arba kurių paskirtis ir naudojimo tiesioginis tikslas – gaminti šias prekes.“

 

8 straipsnis. 221 straipsnio 1 dalies pakeitimas

221 straipsnio 1 dalyje vietoj skaičių „156–1581“ įrašyti skaičius ir žodžius „156, 157 straipsniuose, 158 straipsnio pirmojoje dalyje, 1581“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„Administracinės komisijos prie savivaldybių tarybų nagrinėja šio kodekso 421 straipsnyje, 424 straipsnio trečiojoje dalyje, 49, 78, 103, 104, 108, 110 straipsniuose, 123 straipsnyje (dėl traktorių, savaeigių važiuoklių, traktorių priekabų ir kelių tiesimo mašinų registravimo bei techninės apžiūros taisyklių pažeidimo), 136 straipsnio trečiojoje dalyje, 137 straipsnyje, 142 straipsnio pirmojoje, antrojoje, ketvirtojoje, penktojoje, šeštojoje ir septintojoje dalyse, 1421, 1422, 1423 straipsniuose, 143 straipsnyje (dėl automobilių transporte padarytų pažeidimų), 156, 157 straipsniuose, 158 straipsnio pirmojoje dalyje, 1581, 160–163, 1639, 16313 straipsniuose, 172 straipsnyje (dėl vertimosi automobilių transporto verslu), 178 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 183 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 185, 1851, 186, 188, 18812 straipsniuose, 191 straipsnio antrojoje dalyje, 2051 straipsnyje, 211 straipsnyje (išskyrus Lietuvos metrologijos inspekcijos pareigūno uždėtos plombos sužalojimą arba nuplėšimą), 2141 straipsnio trečiojoje dalyje (dėl išorinės reklamos įrengimo reikalavimų ir draudimų pažeidimų), 215 straipsnyje numatytų administracinių teisės pažeidimų bylas.“

 

9 straipsnis. 224 straipsnio pakeitimas

224 straipsnyje po skaičiaus ir žodžio „1542 straipsniuose“ įrašyti skaičių ir žodžius „158 straipsnio antrojoje dalyje“, po skaičiaus „21426“ įrašyti skaičių „21427“ ir šį straipsnį išdėstyti taip:

224 straipsnis. Rajonų (miestų) apylinkių teismai (apylinkių teismų teisėjai)

Rajonų (miestų) apylinkių teismai (apylinkių teismų teisėjai) nagrinėja šio kodekso 412, 413 straipsniuose, 414 straipsnio antrojoje, trečiojoje ir ketvirtojoje dalyse, 415 straipsnio antrojoje dalyje, 424 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 43, 431, 432, 433, 434, 435, 439, 4310, 44, 441, 442, 443, 444, 445, 45, 50, 501, 502, 503, 505, 506, 508 straipsniuose, 512 straipsnio trečiojoje dalyje, 513 straipsnio penktojoje, šeštojoje, septintojoje, aštuntojoje, devintojoje, dešimtojoje, vienuoliktojoje ir dvyliktojoje dalyse, 515 straipsnio trečiojoje dalyje, 518, 519 straipsniuose, 5112 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 5114 straipsnio antrojoje dalyje, 5115 straipsnyje, 5118 straipsnio septintojoje, aštuntojoje, devintojoje, dešimtojoje ir vienuoliktojoje dalyse, 5119 straipsnio penktojoje, šeštojoje ir septintojoje dalyse, 5120 straipsnio trečiojoje, ketvirtojoje ir penktojoje dalyse, 5121 straipsnio ketvirtojoje dalyje, 531 straipsnyje, 56 straipsnio septintojoje, aštuntojoje, devintojoje, dešimtojoje, vienuoliktojoje, dvyliktojoje ir tryliktojoje dalyse, 62 straipsnio trečiojoje, ketvirtojoje, penktojoje, septintojoje, aštuntojoje, devintojoje ir dešimtojoje dalyse, 621 straipsnio trečiojoje, ketvirtojoje, penktojoje, septintojoje, aštuntojoje, devintojoje ir dešimtojoje dalyse, 622 straipsnio trečiojoje, ketvirtojoje, penktojoje, septintojoje, aštuntojoje, devintojoje ir dešimtojoje dalyse, 841 straipsnio ketvirtojoje ir penktojoje dalyse, 891, 892, 941, 994, 997, 998, 999, 9910, 1101 straipsniuose, 111 straipsnio aštuntojoje dalyje, 1161 straipsnio trečiojoje dalyje, 1164, 1171, 1192, 1371, 1381, 15214, 1531, 1541, 1542 straipsniuose, 158 straipsnio antrojoje dalyje, 159 straipsnio pirmojoje, antrojoje, ketvirtojoje, šeštojoje, aštuntojoje dalyse, 1592 straipsnio antrojoje, dešimtojoje dalyse, 1631, 1632, 16311, 16314, 164 straipsniuose, 171 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 1711 straipsnio antrojoje dalyje, 1712 straipsnio antrojoje dalyje, 1713 straipsnio antrojoje dalyje, 1714, 1715, 1722, 1723, 1725, 1726, 17211, 17212, 17213, 17214, 17215, 17217, 17219, 17221, 17223, 17225, 17226, 17227, 173 straipsniuose, 1732 straipsnio antrojoje ir trečiojoje dalyse, 1733, 1734, 1736, 1737, 1739, 17312, 17313, 17315 straipsniuose, 17316 straipsnio trečiojoje dalyje, 17317, 17318, 17319, 17320, 17321, 174, 175 straipsniuose, 178 straipsnio trečiojoje ir ketvirtojoje dalyse, 180, 181, 1811, 1812, 1813 straipsniuose, 182 straipsnio antrojoje dalyje, 1821 straipsnio antrojoje dalyje, 183 straipsnio trečiojoje dalyje, 184, 1853, 1855, 186, 1861, 1862, 1864, 1865 straipsniuose, 187 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 1871, 1872, 1873, 1874, 1876, 1877, 1879, 18710, 18711, 18712, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885 straipsniuose, 1886 straipsnio antrojoje dalyje, 1887 straipsnio pirmojoje dalyje, 1888, 1889, 18810, 18811, 18814, 18815, 18816, 18817 straipsniuose, 1892 straipsnio antrojoje dalyje, 1894 straipsnyje, 1895 straipsnio antrojoje dalyje, 1896 straipsnyje, 1897 straipsnio ketvirtojoje dalyje, 1898, 1899, 18910, 18911, 18913, 18914 straipsniuose, 191 straipsnio pirmojoje dalyje, 1921, 1932, 198, 2011, 202, 2021, 2052, 207, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 20710, 20711, 208, 209 straipsniuose, 2091 straipsnio antrojoje dalyje, 2092 straipsnio trečiojoje dalyje, 2093 straipsnio antrojoje, trečiojoje, šeštojoje ir septintojoje dalyse, 2094 straipsnio antrojoje, trečiojoje ir ketvirtojoje dalyse, 210 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 214 straipsnyje, 2141 straipsnio pirmojoje, antrojoje ir ketvirtojoje dalyse, 2143, 2146 straipsniuose, 2147 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 2148, 2149, 21410, 21412, 21413, 21414–21418, 21423, 21426, 21427, 2151–2153 straipsniuose numatytų administracinių teisės pažeidimų bylas.“

 

10 straipsnis. 237 straipsnio 1 dalies pakeitimas

237 straipsnio 1 dalyje po skaičiaus ir žodžių „130 straipsnio antrojoje dalyje“ įrašyti skaičių ir žodžius „145 straipsnio antrojoje dalyje“, vietoj žodžių „(dėl pažeidimų, nustatytų muitinės postuose)“ įrašyti skaičius ir žodžius „171 straipsnio trečiojoje dalyje, 1712 straipsnio pirmojoje dalyje“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„Teritorinė muitinė nagrinėja šio kodekso 841 straipsnio antrojoje dalyje, 130 straipsnio antrojoje dalyje, 145 straipsnio antrojoje dalyje, 148 straipsnyje, 171 straipsnio trečiojoje dalyje, 1712 straipsnio pirmojoje dalyje, 1732 straipsnio pirmojoje dalyje, 2091 straipsnio pirmojoje dalyje, 2092 straipsnio pirmojoje, antrojoje, ketvirtojoje ir penktojoje dalyse, 2093 straipsnio pirmojoje, ketvirtojoje ir penktojoje dalyse, 2094 straipsnio pirmojoje dalyje, 209(5), 2096 straipsniuose ir 210 straipsnio trečiojoje dalyje numatytų administracinių teisės pažeidimų bylas.“

 

11 straipsnis. 2591 straipsnio 1 dalies 1 ir 8 punktų pakeitimas

1. 2591 straipsnio 1 dalies 1 punkto trisdešimt penktojoje pastraipoje po skaičiaus „16311“ įrašyti žodžius ir skaičius „straipsniai, 171 straipsnio pirmoji ir antroji dalys, 1712 straipsnio antroji dalis“, po skaičiaus „1714“ įrašyti skaičių „1715“, po žodžio „naudos“ įrašyti skaičių ir žodį „21427 straipsnis“ ir šį punktą išdėstyti taip:

1) tam įgalioti:

vidaus reikalų ir policijos pareigūnai (413, 424, 44, 441, 50, 502, 503, 110 straipsniai, 143 straipsnis – dėl pažeidimų automobilių transporte, 15214, 1531, 160–162, 1631, 1632, 16311, 164 straipsniai, 171 straipsnio pirmoji ir antroji dalys, 1711 straipsnio antroji dalis, 1712 straipsnio antroji dalis, 1714, 1715, 17211, 173, 1733, 1736, 1737, 1739, 17313, 17318, 17320, 17321, 174, 175 straipsniai, 178 straipsnio trečioji ir ketvirtoji dalys, 180, 181, 1811 straipsniai, 1812 straipsnio antroji dalis, 1813 straipsnis, 182 straipsnio antroji dalis, 1821 straipsnio antroji dalis, 183 straipsnio trečioji dalis, 184, 185, 1851, 1855, 186, 1865 straipsniai, 187 straipsnio pirmoji ir antroji dalys, 1874, 18711 straipsniai, 18712 straipsnis – dėl politinių sankcijų pažeidimo, 188–1882, 1885 straipsniai, 1887 straipsnio pirmoji dalis, 18811, 18815, 1899, 191, 1932, 198, 202, 2052, 207, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079 straipsniai, 210 straipsnio pirmoji ir antroji dalys, 211 straipsnis (išskyrus Lietuvos metrologijos inspekcijos pareigūno uždėtos plombos sužalojimą arba nuplėšimą), 214 straipsnis, 2148 straipsnis – dėl įstatymų uždraustos informacijos ir informacijos apie įstatymų uždraustą ar neteisėtą veiklą skleidimo, 21412 straipsnis (išskyrus pažeidimus, kuriuos padarė asmenys per visuomenės informavimo priemones);

Aplinkos ministerijos organų pareigūnai (424 straipsnio pirmoji ir antroji dalys, 45, 49 straipsniai, 512 straipsnio trečioji dalis, 513 straipsnio penktoji, šeštoji, septintoji, aštuntoji, devintoji, dešimtoji, vienuoliktoji ir dvyliktoji dalys, 515 straipsnio trečioji dalis, 518, 519 straipsniai, 5112 straipsnio pirmoji ir antroji dalys, 5114 straipsnio antroji dalis, 5115 straipsnis, 5118 straipsnio septintoji, aštuntoji, devintoji, dešimtoji ir vienuoliktoji dalys, 5119 straipsnio penktoji, šeštoji ir septintoji dalys, 5120 straipsnio trečioji, ketvirtoji ir penktoji dalys, 5121 straipsnio ketvirtoji dalis, 56 straipsnio septintoji, aštuntoji, devintoji, dešimtoji, vienuoliktoji, dvyliktoji ir tryliktoji dalys, 62 straipsnio trečioji, ketvirtoji, penktoji, septintoji, aštuntoji, devintoji ir dešimtoji dalys, 621 straipsnio trečioji, ketvirtoji, penktoji, septintoji, aštuntoji, devintoji ir dešimtoji dalys, 622 straipsnio trečioji, ketvirtoji, penktoji, septintoji, aštuntoji, devintoji ir dešimtoji dalys, 841 straipsnio ketvirtoji ir penktoji dalys, 891, 892, 162, 1899 ir 1932 straipsniai);

Finansų ministerijos ir jos tam įgalioti pareigūnai (17217, 17315 straipsniai);

Krašto apsaugos ministerijos pareigūnai (1899 straipsnis);

Kultūros ministerijos įgalioti pareigūnai (17319 straipsnis, 18712 straipsnis – dėl visuomeninių sankcijų pažeidimo, 214 straipsnio pirmoji dalis);

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pareigūnai (1884 straipsnis, 2141 straipsnio ketvirtoji dalis – dėl išorinės reklamos kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose įrengimo reikalavimų ir draudimų pažeidimų, 2079 straipsnio trečioji dalis – dėl nustatytos išorinės politinės reklamos įrengimo ir skleidimo tvarkos pažeidimo kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose);

Susisiekimo ministerijos ir jos tam įgalioti asmenys (424 straipsnio pirmoji ir antroji dalys, 503 straipsnis – dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo transporte, 111 straipsnio aštuntoji dalis, 1171, 1192, 1371, 1381 straipsniai, 143 straipsnis – dėl automobilių transporte padarytų pažeidimų, 1851 straipsnio antroji dalis, 18712 straipsnis – dėl susisiekimo sankcijų pažeidimo);

Sveikatos apsaugos ministerijos organų pareigūnai (424 straipsnio pirmoji ir antroji dalys, 442, 891, 892, 186 straipsniai);

Švietimo ir mokslo ministerijos įgalioti pareigūnai (1851 straipsnio antroji dalis, 18712 straipsnis – dėl visuomeninių sankcijų pažeidimo, 2149, 215 straipsniai);

Ūkio ministerijos ir jos tam įgalioti pareigūnai (17223 straipsnis, 18712 straipsnis – dėl ekonominių sankcijų pažeidimo, 1899 straipsnis);

Žemės ūkio ministerijos ir jos tam įgalioti pareigūnai (424 straipsnio pirmoji ir antroji dalys, 508 straipsnis – išskyrus pažeidimus, susijusius su augalo veislės, kuriai suteikta teisinė apsauga, dauginamosios medžiagos eksportu ir importu, 891, 892, 103, 104, 1101, 16314, 17219, 17221, 18817 straipsniai);

Lietuvos archyvų departamento pareigūnai (18810 straipsnis);

Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pareigūnai (17317 straipsnis);

Valstybės įmonės Valstybės turto fondo administracijos vadovas arba jo įgalioti asmenys (2151–2153 straipsniai);

Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pareigūnai (1632 straipsnis – dėl prekybos alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais, taip pat dėl tokių prekių laikymo, 164, 17312 straipsniai, 1851 straipsnio antroji dalis, 1853, 1855 straipsniai, 210 straipsnio pirmoji ir antroji dalys);

Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pareigūnai (1713 straipsnio antroji dalis);

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos įgalioti pareigūnai (441, 443, 444, 445 straipsniai);

Valstybinės medicininio audito inspekcijos pareigūnai (431, 432, 433, 434 straipsniai);

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pareigūnai (413, 1631, 1632, 16311, 164, 169, 170, 171, 1711, 1712, 1714, 1715, 17214, 17215, 173, 1733 straipsniai, 187 straipsnio antroji dalis, 18712 straipsnis – dėl finansinių sankcijų pažeidimo, 1886 straipsnio antroji dalis, 1932, 21410 straipsniai);

Valstybės kontrolės pareigūnai (1713 straipsnio antroji dalis, 17213, 1883 straipsniai);

Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos pareigūnai (1898 straipsnis);

Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos pareigūnai (1734 straipsnis, 17316 straipsnio trečioji dalis, 18712 straipsnis – dėl finansinių sankcijų pažeidimo);

Lietuvos vartotojų kooperatyvų sąjungos organų pareigūnai (163, 1631, 1632, 1639, 16313, 164, 1736 straipsniai – dėl kooperatinėse įmonėse padarytų pažeidimų);

Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos pareigūnai (994, 998, 9910 straipsniai);

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos pareigūnai (941, 1899 straipsniai);

Valstybinės darbo inspekcijos pareigūnai (412, 413 straipsniai, 414 straipsnio antroji, trečioji ir ketvirtoji dalys, 415 straipsnio antroji dalis);

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos pareigūnai (21414 straipsnis (išskyrus asmens duomenų tvarkymą visuomenės informavimo priemonėse pažeidžiant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą), 21415, 21416, 21417, 21423 straipsniai);

Lietuvos geologijos tarnybos pareigūnai (518, 531 straipsniai);

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pareigūnai (43, 891, 892, 1631 straipsniai, 2141 straipsnio ketvirtoji dalis (išskyrus išorinės reklamos įrengimo reikalavimų ir draudimų pažeidimus), 2148 straipsnis – dėl reklamos skleidimo reikalavimų pažeidimų);

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pareigūnai (997 straipsnis);

Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos pareigūnai (15214, 1631, 1632, 1715, 1896 straipsniai, 2141 straipsnio ketvirtoji dalis (išskyrus išorinės reklamos įrengimo reikalavimų ir draudimų pažeidimus), 2148 straipsnis – dėl reklamos skleidimo reikalavimų pažeidimų);

Lietuvos metrologijos inspekcijos pareigūnai (1897 straipsnio ketvirtoji dalis, 18910 straipsnis);

Valstybinės kultūros paveldo komisijos nariai ir Valstybinės kultūros paveldo komisijos įgalioti jos administracijos valstybės tarnautojai (1889 straipsnis, 2141 straipsnio trečioji dalis – dėl išorinės reklamos įrengimo reikalavimų ir draudimų pažeidimų);

muitinės pareigūnai (508 straipsnis – dėl pažeidimų, susijusių su augalo veislės, kuriai suteikta teisinė apsauga, dauginamosios medžiagos importu ir eksportu, 1632, 16311 straipsniai, 171 straipsnio pirmoji ir antroji dalys, 1712 straipsnio antroji dalis, 1714, 1715 straipsniai, 1732 straipsnio antroji ir trečioji dalys, 17320 straipsnis – dėl į euro monetas panašių medalių ir žetonų importo tvarkos pažeidimo, 18712 straipsnis – dėl ekonominių ir finansinių sankcijų pažeidimo, 1899, 1932, 208, 209 straipsniai, 2091 straipsnio antroji dalis, 2092 straipsnio trečioji dalis, 2093 straipsnio antroji, trečioji, šeštoji ir septintoji dalys, 2094 straipsnio antroji, trečioji ir ketvirtoji dalys, 210 straipsnio pirmoji ir antroji dalys, 21410 straipsnis – dėl literatūros, mokslo ar meno kūrinio (įskaitant kompiuterių programas ir duomenų bazes), audiovizualinio kūrinio ar fonogramos neteisėtų kopijų importavimo, eksportavimo ar gabenimo siekiant turtinės naudos, 21427 straipsnis);

teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros institucijų pareigūnai (159 straipsnio pirmoji, antroji, ketvirtoji, šeštoji, aštuntoji dalys, 1592 straipsnio antroji ir dešimtoji dalys, 160, 1892, 1894, 18913 straipsniai, o 18913 straipsnis – dėl leidimo statyti ar griauti statinius normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nustatytos išdavimo tvarkos pažeidimo, kai statybos leidimą išduoda apskrities viršininko administracija, tik Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pareigūnai);

valstybinės priešgaisrinės priežiūros organų pareigūnai (186, 1921 straipsniai, 211 straipsnis (išskyrus Lietuvos metrologijos inspekcijos pareigūno uždėtos plombos sužalojimą arba nuplėšimą);

valstybinės radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės pareigūnai (435 straipsnis, 515 straipsnio trečioji dalis, 173 straipsnis, 1891 straipsnis – dėl pareigūnų padarytų pažeidimų, 1892 straipsnio antroji dalis, 211 straipsnis (išskyrus Lietuvos metrologijos inspekcijos pareigūno uždėtos plombos sužalojimą arba nuplėšimą);

oficialiąją statistiką tvarkančių institucijų ir įstaigų pareigūnai (1732 straipsnio antroji ir trečioji dalys);

valstybiniai miškų pareigūnai ir valstybiniai saugomų teritorijų pareigūnai (45, 49, 519 straipsniai, 62 straipsnio trečioji, ketvirtoji, penktoji, septintoji, aštuntoji, devintoji ir dešimtoji dalys, 621 straipsnio trečioji, ketvirtoji, penktoji, septintoji, aštuntoji, devintoji ir dešimtoji dalys, 622 straipsnio trečioji, ketvirtoji, penktoji, septintoji, aštuntoji, devintoji ir dešimtoji dalys, 162 straipsnis, 1895 straipsnio antroji dalis, 2141 straipsnio ketvirtoji dalis – dėl išorinės reklamos saugomose teritorijose įrengimo reikalavimų ir draudimų pažeidimų, 2079 straipsnio trečioji dalis – dėl nustatytos išorinės politinės reklamos įrengimo ir skleidimo tvarkos pažeidimo saugomose teritorijose);

Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų pareigūnai (413 straipsnis, 1886 straipsnio antroji dalis);

valstybinės mokesčių inspekcijos pareigūnai (413 straipsnis, 414 straipsnio antroji, trečioji ir ketvirtoji dalys, 1632, 16311, 164 straipsniai, 1711 straipsnio antroji dalis, 1712 straipsnio antroji dalis, 1714, 1715, 1723, 17211, 17212, 17221, 173, 1736, 1739 straipsniai, 1886 straipsnio antroji dalis, 1932, 20710 straipsniai, 211 straipsnis (išskyrus Lietuvos metrologijos inspekcijos pareigūno uždėtos plombos sužalojimą arba nuplėšimą);

žurnalistų etikos inspektorius (2146 straipsnis, 2147 straipsnio pirmoji ir antroji dalys, 21412 straipsnis – dėl informacijos, propaguojančios nacionalinę, rasinę ar religinę nesantaiką, gaminimo, laikymo, platinimo per visuomenės informavimo priemones, 21414 straipsnis – dėl asmens duomenų tvarkymo visuomenės informavimo priemonėse pažeidžiant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą);

Seimo kontrolieriai (1873 straipsnis);

Seimo laikinosios tyrimo komisijos nariai (1877 straipsnis);

savivaldybės kontrolierius, jo pavaduotojas ar savivaldybės kontrolieriaus tarnybos kontrolierius (18812 straipsnis);

Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas ir šios komisijos nariai, miestų, rajonų, apygardų, apylinkių rinkimų komisijų ar referendumo komisijų pirmininkai ir šių komisijų nariai (2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 20711 straipsniai);

Valstybės saugumo departamento pareigūnai (187 straipsnio antroji dalis, 1876, 1879, 21412 (išskyrus pažeidimus, kuriuos padarė asmenys per visuomenės informavimo priemones), 21413, 21418 straipsniai);

Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai (187 straipsnio antroji dalis);

Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pareigūnai (18814 straipsnis);

apskričių viršininkų administracijų Žemės tvarkymo departamentų pareigūnai (45 straipsnis – dėl savavališko žemės užėmimo ir vengimo ją grąžinti);

apskričių viršininkų administracijų Žemės tvarkymo departamentų rajonų (miestų) Žemėtvarkos skyrių pareigūnai (45 straipsnis – dėl savavališko žemės užėmimo ir vengimo ją grąžinti);

apskričių viršininkų administracijų pareigūnai ir apskrities viršininko tam įgalioti valstybės tarnautojai (424 straipsnio pirmoji ir antroji dalys);

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos įgalioti pareigūnai (18911 straipsnis, 2141 straipsnio pirmoji ir antroji dalys);

vaiko teisių apsaugos kontrolierius (18710 straipsnis);

Nacionalinės vartotojų teisių apsaugos tarybos ir jos įgaliotų valstybės įstaigų pareigūnai (18914 straipsnis);

Ryšių reguliavimo tarnybos įgalioti pareigūnai (1541, 1542 straipsniai, 18712 straipsnis – dėl susisiekimo sankcijų pažeidimo);

savivaldybių vaiko teisių apsaugos tarnybų pareigūnai ar jų tam įgalioti valstybės tarnautojai (181, 1811, 1812, 1813 straipsniai);

Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos pareigūnai ir jos tam įgalioti pareigūnai (439 straipsnis);

Valstybinės lošimų priežiūros komisijos nariai ir jos įgalioti Valstybinės lošimų priežiūros komisijos administracijos valstybės tarnautojai (17318 straipsnis);

Valstybės įmonės Registrų centro darbuotojai (1722, 1725, 1726, 17227 straipsniai);

Civilinės aviacijos administracijos pareigūnai (1161 straipsnio trečioji dalis, 1164 straipsnis, 18712 straipsnis – dėl susisiekimo sankcijų pažeidimo);

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos valstybės tarnautojai (4310 straipsnis);

Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos pirmininkas arba jo pavaduotojas (18712 straipsnis – dėl ekonominių ir finansinių sankcijų pažeidimo);

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės tam įgalioti asmenys (18712 straipsnis – dėl visuomeninių sankcijų pažeidimo);

Valstybinio turizmo departamento prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos tam įgalioti asmenys (18712 straipsnis – dėl politinių ir visuomeninių sankcijų pažeidimo);

Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnai (187 straipsnio antroji dalis);

Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pareigūnai (21426 straipsnis);“.

2. 2591 straipsnio 1 dalies 8 punkte po žodžio „naudos“ įrašyti skaičių ir žodį „21427 straipsnis“ ir šį punktą išdėstyti taip:

8) policijos pareigūnai (surašant teisės pažeidimų protokolus gali dalyvauti autorių teisių ir gretutinių teisių kolektyvinio administravimo asociacijų ir kitų autorių teises ir gretutines teises ginančių organizacijų atstovai) (21410 straipsnis – išskyrus pažeidimus, susijusius su literatūros, mokslo ar meno kūrinio (įskaitant kompiuterių programas ir duomenų bazes), audiovizualinio kūrinio ar fonogramos neteisėtų kopijų importavimu ar eksportavimu siekiant turtinės naudos, 21427 straipsnis);“.

 

12 straipsnis. 282 straipsnio 2 dalies pakeitimas

282 straipsnio 2 dalyje po skaičiaus ir žodžio „50 straipsnyje“ įrašyti skaičių ir žodžius „158 straipsnio antrojoje dalyje“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„Šio kodekso 44, 170, 174 straipsniuose, 178 straipsnio pirmojoje, antrojoje ir trečiojoje dalyse ir 187 straipsnyje numatytų administracinių teisės pažeidimų bylos nagrinėjamos per vieną parą, 1882 ir 1887 straipsniuose numatytų pažeidimų bylos – per tris dienas, 50 straipsnyje, 158 straipsnio antrojoje dalyje numatytų pažeidimų bylos – per penkias dienas, 98 straipsnyje numatytų pažeidimų bylos – per septynias dienas.“

 

13 straipsnis. 320 straipsnio 1 dalies 1, 5 ir 13 punktų pakeitimas

1. 320 straipsnio 1 dalies 1 punkte po skaičiaus „21412“ įrašyti skaičių „21427“ ir šį punktą išdėstyti taip:

1) antstoliai – padarius šio kodekso 44 straipsnio pirmojoje ir trečiojoje dalyse, 441 straipsnyje, 443 straipsnio trečiojoje ir ketvirtojoje dalyse, 62 straipsnio trečiojoje, ketvirtojoje, penktojoje, septintojoje, aštuntojoje, devintojoje ir dešimtojoje dalyse, 621 straipsnio trečiojoje, ketvirtojoje, penktojoje, septintojoje, aštuntojoje, devintojoje ir dešimtojoje dalyse, 622 straipsnio trečiojoje, ketvirtojoje, penktojoje, septintojoje, aštuntojoje, devintojoje ir dešimtojoje dalyse, 15214 straipsnio ketvirtojoje dalyje, 1531 straipsnio ketvirtojoje dalyje, 1545 straipsnio antrojoje dalyje, 1546 straipsnio antrojoje dalyje, 1632, 16311, 164 straipsniuose, 1711 straipsnio antrojoje dalyje, 1712 straipsnio antrojoje dalyje, 17211, 173, 1733, 1736, 17320 straipsniuose, 1932 straipsnyje, 2091 straipsnio antrojoje dalyje, 2092 straipsnio trečiojoje dalyje, 2093 straipsnio antrojoje, trečiojoje, šeštojoje ir septintojoje dalyse, 2094 straipsnio trečiojoje ir ketvirtojoje dalyse, 210 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 214, 21410, 21412, 21427 straipsniuose numatytus teisės pažeidimus;“.

2. 320 straipsnio 1 dalies 5 punkte po žodžių „šio kodekso“ įrašyti skaičių ir žodžius „171 straipsnio trečiojoje dalyje“ ir šį punktą išdėstyti taip:

5) tam įgalioti muitinių pareigūnai – padarius šio kodekso 171 straipsnio trečiojoje dalyje, 2092 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 2093 straipsnio pirmojoje, ketvirtojoje ir penktojoje dalyse, 2096 straipsnyje ir 210 straipsnio trečiojoje dalyje numatytus teisės pažeidimus;“.

3. 320 straipsnio 1 dalies 13 punkte po žodžio „dalyse“ įrašyti skaičių ir žodžius „158 straipsnio antrojoje dalyje“ ir šį punktą išdėstyti taip:

13) savivaldybių vykdomųjų institucijų tam įgalioti pareigūnai – padarius šio kodekso 110 straipsnio antrojoje, trečiojoje, ketvirtojoje, penktojoje ir šeštojoje dalyse, 158 straipsnio antrojoje dalyje numatytus teisės pažeidimus;“.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________


Lietuvos Respublikos administracinių teisės

pažeidimų kodekso 5, 26, 158, 2093, 221, 224,

237, 2591, 282, 320 straipsnių pakeitimo ir

Kodekso papildymo 1331, 21427

straipsniais įstatymo

priedas

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

1. 2003 m. liepos 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1383/2003 dėl muitinės veiksmų, atliekamų su prekėmis, kurios, kaip įtariama, pagamintos pažeidžiant tam tikras intelektinės nuosavybės teises, ir priemonių, kurių turi būti imamasi prekių atžvilgiu nustačius, kad jos pagamintos pažeidžiant tokias teises (OL 2004 m. specialusis leidimas, 2 skyrius, 13 tomas, p. 469).

2. 2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2173/2005 dėl FLEGT licencijavimo schemos medienos importui į Europos Bendriją sukūrimo (OL 2005 L 347, p. 1).

______________