LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2002 m. BIRŽELIO 5 d. ĮSAKYMO Nr. 154 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCIZŲ ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. balandžio 29 d. Nr. 1K-138

Vilnius

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. birželio 5 d. įsakymą Nr. 154 „Dėl Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr. 58-2371, Nr. 77-3299; 2004, Nr. 62-2223; 2006, Nr. 7-267; 2008, Nr. 119-4535 ) ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCIZŲ ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 15 d. nutarimo Nr. 235 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo nuostatas“ (Žin., 2002, Nr. 17-682) 1.1.1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 234 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo pakeitimo įstatymo nuostatas“ (Žin., 2004, Nr. 34-1108) 1.1 punktu, Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 3–8 punktuose nurodytų lengvatų taikymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 821 (Žin., 2002, Nr. 56-2264; 2004, Nr. 58-2051), 14 punktu, 1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyvos 92/83/EEB dėl akcizų už alkoholį ir alkoholinius gėrimus struktūrų suderinimo 27 straipsnio 1 dalies b punkto taikymo Lietuvos Respublikoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. 902 (Žin., 2002, Nr. 60-2463; 2004, Nr. 53-1812; 2007, Nr. 34-1224), 8 punktu,

tvirtinu pridedamus:

1. Operacijų akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje apskaitos tvarkos aprašą;

2. Akcizų, sumokėtų už etilo alkoholį ir (arba) alkoholinius gėrimus, skirtus Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 5–7 punktuose nurodytiems tikslams, grąžinimo tvarkos aprašą;

3. Akcizų už energinius produktus, panaudotus Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 3–7 punktuose nurodytais tikslais, grąžinimo tvarkos aprašą;

4. Akcizų, sumokėtų už etilo alkoholį, panaudotą denatūruoto etilo alkoholio gamyboje, grąžinimo tvarkos aprašą.“

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                         INGRIDA ŠIMONYTĖ

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2002 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 154

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2010 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. 1K-138 redakcija)

 

OPERACIJŲ AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ SANDĖLYJE APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS

 

1. Operacijų akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje apskaitos tvarkos aprašas (toliau – šis Aprašas) reglamentuoja, kokia tvarka akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje turi būti tvarkoma akcizais apmokestinamų prekių apskaita, ir nustato reikalavimus, kuriuos turi atitikti akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje naudojamos apskaitos priemonės.

2. Akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje privaloma tvarkyti akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, operacijų apskaitą, kad būtų įmanoma tiksliai nustatyti akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko mokestines prievoles. Apskaita turi būti tvarkoma tokiu būdu, kad bet kuriuo momentu būtų įmanoma nustatyti duomenis apie tuo metu akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje laikomą akcizais apmokestinamų prekių kiekį ir už jas apskaičiuotą akcizų sumą.

3. Be šio Aprašo 2 punkte nustatytų reikalavimų, iš akcizais apmokestinamų prekių sandėlio, kuriame gaminamos ir (arba) perdirbamos, ir (arba) maišomos akcizais apmokestinamos prekės, apskaitos dokumentų turi būti įmanoma nustatyti duomenis apie:

3.1. žaliavas ir pusfabrikačius akcizais apmokestinamoms prekėms gaminti;

3.2. gamybinius procesus, vykdomus akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje;

3.3. gatavos produkcijos atsargas;

3.4. prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, buvimo akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje vietą;

3.5. įsigytus specialius ženklus – banderoles ir jų naudojimą, jeigu akcizais apmokestinamos prekės akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje žymimos šiais ženklais;

3.6. įsigytus specialius dažus ir cheminius reagentus, naudojamus kurui žymėti, ir jų naudojimą, jeigu kuras akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje žymimas;

3.7. įsigytus denatūrantus, jeigu etilo alkoholis akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje denatūruojamas.

4. Iš akcizais apmokestinamų prekių sandėlio apskaitos dokumentų turi būti įmanoma nustatyti duomenis apie akcizais apmokestinamų prekių gavimą akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje ir jų išgabenimą iš jo.

5. Jeigu akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje laikomos ne tik šio sandėlio savininkui, bet ir kitiems asmenims priklausančios akcizais apmokestinamos prekės ir (arba) žaliavos joms gaminti, iš dokumentų (sutarčių ar kitų dokumentų), taip pat akcizais apmokestinamų prekių sandėlio apskaitos duomenų turi būti įmanoma nustatyti duomenis apie šių prekių savininką.

6. Turi būti tvarkoma kiekvienos Lietuvos Respublikos akcizų įstatyme (Žin., 2001, Nr. 98-3482; 2010, Nr. 45-2174) nurodytos akcizais apmokestinamų prekių tarifinės grupės apskaita.

7. Bet kokios akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje pagamintos, taip pat į jį atgabentos akcizais apmokestinamos prekės, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, turi būti iš karto įtraukiamos į akcizais apmokestinamų prekių sandėlio apskaitą. Bet koks akcizais apmokestinamų prekių išleidimas iš akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimo, taip pat bet koks šių prekių sunaudojimas arba praradimas turi būti nedelsiant fiksuojamas apskaitoje.

8. Išgabenant akcizais apmokestinamas prekes iš akcizais apmokestinamų prekių sandėlio, išrašomuose dokumentuose teisės aktų nustatyta tvarka turi būti nurodoma už šias prekes apskaičiuota akcizų suma.

9. Prekės, kurios nėra akcizų objektas, taip pat akcizais apmokestinamos prekės, už kurias akcizai jau buvo sumokėti, akcizais apmokestinamų prekių sandėlio apskaitoje turi būti fiksuojamos atskirai nuo prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas.

10. Pavyzdines akcizais apmokestinamų prekių sandėlio apskaitos žurnalų formas ir žurnalų pildymo tvarką nustato centrinis mokesčių administratorius.

11. Jeigu apskaita akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje tvarkoma naudojant specialią programinę įrangą, jos naudojimas turi būti suderintas su vietos mokesčių administratoriumi, priešingu atveju apskaita turi būti tvarkoma naudojant centrinio mokesčių administratoriaus nustatytos formos žurnalus.

12. Kiekvienam mėnesiui pasibaigus privaloma atlikti akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje laikomų prekių inventorizavimą, taip pat vidutinio faktiškai vienu metu per dieną akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje laikytų akcizais apmokestinamų prekių kiekio kalendorinio mėnesio įvertinimą. Prekių inventorizavimo ataskaita ir vidutinio faktiškai vienu metu per dieną laikyto prekių kiekio ataskaita, kurių formas nustato centrinis mokesčių administratorius, turi būti pateiktos vietos mokesčių administratoriui kartu su akcizų deklaracija.

13. Jeigu kituose teisės aktuose yra nustatytos specialios tam tikrų akcizais apmokestinamų prekių apskaitos taisyklės ir (arba) šių prekių apskaitos prietaisų reikalavimai, akcizais apmokestinamų prekių sandėlio apskaita turi atitikti šių teisės aktų reikalavimus.

14. Akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje, įsteigtame AB „Orlen Lietuva“ kuro gamybiniame komplekse, akcizais apmokestinamų prekių apskaita tvarkoma pagal operacijų apskaitos tvarką, suderintą su centriniu mokesčių administratoriumi.

 

_________________

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2002 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 154

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2010 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. 1K-138 redakcija)

 

AKCIZŲ, SUMOKĖTŲ UŽ ETILO ALKOHOLĮ IR (ARBA) ALKOHOLINIUS GĖRIMUS, SKIRTUS LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCIZŲ ĮSTATYMO 27 STRAIPSNIO 1 DALIES 5–7 PUNKTUOSE NURODYTIEMS TIKSLAMS, GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

1. Akcizų, sumokėtų už etilo alkoholį ir (arba) alkoholinius gėrimus, skirtus Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 5–7 punktuose nurodytiems tikslams, grąžinimo tvarkos aprašas (toliau – šis Aprašas) reglamentuoja, kokia tvarka grąžinami akcizai, Lietuvos Respublikoje sumokėti už Lietuvos Respublikoje pagamintą, atsigabentą iš kitos valstybės narės ar importuotą etilo alkoholį ir (arba) alkoholinius gėrimus, panaudotus Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (Žin., 2001, Nr. 98-3482; 2010, Nr. 45-2174) (toliau – Akcizų įstatymas) 27 straipsnio 1 dalies 5–7 punktuose nurodytiems tikslams (toliau – etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai).

2. Už etilo alkoholį ir alkoholinius gėrimus sumokėti akcizai grąžinami šokolado gaminius, kitus nei šokolado gaminiai maisto produktus, taip pat maisto ir (arba) nealkoholinių gėrimų, kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija procentais neviršija 1,2 procento tūrio, gamybai naudojamas kvapiąsias medžiagas ar jų mišinius gaminantiems asmenims, kurie šių produktų gamyboje naudoja etilo alkoholį ir (arba) alkoholinius gėrimus.

3. Šio Aprašo 2 punkte nurodyti asmenys, norėdami susigrąžinti už etilo alkoholį ir alkoholinius gėrimus sumokėtus akcizus, turi ne dažniau kaip kartą per ketvirtį pateikti vietos mokesčių administratoriui, kurio teritorijoje asmuo įregistruotas mokesčio mokėtoju (toliau – vietos mokesčių administratorius), centrinio mokesčių administratoriaus nustatytos formos prašymą grąžinti sumokėtus akcizus. Šiame prašyme turi būti nurodyta:

3.1. asmens pavadinimas (jeigu tai fizinis asmuo, – asmens vardas ir pavardė), adresas, kodas (jeigu tai fizinis asmuo, – asmens kodas), jeigu asmuo PVM mokėtojas, – PVM mokėtojo kodas;

3.2. banko, kuriame asmuo turi sąskaitą, pavadinimas ir sąskaitos, į kurią prašoma pervesti grąžintinas sumas, numeris;

3.3. prašoma grąžinti akcizų suma;

3.4. panaudoto etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų kiekis ir už jį sumokėta akcizų suma;

3.5. šio Aprašo 2 punkte nurodytų produktų kiekis, pagamintas naudojant šio Aprašo 3.4 punkte nurodytą etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų kiekį.

4. Kartu su šio Aprašo 3 punkte nurodytu prašymu vietos mokesčių administratoriui turi būti pateiktos sąskaitų faktūrų (PVM sąskaitų faktūrų) su nurodyta akcizų suma (sąskaitose faktūrose (PVM sąskaitose faktūrose) akcizai nurodomi pirkėjo prašymu) kopijos arba kiti įrodymai ar dokumentai, kuriais įrodomas akcizų sumokėjimas Lietuvos Respublikoje, taip pat produktų gamybos receptūros išeigos ir kita vietos mokesčių administratoriaus pareikalauta informacija, pagal kurią būtų galima nustatyti, koks etilo alkoholio ir (arba) alkoholinių gėrimų kiekis buvo sunaudotas šio Aprašo 2 punkte nurodytų produktų gamyboje.

5. Už etilo alkoholį ir (arba) alkoholinius gėrimus, skirtus Akcizų įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 5 ir 6 punktuose nurodytiems tikslams, sumokėti akcizai grąžinami neviršijant Akcizų įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 5 ir 6 punktuose nustatytų normų.

6. Vietos mokesčių administratorius per 10 darbo dienų nuo šio Aprašo 3 ir 4 punktuose nurodytų dokumentų pateikimo dienos (jeigu vietos mokesčių administratorius pareikalauja papildomų dokumentų, – per 10 darbo dienų nuo šių dokumentų pateikimo dienos) priima sprendimą dėl akcizų grąžinimo (negrąžinimo).

7. Vietos mokesčių administratorius, priėmęs sprendimą negrąžinti prašomos akcizų sumos, per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos apie tai informuoja asmenį, prašantį grąžinti sumokėtus akcizus, ir nurodo tokio sprendimo priėmimo motyvus bei sprendimo apskundimo tvarką.

8. Vietos mokesčių administratoriui priėmus sprendimą grąžinti akcizus, grąžintina suma per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos pervedama į šio Aprašo 3.2 punkte nurodytą sąskaitą arba įskaitoma mokesčių nepriemokoms dengti ar einamiesiems mokesčiams sumokėti teisės aktų nustatyta tvarka.

9. Akcizų lengvatos etilo alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams, esantiems į Lietuvos Respubliką iš kitų valstybių narių atgabentuose Akcizų įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 5–7 punktuose nurodytuose produktuose, taikomos tiesiogiai – šie produktai neapmokestinami akcizais, jeigu šių produktų gamyboje etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų panaudota ne daugiau, negu nurodyta atitinkamuose Akcizų įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 5–7 punktuose, ir jeigu asmuo, atgabenęs šiuos produktus, turi to patvirtinimo įrodymus.

10. Akcizų lengvatos etilo alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams, esantiems Lietuvos Respublikoje importuotuose Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 5–7 punktuose nurodytuose produktuose, taikomos tiesiogiai – šie produktai neapmokestinami importo akcizais, jeigu šių produktų gamyboje etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų panaudota ne daugiau, negu nurodyta atitinkamuose Akcizų įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 5–7 punktuose. Tuo tikslu muitiniam tikrinimui turi būti pateikti to patvirtinimo dokumentai.

11. Vietos mokesčių administratoriaus ir muitinės įstaigų sprendimai gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2002 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 154

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2010 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. 1K-138 redakcija)

 

AKCIZŲ UŽ ENERGINIUS PRODUKTUS, PANAUDOTUS LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCIZŲ ĮSTATYMO 43 STRAIPSNIO 1 DALIES 3–7 PUNKTUOSE NURODYTAIS TIKSLAIS, GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

1. Akcizų už energinius produktus, panaudotus Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 3–7 punktuose nurodytais tikslais, grąžinimo tvarkos aprašas (toliau – šis Aprašas) reglamentuoja, kokia tvarka grąžinami Lietuvos Respublikoje sumokėti akcizai už energinius produktus, panaudotus Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (Žin., 2001, Nr. 98-3482; 2010, Nr. 45-2174) (toliau – Akcizų įstatymas) 43 straipsnio 1 dalies 3–7 punktuose nurodytais tikslais (toliau – energiniai produktai).

2. Už energinius produktus sumokėti akcizai grąžinami asmenims, panaudojusiems šiuos produktus Akcizų įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 3–7 punktuose nurodytais tikslais. Akcizai, sumokėti už energinius produktus, išpilstytus į mažmeninei prekybai skirtą pakuotę ir skirtus parduoti, grąžinami asmenims, išpilsčiusiems ir pardavusiems šiuos produktus.

3. Šio Aprašo 2 punkte nurodyti asmenys, norėdami susigrąžinti sumokėtus akcizus už energinius produktus, turi ne dažniau kaip kartą per ketvirtį pateikti vietos mokesčių administratoriui, kurio teritorijoje asmuo įregistruotas mokesčio mokėtoju (toliau – vietos mokesčių administratorius), centrinio mokesčių administratoriaus nustatytos formos prašymą grąžinti sumokėtus akcizus. Šiame prašyme turi būti nurodyta:

3.1. asmens pavadinimas (jeigu tai fizinis asmuo, – asmens vardas ir pavardė), adresas, kodas (jeigu tai fizinis asmuo, – asmens kodas), jeigu asmuo PVM mokėtojas, – PVM mokėtojo kodas;

3.2. banko, kuriame asmuo turi sąskaitą, pavadinimas ir sąskaitos, į kurią prašoma pervesti grąžintinas sumas, numeris;

3.3. prašoma grąžinti akcizų suma;

3.4. energinių produktų kiekis ir už juos sumokėta akcizų suma.

4. Kartu su šio Aprašo 3 punkte nurodytu prašymu vietos mokesčių administratoriui turi būti pateiktos sąskaitų faktūrų (PVM sąskaitų faktūrų) su nurodyta akcizų suma (sąskaitose faktūrose (PVM sąskaitose faktūrose) akcizai nurodomi pirkėjo prašymu) kopijos arba kiti įrodymai ar dokumentai, kuriais įrodomas akcizų sumokėjimas Lietuvos Respublikoje, taip pat dokumentai, kuriais įrodomas energinių produktų panaudojimas Akcizų įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 3–7 punktuose nurodytais tikslais, ir kita mokesčių administratoriaus pareikalauta informacija, pagal kurią būtų galima nustatyti, koks energinių produktų kiekis buvo sunaudotas Akcizų įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 3–7 punktuose nurodytais tikslais.

5. Vietos mokesčių administratorius per 10 darbo dienų nuo šio Aprašo 3 ir 4 punktuose nurodytų dokumentų pateikimo dienos (jeigu vietos mokesčių administratorius pareikalauja papildomų dokumentų, – per 10 darbo dienų nuo šių dokumentų pateikimo dienos) priima sprendimą dėl akcizų grąžinimo (negrąžinimo).

6. Vietos mokesčių administratorius, priėmęs sprendimą negrąžinti prašomos akcizų sumos, per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos apie tai informuoja asmenį, prašantį grąžinti sumokėtus akcizus, ir nurodo tokio sprendimo priėmimo motyvus bei sprendimo apskundimo tvarką.

7. Vietos mokesčių administratoriui priėmus sprendimą grąžinti akcizus, grąžintina suma per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos pervedama į šio Aprašo 3.2 punkte nurodytą sąskaitą arba įskaitoma mokesčių nepriemokoms dengti ar einamiesiems mokesčiams sumokėti teisės aktų nustatyta tvarka.

8. Vietos mokesčių administratoriaus sprendimai gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2002 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 154

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2010 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. 1K-138 redakcija)

 

AKCIZŲ, SUMOKĖTŲ UŽ ETILO ALKOHOLĮ, PANAUDOTĄ DENATŪRUOTO ETILO ALKOHOLIO GAMYBOJE, GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

1. Akcizų, sumokėtų už etilo alkoholį, panaudotą denatūruoto etilo alkoholio gamyboje, grąžinimo tvarkos aprašas (toliau – šis Aprašas) reglamentuoja, kokia tvarka grąžinami už etilo alkoholį, panaudotą denatūruoto etilo alkoholio gamyboje (toliau – etilo alkoholis), Lietuvos Respublikoje sumokėti akcizai.

2. Už etilo alkoholį sumokėti akcizai grąžinami asmenims, denatūravusiems etilo alkoholį, už kurį akcizai sumokėti. Akcizai grąžinami tik tuo atveju, jeigu denatūruotas etilo alkoholis atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. 902 „Dėl denatūruoto etilo alkoholio, kuriam netaikomi akcizai“ (Žin., 2002, Nr. 60-2463; 2004, Nr. 53-1812) reikalavimus.

3. Šio Aprašo 2 punkte nurodyti asmenys, norėdami susigrąžinti už etilo alkoholį sumokėtus akcizus, turi ne dažniau kaip kartą per ketvirtį pateikti vietos mokesčių administratoriui, kurio teritorijoje asmuo įregistruotas mokesčio mokėtoju (toliau – vietos mokesčių administratorius), centrinio mokesčių administratoriaus nustatytos formos prašymą grąžinti sumokėtus akcizus. Šiame prašyme turi būti nurodyta:

3.1. asmens pavadinimas (jeigu tai fizinis asmuo, – asmens vardas ir pavardė), adresas, kodas (jeigu tai fizinis asmuo, – asmens kodas), jeigu asmuo PVM mokėtojas, – PVM mokėtojo kodas;

3.2. banko, kuriame asmuo turi sąskaitą, pavadinimas ir sąskaitos, į kurią prašoma pervesti grąžintinas sumas, numeris;

3.3. prašoma grąžinti akcizų suma;

3.4. etilo alkoholio kiekis ir už jį sumokėta akcizų suma.

4. Kartu su šio Aprašo 3 punkte nurodytu prašymu vietos mokesčių administratoriui turi būti pateiktos sąskaitų faktūrų (PVM sąskaitų faktūrų) su nurodyta akcizų suma (sąskaitose faktūrose (PVM sąskaitose faktūrose) akcizai nurodomi pirkėjo prašymu) kopijos arba kiti įrodymai ar dokumentai, kuriais įrodomas akcizų sumokėjimas Lietuvos Respublikoje, taip pat dokumentai, kuriais įrodoma, kad etilo alkoholis buvo denatūruotas ir denatūruotas etilo alkoholis atitinka šio Aprašo 2 punkte nurodytus reikalavimus, ir kita vietos mokesčių administratoriaus pareikalauta informacija, pagal kurią būtų galima nustatyti, koks etilo alkoholio kiekis buvo denatūruotas.

5. Vietos mokesčių administratorius per 10 darbo dienų nuo šio Aprašo 3 ir 4 punktuose nurodytų dokumentų pateikimo dienos (jeigu vietos mokesčių administratorius pareikalauja papildomų dokumentų, – per 10 darbo dienų nuo šių dokumentų pateikimo dienos) priima sprendimą dėl akcizų grąžinimo (negrąžinimo).

6. Vietos mokesčių administratorius, priėmęs sprendimą negrąžinti prašomos akcizų sumos, per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos apie tai informuoja asmenį, prašantį grąžinti sumokėtus akcizus, ir nurodo tokio sprendimo priėmimo motyvus bei sprendimo apskundimo tvarką.

7. Vietos mokesčių administratoriui priėmus sprendimą grąžinti akcizus, grąžintina suma per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos pervedama į šio Aprašo 3.2 punkte nurodytą sąskaitą arba įskaitoma mokesčių nepriemokoms dengti ar einamiesiems mokesčiams sumokėti teisės aktų nustatyta tvarka.

8. Vietos mokesčių administratoriaus sprendimai gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________