LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007–2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „MIŠKŲ APLINKOSAUGOS IŠMOKOS“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2008 m. kovo 20 d. Nr. 3D-161

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 83-2327; 2001, Nr. 92-3215; 2002, Nr. 66-2717), 5.1 ir 5.15 punktais, atsižvelgdama į 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai (OL 2005 L 277, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2012/2006 (OL 2006 L 384, p. 8), ir į 2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1974/2006, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai taikymo taisykles (OL 2006 L 368, p. 15), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2007 m. spalio 22 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1236/2007 (OL 2007 L 280, p. 3), nuostatas ir siekdama efektyviai panaudoti EŽŪFKP lėšas,

tvirtinu Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Miškų aplinkosaugos išmokos“ įgyvendinimo taisykles (pridedama).

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRĖ                                         KAZIMIRA DANUTĖ PRUNSKIENĖ


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio

ministro 2008 m. kovo 20 d.

įsakymu Nr. 3D-161

 

LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007–2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „MIŠKŲ APLINKOSAUGOS IŠMOKOS“ (GYVENDINIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Miškų aplinkosaugos išmokos“ įgyvendinimo taisyklių (toliau – Taisyklės) tikslas – detalizuoti paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Miškų aplinkosaugos išmokos“ (toliau – Priemonė) administravimo tvarką.

2. Šios Taisyklės parengtos vadovaujantis 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai (OL 2005 L 277, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2012/2006 (OL 2006 L 384, p. 8), 2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1974/2006, nustatančiu išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai taikymo taisykles (OL 2006 L 368, p. 15) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2007 m. spalio 22 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1236/2007 (OL 2007 L 208, p. 3), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 189 „Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai priemonių įgyvendinimą, paskyrimo“ (Žin., 2007, Nr. 22-839), Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa patvirtinta, 2007 m. spalio 19 d. Komisijos sprendimu Nr. C(2007) 5076 (toliau – Programa), ir Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 3D-153 (Žin., 2007, Nr. 41-1562).

 

II. TAISYKLĖSE VARTOJAMI SUTRUMPINIMAI IR SĄVOKOS

 

3. Taisyklėse vartojami sutrumpinimai:

Agentūra – Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

Agentūros KDTS – Agentūros Kontrolės departamento teritorinis skyrius.

EB – Europos Bendrija.

EŽŪFKP – Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai.

Ministerija – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.

RAAD – Regiono aplinkos apsaugos departamentas.

4. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Kertinė miško buveinė (toliau KMB) – teisės aktų nustatyta tvarka inventorizuotas, nepažeistas miško plotas, kuriame yra nykstančių, pažeidžiamų, retų ar saugotinų rūšių buveinių.

Kompensacinė išmoka – teisės aktų nustatyta tvarka fiziniams ar juridiniams asmenims teikiama finansinė parama negautoms pajamoms ar turėtoms papildomoms išlaidoms kompensuoti dėl įvairių įsipareigojimų ar teisės aktų nustatytų apribojimų.

Miškas – žemė, kurioje medžių lajų danga užima daugiau kaip 10 proc. didesnio nei 0,5 ha ploto sklypo, o medžių aukštis siekia ne mažiau kaip 5 m, taip pat žemė, kurioje yra medžių, galinčių pasiekti tokį aukštį. Prie miško priskiriami dėl žmogaus veiklos ar gamtinių priežasčių atsiradę laikinai neapželdinti plotai, jei tikimasi, kad jie virs mišku, taip pat atkuriamų miškų teritorijos, kuriose medžių lajų danga dar nėra pasiekusi 10 proc. miško dangos ploto, tačiau tikėtina, kad jį pasieks ir medžiai išaugs iki 5 m aukščio. Prie miško priskiriami miško keliai, priešgaisrinės juostos ir kiti nedideli atviri miško plotai; nacionalinių parkų miškai, gamtos rezervatai ir kitos miške esančios teritorijos, turinčios ypatingą aplinkos, mokslinę, istorinę, kultūrinę ar dvasinę vertę. Prie miško priskiriamos vėjavartos ir vėjalaužos, užimančios didesnį kaip 0,5 ha plotą, kurio plotis siekia daugiau kaip 20 m, taip pat plantacijos, auginamos miškų arba apsaugos tikslams. Mišku nelaikoma žemė, daugiausia naudojama žemės ūkio ar miesto reikmėms, taip pat medžių grupės žemės ūkio gamybos ir agrarinės miškininkystės sistemose, miesto parkai ir sodai.

Miško valda (toliau – valda) – nuosavybės teise valdomas miško žemės sklypas (sklypai).

Miškotvarkos projektas – teisės aktų nustatyta tvarka parengtas, patvirtintas ir įregistruotas dokumentas, pagal kurį organizuojama miškų ūkio veikla ir atliekami visi miškų atkūrimo, naudojimo ir miško žemių tvarkymo darbai.

Miškų ūkio veikla – veikla, apimanti miškų auginimą (įveisimą, atkūrimą, priežiūrą, apsaugą, tvarkymą) ir naudojimą.

Neplynasis miško kirtimas – pagal nustatytus normatyvus ne mažesniame kaip 0,1 ha atskirtame miško plote suprojektuotas kirtimas, kurio metu iškertama dalis brandžių, neperspektyvūs, pažeisti ar nepageidautini medžiai, kai medyno skalsis po kirtimo yra ne mažesnis kaip 0,2 priklausomai nuo medžių rūšių ir augaviečių sąlygų.

Paramos gavėjas – pareiškėjas, kuris atitiko tinkamumo paramai gauti kriterijus ir kuriam buvo skirta parama.

Paramos paraiška – nustatytos formos dokumentas, kurį teikia Agentūrai pareiškėjas, siekiantis gauti paramą.

Pareiškėjas – asmuo, nustatyta tvarka teikiantis užpildytą paramos paraišką.

Pagrindinis miško kirtimas – miško kirtimas, atliekamas brandžiuose, perbrendusiuose ir Pagrindinių miško kirtimų taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. 73 (Žin., 1999, Nr. 29-844; 2003, Nr. 10-284; 2005, Nr. 150-5515; 2006, Nr. 90-3546), numatytais atvejais pribręstančiuose medynuose, taip pat pusamžiuose ir vyresniuose medynuose, kuriuose miško žemė paverčiama kitomis naudmenomis ir miškas nebebus auginamas, plynieji sanitariniai kirtimai pusamžiuose ir vyresniuose medynuose.

Plynasis miško kirtimas – pagal nustatytus normatyvus ne mažesniame kaip 0,1 ha atskirtame miško plote suprojektuotas miško kirtimas, kai iškertami visi medžiai, išskyrus biologinei įvairovei išsaugoti paliekamus medžius, sėklinius medžius ir pomiškį, kurį būtina išsaugoti, arba kai po kirtimo medyno skalsis yra ne didesnis kaip 0,2.

III grupės miškai – geologinių, geomorfologinių, hidrografinių, kultūrinių draustinių ir šių rūšių draustinių, esančių valstybiniuose parkuose ir biosferos monitoringo teritorijose, miškai, apsaugos zonų ir kiti miškai, kuriuose ūkininkaujama siekiant išauginti produktyvius medynus, galinčius atlikti dirvožemio, oro, vandens ir žmogaus gyvenamosios aplinkos apsaugos funkcijas.

IV grupės miškai – miškai, kuriuose ūkininkaujama laikantis aplinkos apsaugos reikalavimų, siekiant išauginti produktyvius medynus medienai tiekti.

5. Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymas (Žin., 2002, Nr. 72-3009), Lietuvos Respublikos miškų įstatymas (Žin., 1994, Nr. 96-1872; 2001, Nr. 35-1161), Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 27 d. nutarimu Nr. 1351 (Žin., 2002, Nr. 84-3645; 2006, Nr. 42-1524), Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisyklės ir Programa.

 

III. PRIEMONĖS TIKSLAI

 

6. Bendrasis tikslas – finansiškai paskatinti privačių miškų savininkus savanoriškai taikyti aplinkosaugos požiūriu priimtinesnę miškų ūkio veiklą, taip išsaugant KMB[1] bei lavinant miško savininkų aplinkosaugos sąmoningumą.

7. Specialieji tikslai:

7.1. išsaugoti KMB privačiuose miškuose;

7.2. paskatinti neplynojo miško kirtimo sistemų taikymą privačiuose miškuose.

8. Veiklos tikslas – kompensuoti privačių miškų savininkams patiriamas išlaidas ir prarandamas pajamas dėl savanoriško teisės aktais nenustatytų aplinkos apsaugos apribojimų prisiėmimo ir įgyvendinimo.

 

IV. REMIAMOS VEIKLOS SRITYS

 

9. Pagal Priemonę remiamos veiklos sritys:

9.1. išmokos už pagrindinių miško kirtimų nevykdymą identifikuotose KMB (toliau – pirmoji veiklos sritis);

9.2. išmokos už neplynuosius miško kirtimus vietoj galimų plynųjų (toliau – antroji veiklos sritis).

 

V. GALIMI PAREIŠKĖJAI

 

10. Fiziniai ir juridiniai privačių miškų savininkai, savo valdose sutartiniais pagrindais savanoriškai įsipareigojantys laikytis papildomų aplinkosaugos reikalavimų, kurie teisės aktų nepripažinti privalomais toms valdoms.

 

VI. NETINKAMI PAREIŠKĖJAI

 

11. Parama negali būti teikiama, jei:

11.1. pareiškėjui yra iškelta byla dėl bankroto;

11.2. pareiškėjas paramos paraiškoje arba pridedamuose dokumentuose ar pagal Agentūros užklausimą pateiktuose dokumentuose Agentūrai pateikė neteisingą informaciją;

11.3. yra priimtas galutinis sprendimas dėl:

11.3.1. pareiškėjo kitos sutarties dėl investicinės paramos skyrimo iš EB ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pažeidimo;

11.3.2. paramos mokėjimo nutraukimo dėl padaryto pažeidimo;

11.3.3. pareiškėjo įvykdytos nusikalstamos veikos ar administracinio teisės pažeidimo, susijusio su parama;

11.4. pareiškėjas, siekdamas palankaus sprendimo, bandė daryti įtaką paramos paraiškos vertinimą atliekančiai ir sprendimą dėl paramos skyrimo priimančiai institucijai paramos paraiškų vertinimo ar atrankos proceso metu.

12. Pareiškėjas neturi teisės pretenduoti į paramą:

12.1. vienerius metus nuo galutinio sprendimo priėmimo 11.3.1 ir 11.3.2 punktuose nurodytais atvejais;

12.2. dvejus metus nuo galutinio sprendimo priėmimo 11.3.3 punkte nurodytu atveju.

 

VII. TINKAMUMO KRITERIJAI PARAMAI GAUTI

 

13. Pareiškėjo tinkamumas gauti paramą vertinamas pagal paramos paraiškos pateikimo dieną pareiškėjo pateiktus ir atitinkamais dokumentais pagrįstus duomenis, taip pat viešuosiuose registruose esančius duomenis, jei šios Taisyklės nenumato kitaip. Jei viešuosiuose registruose esantys duomenys ir pareiškėjo pateikti duomenys skiriasi, Agentūra imasi priemonių teisingiems duomenims nustatyti ir jais vadovaujasi. Pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo privalo užregistruoti ir atnaujinti valdos duomenis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre[2]. Priemonės tinkamumo kriterijai yra šie:

13.1. paramos paraišką teikia subjektas, įvardytas galimu pareiškėju šių Taisyklių V skyriuje;

13.2. pareiškėjai neturi įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui ir Valstybinio socialinio draudimo fondui[3] (atitiktis šiam kriterijui tikrinama paramos paraiškos vertinimo metu);

13.3. paramos besikreipiantys fiziniai asmenys turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus.

14. Priemonės pirmosios veiklos srities tinkamumo kriterijai:

14.1. pareiškėjui miškas priklauso nuosavybės teise ir jo valdoje nustatyta KMB;

14.2. pareiškėjas pateikia Valstybinės miškotvarkos tarnybos pažymą, kurioje nurodyta, kad pareiškėjo valdoje, kuriai prašoma paramos, nustatyta ne mažesnio kaip 1 ha ploto KMB, kad valda yra priskirta III arba IV miškų grupei ir medynas, kuriame nustatyta KMB, yra pasiekęs tai miškų grupei nurodytą minimalų pagrindiniams kirtimams amžių;

14.3. pareiškėjas pateikia RAAD pažymą dėl pagrindinių kirtimų nevykdymo KMB, už kurią gauna (skiriama) paramą pagal Priemonę (pažyma teikiama kartu su paramos paraiška ir paskutiniais (septintais) paramos gavimo metais);

14.4. pareiškėjas privalo pažymėti savo sklype esančių KMB, už kurias prašo paramos, ribas. Ribos turi būti pažymėtos taip, kad nuo vieno riboženklio būtų aiškiai matomi kiti riboženkliai, žymintys valdos, už kuria prašoma paramos, ribas;

14.5. parama neteikiama plotui, kuriam jau teikiama parama pagal Programos priemonę „Natura 2000 išmokos“.

15. Priemonės antrosios veiklos srities tinkamumo kriterijai:

15.1. pareiškėjui miškas priklauso nuosavybės teise ir yra priskirtas III ar IV miškų grupei;

15.2. pareiškėjas pateikia nustatyta tvarka parengtą, suderintą ir patvirtintą miškotvarkos projektą[4], kuriame suprojektuotas neplynasis miško kirtimas, nors pagal teisės aktus tame plote galėtų būti leidžiamas ir plynasis miško kirtimas;

15.3. duomenys paramos paraiškoje turi atitikti Miškotvarkos projekto duomenis;

15.4. pareiškėjas pateikia nustatyta tvarka RAAD išduotą leidimą kirsti mišką, kuriame leidžiamas vykdyti neplynojo kirtimo pirmas atvejis[5];

15.5. pareiškėjas pateikia RAAD pažymą, kad vietoj suprojektuoto ir leisto neplynojo pagrindinio miško kirtimo galėjo būti leidžiamas ir plynasis miško kirtimas;

15.6. pareiškėjas privalo pažymėti savo sklype esančias miško (III ir IV miškų grupės), už kurį prašo paramos, ribas. Ribos turi būti pažymėtos taip, kad nuo vieno riboženklio būtų aiškiai matomi kiti riboženkliai, žymintys valdos, už kuria prašoma paramos, ribas.

 

VIII. PAREIŠKĖJO IR (AR) PARAMOS GAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI IR JŲ PERLEIDIMAS

 

16. Pareiškėjai, kurie kreipėsi pagal pirmąją veiklos sritį, įsipareigoja išsaugoti KMB ir ne trumpiau kaip 7 metus nevykdyti joje pagrindinio miško kirtimo.

17. Pareiškėjai, kurie kreipėsi pagal antrąją veiklos sritį, įsipareigoja vykdyti neplynuosius miško kirtimus vietoj galimų plynųjų miško kirtimų III ir IV grupės brandžiame miške (miškotvarkos projekte nustatytą laikotarpį).

18. Dėl paramos gavėjo mirties arba nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, dėl kurių paramos gavėjas negali vykdyti prisiimtų įsipareigojimų po sprendimo skirti paramą priėmimo, parama gali būti mokama asmeniui, perimančiam paramos gavėjo teises ir įsipareigojimus bei tęsiančiam veiklą, jei jis atitinka pareiškėjo tinkamumo kriterijus teisių ir įsipareigojimų perėmimo metu. Teisių ir įsipareigojimų perėmimas galimas tik suderinus su Agentūra.

 

IX. KVIETIMAS TEIKTI PARAMOS PARAIŠKAS

 

19. Kvietimą teikti paramos paraiškas skelbia Agentūra pagal Ministerijos sudarytą ir su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija aptartą grafiką. Kvietimas skelbiamas „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“, bent viename iš pagrindinių šalies dienraščių, Agentūros ir Ministerijos interneto svetainėse (Ministerijos – www.zum.lt, Agentūros – www.nma.lt).

20. Kvietimas papildomai gali būti skelbiamas ir kituose leidiniuose, internete ir kitais būdais.

21. Paramos paraiškos, pateiktos po kvietime nurodyto surinkimo termino, nepriimamos.

 

X. PARAMOS PARAIŠKŲ PILDYMAS, TEIKIMAS IR REGISTRAVIMAS

 

22. Paramos paraiškos forma pateikiama šių Taisyklių priede ir skelbiama Ministerijos ir Agentūros interneto svetainėse adresais: www.zum.lt ir www.nma.lt.

23. Paramos paraiška pildoma lietuvių kalba. Kita kalba užpildytos paramos paraiškos nepriimamos.

25. Už paramos paraiškoje bei kituose dokumentuose pateiktus duomenis atsako juos pateikę pareiškėjai. Pareiškėjas turi įsitikinti, kad paramos paraiška yra tinkamai sukomplektuota.

26. Pareiškėjas su paramos paraiška ir kitais Taisyklėse nurodytais dokumentais gali pateikti kitus papildomus dokumentus, kurie, jo manymu, gali būti svarbūs vertinant paramos paraišką.

27. Iškilus specifiniams su paramos paraiškos vertinimu ar pareiškėjo veikla susijusiems klausimams, pareiškėjo gali būti paprašyta pateikti papildomų dokumentų.

28. Užpildytas paramos paraiškas ir reikalaujamus dokumentus paramai gauti priima ir registruoja Agentūros KDTS pagal pareiškėjo valdos centro adresą Taisyklių 78 punkte nurodytais adresais.

29. Paramos paraiška ir (arba) papildomi dokumentai turi būti pateikti asmeniškai ar per įgaliotą asmenį. Kitais būdais (pvz., paštu, per kurjerį, faksu arba elektroniniu paštu ir t. t.) arba kitais adresais pateiktos paramos paraiškos nepriimamos.

30. Turi būti pateikiamas vienas originalus paramos paraiškos ir reikalaujamų dokumentų egzempliorius (Agentūros KDTS darbuotojo arba notaro patvirtintos kopijos).

31. Pareiškėjas privalo pasirašyti kiekvieną paramos paraiškos ir pridedamų dokumentų lapą.

32. Paramos paraišką ir reikalaujamus dokumentus pateikusiam pareiškėjui įteikiamas paramos paraiškos užregistravimą įrodantis raštas ir suteikiamas Paramos paraiškos registravimo numeris.

33. Pareiškėjas po paramos paraiškos užregistravimo turi teisę raštu pranešti Agentūrai apie pateiktos paramos paraiškos atšaukimą ir pateikti naują paramos paraišką nustatytu paramos paraiškų surinkimo laikotarpiu. Vieno paramos paraiškų surinkimo laikotarpio metu pareiškėjas gali pateikti vieną paramos paraišką.

 

XI. PARAMOS PARAIŠKŲ VERTINIMAS

 

34. Užregistruota paramos paraiška vertinama Agentūroje vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisyklėse nustatytais terminais.

35. Paramos paraiškos vertinimo procesas organizuojamas ir jos vertinimas atliekamas vadovaujantis Agentūros nustatytomis darbo procedūromis.

36. Paramos paraiškų administracinės atitikties tikrinimas pradedamas nelaukiant paramos paraiškų priėmimo termino pabaigos.

37. Užregistravus paramos paraišką, atliekamas administracinės atitikties tikrinimas, kuris negali trukti ilgiau kaip 10 darbo dienų. Administracinės atitikties tikrinimo metu nustatoma, ar paramos paraiška yra tinkamai užpildyta ir ar pateikti visi reikalingi dokumentai.

38. Jeigu, atliekant administracinės atitikties tikrinimą, yra nustatoma, kad pateikti ne visi dokumentai ir (arba) paramos paraiška netinkamai užpildyta, pareiškėjui siunčiamas ar įteikiamas pranešimas, kuriame prašoma pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus ir (ar) patikslinti duomenis, ir skiriamas 10 darbo dienų terminas nuo pranešimo įteikimo[6], per kurį pareiškėjas privalo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus. Atsižvelgiant į trūkstamos informacijos ir (arba) dokumentų specifiką, gali būti nustatomas ilgesnis terminas. Pranešimas taip pat siunčiamas elektroniniu paštu, jei paramos paraiškoje pareiškėjas yra nurodęs tokį pageidaujamą informacijos gavimo būdą. Per pranešime nustatytą laiką nepateikus reikalaujamų dokumentų ar trūkstamos informacijos, pareiškėjui siunčiamas antras pranešimas ir, negavus į jį atsakymo per 10 darbo dienų, paramos paraiška atmetama. Agentūra, priėmusi sprendimą atmesti paramos paraišką, per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos pareiškėjui registruotu laišku išsiunčia šį sprendimą, kuriame turi būti nurodytos paraiškos atmetimo priežastis, taip pat teisinis pagrindimas ir tokio sprendimo apskundimo tvarka.

39. Jei paramos paraiška perduota tirti teisėsaugos institucijoms, paramos paraiškos vertinimas sustabdomas iki teisėsaugos institucijų išvadų ar pozicijos pateikimo. Agentūra apie tokias paramos paraiškas informuoja Ministeriją. Gavus teisėsaugos institucijų išvadas, tęsiamas paramos paraiškos vertinimas.

40. Jei paramos paraiškos vertinimas reikalauja specifinių žinių, Agentūra gali pasitelkti nepriklausomus ekspertus. Prieš atlikdami vertinimą, nepriklausomi ekspertai pasirašo konfidencialumo ir nešališkumo deklaraciją.

 

XII. PARAMOS PARAIŠKŲ PIRMUMO VERTINIMAS

 

41. Tuo atveju, kai paramos paraiškose prašoma bendra paramos suma yra didesnė nei kvietimui teikti paramos paraiškas skirti planuojama paramos suma, atliekamas paramos paraiškų pirmumo vertinimas.

42. Vertinant pareiškėjų pirmumą, nustatoma, kurios iš tinkamų finansuoti paramos paraiškų atitinka šios Priemonės atrankos pirmumo reikalavimus.

43. Paramos paraiškų pirmumas vertinamas pagal atitiktį pirmumo reikalavimams atmetimo būdu. Pirmumo reikalavimai nustatomi atsižvelgiant į paramos paraiškos pateikimo metu pateiktus dokumentus. Paramos paraiškos, atitinkančios pirmiau nurodytus reikalavimus, turi pirmenybę prieš paramos paraiškas, kurios atitinka kitus tolesnius reikalavimus:

43.1. pareiškėjas nėra gavęs EB paramos miškų sektoriuje;

43.2. miško valda, kuriai prašoma paramos, yra priskirta III miškų grupei (apsauginiai miškai);

43.3. privačios miško valdos savininkas yra fizinis asmuo;

43.4. prašoma paramos nustatytai KMB išsaugoti.

44. Pirmumo vertinimas gali būti neatliekamas tuo atveju, jei bendra apskaičiuota paramos suma yra mažesnė arba lygi kvietimo teikti paramos paraiškas planuojamai skirti paramos sumai.

 

XIII. PARAMOS DYDIS IR TRUKMĖ

 

45. Kompensacinės išmokos mokamos, jei pareiškėjas atitinka visus Taisyklių VII skyriuje pagal pasirinktą veiklos sritį nurodytus tinkamumo kriterijus paramai gauti.

46. Parama išmokama nuo paramos paraiškos pateikimo metų kasmet iki einamųjų metų pabaigos.

47. Pagal pirmąją veiklos sritį kompensuojamos prarandamos pajamos – 586,97 Lt/ha kasmet, bet ne ilgiau kaip 7 metus. Septintais metais parama išmokama pateikus RAAD pažymą dėl pagrindinių miško kirtimų nevykdymo KMB. Šią pažymą pateikti privaloma septintais (paskutiniais paramos mokėjimo) metais iki gruodžio 15 d.

48. Pagal antrąją veiklos sritį kompensuojamos prarandamos pajamos dėl prisiimtų aplinkosauginių apribojimų laikymosi – 293,48 Lt/ha kasmet, iki paskutinio neplynųjų kirtimų atvejo, bet ne ilgiau kaip 7 metus.

49. Jei paramos gavėjas pateikė prašymą išregistruoti paramos paraišką, privalo grąžinti paramą už visą paramos teikimo laikotarpį, išskyrus nenugalimos jėgos (force majeure) atvejus.

50. Agentūra pagal poreikį rengia pinigų užsakymo paraiškas ir teikia jas Ministerijai. Rengdama pinigų užsakymo paraiškas Agentūra užtikrina, kad išmokant lėšas paramos gavėjams nebūtų viršyta priemonei ir (arba) veiklos sričiai nustatyta didžiausia leistina įsipareigojimų suma.

51. Ministerija per 5 darbo dienas nuo tinkamų pinigų užsakymo paraiškų gavimo ir užregistravimo Ministerijoje dienos jas patikrina, parengia ir pateikia mokėjimo paraiškas Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybės iždo departamentui dėl lėšų pervedimo į Agentūros nurodytą sąskaitą.

52. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybės iždo departamentas mokėjimo paraiškas apmoka vadovaudamasis Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 195 (Žin., 2000, Nr. 65-1976; 2007, Nr. 90-3604), nuostatomis.

53. Gavusi lėšas, Agentūra per 3 darbo dienas jas perveda paramos gavėjams.

 

XIV. PATIKROS

 

54. Bet kuriame paramos paraiškų administravimo etape gali būti atliekama patikra vietoje, kurios metu tikrinami pareiškėjo ir (arba) paramos gavėjo paramos paraiškoje ir jos prieduose pateikti duomenys ir jų atitiktis tikrovei. Atlikus patikrą, rašoma patikros vietoje ataskaita.

55. Agentūra atlieka patikrą vietoje, pareiškėjus / paramos gavėjus atrinkusi atsitiktiniu bei rizikos analizės būdu. Administracinės patikros metu iškilus neaiškumų, pareiškėjams / paramos gavėjams gali būti skiriamos užsakomosios patikros vietoje.

56. Apie patikras vietoje pareiškėjams ir (arba) paramos gavėjams pranešama iš anksto, jeigu toks išankstinis informavimas neturės neigiamos įtakos patikros vietoje rezultatams. Bendruoju atveju apie patikrą vietoje pareiškėjas ir (arba) paramos gavėjas informuojamas ne anksčiau kaip prieš 48 valandas iki patikros vietoje atlikimo.

57. Jei pareiškėjas ir (arba) paramos gavėjas nesudaro sąlygų ar neleidžia asmenims, turintiems teisę atlikti auditą ir kontroliuoti, kaip yra laikomasi įsipareigojimų, apžiūrėti vietoje ir (arba) patikrinti, kaip vykdoma veikla po paramos skyrimo, tai laikoma paramos gavimo ir naudojimo sąlygų pažeidimu.

 

XV. SANKCIJOS

 

58. Paramos gavėjui nesilaikant ar pažeidžiant prisiimtus įsipareigojimus, numatomos trys privalomų sankcijų rūšys –paramos sumažinimas, paramos neskyrimas ir (arba) paramos susigrąžinimas.

59. Paramos sumažinimas taikomas:

59.1. jei patikros metu nustatoma, kad paramos gavėjas paramos paraiškoje deklaravo iki 14 proc. didesnį miško plotą, išmokos suma mokama už patikros metu rastą faktinį plotą;

59.2. jei nustatoma, kad miško plotas yra mažesnis nei paramos paraiškoje nurodytas miško plotas (viršijant leistiną paklaidą– iki 14 proc.):

59.2.1. nuo 14 proc. iki 20 proc. nei paramos paraiškoje nurodytas plotas, išmokos suma mažinama 20 proc.;

59.2.2. nuo 20 proc. iki 30 proc. nei paramos paraiškoje nurodytas plotas, išmokos suma mažinama 50 proc.

60. Paramos neskyrimas taikomas:

60.1. nustačius, kad miško plotas yra mažesnis daugiau nei 30 proc. nei paramos paraiškoje nurodytas miško plotas, išmokos neskiriamos;

60.2. paramos gavėjui pažeidus norminiuose teisės aktuose nustatytą dokumentų saugojimo tvarką;

60.3. kitais teisės aktų nustatytais atvejais.

61. Paramos susigrąžinimas taikomas:

61.1. jei išmokos išmokėtos už didesnį nei rastasis plotą, skirtumas susigrąžinamas.

61.2. paaiškėjus faktui, kad iki įsipareigojimų pabaigos pareiškėjas nesilaikė nustatytų įsipareigojimų, susigrąžinama visa suteikta parama;

61.3. paramos gavėjui negrąžinus Agentūros klaidingai apskaičiuotos ir pervestos į atsiskaitomąją sąskaitą paramos sumos;

61.4. kitais teisės aktų nustatytais atvejais.

62. Tais atvejais, kai pritaikius sankciją yra reikalavimas grąžinti išmokėtas lėšas ir lėšos negrąžinamos per Agentūros nustatytą terminą, yra skaičiuojamos palūkanos už kiekvieną pavėluotą dieną teisės aktų nustatyta tvarka.

63. Nustačius pažeidimus, kurie buvo sąlygoti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, sankcijos netaikomos.

 

XVI. SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

 

64. Pareiškėjas ir (arba) paramos gavėjas, nesutinkantis su Agentūros ir (arba) Ministerijos priimtais sprendimais, veikimu arba neveikimu, susijusiais su paramos paraiškų administravimu, vertinimu ir atranka, turi teisę juos apskųsti šiame skyriuje nustatyta tvarka.

65. Agentūros konkrečių valstybės tarnautojų ir (arba) darbuotojų veiksmus (neveikimą) pareiškėjas gali apskųsti Agentūros vadovui raštu per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kai jis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tokius veiksmus (neveikimą).

66. Agentūros sprendimus, veikimą arba neveikimą pareiškėjas ir (arba) paramos gavėjas gali apskųsti Ministerijai raštu per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kai jis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tokius Agentūros sprendimus, veiksmus (neveikimą).

67. Skundams nagrinėti Agentūra ir (arba) Ministerija gali sudaryti specialią komisiją ir patvirtinti jos darbo reglamentą.

68. Pareiškėjas ir (arba) paramos gavėjas, nesutikdamas su Agentūros ir (arba) Ministerijos sprendimais, veikimu ar neveikimu, turi teisę tiesiogiai kreiptis į Vyriausiąją administracinių ginčų komisiją arba Vilniaus apygardos administracinį teismą teisės aktų nustatyta tvarka.

 

XVII. DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS

 

69. Visi su Priemonės įgyvendinimu susiję dokumentai turi būti saugomi mažiausiai 10 metų nuo paramos paraiškos pateikimo datos, vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 1997 m. rugpjūčio 15 d. įsakymu Nr. 38 (Žin., 1997, Nr. 78-2006; 2006, Nr. 3-86).

70. Paramos gavėjas privalo užtikrinti su Priemonės įgyvendinimu susijusių dokumentų saugumą ir prieinamumą Agentūros, Ministerijos, Valstybės kontrolės, Europos Komisijos ir EB Audito Rūmų įgaliotiems atstovams.

71. Paramos gavėjas privalo saugoti:

71.1. paramos paraiškos ir jos priedų kopijas;

71.2. susirašinėjimo su Agentūra dokumentus;

71.3. kitus su paramos paraiškos įgyvendinimu susijusius dokumentus.

 

XVIII. TAISYKLIŲ KEITIMO TVARKA

 

72. Šios Taisyklės gali būti keičiamos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu.

73. Pasikeitus šiose Taisyklėse nurodytiems teisės aktams, tiesiogiai taikomos naujos tų teisės aktų nuostatos.

 

XIX. INFORMACIJOS TEIKIMAS

 

74. Informacijos ir paaiškinimų dėl paramos kreiptis:

74.1. telefonais, nurodytais Agentūros interneto svetainėje www.nma.lt, į Ryšių su visuomene skyrių – tel. (8 5)252 6999;

74.2. faksu (8 5) 252 6945;

74.3. elektroniniu paštu adresu: info@nma.lt.

75. Klausiant faksu ar elektroniniu paštu, turi būti pateikiama aiški nuoroda į paramos paraiškų surinkimo laikotarpio numerį ir pavadinimą, klausiančiojo vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas ir telefonas.

76. Atsakymai į klausimus, kurie gali būti aktualūs daugeliui potencialių pareiškėjų, skelbiami Agentūros svetainėje www.nma.lt, skiltyje „Klausimai“.

77. Informacija apie paramos paraišką vertinančius asmenis neteikiama.

78. Agentūros KDTS adresai ir telefonai:

Teritorinis skyrius

Adresas

Telefonas

Alytaus skyrius

Tvirtovės g. 1/Naujoji g. 2, LT-62116 Alytus

(8 315)56 793

(8 315)56 798

Kauno skyrius

K. Donelaičio g. 33, LT-44240 Kaunas

(8 37) 30 85 50

(8 37) 30 85 52

Klaipėdos skyrius

Taikos pr. 28, LT-91220 Klaipėda

(8 46) 43 14 07

(8 46) 43 14 05

Marijampolės skyrius

Gamyklų g.1, LT-68300 Marijampolė

(8 343) 97 997

(8 343) 97 990

Panevėžio skyrius

Anykščių g. 4, LT-35171 Panevėžys

(8 45) 50 22 77

(8 45) 50 22 65

Šiaulių skyrius

Dvaro g. 78, LT-76298 Šiauliai

(8 41) 59 60 80

(8 41)59 60 81

Tauragės skyrius

Prezidento g. 7, LT-72258 Tauragė

(8 446) 20 120

(8 446) 20 121

Telšių skyrius

Pramonės g. 5, LT-87101 Telšiai

(8 444) 77050

(8 444) 77052

Utenos skyrius

J. Basanavičiaus g. 126, LT-28214 Utena

(8 389) 64 082

(8 389) 64 091

Vilniaus skyrius

Ž. Liauksmino g. 5, LT-01101 Vilnius

(8 5) 264 9357

(8 5)264 9275

 

_________________


 

Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų

programos priemonės „Miškų

aplinkosaugos išmokos“ įgyvendinimo

taisyklių

priedas

 

(Paramos paraiškos forma)

 

PARAMOS PARAIŠKA PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007–2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĘ „MIŠKŲ APLINKOSAUGOS IŠMOKOS“1

 

 

NACIONALINĖS MOKĖJIMO AGENTŪROS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS KONTROLĖS DEPARTAMENTO |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| TERITORINIS SKYRIUS2

|_|_|_|_| |_|_| |_|_|      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

(paramos paraiškos registracijos data ir registracijos numeris)

(paramos paraišką užregistravusio tarnautojo pareigos) (vardas, pavardė)

(parašas)

Paramos paraiška vertinti priimta               []£

Paramos paraiška atmesta                          []£

 

__________________

1 Kad apskaičiuojant bei išmokant paramą butų išvengta klaidų, svarbu, kad pateikti duomenys butų teisingi. Paraiška turi būti pildoma lietuvių kalba, didžiosiomis raidėmis, aiškiu įskaitomu šriftu, netaisoma ir nebraukoma. Raidės ir skaičiai įrašomi tiksliai į jiems skirtas vietas, nepažeidžiant nurodytų linijų. Simboliams įrašyti skiriamas vienas langelis. Paraiška pildoma rašikliu arba kompiuteriu.

2 Pildo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kontrolės departamento teritorinio skyriaus darbuotojas.

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

(pareiškėjo vardas, pavardė, juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas)

 

Gyvenamosios vietos adresas / buveinė

(gyvenamoji vieta ar buveinė, telefonas, faksas, el. paštas, kuriais bus galima susisiekti su pareiškėju paramos paraiškos vertinimo metu)

Savivaldybės pavadinimas

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Seniūnijos pavadinimas

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Gyvenamosios vietovės pavadinimas |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Gatvės pavadinimas

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Namo Nr.

|_|_|_|

Buto Nr.

|_|_|_|

Pašto indeksas

|_|_|_|_|_|_|_|_|

Telefono Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Fakso Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

El. pašto adresas |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Kokiu būdu norite gauti informaciją apie paramos paraiškos administravimo eigą?

PASTABA. Pažymėkite langelį ženklu X.

Paštu

[]£

Elektroniniu paštu

[]£

Informaciniame portale

[]£

 

I. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ

 

1. VALDOS DUOMENYS

1.1. Žemės ūkio ir kaimo (miško) valdos identifikavimo kodas: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

(valdos identifikavimo kodas iš VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro apie valdos registravimą pažymos)

1.2 Valdos įregistravimo centro adresas:

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

2. FIZINIO ASMENS DUOMENYS

2.1. Asmens kodas |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

3. JURIDINIO ASMENS DUOMENYS

3.1. Juridinio asmens kodas |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

(juridinio asmens identifikavimo kodas iš juridinio asmens įregistravimo pažymėjimo)

3.2. Įsteigimo data |_|_|_|_| |_|_| |_|_|

3.3. Juridinio asmens statusas:

4. PAREIŠKĖJO BANKO REKVIZITAI

(nurodyti duomenis, kur bus pervesta patvirtinta paramos suma – banko pavadinimą, banko kodą ir savo atsiskaitomosios sąskaitos numerį)

4.1. Banko pavadinimas |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

4.2. Banko kodas |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

4.3. Atsiskaitomosios sąskaitos Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

II. PAPILDOMA INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ

 

1.

Ar esate gavęs EB paramą miškų sektoriuje?

Taip []£

Ne []£

2.

Ar su tais pačiais miško plotais, kuriems siekiate sąramos pagal šią priemonę, dalyvaujate Kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonėje „Natura 2000 išmokos miškų ūkyje“?

Taip []£

Ne []£

3.

Ar paramos paraiška yra teikiama pagal pirmąją veiklos sritį: Išmokos už pagrindinių miško kirtimų nevykdymą identifikuotose kertinėse miško buveinėse?

Taip []£

Ne []£

4.

Ar paramos paraiška yra teikiama pagal antrąją veiklos sritį: Išmokos už neplynuosius miško kirtimus vietoj galimų plynųjų?

Taip []£

Ne []£

5.

Ar miško valda arba jos dalis, kuriai prašoma paramos, yra priskirta III miškų grupei?

Taip []£

Ne []£

6.

Ar esate atsiskaitęs su Valstybine mokesčių inspekcija?

Taip []£

Ne []£

7.

Ar esate atsiskaitęs su Valstybiniu socialinio draudimo fondu?

Taip []£

Ne []£

8.

Ar prieš pateikdamas paramos paraišką atnaujinote valdos duomenis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre?

Taip []£

Ne []£

 

III. PIRMOJI VEIKLOS SRITIS: IŠMOKOS UŽ PAGRINDINIŲ MIŠKO KIRTIMŲ NEVYKDYMĄ IDENTIFIKUOTOSE KERTINĖSE MIŠKO BUVEINĖSE4

 

1.

Įsipareigojimų įgyvendinimo pradžia

|_|_|_|_|

Įsipareigojimų įgyvendinimo pabaiga

|_|_|_|_|

2.

Įsipareigojimų įgyvendinimo vieta:

2.1.

Vietovės pavadinimas

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_

2.1.1.

Žemės sklypo unikalus Nr.

|_|_|_|_|-|_|_|_|_|-|_|_|_|_|

2.1.2.

Žemės sklypo kadastro Nr.

|_|_|_|_|/|_|_|_|_|:|_|_|_|_|

2.1.3.

Kertinės miško buveinės plotas, ha

|_|_|_|,|_|_| ha

2.2.

Vietovės pavadinimas

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_

2.2.1.

Žemės sklypo unikalus Nr.

|_|_|_|_|-|_|_|_|_|-|_|_|_|_|

2.2.2.

Žemės sklypo kadastro Nr.

|_|_|_|_|/|_|_|_|_|:|_|_|_|_|

2.2.3.

Kertinės miško buveinės plotas, ha

|_|_|_|,|_|_| ha

2.3.

Vietovės pavadinimas

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_

2.3.1.

Žemės sklypo unikalus Nr.

|_|_|_|_|-|_|_|_|_|-|_|_|_|_|

2.3.2.

Žemės sklypo kadastro Nr.

|_|_|_|_|/|_|_|_|_|:|_|_|_|_|

2.3.3.

Kertinės miško buveinės plotas, ha

|_|_|_|,|_|_| ha

2.4.

Vietovės pavadinimas

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_

2.4.1.

Žemės sklypo unikalus Nr.

|_|_|_|_|-|_|_|_|_|-|_|_|_|_|

2.4.2.

Žemės sklypo kadastro Nr.

|_|_|_|_|/|_|_|_|_|:|_|_|_|_|

2.4.3.

Kertinės miško buveinės plotas, ha

|_|_|_|,|_|_| ha

3.

Ar įsipareigojate išsaugoti paramos paraiškoje nurodytas kertines miško buveines ir ne trumpiau kaip 7 metus nevykdyti jose pagrindinių miško kirtimų?

Taip []£

Ne []£

__________________

4 Pildo tik pareiškėjai, dalyvaujantys pagal pirmąją veiklos sritį: Išmokos už pagrindinių miško kirtimų nevykdymą identifikuotose kertinėse miško buveinėse.

 

IV. ANTROJI VEIKLOS SRITIS: IŠMOKOS UŽ NEPLYNUOSIUS MIŠKO KIRTIMUS VIETOJE GALIMŲ PLYNŲJŲ5

 

1.

Įsipareigojimų įgyvendinimo vieta:

1.1.

Vietovės pavadinimas

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_

1.1.1.

Žemės sklypo unikalus Nr.

|_|_|_|_|-|_|_|_|_|-|_|_|_|_|

1.1.2.

Žemės sklypo kadastro Nr.

|_|_|_|_|/|_|_|_|_|:|_|_|_|_|

1.1.3.

Miško plotas, kuriame bus vykdomi neplynieji miško kirtimai, vietoj galimų plynųjų

|_|_|_|,|_|_| ha

1.1.4.

Neplynųjų miško kirtimų paskutinio kirtimo metai

|_|_|_|_|

1.2.

Vietovės pavadinimas

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_

1.2.1.

Žemės sklypo unikalus Nr.

|_|_|_|_|-|_|_|_|_|-|_|_|_|_|

1.2.2.

Žemės sklypo kadastro Nr.

|_|_|_|_|/|_|_|_|_|:|_|_|_|_|

1.2.3.

Miško plotas, kuriame bus vykdomi neplynieji miško kirtimai, vietoj galimų plynųjų

|_|_|_|,|_|_| ha

1.2.4.

Neplynųjų miško kirtimų paskutinio kirtimo metai

|_|_|_|_|

1.3.

Vietovės pavadinimas

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_

1.3.1.

Žemės sklypo unikalus Nr.

|_|_|_|_|-|_|_|_|_|-|_|_|_|_|

1.3.2.

Žemės sklypo kadastro Nr.

|_|_|_|_|/|_|_|_|_|:|_|_|_|_|

1.3.3.

Miško plotas, kuriame bus vykdomi neplynieji miško kirtimai, vietoj galimų plynųjų

|_|_|_|,|_|_| ha

1.3.4.

Neplynųjų miško kirtimų paskutinio kirtimo metai

|_|_|_|_|

2.

Ar įsipareigojate vykdyti neplynuosius pagrindinius miško kirtimus vietoj galimų plynųjų miško kirtimų III ir IV miškų grupės brandžiame miške?

Taip []£

Ne []£

_______________

5 Pildo tik pareiškėjai, dalyvaujantys pagal antrąją veiklos sritį: Išmokos už neplynuosius miško kirtimus vietoj galimų plynųjų.

 

V. PATEIKIAMI DOKUMENTAI

 

Eil. Nr.

Dokumento pavadinimas

Pažymėti X

Puslapių skaičius

1.

Kartu su paramos paraiška privalomi pateikti dokumentai:

1.1.

Pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jo kopija (pasas ar asmens tapatybės kortelė)

(pateikiamas, jei pareiškėjas yra fizinis asmuo)

[]£

|_|_|

1.2.

Juridinio asmens registravimo pažymėjimas

(pateikiamas, jei pareiškėjas yra juridinis asmuo)

[]£

|_|_|

1.3.

Akcininkų (pajininkų), narių, bendrovės valdymo tarybos ar pan. pritarimas dėl dalyvavimo priemonėje

(pateikiamas, jei pareiškėjas yra juridinis asmuo)

[]£

|_|_|

1.4.

Privačios miško valdos, kuriai prašoma paramos, nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai ir jų kopijos

[]£

|_|_|

2.

Dokumentai pateikiami pagal pirmąją veiklos sritį: Išmokos už pagrindinių miško kirtimų nevykdymą identifikuotose kertinėse miško buveinėse:

2.1.

Valstybinės miškotvarkos tarnybos pažyma, kurioje nurodyta, kad pareiškėjo valdoje, kuriai prašoma paramos, nustatyta ne mažesnio kaip 1 ha ploto KMB, valda priskirta III arba IV miškų grupei ir medynas, kur nustatyta KMB, yra pasiekęs tai miškų grupei nurodytą minimalų pagrindinio kirtimo amžių

[]£

|_|_|

2.2.

Pažymą iš RAAD dėl pagrindinių miško kirtimų nevykdymo kertinėje miško buveinėje po jos identifikavimo.

[]£

|_|_|

3.

Dokumentai pateikiami pagal antrąją veiklos sritį: Išmokos už neplynuosius miško kirtimus vietoj galimų plynųjų:

3.1.

Nustatyta tvarka parengtas, suderintas ir patvirtintas miškotvarkos projektas

[]£

|_|_|

3.2.

Nustatyta tvarka RAAD išduotas leidimas kirsti mišką, kuriame leidžiamas vykdyti neplynojo miško kirtimo pirmas atvejis

[]£

|_|_|

3.3.

Pažyma iš RAAD, kad vietoj suprojektuoto ir leisto neplynojo miško kirtimo galėjo būti leidžiamas ir plynasis miško kirtimas

[]£

|_|_|

4.

Papildomi dokumentai:

4.1.

Įgaliojimas

(pareiškėjai Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) nustatyta tvarka gali įgalioti kitus asmenis rūpintis paramos gavimu)

[]£

|_|_|

4.2.

Kita:

[]£

|_|_|

 

VI. PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA

 

Aš, pareiškėjas, pretenduodamas gauti paramą pagal priemonę „Miškų aplinkosaugos išmokos“ ir pasirašydamas šioje paramos paraiškoje, patvirtinu, kad:

1.

esu susipažinęs su paramos lėšų teikimo tvarka ir taisyklėmis;

2.

šioje paramos paraiškoje ir prie jos pridėtuose dokumentuose pateikta informacija, mano žiniomis ir įsitikinimu, yra teisinga;

3.

patvirtinu, kad, prieš pateikdamas paramos paraišką, atnaujinau VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (toliau – Centras) tvarkomuose registruose esančius duomenis ir žinau, kad tik iš Centro gautus duomenis Agentūra panaudos, priimdama sprendimą dėl paramos suteikimo / nesuteikimo ir (ar) sankcijų taikymo;

4.

patvirtinu, kad deklaruoti duomenys sutampa su duomenimis, esančiais VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomuose registruose;

5.

nesu pažeidęs jokios kitos sutarties dėl paramos skyrimo iš Europos Bendrijos arba Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų;

6.

man nėra iškelta byla dėl bankroto, nesu likviduojamas6;

7.

žinau, kad paramos paraiška gali būti atmesta, jeigu joje pateikti ne visi prašomi duomenys (įskaitant šią deklaraciją);

8.

sutinku, kad paramos paraiškoje pateikti duomenys būtų apdorojami ir saugomi informacinėje valdymo ir priežiūros sistemoje;

9.

sutinku, kad mano tinkamumas gauti paramą būtų vertinamas pagal mano pateiktus ir atitinkamais dokumentais pagrįstus duomenis bei viešuosiuose registruose esančius duomenis;

10.

sutinku, kad informacija apie mano pateiktą paramos paraišką, nurodant pareiškėjo pavadinimą, paramos paraiškos kodą ir apskaičiuotą paramos sumą, būtų skelbiama Agentūros interneto svetainėje ir visa su šia paramos paraiška susijusi informacija būtų naudojama statistikos, vertinimo bei tyrimų tikslams;

11.

žinau, kad pažeidus įsipareigojimus man bus taikomos numatytos sankcijos;

12.

žinau, kad parama bus išmokama kasmet iki einamųjų metų pabaigos;

13.

įsipareigoju vykdyti priemonės reikalavimus iki mano prisiimtų įsipareigojimų vykdymo pabaigos;

14.

įsipareigoju klaidingai apskaičiuotą ir pervestą į mano atsiskaitomąją sąskaitą paramos sumą grąžinti Agentūrai;

15.

žinau, kad man dėl klaidingai išmokėtos paramos gali būti pradėtos skaičiuoti palūkanos, jei, gavęs pranešimą apie paramos grąžinimą Agentūrai, jos negrąžinsiu per nurodytą terminą;

16.

žinau, kad Agentūra gali patikrinti pateiktus duomenis bei atlikti patikrą vietoje ir gauti papildomos informacijos apie mano ūkinę veiklą. Pateiktus duomenis kontrolės tikslams gali panaudoti ir kitos susijusios Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos institucijos;

17.

žinau, kad negaliu pretenduoti gauti paramos pagal Kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Miškų aplinkosaugos išmokos“, jei gaunu paramą pagal priemonę „Natura 2000 išmokos miškų ūkyje“;

18

esu informuotas ir sutinku, kad Agentūra tikrintų mano asmens duomenis Valstybinės mokesčių inspekcijos ir jos teritorinių įstaigų, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos ir kitose valstybinėse duomenų bazėse ar kituose registruose apie mano skolą valstybės biudžetui ar socialinio draudimo fondui, taip pat kitą informaciją, reikalingą EB paramai administruoti;

19

esu informuotas, kad turiu teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, taip pat esu informuotas, kad duomenų valdytoja yra Agentūra;

20

paramos gavimo laikotarpiu, Agentūrai paprašius, įsipareigoju teikti papildomą informaciją, susijusią su paramos administravimu;

21

esu informuotas, kad duomenys apie mano gaunamą paramą bus viešinami visuomenės informavimo tikslais, taip pat gali būti perduoti audito ir tyrimų institucijoms, siekiant apsaugoti Europos Bendrijos finansinius interesus, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka;

22

įsipareigoju informuoti Agentūrą apie savo gyvenamosios vietos / buveinės adreso, telefono ar telefakso aparato numerio, elektroninio pašto ar banko duomenų pakeitimą. Neįvykdžius šio įsipareigojimo, negalėsiu reikšti pretenzijų, jog Agentūros veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus duomenis, neatitinka paramos teikimo sąlygų ar pan.

Pareiškėjo pavadinimas, adresas, antspaudas, parašas (juridiniam asmeniui)

 

Pareiškėjo (atstovo) vardas, pavardė (pareigos), parašas

 

Data, vieta

 

__________________

6 Taikomą jei pareiškėjas juridinis asmuo.

 

Jei paramos paraišką padėjo užpildyti konsultantas, nurodykite:

 

 

 

Konsultanto vardas ir pavardė

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Institucijos pavadinimas

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Telefono ir fakso Nr.

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Elektroninio pašto adresas

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

Pastaba. Pareiškėjas privalo pateikti dokumentus lietuvių kalba arba kompetentingų institucijų, atliekančių vertimo paslaugas, patvirtintą vertimą į lietuvių kalbą. Prie paramos paraiškos pridedamos nurodytų dokumentų kopijos. Notaro patvirtinti nuorašai pateikiami tik tuo atveju, jei KDTS darbuotojui neparodomas dokumento originalas.

 

Pareiškėjo parašas _______________

 

_________________[1] KMB nustatomos, kartografuojamos ir registruojamos Lietuvos valstybės miškų kadastre pagal Miškotvarkos darbų instrukciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Valstybinės miškotvarkos tarnybos direktoriaus 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 53-06-G (Žin., 2007, Nr. 11-479). KMB 2001–2005 m. inventorizuotos visų nuosavybės formų Lietuvos miškuose kaip svarbios vietovės didelės vertės miško ekosistemoms ir miško biologinei įvairovei išsaugoti.

 

[2] Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. 3D-41 „Dėl žemės ūkio valdų registravimo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre“ (Žin., 2007, Nr. 19-724).

 

[3] Ši nuostata gali būti netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai.

 

[4] Vidinės miškotvarkos projekto rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. D1-406 (Žin., 2006 Nr. 95-3741).

 

[5] Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. D1-386 „Dėl leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004 Nr. 116-4348; 2005, Nr. 6-170; Nr. 92-3438; 2007, Nr. 36-1330).

 

[6] Pranešimas laikomas įteiktu praėjus 2 darbo dienoms nuo jo išsiuntimo paštu registruotu laišku dienos.