LIETUVOS RESPUBLIKOS

PROKURATŪROS

Į S T A T Y M A S

 

1994 m. spalio 13 d. Nr. I-599

Vilnius

 

I SKIRSNIS

BENDRIEJI NUOSTATAI

 

1 straipsnis. Prokuratūra, jos uždaviniai ir funkcijos

1. Lietuvos Respublikos prokuratūra, kaip prokurorų ir tardytojų visuma, yra savarankiška teisminės valdžios dalis. Prokuratūra, veikdama prie teismų ir atstovaudama valstybei, įstatymų nustatyta tvarka padeda vykdyti teisingumą bei siekia užtikrinti teisėtumą.

2. Prokuratūra:

1) pradeda ir vykdo baudžiamąjį persekiojimą;

2) kontroliuoja kvotos organų veiklą;

3) atlieka parengtinį tardymą;

4) palaiko valstybinį kaltinimą;

5) kontroliuoja nuosprendžių įvykdymą;

6) derina kvotos ir parengtinio tardymo organų veiksmus prieš nusikalstamumą;

7) įstatymų nustatyta tvarka gindama teisėtus valstybės interesus bei asmenų pažeistas teises rengia medžiagą civilinei bylai teisme iškelti ir dalyvauja ją nagrinėjant.

 

2 straipsnis. Prokuratūros veiklos teisiniai pagrindai ir svarbiausieji principai

1. Prokuratūra savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, šiuo įstatymu, tarptautinėmis sutartimis ir susitarimais, Tarnybos Lietuvos Respublikos prokuratūroje statutu, kitais norminiais aktais.

2. Prokuratūros pareigūnai priima sprendimus vienvaldiškai, laikydamiesi nekaltumo prezumpcijos bei piliečių lygybės įstatymui principo, nepaisydami socialinės ir turtinės padėties, pareigų, partiškumo, kilmės, rasės ir tautybės, kalbos, išsilavinimo, tikėjimo, užsiėmimo.

3. Prokuratūra apie savo veiklą informuoja visuomenę.

 

3 straipsnis. Prokuratūros pareigūnų reikalavimų vykdymo būtinumas

1. Įstatymu pagrįsti prokuratūros pareigūnų reikalavimai visiems asmenims yra privalomi.

2. Už šių reikalavimų nevykdymą pareigūnai ir piliečiai atsako pagal įstatymą.

 

II SKIRSNIS

PROKURATŪROS PAREIGŪNŲ NEPRIKLAUSOMUMAS

IR NELIEČIAMUMAS

 

4 straipsnis. Prokuratūros pareigūnų nepriklausomumas

1. Prokuratūros pareigūnai vykdydami savo įgaliojimus yra nepriklausomi ir klauso tik įstatymo.

2. Valstybinės valdžios ir valdymo institucijoms bei jų pareigūnams, politinėms partijoms, visuomeninėms organizacijoms bei judėjimams, visuomenės informacijos priemonėms draudžiama kištis į prokuratūros darbą tiriant bylas bei vykdant kitas prokuratūros funkcijas.

3. Mitingai, piketai bei kitokios akcijos prokuratūroje, taip pat prie prokuratūros arčiau negu Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatyme nustatyta draudžiami.

4. Filmuoti, fotografuoti, daryti garso ar vaizdo įrašus prokuratūroje galima tik atitinkamos prokuratūros ar jos struktūrinio padalinio vadovui leidus.

5. Mėginimas paveikti prokuratūros pareigūną stengiantis, kad jis priimtų neteisėtą sprendimą, yra kišimasis į prokuratūros veiklą ir užtraukia atsakomybę pagal įstatymus.

 

5 straipsnis. Prokuratūros pareigūnų veiksmų apskundimas

Prokuratūros pareigūno veiksmai ar neveikimas gali būti apskundžiami aukštesniajam prokurorui arba įstatymo nustatyta tvarka teismui.

 

6 straipsnis. Prokuratūros pareigūnų depolitizavimas

Prokuratūros pareigūnas negali dalyvauti politinių partijų ar politinių organizacijų veikloje ir savo darbe privalo laikytis politinio neutralumo principo.

 

7 straipsnis. Prokuratūros pareigūnų darbo ne prokuratūroje apribojimas

Prokuratūros pareigūnas negali eiti jokių kitų renkamų ar skiriamų pareigų, dirbti verslo, komercijos ar kitokiose privačiose įstaigose ar įmonėse. Jis taip pat negali gauti jokio kito atlyginimo, išskyrus prokuratūros pareigūno atlyginimą bei užmokestį už pedagoginę ar kūrybinę veiklą.

 

8 straipsnis. Prokuratūros pareigūnų neliečiamumas

1. Baudžiamąją bylą prokuratūros pareigūnui gali iškelti tik Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras ir teismas (teisėjas).

2. Prokuratūros pareigūnas negali būti traukiamas administracinėn atsakomybėn. Jeigu prokuratūros pareigūnas padarė administracinį teisės pažeidimą, medžiaga perduodama generaliniam prokurorui dėl drausminės bylos iškėlimo.

3. Prokuratūros pareigūnas neatsako savo turtu, jeigu dėl klaidingo sprendimo byloje ar ikiteisminio tyrimo medžiagoje asmeniui padaroma materialinė žala, išskyrus atvejus, kai žala padaryta teismo nuosprendžiu pripažintais prokuratūros pareigūno nusikalstamais veiksmais.

 

9 straipsnis. Prokuratūros pareigūnų asmens apsaugos priemonės

1. Prokuratūros pareigūnams, taip pat generalinio prokuroro sprendimu kitiems prokuratūros darbuotojams suteikiama teisė turėti, nešiotis, saugoti ir panaudoti tarnybinį šaunamąjį ginklą bei specialiąsias priemones.

2. Šaunamųjų ginklų ir specialiųjų priemonių išdavimo, laikymo, saugojimo tvarką ir panaudojimo pagrindus reglamentuoja Tarnybos Lietuvos Respublikos prokuratūroje statutas.

 

III SKIRSNIS

PROKURATŪROS SISTEMA

 

10 straipsnis. Lietuvos Respublikos prokuratūros sistema ir struktūra

Visi Lietuvos Respublikos prokurorai ir kiti prokuratūros pareigūnai priklauso vientisai, centralizuotai prokuratūros sistemai, kurią sudaro:

1) Generalinė prokuratūra prie Lietuvos Aukščiausiojo Teismo;

2) apygardų prokuratūros prie apygardų teismų;

3) apylinkių prokuratūros prie apylinkių teismų.

 

11 straipsnis. Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras

1. Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras vadovauja visų prokuratūrų veiklai ir ją kontroliuoja, nustato prokuratūrų vidaus struktūrą ir etatus.

2. Generalinio prokuroro įsakymai ir nurodymai privalomi visiems prokuratūros pareigūnams. Jis turi teisę atšaukti visų pavaldžių prokuratūros pareigūnų reagavimo aktus, panaikinti įstatymams prieštaraujančius šių pareigūnų sprendimus.

3. Generalinį prokurorą septyneriems metams skiria ir atleidžia Respublikos Prezidentas.

4. Generalinis prokuroras gali būti atleistas iš pareigų įstatymo nustatyta tvarka šiais atvejais:

1) savo noru;

2) pasibaigus įgaliojimų terminui;

3) dėl sveikatos būklės;

4) sulaukęs 65 metų arba dėl išėjimo į pensiją;

5) išrinkus į kitas pareigas arba jo sutikimu perkėlus į kitą darbą;

6) jei savo poelgiu pažemino prokuroro vardą;

7) jei įsiteisėja jį apkaltinęs teismo nuosprendis.

5. Generalinio prokuroro pavaduotojus skiria ir atleidžia Respublikos Prezidentas generalinio prokuroro teikimu.

 

12 straipsnis. Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra

1. Lietuvos Respublikos generalinę prokuratūrą sudaro departamentai, valdybos, skyriai bei grupės.

2. Struktūriniams padaliniams vadovauja vyriausieji prokurorai ar kiti pareigūnai.

3. Generalinė prokuratūra vadovauja teritorinėms prokuratūroms bei kontroliuoja jų veiklą.

 

13 straipsnis. Lietuvos Respublikos prokuratūros kolegija

1. Lietuvos Respublikos prokuratūroje sudaroma generaliniam prokurorui patarianti institucija – kolegija.

2. Kolegija svarsto svarbiausius prokuratūros organizavimo ir veiklos klausimus.

3. Kolegijos sudarymo tvarką bei jos veiklą nustato generalinio prokuroro patvirtintas reglamentas.

 

14 straipsnis. Teritorinės prokuratūros

1. Apygardų ir apylinkių prokuratūras steigia, jų kompetenciją nustato generalinis prokuroras. Joms vadovauja apygardų ir apylinkių vyriausieji prokurorai.

2. Apygardų vyriausieji prokurorai įstatymų ir generalinio prokuroro nustatyta tvarka kontroliuoja apylinkių prokuratūrų veiklą.

 

15 straipsnis. Prokuratūros pareigūnų įgaliojimai Lietuvos Respublikos teritorijoje

1. Generalinės prokuratūros pareigūnai pagal generalinio prokuroro nustatytą kompetenciją savo įgaliojimus vykdo visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

2. Apygardų ir apylinkių prokuratūrų pareigūnai pagal kompetenciją savo įgaliojimus vykdo jiems paskirtos apygardos ir apylinkės teritorijoje, kuri atitinka teismo teritoriją.

3. Generalinio prokuroro pavedimu prokuratūros pareigūnai gali vykdyti prokuroro funkcijas ir kitoje teritorijoje ar kitame teisme.

 

IV SKIRSNIS

TARNYBA PROKURATŪROJE

 

16 straipsnis. Tarnybos organizavimas

Prokuratūros pareigūnų tarnyba organizuojama statutinės drausmės pagrindais. Tarnybos sąlygas bei tvarką nustato įstatymo patvirtintas Tarnybos Lietuvos Respublikos prokuratūroje statutas.

 

17 straipsnis. Prokuratūros pareigūnai

1. Prokuratūros pareigūnai yra visų lygių prokurorai, prokurorų pavaduotojai, tardytojai ir jų padėjėjai.

2. Prokurorų pavaduotojai, taip pat baudžiamojo proceso įstatymo nustatyta tvarka tardytojai turi procesinius prokurorų įgaliojimus.

3. Prokurorų ir tardytojų padėjėjams pavedami atskiri kvotos, tardymo ar operatyvinės veiklos veiksmai.

 

18 straipsnis. Prokuratūros pareigūnų skyrimas bei atleidimas

1. Prokuratūros pareigūnus skiria ir atleidžia Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras. Jie yra valstybės pareigūnai.

2. Prokuratūros pareigūnų priėmimą į tarnybą ir atleidimą iš jos reglamentuoja Tarnybos Lietuvos Respublikos prokuratūroje statutas.

 

19 straipsnis. Prokuratūros pareigūnų nušalinimas nuo pareigų

Prokuratūros pareigūnas, padaręs šiurkštų tarnybinį pažeidimą ar nusikaltimą, Tarnybos Lietuvos Respublikos prokuratūroje statuto numatytais atvejais ir tvarka generalinio prokuroro įsakymu gali būti nušalintas nuo einamų pareigų iki bus priimtas atitinkamas sprendimas.

 

20 straipsnis. Reikalavimai prokuratūros pareigūnams

1. Prokuratūros pareigūnais gali būti skiriami Lietuvos Respublikos piliečiai, mokantys valstybinę kalbą, turintys šiai profesijai būtiną išsilavinimą, fizinius duomenis ir moralines savybes.

2. Generaliniu prokuroru, jo pavaduotojais, vyriausiaisiais prokurorais, jų pavaduotojais, Generalinės prokuratūros padalinių prokurorais ir tardytojais gali būti asmenys, turintys aukštąjį teisinį išsilavinimą.

3. Generaliniu prokuroru, jo pavaduotojais gali būti ne jaunesni kaip 35 metų asmenys, turintys ne mažesnį kaip 10 metų prokuroro, tardytojo ar teisėjo darbo stažą.

4. Vyriausiaisiais prokurorais gali būti asmenys, turintys ne mažesnį kaip 3 metų prokuroro, tardytojo ar teisėjo darbo stažą.

5. Asmenys, neturintys praktinio teisinio darbo patyrimo, vienerius metus stažuoja eidami prokuratūros pareigūno pareigas.

 

21 straipsnis. Prokuratūros pareigūno priesaika

1. Lietuvos Respublikos prokuratūros pareigūnai prisiekia Lietuvos valstybei šiais žodžiais:

„Aš, prokuratūros pareigūnas (vardas, pavardė), prisiekiu būti ištikimas(a) Lietuvos Respublikai, vykdyti jos Konstituciją ir įstatymus, negailėti jėgų nusikalstamumui ir kitiems teisės pažeidimams įveikti, sąžiningai atlikti savo pareigas, visada saugoti gerą prokuratūros pareigūno vardą.

Tepadeda man Dievas!“.

Prisiekti galima ir be paskutiniojo sakinio.

2. Generalinis prokuroras ir jo pavaduotojai prisiekia Respublikos Prezidentui, kiti prokuratūros pareigūnai – Lietuvos Respublikos generaliniam prokurorui Tarnybos Lietuvos Respublikos prokuratūroje statuto nustatyta tvarka.

3. Atsisakę prisiekti pareigūnai negali dirbti Lietuvos Respublikos prokuratūroje.

 

22 straipsnis. Prokuratūros pareigūnų laipsniai, apranga

1. Lietuvos Respublikos prokuratūros pareigūnams, atsižvelgiant į einamas pareigas ir darbo stažą, suteikiami laipsniai.

2. Prokurorai teismo procesuose vilki mantiją su ženklu – Lietuvos valstybės herbo atvaizdu.

Vykdydami kitas pareigas, prokurorai dėvi aprangą su skiriamaisiais ženklais.

3. Prokurorų simbolių etalonus tvirtina Respublikos Prezidentas.

Laipsnių suteikimo, aprangos išdavimo ir dėvėjimo tvarką nustato Tarnybos Lietuvos Respublikos prokuratūroje statutas.

 

23 straipsnis. Prokuratūros pareigūnų asociacijos

Prokuratūros pareigūnai gali jungtis į asociacijas savo kultūriniams ir socialiniams poreikiams tenkinti.

 

24 straipsnis. Draudimas streikuoti

Prokuratūros pareigūnams streikuoti draudžiama.

 

V SKIRSNIS

PROKURORŲ IR TARDYTOJŲ KOMPETENCIJA,

TEISĖS IR PAREIGOS

 

25 straipsnis. Baudžiamojo persekiojimo vykdymas

Prokuroras baudžiamojo proceso įstatymo nustatyta tvarka pradeda baudžiamąjį persekiojimą, tirdamas nusikaltimą vykdo persekiojimo veiksmus ir, jei yra pagrindas, perduoda bylą teismui.

 

26 straipsnis. Kvotos organų veiklos kontrolė

1. Prokuroras baudžiamojo proceso įstatymo ir kitų įstatymų nustatyta tvarka kontroliuoja kvotą ir jai vadovauja, siekdamas, kad kvotos organai tiksliai pagal įstatymų reikalavimus imtųsi visų galimų paieškos ir procesinių veiksmų nustatyti nusikaltimą padariusį asmenį, kurio atžvilgiu prokuroras galėtų pradėti baudžiamąjį persekiojimą. Prokuroras gali pats atlikti kvotą dėl bet kokio nusikaltimo.

2. Kvotai vadovaujantis prokuroras už įstatymų pažeidimus, taip pat už prokuroro nurodymų nevykdymą gali nušalinti kvotėją nuo konkretaus nusikaltimo tyrimo, reikalauti atleisti jį iš einamų pareigų ar taikyti kitą drausminę nuobaudą.

3. Prokuroro reikalavimas dėl kvotėjo patraukimo drausminėn atsakomybėn turi būti išnagrinėtas ir apie priimtą sprendimą raštu pranešta prokurorui per 15 dienų nuo reikalavimo gavimo dienos.

 

27 straipsnis. Parengtinis tardymas

1. Parengtinį tardymą atlieka tardytojai baudžiamojo proceso įstatymo nustatyta tvarka.

2. Prokuroras gali pats atlikti tardymą dėl bet kokio nusikaltimo.

 

28 straipsnis. Valstybinio kaltinimo palaikymas

1. Prokuroras baudžiamojo proceso įstatymo nustatyta tvarka palaiko valstybinį kaltinimą pirmosios, apeliacinės ir kasacinės instancijos teismuose.

2. Prokuroras privalo apskųsti neteisėtus ar nepagrįstus teismo nuosprendžius, nutartis ir nutarimus.

3. Aukštesnysis prokuroras privalo apskųsti neteisėtus ar nepagrįstus teismo nuosprendžius, nutartis ir nutarimus, kurių neapskundė jam pavaldus prokuroras, taip pat generalinio prokuroro nustatyta tvarka atšaukti žemesniojo prokuroro paduotą nepagrįstą skundą.

 

29 straipsnis. Nuosprendžių įvykdymo kontrolė

Prokuroras įstatymų nustatyta tvarka kontroliuoja, kad įsiteisėję teismo nuosprendžiai būtų laiku nukreipti vykdyti ir galutinai įvykdyti, dalyvauja teismo posėdžiuose dėl nuteistųjų bausmės laiko ir sąlygų pakeitimo.

 

30 straipsnis. Veiksmų prieš nusikalstamumą derinimas

1. Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras, teritorinių prokuratūrų vyriausieji prokurorai derina kvotos ir parengtinio tardymo organų veiksmus prieš nusikalstamumą, kai iškyla bendrų pastangų šiame darbe būtinybė.

2. Veiksmams suderinti prokuroras šaukia pasitarimus, į kuriuos gali būti kviečiami ir kitų suinteresuotų įstaigų vadovai.

3. Prokuroras turi teisę pareikalauti iš kvotos ir parengtinio tardymo organų vadovų informacijos dėl suderintų veiksmų ir sprendimų įvykdymo.

 

31 straipsnis. Valstybės teisėtų interesų bei asmenų pažeistų teisių gynimas

1. Prokuroras, gavęs pareiškimą ar kitą informaciją apie valstybės teisėtų interesų bei asmenų teisių pažeidimus, įstatymo nustatyta tvarka rengia medžiagą civilinei bylai teisme iškelti, jei:

1) pažeisti neveiksnių, ribotai veiksnių, invalidų, nepilnamečių bei kitų asmenų, turinčių ribotas galimybes ginti savo teises, interesai;

2) pažeisti valstybės turtiniai bei kiti teisėti interesai, o pareigūnai, privalantys ginti šiuos interesus, nesiėmė priemonių pažeidimams pašalinti.

2. Jeigu pirmojoje šio straipsnio dalyje nurodyto pareiškimo nagrinėjimas priklauso kitų institucijų kompetencijai, jis persiunčiamas pagal priklausomumą.

 

32 straipsnis.       Prokuroro teisės ir pareigos rengiant medžiagą civilinei bylai teisme iškelti bei dalyvaujant jos nagrinėjime

1. Prokuroras, rengdamas medžiagą civilinei bylai teisme iškelti, turi teisę:

1) reikalauti norminių ir kitų teisinių aktų, dokumentų bei kitos informacijos iš valstybės valdymo organų ir jiems pavaldžių institucijų, valstybės kontrolės, savivaldybių, įmonių, įstaigų ir organizacijų, bankų, taip pat partijų, visuomeninių organizacijų;

2) pavesti valstybės valdymo, valstybės kontrolės organams, įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovams bei kitiems pareigūnams atlikti patikrinimus, revizijas, ekspertizes, pateikti išvadas;

3) šaukti piliečius bei pareigūnus ir gauti jų paaiškinimus dėl įstatymų pažeidimų;

4) esant būtinumui, tiesiogiai vietose tikrinti pareiškimuose išdėstytas civilinių interesų pažeidimų aplinkybes.

2. Prokuroras, nustatęs įstatymo pažeidimus, atsižvelgdamas į jų pobūdį, privalo:

1) civilinio proceso įstatymo nustatyta tvarka pateikti ieškinius ir pareiškimus teisme;

2) dalyvauti teismuose nagrinėjant civilines bylas, iškeltas prokuroro iniciatyva, apskųsti neteisėtus ar nepagrįstus teismo sprendimus, nutartis, nutarimus šiose bylose.

 

33 straipsnis. Kitos prokurorų teisės ir pareigos

1. Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras turi teisę:

1) dalyvauti Lietuvos Respublikos Seimo sesijose ir Vyriausybės posėdžiuose;

2) siūlyti Teisėjų senato pirmininkui nagrinėti įstatymų taikymo teismų praktikoje klausimus, dalyvauti Teisėjų senato posėdžiuose ir ten reikšti nuomonę svarstomais klausimais.

2. Prokurorai turi teisę dalyvauti savivaldybių tarybų sesijose bei jų vykdomųjų organų posėdžiuose.

 

VI SKIRSNIS

PROKURORO REAGAVIMO AKTAI

 

34 straipsnis. Prokuroro reagavimo aktai

Dėl įstatymų pažeidimų tiriant ir nagrinėjant baudžiamąsias ir civilines bylas prokurorai reaguoja baudžiamojo proceso įstatymo ir civilinio proceso įstatymo nustatyta tvarka.

 

VII SKIRSNIS

PROKURATŪROS PAREIGŪNŲ SOCIALINĖS GARANTIJOS

 

35 straipsnis. Prokuratūros pareigūnų darbo apmokėjimas

Lietuvos Respublikos prokuratūros pareigūnų darbo apmokėjimo tvarką ir sąlygas nustato Lietuvos Respublikos įstatymai.

 

36 straipsnis. Prokuratūros pareigūnų pensijos

Prokuratūros pareigūnų pensinį aprūpinimą reguliuoja Lietuvos Respublikos įstatymai.

 

37 straipsnis. Prokuratūros pareigūnų aprūpinimas gyvenamosiomis patalpomis

Prokuratūros pareigūnams, paskyrimo vietoje neturintiems gyvenamosios patalpos, įstatymo nustatyta tvarka suteikiamos tarnybinės gyvenamosios patalpos.

Kol prokuratūros pareigūnui bus suteikta tarnybinė gyvenamoji patalpa arba kol jis apsirūpins gyvenamąja patalpa, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka kompensuojamos gyvenamosios patalpos nuomos išlaidos.

 

38 straipsnis. Prokuratūros pareigūnų atostogos

Prokuratūros pareigūnams atostogos suteikiamos Lietuvos Respublikos atostogų įstatymo nustatyta tvarka.

 

39 straipsnis. Kitos prokuratūros pareigūnų socialinės garantijos

Kitas prokuratūros pareigūnų socialines garantijas nustato Lietuvos Respublikos įstatymai.

 

40 straipsnis. Prokuratūros pareigūnų socialinių garantijų atėmimas

Prokuratūros pareigūnai, atleisti iš pareigų už padarytus šiurkščius tarnybinius pažeidimus ar nusikaltimus, netenka socialinių garantijų, numatytų šio įstatymo 36 straipsnyje.

 

VIII SKIRSNIS

PROKURATŪROS FINANSAVIMAS IR

MATERIALINIS APRŪPINIMAS

 

41 straipsnis. Prokuratūros finansavimas

1. Lietuvos Respublikos prokuratūra finansuojama iš valstybės biudžeto ir turi atskirą išlaidų sąmatą.

2. Lietuvos Respublikos prokuratūros išlaidas tvirtina Lietuvos Respublikos Seimas.

 

42 straipsnis. Prokuratūros materialinis aprūpinimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir savivaldybių vykdomieji organai suteikia prokuratūroms tarnybines patalpas ir ryšių priemones, garantuoja kitą materialinį aprūpinimą.

 

IX SKIRSNIS

BAIGIAMIEJI NUOSTATAI

 

43 straipsnis.       Prokuratūros pareigūnų ir specialistų kvalifikacijos kėlimas, spaudos leidiniai

Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra gali steigti prokuratūros pareigūnų ir specialistų kvalifikacijos kėlimo įstaigas, leisti specialius leidinius.

 

44 straipsnis. Prokuratūros tarptautiniai ryšiai

Lietuvos Respublikos prokuratūra palaiko ryšius su kitų valstybių prokuratūromis ir kitomis teisėsaugos institucijomis.

 

45 straipsnis. Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo įsigaliojimas

1. Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymas įsigalioja nuo 1995 m. sausio 1 dienos.

2. Lietuvos Respublikos prokuratūros reformavimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo įgyvendinimo tvarkos“.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS