LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ ministRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL GAISRINĖS IR GELBĖJIMO TECHNIKOS, GAISRINĖS SAUGOS ĮRENGINIŲ IR PRIEŠGAISRINIŲ PRIEMONIŲ, GAISRINĖS AUTOMATIKOS ĮRENGINIŲ PRIVALOMŲJŲ SAUGOS REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO

 

2012 m. liepos 26 d. Nr. 1V-580

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1482 „Dėl institucijų, įgaliotų tvirtinti privalomuosius produktų saugos reikalavimus, paskyrimo“ (Žin., 1999, Nr. 114-3304; 2000, Nr. 48-1393; 2002, Nr. 64-2588) 1.10 punktu:

1. T v i r t i n u Gaisrinės ir gelbėjimo technikos, gaisrinės saugos įrenginių ir priešgaisrinių priemonių, gaisrinės automatikos įrenginių privalomuosius saugos reikalavimus (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. rugsėjo 24 d. įsakymą Nr. 1V-511 „Dėl Gaisrinės ir gelbėjimo technikos, gaisrinės saugos įrenginių ir priešgaisrinių priemonių, gaisrinės automatikos įrenginių privalomųjų saugos reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 117-5055).

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2013 m. gegužės 1 d.

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                    Artūras Melianas

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2012 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. 1V-580

 

Gaisrinės ir gelbėjimo technikos, gaisrinės saugos įrenginių ir priešgaisrinių priemonių, gaisrinės automatikos įrenginių PRIVALOMIEji SAUGOS REIKALAVIMAi

 

Eil. Nr.

Gaisrinės įrangos aprašymas

Techninės specifikacijos, nustatančios reikalavimus gaisrinei įrangai, žymuo ir pavadinimas

Privalomieji saugos reikalavimai

1.

Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo transporto priemonės

LST EN 1846-1:2011 Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo tarnybų automobiliai. 1 dalis. Nomenklatūra ir žymėjimas

LST EN 1846-2:2009 Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo tarnybų automobiliai. 2 dalis. Bendrieji reikalavimai. Sauga ir eksploatacinės charakteristikos

LST EN 1846-3:2003+A1:2009 Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo tarnybų automobiliai. 3 dalis. Stacionariai sumontuota įranga. Sauga ir eksploatacinės charakteristikos

LST 1299:2004 Specialiųjų tarnybų transporto priemonės. Dažymas, skiriamieji ženklai, specialieji šviesos ir garso signalai. Techniniai reikalavimai

saugos ir veikimo reikalavimai, ženklinimas, dažymo, šviesos ir garso signalų reikalavimai

2.

Pasukamosios kombinuotųjų judesių automobilinės kopėčios

LST EN 14043:2005+A1:2009 Priešgaisrinių tarnybų naudojami aukštybiniai įtaisai. Pasukamosios kombinuotųjų judesių kopėčios. Saugos ir eksploatacinių charakteristikų reikalavimai bei bandymo metodai

LST 1299:2004 Specialiųjų tarnybų transporto priemonės. Dažymas, skiriamieji ženklai, specialieji šviesos ir garso signalai. Techniniai reikalavimai

saugos ir veikimo reikalavimai, ženklinimas, dažymo, šviesos ir garso signalų reikalavimai

3.

Pasukamosios nuosekliojo judesio automobilinės kopėčios

LST EN 14044:2005+A1:2009 Priešgaisrinių tarnybų naudojami aukštybiniai įtaisai. Pasukamosios nuosekliojo judesio kopėčios. Saugos ir eksploatacinių charakteristikų reikalavimai bei bandymo metodai

LST 1299:2004 Specialiųjų tarnybų transporto priemonės. Dažymas, skiriamieji ženklai, specialieji šviesos ir garso signalai. Techniniai reikalavimai

saugos ir veikimo reikalavimai, ženklinimas, dažymo, šviesos ir garso signalų reikalavimai

4.

Hidraulinės automobilinės platformos

LST EN 1777:2010 Hidraulinės priešgaisrinių ir gelbėjimo tarnybų automobilių platformos. Saugos reikalavimai ir bandymai

LST 1299:2004 Specialiųjų tarnybų transporto priemonės. Dažymas, skiriamieji ženklai, specialieji šviesos ir garso signalai. Techniniai reikalavimai

saugos ir veikimo reikalavimai, ženklinimas, dažymo, šviesos ir garso signalų reikalavimai

5.

Kilnojamieji gaisriniai siurbliai

LST EN 14466:2005+A1:2008 Gaisriniai siurbliai. Nešiojamieji siurbliai. Saugos ir eksploatacinių charakteristikų reikalavimai, bandymai

saugos ir veikimo reikalavimai, ženklinimas

6.

Išcentriniai gaisriniai siurbliai su oro išsiurbikliu

LST EN 1028-1:2003+A1:2008 Gaisriniai siurbliai. Išcentriniai gaisriniai siurbliai su oro išsiurbikliu. 1 dalis. Klasifikavimas. Bendrieji ir saugos reikalavimai

LST EN 1028-2:2003+A1:2008 Gaisriniai siurbliai. Išcentriniai gaisriniai siurbliai su oro išsiurbikliu. 2 dalis. Bendrųjų ir saugos reikalavimų tikrinimas

saugos, bendrieji ir veikimo reikalavimai, ženklinimas

7.

Išcentriniai gaisriniai siurbliai be oro išsiurbiklio

LST EN 14710-1:2005+A2:2009 Gaisriniai siurbliai. Išcentriniai gaisriniai siurbliai be oro išsiurbiklio. 1 dalis. Klasifikacija, bendrieji ir saugos reikalavimai

LST EN 14710-2:2005+A2:2009 Gaisriniai siurbliai. Išcentriniai gaisriniai siurbliai be oro išsiurbiklio. 2 dalis. Bendrųjų ir saugos reikalavimų tikrinimas

saugos, bendrieji ir veikimo reikalavimai, ženklinimas

8.

Gaisrinės slėginės pusiau standžios žarnos, skirtos vynioti ant ričių

LST EN 1947+A1:2007 Gaisrinės žarnos. Siurblių ir transporto priemonių pusiau standžios tiekimo žarnos ir žarnų sąrankos

maksimalus darbinis slėgis, matmenys, masė, koncentriškumas, atsparumas slėgiui, plyšimo slėgis, atsparumas susidėvėjimui, atsparumas šalčiui ir karščiui, atsparumas lenkimui, žymėjimas

9.

Gaisrinės įsiurbiamosios žarnos

LST EN ISO 14557:2003 Gaisro gesinimo žarnos. Guminės ir plastikinės įsiurbimo žarnos ir žarnų sąrankos (ISO 14557:2002)

LST EN ISO 14557:2003/A1:2008 Gaisro gesinimo žarnos. Guminės ir plastikinės įsiurbimo žarnos ir žarnų sąrankos. 1 keitinys (ISO 14557:2002/Amd.1:2007)

masė, matmenys, atsparumas slėgiui, atsparumas šalčiui, atsparumas lenkimui, atsparumas vakuumui, lankstumas, ženklinimas

10.

Gaisrinės slėginės žarnos

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. 1-175 „Dėl Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos technikos eksploatavimo nuostatų patvirtinimo“ 4 priedo 31.1–31.4 punktai

atsparumas slėgiui, sandarumas

11.

Nešiojamosios kopėčios

LST EN 1147:2010 Priešgaisrinių ir gelbėjimo tarnybų naudojamos kilnojamosios kopėčios

matmenys, masė, naudojimo patikimumas, leistinas įlinkis, laiptelio atsparumas sukimui ir apkrovai, atramų stiprumas, kopėčių ir kopėčių skląsčių atsparumas apkrovai, kablinių kopėčių kablio atsparumas apkrovai, ženklinimas

12.

Hidraulinė gelbėjimo įranga

LST EN 13204:2005 Gaisrininkų ir gelbėjimo tarnybų naudojami dvigubojo veikimo hidrauliniai gelbėjimo įrankiai. Saugos ir eksploatacinių charakteristikų reikalavimai

saugos ir veikimo reikalavimai, ženklinimas

13.

Pneumatinė gelbėjimo įranga

LST EN 13731:2008 Priešgaisrinių ir gelbėjimo tarnybų naudojamos pneumatinės pagalvės. Saugos ir eksploatacinių charakteristikų reikalavimai

saugos reikalavimai, ženklinimas

14.

Vandens švirkštai

LST EN 15182-1:2007+A1:2010 Priešgaisrinių ir gelbėjimo tarnybų naudojami rankiniai švirkštai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai

LST EN 15182-2:2007+A1:2010 Priešgaisrinių ir gelbėjimo tarnybų naudojami rankiniai švirkštai. 2 dalis. Sudėtiniai PN 16 švirkštai

LST EN 15182-3:2007+A1:2010 Priešgaisrinių ir gelbėjimo tarnybų naudojami rankiniai švirkštai. 3 dalis. Ištisinės čiurkšlės ir (arba) fiksuoto čiurkšlės išpurškimo kampo PN 16 švirkštai

LST EN 15182-4:2007+A1:2010 Priešgaisrinių ir gelbėjimo tarnybų naudojami rankiniai švirkštai. 4 dalis. Didžiaslėgiai PN 40 švirkštai

matmenys ir masė, atsparumas slėgiui, vandens debitas, čiurkšlės efektyvumas, čiurkšlės kampas, sandarumas, atsparumas trūkiui, atsparumas šilumai ir šalčiui, atsparumas smūgiui, ženklinimas

15.

Kilnojamieji lafetiniai švirkštai

LST EN 15767-1:2009 Kilnojamoji gaisro gesinimo medžiagų, kurias tiekia gaisriniai siurbliai, purškimo įranga. Kilnojamieji purkštuvai. 1 dalis. Kilnojamųjų purkštuvų sąrankų bendrieji reikalavimai

LST EN 15767-2:2009 Kilnojamoji gaisro gesinimo medžiagų, kurias tiekia gaisriniai siurbliai, purškimo įranga. Kilnojamieji purkštuvai. 2 dalis. Vandens purškimo tūtos

LST EN 15767-3:2010 Kilnojamoji gaisro gesinimo medžiagų, kurias tiekia gaisriniai siurbliai, purškimo įranga. Kilnojamieji purkštuvai. 3 dalis. Putų įtaisai

masė, sukimo momentas ir jėga, reikalingi valdymui, atsparumas karščiui ir šalčiui, atsparumas slėgiui, stabilumas, čiurkšlės ilgis ir kampas, sandarumas, ženklinimas

16.

Kilnojamieji gesintuvai

LST EN 1866:2006 Kilnojamieji gesintuvai

LST EN 1866-1:2007 Kilnojamieji gesintuvai. 1 dalis. Charakteristikos, eksploataciniai parametrai ir bandymo metodai

išleidimo žarnos ilgis, išstumiamosios dujos, veikimo temperatūros, nominalusis užpildo kiekis, užpildymo tolerancijos, veikimo trukmė, liekamasis užpildas, pripildymo angos konstrukcija, matmenys, dielektrinės savybės (tik vandens gesintuvų), gaisro gesinimo veiksmingumas, korpuso spalva, ženklinimas, korpuso ir gesintuvo slėginių dalių atsparumas slėgiui

17.

Nešiojamieji gesintuvai

LST EN 3-7+A1:2007 Nešiojamieji gesintuvai. 7 dalis. Charakteristikos, veikimo reikalavimai ir bandymo metodai

LST EN 3-8:2007 Nešiojamieji gesintuvai. 8 dalis. EN 3-7 papildomieji reikalavimai, keliami 30 barų arba mažesnio didžiausiojo leidžiamojo slėgio gesintuvų konstrukcijai, atsparumui slėgiui ir mechaniniams bandymams

LST EN 3-8:2007/AC:2007 Nešiojamieji gesintuvai. 8 dalis.

EN 3-7 papildomieji reikalavimai, keliami 30 barų arba mažesnio didžiausiojo leidžiamojo slėgio gesintuvų konstrukcijai, atsparumui slėgiui ir mechaniniams bandymams

LST EN 3-9:2007 Nešiojamieji gesintuvai. 9 dalis. EN 3-7 papildomieji angliarūgštės gesintuvų atsparumo slėgiui reikalavimai

LST EN 3-9:2007/AC:2007 Nešiojamieji gesintuvai. 9 dalis.

EN 3-7 papildomieji angliarūgštės gesintuvų atsparumo slėgiui reikalavimai

LST EN 3-10:2010 Nešiojamieji gesintuvai. 10 dalis. Nešiojamojo gesintuvo atitikties EN 3-7 įvertinimo nuostatos

išleidimo žarnos ilgis, išstumiamosios dujos, nominalusis užpildo kiekis, pripildymo tolerancijos, pripildymo angos konstrukcija, gaisro gesinimo veiksmingumas, veikimo trukmė, liekamasis užpildas, veikimo temperatūros, dielektrinės savybės (tik vandens gesintuvų), korpuso spalva, ženklinimas, korpuso ir gesintuvo slėginių dalių atsparumas slėgiui

18.

Priešgaisriniai apklotai

LST EN 1869:2000 Priešgaisriniai apklotai

matmenys, masė, deformacija ir vientisumas, išėmimo jėga, elektrinė varža, gaisro gesinimo veiksmingumas, ženklinimas

19.

Putų koncentratai

LST EN 1568-1:2008 Gaisro gesinimo medžiagos. Putų koncentratai. 1 dalis. Vidutinio putumo putų koncentratų, naudojamų nesimaišančių su vandeniu skysčių paviršiams padengti, techniniai reikalavimai

LST EN 1568-1:2008/AC:2010 Gaisro gesinimo medžiagos. Putų koncentratai. 1 dalis. Vidutinio putumo putų koncentratų, naudojamų nesimaišančių su vandeniu skysčių paviršiams padengti, techniniai reikalavimai 

LST EN 1568-2:2008 Gaisro gesinimo medžiagos. Putų koncentratai. 2 dalis. Didelio putumo putų koncentratų, naudojamų nesimaišančių su vandeniu skysčių paviršiams padengti, techniniai reikalavimai

LST EN 1568-2:2008/AC:2010 Gaisro gesinimo medžiagos. Putų koncentratai. 2 dalis. Didelio putumo putų koncentratų, naudojamų nesimaišančių su vandeniu skysčių paviršiams padengti, techniniai reikalavimai

LST EN 1568-3:2008 Gaisro gesinimo medžiagos. Putų koncentratai. 3 dalis. Mažo putumo putų koncentratų, naudojamų nesimaišančių su vandeniu skysčių paviršiams padengti, techniniai reikalavimai

LST EN 1568-3:2008/AC:2010 Gaisro gesinimo medžiagos. Putų koncentratai. 3 dalis. Mažo putumo putų koncentratų, naudojamų nesimaišančių su vandeniu skysčių paviršiams padengti, techniniai reikalavimai

LST EN 1568-4:2008 Gaisro gesinimo medžiagos. Putų koncentratai. 4 dalis. Mažo putumo putų koncentratų, naudojamų susimaišančių su vandeniu skysčių paviršiams padengti, techniniai reikalavimai

LST EN 1568-4:2008/AC:2010 Gaisro gesinimo medžiagos. Putų koncentratai. 4 dalis. Mažo putumo putų koncentratų, naudojamų susimaišančių su vandeniu skysčių paviršiams padengti, techniniai reikalavimai

nuosėdų kiekis, klampumas, vandenilio potencialas (pH), paviršiaus įtempis, plėtimosi koeficientas, išsiplėtimo santykis, takumas, gaisro gesinimo veiksmingumas, putų koncentrato indo ženklinimas

20.

Milteliai

LST EN 615:2009 Apsauga nuo gaisro. Gaisro gesinimo medžiagos. Miltelių (kitokių, nei D klasės) techniniai reikalavimai

tūrio tankis, grūdelių dydis, grūdelių cheminė sudėtis, gaisro gesinimo veiksmingumas, miltelių likutis po išleidimo, atsparumas nusėdimui, atsparumas vandeniui, drėgmės kiekis, ženklinimas ir pakavimas

21.

Anglies dioksidas

LST EN 25923:2000 Apsauga nuo gaisro. Gaisro gesinimo priemonės. Anglies dioksidas (ISO 5923:1989)

grynumas, vandens kiekis, riebalų kiekis, bendras sieros junginių kiekis, talpyklos ženklinimas

22.

Gaisrinės saugos ženklai

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. 1-404 „Dėl Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2005,

Nr. 152-5630)

LST ISO 7010:2011 Grafiniai simboliai. Saugos spalvos ir saugos ženklai. Užregistruoti saugos ženklai (tapatus ISO 7010:2011)

LST ISO 3864-1:2011 Grafiniai simboliai. Saugos spalvos ir saugos ženklai. 1 dalis. Saugos ženklų ir saugos ženklinimo projektavimo principai (tapatus ISO 3864-1:2011)

matmenys, saugos ir kontrastinės spalvos, geometrinė ženklų ir simbolių forma, atsparumas aplinkos veiksniams, skaistis (tik fotoliuminescenciniams ženklams)

 

_________________