LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO IR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

 

Į S A K Y M                     A S

DĖL DARBŲ VADOVŲ, VADOVAUJANČIŲ KULTŪROS PAVELDO STATINIŲ TVARKOMŲJŲ STATYBOS DARBŲ PROJEKTAMS, TOKIEMS DARBAMS, PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRAI, TOKIO STATINIO PROJEKTO EKSPERTIZEI, STATINIO STATYBOS TECHNINEI PRIEŽIŪRAI, ATESTAVIMO TAISYKLIŲ patvirtinimo

 

2005 m. birželio 1 d. Nr. D1-278/ĮV-232

Vilnius

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) 23 straipsnio 7 dalimi,

tvirtiname Darbų vadovų, vadovaujančių kultūros paveldo statinių tvarkomųjų statybos darbų projektams, tokiems darbams, projekto vykdymo priežiūrai, tokio statinio projekto ekspertizei, statinio statybos techninei priežiūrai atestavimo taisykles (pridedama).

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS

 

KULTŪROS MINISTRAS                                                           VLADIMIRAS PRUDNIKOVAS

______________

 


Patvirtinta

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2005 m. birželio 1 d.

įsakymu Nr. D1-278/ĮV-232

 

DARBŲ VADOVŲ, VADOVAUJANČIŲ KULTŪROS PAVELDO STATINIŲ TVARKOMŲJŲ STATYBOS DARBŲ PROJEKTAMS, TOKIEMS DARBAMS, PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRAI, TOKIO STATINIO PROJEKTO EKSPERTIZEI, STATINIO STATYBOS TECHNINEI PRIEŽIŪRAI ATESTAVIMO taisyklės

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Darbų vadovų, vadovaujančių kultūros paveldo statinių tvarkomųjų statybos darbų projektams, tokiems darbams, projekto vykdymo priežiūrai, tokio statinio projekto ekspertizei, statinio statybos techninei priežiūrai atestavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato darbų vadovų, vadovaujančių kultūros paveldo statinio arba jo teritorijoje esančio statinio tvarkomųjų statybos darbų projektams, tokiems darbams, projekto vykdymo priežiūrai, tokio statinio projekto ekspertizei, statinio statybos techninei priežiūrai, atestavimo tvarką.

2. Taisyklės yra privalomos darbų vadovams, vadovaujantiems kultūros paveldo statinio arba jo teritorijoje esančio statinio tvarkomųjų statybos darbų projektams, tokiems darbams, projekto vykdymo priežiūrai, tokio statinio projekto ekspertizei, statinio statybos techninei priežiūrai bei juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių veiklą statybos srityje nustato Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571).

 

II. Taisyklių taikymas

 

3. Visais atvejais darbų vadovai, vadovaujantys kultūros paveldo statinio arba jo teritorijoje esančio statinio tvarkomųjų statybos darbų projektams, tokiems darbams, projekto vykdymo priežiūrai, tokio statinio projekto ekspertizei, statinio statybos techninei priežiūrai, atestuojami vadovaujantis reikalavimais, nustatytais:

3.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymu;

3.2. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu;

3.3. statybos techniniais reglamentais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir papildytais pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministro patvirtintų paveldo tvarkybos reglamentų ir/ar kitų kultūros paveldo tvarkybą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas.

4. Vadovauti kultūros paveldo statinio arba jo teritorijoje esančio statinio tvarkomųjų statybos darbų projektams, tokiems darbams, projekto vykdymo priežiūrai, tokio statinio projekto ekspertizei, statinio statybos techninei priežiūrai turi teisę specialistas, įgijęs šią teisę statybos techninio reglamento STR 1.02.06:2004 „Teisės eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas įgijimo tvarkos aprašas. Statybos inžinieriaus diplomų, įgytų užsienio valstybėje, pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklės“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-610 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.06:2004 „Teisės eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas įgijimo tvarkos aprašas. Statybos inžinieriaus diplomų, įgytų užsienio valstybėje, pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklės“ patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 180-6683; 2005, Nr. 5, Nr. 16) nustatyta tvarka.

.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

5. Ginčai dėl Taisyklėse nustatytų reikalavimų taikymo sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

______________