LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL BENDRŲJŲ REIKALAVIMŲ VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ INTERNETO SVETAINĖMS PATVIRTINIMO

 

2003 m. balandžio 18 d. Nr. 480

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Bendruosius reikalavimus valstybės institucijų interneto svetainėms (pridedama).

2. Rekomenduoti savivaldybėms ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei nepavaldžioms valstybės įstaigoms bei institucijoms vadovautis Bendraisiais reikalavimais valstybės institucijų interneto svetainėms, patvirtintais šiuo nutarimu.

3. Pavesti Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės kartą per metus atlikti valstybės institucijų interneto svetainių būklės analizę ir kasmet, iki kovo 31 d., pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės Informacinės visuomenės plėtros komisijai savo išvadas bei pasiūlymus.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                             JUOZAS BERNATONIS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2003 m. balandžio 18 d. nutarimu

Nr. 480

 

BENDRIEJI REIKALAVIMAI VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ INTERNETO SVETAINĖMS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Bendrųjų reikalavimų valstybės institucijų interneto svetainėms (toliau vadinama – Bendrieji reikalavimai) tikslas – sudaryti visuomenei sąlygas gauti internetu visą viešą informaciją apie valstybės institucijas ir jų funkcijas, suvienodinti valstybės institucijų interneto svetaines, užtikrinti jų veiksmingumą, jose pateikiamos informacijos aktualumą, patikimumą, paieškos galimybes, svetainių kūrimą ir reguliarų informacijos atnaujinimą.

2. Bendraisiais reikalavimais turi vadovautis valstybės institucijos ir įstaigos, kurios turi interneto svetaines ar rengiasi jas kurti (toliau vadinama – valstybės institucijos).

3. Valstybės institucijų interneto svetainių paskirtis – skleisti internetu informaciją apie valstybės institucijų veiklą, skatinti piliečius aktyviai dalyvauti valstybės valdyme, užtikrinti valstybės institucijų veiklos skaidrumą, teikti viešąsias paslaugas elektroninėmis ryšio priemonėmis (toliau vadinama – viešosios elektroninės paslaugos).

4. Valstybės institucijos interneto svetainė turi atitikti Bendruosiuose reikalavimuose išdėstytas struktūros, informacijos, administravimo nuostatas, taip pat interneto pritaikymo neįgaliesiems rekomendacijas. Pateikiama informacija turi būti susisteminta ir reguliariai atnaujinama. Valstybės institucijos interneto svetainėje turi būti garantuotas abipusis ryšys tarp interneto vartotojo ir institucijos (elektroninio pašto ir (arba) klausimų ir atsakymų forma).

5. Valstybės institucijos interneto svetainės įvadinis puslapis yra reprezentacinis, atspindintis institucijos veiklą. Jis turi būti lengvai atpažįstamas. Valstybės institucijos, kuri įstatymų nustatyta tvarka turi teisę naudoti Lietuvos valstybės herbą, interneto svetainės įvadiniame puslapyje turi būti Lietuvos valstybės herbas (arba valstybės institucijos ženklas, įregistruotas Valstybiniame patentų biure), visas institucijos pavadinimas, buveinės adresas, įmonės kodas, institucijos telefono numeris, fakso numeris ir elektroninio pašto adresas. Įvadiniame interneto svetainės puslapyje turi būti pateikiama pagal valstybės institucijai priskirtas funkcijas aktualiausia, labiausiai akcentuotina informacija (savaitės aktualijos) ir nurodytos visos šios institucijos teikiamos viešosios elektroninės paslaugos.

6. Valstybės institucijos interneto svetainė (ne tik įvadinis puslapis) negali būti naudojama komercinių paslaugų ar įmonių reklamai. Interneto svetainėje neturi būti statiškų ar (ir) dinaminių komercinių reklaminio pobūdžio užsklandų, ypač – rodomų iš reklaminių tinklų; joje gali būti naudojamos statiškos ar (ir) dinaminės užsklandos, kurios yra institucijos savireklama arba nuorodos į kitų valstybės institucijų tinklalapius, taip pat viešųjų įstaigų, ne pelno siekiančių organizacijų, užsienio institucijų ar kartu su jomis organizuojamų renginių ir kitos veiklos reklama.

7. Valstybės institucijos interneto svetainėje visa informacija pateikiama Lietuvos Respublikos valstybine kalba. Svarbiausia su valstybės institucijų veikla susijusi informacija interneto svetainėje papildomai pateikiama anglų kalba, prireikus – kita užsienio kalba.

 

II. VALSTYBĖS INSTITUCIJOS INTERNETO SVETAINĖS STRUKTŪRA

 

8. Valstybės institucijos interneto svetainės struktūra turi būti aiški, paprasta ir patogi, suformuoto meniu antraštės turi būti tikslios ir neviršyti trijų reikšminių žodžių. Interneto svetainėje turi būti šie skyriai:

8.1. struktūra ir kontaktai;

8.2. teisinė informacija:

8.2.1. teisės aktai;

8.2.2. teisės aktų projektai;

8.3. veikla:

8.3.1. veiklos planai;

8.3.2. planavimo dokumentai;

8.4. naujienos;

8.5. klausimai;

8.6. bendradarbiavimas.

9. Prireikus kiekviena valstybės institucija savo interneto svetainės struktūrą gali išplėsti.

 

III. INFORMACIJOS REIKALAVIMAI

 

10. Valstybės institucijos interneto svetainėje skelbiama tik aktuali ir teisiškai galiojanti informacija, kuri turi būti atnaujinama pagal jos keitimosi periodiškumą. Jeigu ši informacija skelbiama ir užsienio kalba, ji turi būti atnaujinama vienu metu visomis kitomis kalbinėmis interneto svetainės versijomis.

11. Valstybės institucijos interneto svetainės skyriuje „Struktūra ir kontaktai“ turi būti pateikiami šie duomenys: valstybės institucijos valdymo struktūros schema; vadovo nuotrauka ir gyvenimo aprašymas; valstybės institucijos struktūrinių padalinių pavadinimai, jos tarnautojų ir darbuotojų sąrašas su kontaktine informacija (vardas ir pavardė, pareigos, telefono numeris, elektroninio pašto adresas); valstybės institucijos priimamojo darbo grafikas; valstybės institucijos priimamojo telefono numeris; informacija apie valstybės institucijos struktūrinius padalinius; informacija apie valstybės institucijos reguliavimo sričiai priskiriamas kitas institucijas; informacija apie komisijas bei darbo grupes, sudarytas svarbiems uždaviniams spręsti, ir jų veiklą.

12. Valstybės institucijos interneto svetainės skyrius „Teisinė informacija“ susideda iš sričių „Teisės aktai“ ir „Teisės aktų projektai“.

Interneto svetainės srityje „Teisės aktai“ turi būti skelbiami valstybės institucijos reguliavimo sričiai priskiriamų galiojančių teisės aktų pavadinimai su atitinkamomis nuorodomis į teisės aktų aktualias redakcijas, esančias Lietuvos Respublikos Seimo ar kitose teisės aktų bazėse, valstybės institucijos norminiai teisės aktai, kiti šios institucijos teisės aktai, kurių skelbimą interneto tinkle nustato įstatymai ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai. Teisės aktai, susiję su valstybės institucijai priskiriama reguliavimo sritimi, ir valstybės institucijos teisės aktai jos svetainėje skelbiami Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 918 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Ministro Pirmininko potvarkių, ministrų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės valdymo institucijų vadovų ir kolegialių institucijų teisės aktų pateikimo oficialiai skelbti „Valstybės žiniose“ ir skelbimo interneto tinklalapiuose tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 71-2236) nustatyta tvarka.

Interneto svetainės srityje „Teisės aktų projektai“ turi būti skelbiami valstybės institucijos, taip pat jos reguliavimo sričiai priskiriamų kitų institucijų parengti ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei teikiami įstatymų ir kitų norminių teisės aktų projektai. Šie teisės aktų projektai valstybės institucijos interneto svetainėje skelbiami Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 4 d. nutarimo Nr. 118 „Dėl įstatymų ir kitų norminių teisės aktų projektų skelbimo „Interneto“ tinkle“ (Žin., 1999, Nr. 15-389) nustatyta tvarka.

13. Valstybės institucijos interneto svetainės skyriuje „Veikla“ skelbiama visa vieša informacija, susijusi su institucijos veikla. Šis skyrius susideda iš interneto svetainės sričių „Veiklos planai“ ir „Planavimo dokumentai“.

Interneto svetainės srityje „Veiklos planai“ skelbiami ministerijų ir Vyriausybės įstaigų metiniai strateginiai veiklos planai.

Interneto svetainės srityje „Planavimo dokumentai“ skelbiami programiniai ir strateginiai dokumentai, kiti su institucijų veiklos planavimu susiję dokumentai, kurių pagrindu institucijos organizuoja savo veiklą.

14. Valstybės institucijos interneto svetainės skyriuje „Naujienos“ skelbiamos valstybės institucijos reguliavimo srities aktualijos, naujienos, valstybės institucijos pranešimai spaudai, jos renginių, svarbiausių įvykių suvestinė. Valstybės institucijos interneto svetainėje turi būti sudarytos sąlygos užsisakyti naujienas elektroniniu paštu.

15. Valstybės institucijos interneto svetainės skyriuje „Klausimai“ gyventojams turi būti sudarytos sąlygos elektroniniu paštu ar šioje interneto svetainėje kreiptis į valstybės instituciją, pateikti valstybės institucijos reguliavimo srities klausimus ir gauti į juos atsakymus elektroniniu paštu ar šioje interneto svetainėje teisės aktų nustatyta tvarka.

16. Valstybės institucijos interneto svetainės skyriuje „Bendradarbiavimas“ teikiama informacija apie valstybės institucijos tarptautinį bendradarbiavimą. Ši informacija grupuojama pagal atskiras kryptis. Informacija apie integraciją į Europos Sąjungą turi būti pateikiama sistemingai ir grupuojama pagal struktūrinius padalinius arba veiklos kryptis.

17. Valstybės institucijos interneto svetainėje būtina įdiegti žodinės paieškos sistemą, kuri sudarytų sąlygas ieškoti reikiamos informacijos pagal raktinius žodžius visoje interneto svetainėje.

18. Valstybės institucijos interneto svetainėje skelbiama informacija turi atitikti kituose galiojančiuose teisės aktuose įtvirtintas nuostatas, susijusias su informacijos skelbimu.

 

IV. VALSTYBĖS INSTITUCIJOS INTERNETO SVETAINĖS ADMINISTRAVIMAS

 

19. Valstybės institucijoje turi būti paskirtas valstybės tarnautojas arba atitinkamas padalinys, atsakingas už informacijos teikimą skelbti jos interneto svetainėje. Informacija apie paskirtus atsakingus asmenis arba atitinkamus padalinius teikiama Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

20. Valstybės institucijų interneto svetainėse siūloma laikytis Pasaulinio interneto tinklo konsorciumo rekomendacijų, apibrėžiančių interneto tinklalapių modeliavimo kalbų naudojimą (rekomendacijos skelbiamos tinklalapyje http://www.w3.org/TR). Valstybės institucijų interneto svetainių peržiūrai negali būti reikalaujama specialios komercinės programinės įrangos. Dokumentai tinklalapiuose turi būti prieinami naudojant ir atvirus (aprašytus) duomenų failų formatus (HTML, PDF ir kita). Rekomenduojama tinklalapius pritaikyti WAP duomenų perdavimo protokolą palaikantiems bevieliams įrenginiams.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21. Už Bendrųjų reikalavimų taikymą valstybės institucijų interneto svetainėse atsako šių institucijų vadovai ir jų įgalioti valstybės tarnautojai.

22. Valstybės institucijų interneto svetainės su Bendrųjų reikalavimų nuostatomis turi būti visiškai suderintos iki 2004 m. liepos 1 dienos.

23. Bendrųjų reikalavimų įgyvendinimą koordinuoja ir metodinę paramą – išvadas bei rekomendacijas teikia Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

______________