LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL DARBO, MECHANIZMŲ IR MEDŽIAGŲ SĄNAUDŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS DARBAMS NORMATYVŲ RINKINIO DMMS-KP 06 PATVIRTINIMO

 

2007 m. balandžio 18 d. Nr. V-77

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457 „Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 133-5041), 13.4 punktu,

tvirtinu Darbo, mechanizmų ir medžiagų sąnaudų kelių priežiūros darbams normatyvų rinkinį DMMS-KP 06 (pridedama).

 

 

GENERALINIS DIREKTORIUS                                                     VIRGAUDAS PUODŽIUKAS

______________


PATVIRTINTA

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. V-77

 

DARBO, MECHANIZMŲ IR MEDŽIAGŲ SĄNAUDŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS DARBAMS NORMATYVŲ RINKINYSDMMS-KP 06

 

TECHNINĖ DALIS

 

1. Bendrosios nuostatos

 

1.1. Šis 2006 m. Darbo, mechanizmų ir medžiagų sąnaudų kelių priežiūros darbams normatyvų rinkinys (toliau – DMMS-KP 06) (antra redakcija) keičia 2001 m. Darbo, mechanizmų ir medžiagų sąnaudų kelių priežiūros darbams normatyvų rinkinį (DMMS-KP 01), patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. 3-203.

1.2. DMMS-KP 06 koreguotas ir papildytas, atsižvelgiant į Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – LAKD) ir kelius prižiūrinčių valstybės įmonių ekspertų pastabas, pasiūlymus bei bendrųjų ekonominių normatyvų pakeitimus per 2002–2006 m. laikotarpį. Koreguojant sąnaudas, šiame rinkinyje atsižvelgta į bendruosius ekonominius normatyvus kelių priežiūros darbams, patvirtintus LAKD generalinio direktoriaus 2006 m. vasario 8 d. raštu Nr. (6.8)-2-435, t. y. 2001 m. sąnaudų normatyvai perskaičiuoti, išbraukiant krovininio automobilio (1,0 t) darbo sąnaudas, kadangi statybvietės išlaidomis įvertinamas darbininkų pervežimas, o pridėtinės išlaidos leidžia įvertinti bendro naudojimo transporto išlaidų dalį. Krovininė automašina (1,0 t) palikta tik tuose sąnaudų normatyvuose, kuriuose tai aptarta darbų sudėtyje arba specifiniuose darbuose, kaip „Horizontalusis ženklinimas“ ir pan.

Taip pat atnaujinant rinkinį, pašalinti pastebėti trūkumai ir neatitiktys, nustatyti taikant šį rinkinį praktikoje bei taikant automatizuoto sąmatų skaičiavimo programą.

1.3. Nustatyti darbų sąnaudų normatyvai naudojami apskaičiuojant automobilių kelių ir jų statinių priežiūros ir profilaktinių darbų (einamojo remonto) kainą.

1.4. Darbai šifruojami pagal 2001 m. rinkinyje taikytą tokią pačią darbų šifravimo sistemą, t. y. pagal Kelių priežiūros vadovo II dalį „Automobilių kelių priežiūros darbų technologija“ (DT-01). Jeigu reikia grupuoti kelio elementų sudėtines dalis kitaip, tai sąnaudų normatyvai, atitinkantys pergrupuojamas kelio elementų dalis, parenkami iš tų skyrių, kuriuose jie pateikti šiame DMMS-KP 06.

1.4.1. Atsižvelgiant į konstrukcinių sluoksnių storių, taisomų plotų dydžius (pvz.: į asfalto dangų storius, išdaužų plotus, mūro sienų storius, horizontaliojo ženklinimo juostų pločius, ilgius ir pan.), sniego valymo, dangų barstymo (mažinant slidumus) ir kt., rinkinys pagal KPV DT-01 darbo procesų bendrą aprašymą papildytas didesniu skaičiumi sąnaudų normatyvų, sudarant galimybę, jei reikia, grupuoti sąnaudas, pritaikant kitokioms darbų sudėtims.

Sąnaudų normatyvuose numatyta naudoti medžiagas ir gaminius, mišinius bei skiedinius, gaunamus iš gamyklų. Tam tikrais atvejais (aptarta darbų sudėtyje) naudojamos vietinės medžiagos. Mišiniams paruošti barstymui žiemos metu sąnaudų normatyvai nurodomi 12 dalyje.

1.4.2. Kai kuriais atvejais, jei šiame normatyvų rinkinyje nėra atitinkančio darbus normatyvo, galima taikyti:

– LAKD patvirtintus Darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų normatyvų kelių tiesimo ir taisymo ir tiltų statybos darbams žinybinio rinkinio I dalies „Kelių tiesimo ir taisymo darbai“ (2000 m. (trečia redakcija)) punktus, kuriuose pateikti kelių priežiūros darbų sąnaudų normatyvai;

– Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos suderintus darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvus „R27 Automobilių kelių remonto darbai“ (2002 m.);

– Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 2003 m. patvirtintus Darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvų I dalies rinkinius: „R1 Žemės darbai“, „R3 Sienos“, „R5 Grindys“, „R6 Pertvaros“, „R7 Angos“, „R8 Stogai ir stogų dangos“, „R11 Tinkavimo darbai“, „R14 Dažymo darbai “, „R16 Teritorijos tvarkymas, „R23 Įvairūs darbai“.

1.5. DMMS-KP 06 sudaryta iš 12 dalių, laikantis kelio elementų ir jų dalių klasifikacijos, nurodytos techninės dalies 4 lentelėje.

1.6. Techninių darbo vietos aptvėrimo priemonių, privalomų pastatyti pagal 2004 m. LAKD patvirtintą Darbų vietų aptvėrimų automobilių keliuose instrukciją (DVAI-03), pastatymas ir nuėmimas darbų sudėtyse atskirai nenurodytas, kadangi tai įvertinta sąnaudų normatyvuose, išskyrus specifinius darbus, kaip „Horizontalusis ženklinimas“, kurių aprašyme yra nurodytas techninių darbo vietos aptvėrimo priemonių pastatymas ir nuėmimas.

1.7. DMMS-KP 06 7.2 poskyryje „Vertikalusis ženklinimas“ pateikti tiltų, viadukų atramų, atitvarų galinių dalių ženklinimo pagal LST 1379:1995 „Kelių ženklinimas“ priežiūros ir atstatymo sąnaudų normatyvai.

1.8. Bordiūrų (peronuose keleiviams įlipti ir išlipti bei saugumo salelėse), atitvarų juostų, signalinių stulpelių, paaukštintų bordiūrų tiltuose dažymo ir atšvaitų atstatymo pagal vertikaliojo ženklinimo reikalavimus sąnaudų normatyvai pateikti atitinkamose sąnaudų rinkinio 5, 8, 11 skyriuose ir į 7.2 poskyryje neįtraukti.

1.9. Sąnaudų normatyvuose įvertintos ir atskirai neįtrauktos smulkios paruošiamosios ir pagalbinės operacijos, sudarančios technologinio proceso neatskiriamą dalį, taip pat mašinų, mechanizmų sutepimai tepalais, užpildymas degalais, smulkus remontas ir kt.

1.10. 5.11 poskyrio sąnaudų normatyvuose vietoj „450003 Automobilis (1,0 t)“ gali būti naudojama „...... spec. lengvasis automobilis“, taip pat pagal esamą situaciją vietoj „578011 Daviklis dangos paviršiaus temperatūrai matuoti“ ir „578019 Daviklis oro temperatūrai/santykinei drėgmei matuoti“ gali būti naudojami kiti keičiami davikliai.

Skaičiuojant kelių priežiūros sąmatas darbų grupėms, analogiški darbai parenkami iš DMMS-KP 06 pagal kelio elementų dalių tos pačios rūšies priežiūros darbus.

 

2. Normatyvų koeficientai

 

1.11. Sudarant sąmatas dangos pažaidų taisymo darbams, kai eismą reikia suvaržyti, jį nukreipiant į kitą kelio pusę, darbo ir mechanizmų sąnaudoms taikomas koeficientas 1,2.

1.12. Dangos pažaidų taisymo (darbai gyvenvietėse) sąnaudų normatyvuose numatyta, kad 1000 m² dangos yra ne daugiau kaip aštuoni požeminių komunikacijų šulinėlių dangčiai, esant didesniam jų skaičiui, darbo ir mechanizmų sąnaudoms taikomi šie didinantys koeficientai:

nuo daugiau kaip 8 iki 15 – 1,05;

nuo daugiau kaip 15 iki 20 – 1,15;

nuo daugiau kaip 20 – 1,30.

1.13. Kai keičiami bordiūrai:

– iki 15 m ilgio tarpais – darbo sąnaudoms taikomas koeficientas 1,10;

– iki 5 m ilgio tarpais – darbo sąnaudoms taikomas koeficientas 1,20, mechanizmų sąnaudoms – 1,05.

 

1 lentelė. Druskų ir frikcinių medžiagų mišinio suvartojimas, gerinant automobilių ratų sukibimą su kelio danga (neatsižvelgiant į puraus, prispausto sniego ar ledo sluoksnio storį bei oro temperatūrą)

 

Druskų ir frikcinių medžiagų mišinio

santykis

Druskų (NaCl, CaCl2) ir frikcinių medžiagų mišinio išbėrimo norma

(kg/1000 m2)

Iš viso:

Iš to kiekio:

NaCl, CaCl2

(kg)

smėlis (m3) arba

žvyro ir smėlio

mišinys (m3)

1 : 5

40

6,67

0,0222

0,0202

1 : 8

60

6,67

0,0355

0,0323

 

2 lentelė. Druskų ir frikcinių medžiagų mišinių suvartojimas barstymui, mažinant slidumą

 

Sluoksnių pavadinimai

ir storiai

Druskų (NaCl) ir frikcinių medžiagų mišinys 1:1, iš viso (kg/1000 m2), iš to kiekio:

druska (kg) ir smėlis (m3arba

žvyro ir smėlio mišinys (m3)

0oC

-5oC

-10oC

Purus sniegas

1 cm

15,00/7,50

0,0050

0,0045

15,00/7,50

0,0050

0,0045

30,00/15,00

0,0100

0,0091

2 cm

15,00/7,50

0,0050

0,0045

30,00/15,00

0,0100

0,0091

60,00/30,00

0,0200

0,0182

3 cm

22,50/11,25

0,0075

0,0068

45,00/22,50

0,0150

0,0136

90,00/45,00

30,00

27,28

Prispaustas sniegas

3 mm

15,00/7,50

0,0050

0,0045

22,50/11,25

0,0075

0,0068

45,00/22,50

0,0150

0,0136

6 mm

30,00/15,00

66,67

0,0091

90,00/45,00

0,0300

0,0273

60,00/30,00

0,0200

0,0182

10 mm

45,00/22,50

0,0150

0,0136

60,00/30,00

0,0200

0,0182

90,00/45,00

0,0300

0,0273

Ledas

1 mm

22,50/11,25

0,0075

0,0068

30,00/15,00

0,0100

0,0091

60,00/30,00

0,0200

0,0182

2 mm

45,00/22,50

0,0150

0,0136

60,00/30,00

0,0200

0,0182

120,00/60,00

0,0400

0,0364

3 mm

60,00/30,00

0,0200

0,0182

90,00/45,00

0,0300

0,0273

180,00/90,00

0,0600

0,0545

Purus sniegas

1 cm

17,50/4,38

0,0087

0,0080

17,50/4,38

0,0087

0,0080

35,00/8,75

0,0175

0,0159

2 cm

17,50/4,38

0,0087

0,0080

35,00/8,75

0,0175

0,0159

70,00/17,50

0,0350

0,0318

3 cm

26,25/6,56

0,0131

0,0119

52,50/13,12

0,0262

0,0239

105,00/26,25

0,0525

0,0477

Prispaustas sniegas

3 mm

17,50/4,38

0,0087

0,0080

26,25/6,56

0,0131

0,0119

52,50/13,12

0,0262

0,0239

6 mm

35,00/8,75

0,0175

0,0159

52,50/13,12

0,0262

0,0239

105,00/26,25

0,0525

0,0477

10 mm

52,50/13,12

0,0262

0,0239

78,75/19,69

0,0394

0,0358

157,50/39,38

0,0787

0,0716

Ledas

1 mm

26,25/6,56

0,0131

0,0119

35,00/8,75

0,0175

0,0159

70,00/17,50

0,0350

0,0318

2 mm

52,50/13,12

0,0262

0,0239

70,00/17,50

0,0350

0,0318

140,00/35,00

0,0700

0,0636

3 mm

78,75/19,69

0,0394

0,0358

105,00/26,25

0,0525

0,0477

210,00/52,50

0,1050

0,0954

Smėlio tūrio masė 1,50 t/m3; smėlio ir žvyro mišinio – 1,65 t/m3

 

3 lentelė.  Druskų (NaCl, CaCl2) suvartojimas barstymui, mažinant slidumus

 

Sluoksnių pavadinimai ir storiai

Sausa druska

(kg/1000 m2)

Šlapia druska, iš viso (sausa + tirpalas) ( kg/1000 m2)

 

Sausa druska, iš viso (kg/1000 m2)

drėkinant (3:1) 21% NaCl tirpalu

0oC

-5oC

-10oC

-15oC

0oC

-5oC

-10oC

Purus sniegas

1 cm

10

10

20

10,00(7,50+2,50)

8,01

10,00(7,50+2,50)

8,01

20,00(15,00+5,00)

16,03

2 cm

10

20

40

10,00(7,50+2,50)

8,01

20,00(15,00+5,00)

16,03

40,00(30,00+10,00)

32,06

3 cm

15

30

60

15,00(11,25+3,75)

12,02

30,00(22,50+7,50)

24,05

60,00(45,00+15,00)

48,09

Prispaustas sniegas

3 mm

10

15

30

10,00(7,50+2,50)

8,01

15,00(11,25+3,75)

12,02

30,00(22,50+7,50)

24,05

6 mm

20

30

60

20,00(15,00+5,00)

16,03

30,00(22,50+7,50)

24,05

60,00(45,00+15,00)

48,09

10 mm

30

45

 

30,00(22,50+7,50)

24,05

45,00(33,75+11,25)

36,07

––––

––––

Ledas

1 mm

15

20

40

15,00(11,25+3,75)

12,02

20,00(15,00+5,00)

16,03

40,00(30,00+10,00)

32,06

2 mm

30

40

 

30,00(22,50+7,50)

24,05

40,00(30,00+10,00)

32,06

––––

––––

3 mm

45

60

 

45,00(33,75+11,25)

36,07

60,00(45,00+15,00)

48,09

–––––

–––––

* Esant temperatūrai, žemesnei kaip minus 10˚C, šlapios druskos paskleidimo norma, atsižvelgiant į efektyvumą,

gali būti padidinta ir neatitikti nurodytos

 

3 lentelės pabaiga

Sluoksnių pavadinimai ir storiai

Sausa druska

(kg/1000 m2)

Šlapia druska, iš viso (sausa + tirpalas) (kg/1000 m2)

Sausa druska, iš viso (kg/1000 m2)

drėkinant (3:1) 27% CaCl2 tirpalu

0oC

-5oC

-10oC

-15oC

0oC

-5C

-10 oC

-15oC*

Purus sniegas

1 cm

10

10

20

30

10,00(7,50+2,50)

8,18

10,00(7,50+2,50)

8,18

20,00(15,00+5,00)

16,35

30,00(22,50+7,50)

24,53

2 cm

10

20

40

60

10,00(7,50+2,50)

8,18

20,00(15,00+5,00)

16,35

40,00(30,00+10,00)

32,71

60,00(45,00+15,00)

49,06

3 cm

15

30

60

90

15,00(11,25+3,75)

12,26

30,00(22,50+7,50)

24,53

60,00(45,00+15,00)

49,06

90,00(67,50+22,50)

73,59

Prispaustas sniegas

3 mm

10

15

30

50

10,00(7,50+2,50)

8,18

15,00(11,25+3,75)

12,26

30,00(22,50+7,50)

24,53

50,00(37,50+12,50)

40,88

6 mm

20

30

60

20,00(15,00+5,00)

16,35

30,00(22,50+7,50)

24,53

60,00(45,00+15,00)

49,06

––––

––––

10 mm

30

45

30,00(22,50+7,50)

24,53

45,00(33,75+11,25)

36,79

––––

––––

––––

––––

Ledas

1 mm

15

20

40

70

15,00(11,25+3,75)

12,26

20,00(15,00+5,00)

16,35

40,00(30,00+10,00)

32,71

70,00(52,50+17,50)

57,24

2 mm

30

40

30,00(22,50+7,50)

24,53

40,00(30,00+10,00)

32,71

––––

––––

––––

––––

3 mm

45

60

45,00(33,75+11,25)

36,79

60,00(45,00+15,00)

49,06

––––

––––

––––

––––

* esant oro temperatūrai, žemesnei kaip minus 15 C, šlapios druskos paskleidimo norma, atsižvelgiant į efektyvumą,

gali būti padidinta ir neatitikti nurodytos

 

4 lentelė. Pagrindiniai kelio elementai

 

Kelio elementai

Elementų sudėtinės dalys

1.

Žemės sankasa

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Skiriamoji juosta

Šlaitai

Grioviai (šoniniai, atkalnės), rezervai

Šalikelės*)

2.

Važiuojamoji dalis

2.1.

2.2.

2.3.

Asfalto ir betono dangos

Žvyro, žvyro-skaldos dangos (žvyrkeliai)

Grindiniai

3.

Kelkraščiai

3.1.

3.2.

3.3.

Asfalto dangos

Biriųjų mineralinių medžiagų dangos

Vejos dangos

4.

Vandens nuleidimo įrenginiai

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Pralaidos

Įtekamieji ir ištekamieji pralaidų grioviai

Drenažas, kanalizacija, šulinėliai

Greitvietės latakai

5.

Kelio pastatai ir inžinerinė

įranga

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

Autobusų stotelių peronai keleivių įlipimui ir išlipimui

Saugumo salelės, padengtos veja

Saugumo salelės, padengtos asfalto arba betono danga

Poilsio aikštelės

Autobusų stotelių paviljonai, poilsio aikštelių pavėsinės

Tualetai

Šiukšlių dėžės

Lauko baldai (stalai, suolai, sporto ir žaidimų įrenginiai)

Tilteliai, laiptai, liepteliai

Šuliniai, šaltiniai

KOSIS įrenginiai

6.

Kelio ženklai

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Salelės

Pamatai

Atramos

Ženklai

7.

Ženklinimas

7.1.

7.2.

Horizontalusis ženklinimas

Vertikalusis ženklinimas

8.

Apsauginiai atitvarai

8.1.

8.2.

8.3.

Sijiniai, trosiniai, parapetiniai apsauginiai atitvarai

Signaliniai stulpeliai

Tvoros

9.

Želdiniai

9.1.

9.2.

Medžiai, krūmai, gyvatvorės

Gėlynai

10.

Pėsčiųjų ir dviračių takai

10.1.

Takai su asfalto, betono plytelių, žvyro dangomis

11.

Tiltai, viadukai

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

Važiuojamoji dalis

Šalitilčiai

Atitvarai

Turėklai

Patiltė-kūgiai

Važiuojamoji dalis po tuneliniais viadukais

12.

Nuovažos

12.1.

Nuovažos į sodybas, laukus

* Šalikelės – 1 m pločio zona nuo: iškasos briaunos į išorę, griovio išorinio krašto, pylimo pado (ruožai be griovių);

5 m pločio zona apie poilsio aikštelių plotus bei tarpas tarp apsauginių želdinių ir pylimo pado.

 

1. ŽEMĖS SANKASA

 

1.1. SKIRIAMOJI JUOSTA

 

VALYMAS

 

KP 1.1-1

Skiriamosios juostos valymas

1000 m2

 

Darbai:

1. Surinkti šiukšles ir atsitiktinius daiktus. 2. Pakrauti juos į krovininę automašiną, išvežti iki sąvartyno.

 

Kodai

Pavadinimai

Matavimo vienetai

Kiekiai

 

Darbo sąnaudos

žm. val.

1,08

 

Vidutinė darbininkų kategorija

 

2,11

 

 

 

 

450003

Krovininė automašina (4 t)

maš. val.

0,04

 

PROVĖŽŲ IR ĮDUBŲ IŠTAISYMAS

 

KP 1.1-2

Provėžų užtaisymas, naudojant esamą velėną

100 m2

 

Darbai:

1. Iškasti griovelius vandeniui nuleisti. 2. Nuimti suardytą velėną, paruošiant ją (iki 50 %) uždėti naujai. 3. Užlyginti provėžas esamu gruntu. 4. Sutvirtinti išlygintą plotą paruošta velėna (iki 50 % ploto), kitą ploto dalį užsėti žolių sėklomis, lengvai suplūkiant gruntą.

 

Kodai

Pavadinimai

Matavimo vienetai

Kiekiai

 

Darbo sąnaudos

žm. val.

57,00

 

Vidutinė darbininkų kategorija

 

2,30

 

 

 

 

970004

Daugiamečių žolių sėklos

kg

0,60

 

KP 1.1-3

Įdubų (iki 10 cm gylio) užtaisymas

100 m2

 

Darbai:

1. Nuimti velėną. 2. Užpilti įdubas aplinkiniu gruntu. 3. Užpiltą gruntu plotą užvelėnuoti.

 

Kodai

Pavadinimai

Matavimo vienetai

Kiekiai

 

Darbo sąnaudos

žm. val.

29,06

 

Vidutinė darbininkų kategorija

 

2,32

 

KP 1.1-4

Įdubų (gilesnių kaip 10 cm) užtaisymas

100 m2

 

Darbai:

1. Nuleisti vandenį. 2. Nuimti velėną autogreideriu. 3. Ją pakrauti ir išvežti iki 5 km atstumu. 4. Atvežti dirvožemį iki 10 km atstumu. 5. Išlyginti dirvožemį autogreideriu, užbaigiant lyginti rankiniu būdu. 6. Pakrauti dirvožemį mechaniniu būdu į autotransportą, pervežti iki 10 km atstumu. 7. Paskleisti ir išlyginti atvežtą dirvožemį rankiniu būdu. 8. Pasėti žoles, rankiniu būdu užakėjant ir lengvai suplūkiant dirvožemį.

 

Kodai

Pavadinimai

Matavimo vienetai

Kiekiai

 

Darbo sąnaudos

žm. val.

17,06

 

Vidutinė darbininkų kategorija

 

2,13

 

 

 

 

489152

Autogreideris (66 kW)

maš. val.

0,29

489067

Ekskavatorius su 0,25 m3 kaušu

maš. val.

0,84

450001

Autosavivartis

ton. km

200,00

970004

Daugiamečių žolių sėklos

kg

1,20

573019

Dirvožemis

m3

11,00

 

SUSIKAUPUSIO GRUNTO PAŠALINIMAS

 

KP 1.1-5

Susikaupusio grunto pašalinimas ir vejos atstatymas

100 m2

 

Darbai:

1. Nuskusti skiriamosios juostos kraštuose susikaupusį gruntą autogreideriu, perstumiant grunto volą ant asfalto dangos. 2. Grunto volą autogreideriu sustumti į krūvas ir autokrautuvu pakrauti į autotransportą (7,7 m3). 3. Išvežti iki 5 km atstumu. 4. Atstatyti veją: užsėjant žole, užakėjant grėbliais ir lengvai pritankinant rankiniais plūktuvais. 5. Nušluoti užterštą asfalto dangą.

 

Kodai

Pavadinimai

Matavimo vienetai

Kiekiai

 

Darbo sąnaudos

žm. val.

2,93

 

Vidutinė darbininkų kategorija

 

2,71

 

 

 

 

489152

Autogreideris (66 kW)

maš. val.

0,05

450002

Autokrautuvas

maš. val.

0,26

489126

Laistymo mašina-mechaninė šluota

maš. val.

0,02

450001

Autosavivartis

ton. km

57,75

970004

Daugiamečių žolių sėklos

kg

1,20

 

VANDENS NULEIDIMO SISTEMOS PRIEŽIŪRA IR REMONTAS

 

KP 1.1-6

Sąnašų pašalinimas iš šulinėlių

1 vnt.

 

Darbai:

1. Nuvalyti sąnašas (0,01 m3) nuo latakų, šulinėlių grotelių, paskleidžiant jas vietoje. 2. Atidengti šulinėlius. 3. Iškasti sąnašas (0,09 m3). 4. Uždengti šulinėlius. 5. Pakrauti sąnašas rankiniu būdu į krovininę automašiną ir išvežti.

 

Kodai

Pavadinimai

Matavimo vienetai

Kiekiai

 

Darbo sąnaudos

žm. val.

1,49

 

Vidutinė darbininkų kategorija

 

2,86

 

 

 

 

450003

Krovininė automašina (4 t)

maš. val.

0, 50

 

KP 1.1-7

Drenažo vamzdžių išvalymas mechaniniu būdu

10 m

 

Darbai:

1. Atidengti apžiūros šulinėlius. 2. Valyti drenažo vamzdžius pratraukiant metalinius šepečius. 3. Išmesti sąnašas ir uždengti šulinėlius. 4. Sąnašas (0,50 m3) pakrauti rankiniu būdu į krovininę automašiną ir išvežti.

 

Kodai

Pavadinimai

Matavimo vienetai

Kiekiai

 

Darbo sąnaudos

žm. val.

4,84

 

Vidutinė darbininkų kategorija

 

2,55

 

 

 

 

450003

Krovininė automašina (4 t)

maš. val.

1,05

 


KP 1.1-8

Sąnašų iš drenažo vamzdžių išvalymas hidrauliniu būdu

10 m

 

Darbai:

1. Paruošti vamzdynų plovimo mašiną. 2. Plauti drenažo vamzdžius. 3. Išvalyti apžiūros šulinėlį, paskleidžiant sąnašas vietoje. 4. Pervažiuoti į kitą vietą.

 

Kodai

Pavadinimai

Matavimo vienetai

Kiekiai

 

Darbo sąnaudos

žm. val.

1,18

 

Vidutinė darbininkų kategorija

 

3,97

 

 

 

 

489247

Vamzdynų plovimo mašina

maš. val.

0,22

 

KP 1.1-9

Sąnašų iš drenažo vamzdžių išvalymas pneumatiniu būdu

10 m

 

Darbai:

1. Atidengti apžiūros šulinėlį. 2. Išpurenti sąnašas drenažo vamzdyje, naudojant strypus. 3. Išvalyti sąnašas, naudojant kompresorių. 4. Uždengti apžiūros šulinėlį. 5. Pakrauti sąnašas į krovininę automašiną, išvežti.

 

Kodai

Pavadinimai

Matavimo vienetai

Kiekiai

 

Darbo sąnaudos

žm. val.

8,78

 

Vidutinė darbininkų kategorija

 

3,53

 

 

 

 

368322

Kompresorius, kilnojamas, su vid. degimo varikliu

maš. val.

2,40

450003

Krovininė automašina (4 t)

maš. val.

2,90

 

KP 1.1-10

Drenažo remontas, kasant duobes ekskavatoriumi, pakeičiant vamzdžius rankiniu būdu

10 m

 

Darbai:

1. Iškasti duobes ekskavatoriumi, surandant drenažo linijas. 2. Atkasti drenažo vamzdžius rankiniu būdu. 3. Įdėti naujus vamzdžius, apdengti geotekstile, užpilti filtracine medžiaga ir gruntu. 4. Sulūžusių vamzdžių (0,25 t) pakrovimas į krovininę automašiną ir išvežimas. 7. Atstatyti vejos dangą (10 m2), užsėjant žole.

 

Kodai

Pavadinimai

Matavimo vienetai

Kiekiai

 

Darbo sąnaudos

žm. val.

5,46

 

Vidutinė darbininkų kategorija

 

4,20

 

 

 

 

489060

Ekskavatorius su 0,4 m3 kaušu

maš. val.

0,78

450003

Krovininė automašina (4 t)

maš. val.

2,60

570362

100 mm skersmens asbestcementinis vamzdis

m

10,00

570751

Smėlis statybos darbams

m3

1,18

600055

Hidrotechninis betonas C16/20 klasės

m3

0,033

220720

Geotekstilė

m2

2,00

970004

Daugiamečių žolių sėklos

kg

0,12

 

KP 1.1-11

Sugniuždytų (sulaužytų) šulinėlių pakeitimas

1 vnt.

 

Darbai:

1. Nuardyti apie šulinėlį esamus sutvirtinimus iš betoninių plytelių. 2. Atkasti gruntą. 3. Iškelti sugniuždytus elementus (dangtį ir žiedus) autokranu. 4. Padėti ir sumonolitinti naujus elementus. 5. Užpilti sluoksniais gruntą, kiekvieną sluoksnį sutankinant rankiniu būdu. 6. Atstatyti nuardytą sutvirtinimą iš betoninių plytelių, sumonolitinant siūles. 7. Išvežti atliekas, sugniuždytus elementus (0,71 t).

 

Kodai

Pavadinimai

Matavimo vienetai

Kiekiai

 

Darbo sąnaudos

žm. val.

19,11

 

Vidutinė darbininkų kategorija

 

3,27

 

 

 

 

489034

Autokranas (10 t)

maš. val.

0,47

450003

Krovininė automašina (4 t)

maš. val.

6,37

589052

Sieninis žiedas KS-7-9

m3

0,21

589086

Perdengimo plokštė

m3

0,08

600055

Hidrotechninis betonas C16/20 klasės

m3

0,042

600004

Cementinis skiedinys

m3

0,009

573016

Sodrintas žvyras 0/16, 0/45

m3

0,30

 

KP 1.1-12

Betono plyšių iki 10 mm pločio užtaisymas šulinėlių elementuose

1 m

 

Darbai:

1. Išvalyti plyšius. 2. Juos sudrėkinti 3. Užtepti plyšius cementiniu skiediniu.

 

Kodai

Pavadinimai

Matavimo vienetai

Kiekiai

 

Darbo sąnaudos

žm. val.

0,15

 

Vidutinė darbininkų kategorija

 

3,18

 

 

 

 

600004

Cementinis skiedinys

m3

0,002

 

KP 1.1-13

Platesnių kaip 10 mm plyšių, kitų pažaidų užtaisymas

1 m2

 

Darbai:

1. Išvalyti platesnius kaip 10 mm plyšius, kitas pažeistas vietas. 2. Užtaisyti juos betono mišiniu.

 

Kodai

Pavadinimai

Matavimo vienetai

Kiekiai

 

Darbo sąnaudos

žm. val.

0,36

 

Vidutinė darbininkų kategorija

 

3,36

 

 

 

 

600054

Hidrotechninis betonas C12/15 klasės

maš. val.

0,60

 

ŽOLĖS PJOVIMAS

 

KP 1.1-14

Mechanizuotas žolės pjovimas

1 ha

 

Darbai:

1. Savaeigiais mechanizmais pjauti žolę, ją susmulkinant.

 

Kodai

Pavadinimai

Matavimo vienetai

Kiekiai

ruožai be atitvarų

ruožai su atitvarais

 

Darbo sąnaudos

žm. val.

0,96

1,05

 

Vidutinė darbininkų kategorija

 

5,00

 

 

 

 

 

 

470003

Traktorius iki 59 kW (80 AJ) su žolės pjovimo įranga

maš. val.

0,96

1,05

 

PASTABA. Naudojant 1,5 m pločio žolės pjovimo įrangą darbo ir mechanizmų sąnaudoms taikyti k = 0,85.

 

KP 1.1-15

Žolės pjovimas, naudojant mažosios mechanizacijos priemones

10 m2

 

Darbai:

1. Paruošti mažosios mechanizacijos priemonę darbui. 2. Pjauti žolę, ją susmulkinant, plotuose be kliūčių.

 

Kodai

Pavadinimai

Matavimo vienetai

Kiekiai

 

Darbo sąnaudos

žm. val.

0,07

 

Vidutinė darbininkų kategorija

 

4,00

 

 

 

 

489245

Rankinė žoliapjovė

maš. val.

0,05

 

KP 1.1-16

Žolės pjovimas rankiniu būdu

10 m2

 

Darbai:

1. Paruošti žoliapjovę darbui. 2. Pjauti žolę apie kliūtis, ją susmulkinant.

 

Kodai

Pavadinimai

Matavimo vienetai

Kiekiai

 

Darbo sąnaudos

žm. val.

0,08

 

Vidutinė darbininkų kategorija

 

4,00

 

 

 

 

489245

Rankinė žoliapjovė

maš. val.

0,06

 

PRIEŽIŪRA ŽIEMĄ

 

KP 1.1-17

Sniego volų sustūmimas į įgaubtos skiriamosios juostos vidurį (iš abiejų juostos pusių)

 

1 km juostos

 

Darbai:

1. Stumti sniego volus į skiriamosios juostos vidurį, pravažiuojant po tris kartus kiekvienoje juostos pusėje. 2. Rankiniu būdu nukasti sniegą (5 m3) nuo signalinių stulpelių, numetant jį į juostos vidurį.

 

Kodai

Pavadinimai

Matavimo vienetai

Kiekiai

 

Darbo sąnaudos

žm. val.

1,01

 

Vidutinė darbininkų kategorija

 

2,86

 

 

 

 

470004

Traktorius iki 79 kW (108 AJ)

maš. val.

0,47

 

KP 1.1-18

Vandens nuleidimo sistemos paruošimas polaidžiui (įgaubtoje skiriamojoje juostoje)

 

1 m3

 

Darbai:

1. Iškapoti ledą ir susigulėjusį sniegą iš latakų, šulinėlių grotelių. 2. Permesti iki 3 m atstumu.

 

Kodai

Pavadinimai

Matavimo vienetai

Kiekiai

 

Darbo sąnaudos

žm. val.

0,99

 

Vidutinė darbininkų kategorija

 

2,00

 

KP 1.1-19

Sniego volų iš išgaubtos skiriamosios juostos perstūmimas į kelkraščius

 

1 km juostos

 

Darbai:

1. Reguliuoti eismą viena važiuojamąja dalimi. 2. Skiriamosios juostos kiekvienoje pusėje trimis pravažiavimais perstumti sniego volus į kelkraščius. 3. Nušluoti dangą (7500 m2 ´ 2).

 

Kodai

Pavadinimai

Matavimo vienetai

Kiekiai

 

Darbo sąnaudos

žm. val.

5,46

 

Vidutinė darbininkų kategorija

 

6,00

 

 

 

 

470006

Vikšrinis traktorius iki 132 kW (180 AJ)

maš. val.

0,96

489126

Laistymo mašina-mechaninė šluota

maš. val.

4,50

 

1.2. Šlaitai

 

VALYMAS

 

KP 1.2-1

Šlaitų valymas

1000 m2

 

Darbai:

1. Surinkti šiukšles ir atsitiktinius daiktus. 2. Pakrauti juos į krovininę automašiną, išvežti iki sąvartyno.

 

Kodai

Pavadinimai

Matavimo vienetai

Kiekiai

 

Darbo sąnaudos

žm. val.

1,08

 

Vidutinė darbininkų kategorija

 

2,85

 

 

 

 

450003

Krovininė automašina (4 t)

maš. val.

0,50

 

IŠPLOVŲ IR NUOŠLIAUŽŲ SUTVARKYMAS

 

KP 1.2-2

Nuošliaužų sutvarkymas ir išplovų pylimų šlaituose užpylimas gruntu

1 m3

 

Darbai:

1. Prie pylimo pado paskleisti išplautą ir nušliaužusį gruntą. 2. Atvežti gruntą iki 10 km atstumu išplovų užpylimui. 3. Paskleisti gruntą, užtaisant išplovas 0,2 m storio sluoksniais, kiekvieną sluoksnį sutankinant.

 

Kodai

Pavadinimai

Matavimo vienetai

Kiekiai

 

Darbo sąnaudos

žm. val.

2,44

 

Vidutinė darbininkų kategorija

 

1,40

 

 

 

 

489062

Ekskavatorius su 0,65 m3 kaušu

maš. val.

0,02

450001

Automobilis savivartis

t km

16,50

 

KP 1.2-3

Išplovų iškasų šlaituose užpylimas gruntu

1 m3

 

Darbai:

1. 10 km atstumu atvežti dirvožemį išplovų užpylimui. 2. Užpilti išplovas 0,1–0,2 m storio sluoksniais, sutankinant kiekvieną sluoksnį rankiniu būdu.

 

Kodai

Pavadinimai

Matavimo vienetai

Kiekiai

 

Darbo sąnaudos

žm. val.

1,74

 

Vidutinė darbininkų kategorija

 

2,04

 

 

 

 

489062

Ekskavatorius su 0,65 m3 kaušu

maš. val.

0,02

450001

Automobilis savivartis

t km

16,50

 

SUTVIRTINIMO PAŽAIDŲ PAŠALINIMAS

 

KP 1.2-4

Sutvirtinimo pažaidų pašalinimas šlaituose, užpilant jas dirvožemio sluoksniu h = 10 cm ir užsėjant žole

 

100 m2

 

Darbai:

1. Iškasti, pakrauti į autosavivarčius dirvožemį, pervežti iki 10 km atstumu. 2. Paskleisti dirvožemį rankiniu būdu 10 cm storio sluoksniu. 3. Pasėti žolės sėklas ir užakėti grėbliais. 4. Lengvai suplūkti dirvožemį. 5. Sutvirtintas vietas padengti geotekstile.

 

Kodai

Pavadinimai

Matavimo vienetai

Kiekiai

 

Darbo sąnaudos

žm. val.

7,89

 

Vidutinė darbininkų kategorija

 

2,15

 

 

 

 

489062

Ekskavatorius su 0,65 m3 kaušu

maš. val.

0,39

450001

Automobilis savivartis

t km

132,20

573019

Dirvožemis

m3

11,00

220720

Geotekstilė

m2

110,00

970004

Daugiamečių žolių sėklos

kg

1,20

 

KP 1.2-5

Šlaitų sutvirtinimo pažaidų pašalinimas, užsodinant krūmais erozinius plotus

 

10 vnt.

 

Darbai:

1. Pažymėti sodinimo vietas, iškasti duobes, atnešti dirvožemį neštuvais. 2. Pasodinti krūmus grupėmis, pripilant į duobes vandens, užpilant gruntu ir pakartotinai palaistant.

 

Kodai

Pavadinimai

Matavimo vienetai

Kiekiai

 

Darbo sąnaudos

žm. val.

4,67

 

Vidutinė darbininkų kategorija

 

2,68

 

 

 

 

573019

Dirvožemis

m3

1,25

260355

Krūmai sodinukai

vnt.

10,00

 

KP 1.2-6

Y tipo atvirų drenažinių griovelių įrengimas dažnai išplaunamose vietose

1 m

 

Darbai:

1. Rankiniu būdu iškasti griovelius iki 0,4 m gylio. 2. Užpildyti juos dolomito skalda 22/56.

 

Kodai

Pavadinimai

Matavimo vienetai

Kiekiai

 

Darbo sąnaudos

žm. val.

1,91

 

Vidutinė darbininkų kategorija

 

2,00

 

 

 

 

570726

Dolomito skalda 22/56

m3

0,16

 

KRŪMŲ KIRTIMAS, ŽOLĖS PJOVIMAS

 

KP 1.2-7

Krūmų iškirtimas žemės sankasos šlaituose rankiniu būdu

100 m2

 

Darbai:

1. Iškirsti krūmus rankiniu būdu. 2. Pakrauti į krovininę automašiną ir išvežti.

 

Kodai

Pavadinimai

Matavimo vienetai

Kiekiai

 

Darbo sąnaudos

žm. val.

1,95

 

Vidutinė darbininkų kategorija

 

3,00

 

 

 

 

450003

Krovininė automašina (4 t)

maš. val.

0,65

 

KP 1.2-8

Krūmų kirtimas žemės sankasos šlaituose mechanizuotu būdu

100 m2

 

Darbai:

1. Paruošti mechanizmą darbui. 2. Kirsti krūmus.

 

Kodai

Pavadinimai

Matavimo vienetai

Kiekiai

 

Darbo sąnaudos

žm. val.

0,60

 

Vidutinė darbininkų kategorija

 

5,00

 

 

 

 

470101

Krūmapjovė (60 kW)

maš. val.

0,60

 

KP 1.2-9

Nukirstų krūmų susmulkinimas

1 m3

 

Darbai:

1. Paruošti mechanizmą darbui. 2. Susmulkinti nukirstus kūmus. 3. Pakrauti drožles į automašiną arba paskleisti ant šlaito.

 

Kodai

Pavadinimai

Matavimo vienetai

Kiekiai, kai krūmai:

reti

vidutinio tankumo

tankūs

reti

vidutinio tankumo

tankūs

pakraunant

paskleidžiant

 

Darbo sąnaudos

žm. val.

1,82

2,54

3,28

0,91

1,27

1,64

 

Vidutinė darbininkų kategorija

 

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470012

Ratinis traktorius iki 120 kW (164 AJ) su krūmų smulkinimo įranga

 

maš. val.

 

0,91

 

1,27

 

1,64

 

0,91

 

1,27

 

1,64

450015

Krovininė automašina iki 10 t

maš. val.

0,91

1,27

1,64

 

 

 

 

KP 1.2-10

Žolės pjovimas mechanizuotu ir rankiniu būdu

1000 m2

 

Darbai:

1. Pjauti žolę viršutinėje juostoje mechanizuotai (iki 3,0 m pločio) susmulkinant. 2. Apie kliūtis šienauti rankiniu būdu (apie 5 % ploto).

 

Kodai

Pavadinimai

Matavimo vienetai

Kiekiai

 

Darbo sąnaudos

žm. val.

0,51

0,47

0,45

0,43

0,42

 

Vidutinė darbininkų kategorija

 

4,41

4,36

4,67

4,60

4,57

 

 

 

 

 

 

 

 

470008

Traktorius iki 15 kW (20 AJ) su žolės pjovimo įranga

maš. val.

0,21

 

 

 

 

470003

Traktorius iki 59 kW (80 AJ) su žolės pjovimo įranga

maš. val.

 

0,17

 

 

 

470004

Traktorius iki 79 kW (108 AJ) su žolės pjovimo įranga

maš. val.

 

 

0,15

 

 

470005

Traktorius iki 96 kW (130 AJ) su žolės pjovimo įranga

maš. val.

 

 

 

0,13

 

470012

Traktorius iki 120 kW (164 AJ) su žolės pjovimo įranga

maš. val.

 

 

 

 

0,12

489245

Rankinė žoliapjovė

maš. val.

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

 

PASTABA. Naudojant 1,5 m pločio žolės pjovimo įrangą, mechanizmų sąnaudoms, išskyrus rankinės žoliapjovės sąnaudas, taikyti mažinantį koeficientą 0,85; darbo sąnaudoms – 0,95.

 

1.3. GRIOVIAI (ŠONINIAI, ATKALNĖS), REZERVAI

 

VALYMAS

 

KP 1.3-1

Šiukšlių ir atsitiktinių daiktų pašalinimas iš griovių

100 m2

 

Darbai:

1. Iškelti atsitiktinius daiktus iš griovių, surinkti šiukšles į krūvas. 2. Pakrauti į transporto priemonę ir išvežti.

 

Kodai

Pavadinimai

Matavimo vienetai

Kiekiai

 

Darbo sąnaudos

žm. val.

0,42

 

Vidutinė darbininkų kategorija

 

2,30

 

 

 

 

450003

Krovininė automašina (4 t)

maš. val.

0,11

 

UŽSLINKIMŲ PAŠALINIMAS

 

KP 1.3-2

Griovio profilio atstatymas naudojant autogreiderį

1 km griovio

 

Darbai:

1. Pastatyti ir nuimti šlaitininkus. 2. Planiruoti autogreideriu griovio šlaitus ir dugną (II grupės gruntas), nupjaunant nelygumus. 3. Paskleisti gruntą. 4. Autogreiderio važiavimas tuščiąja eiga (dirbant viena kryptimi).

 

Kodai

Pavadinimai

Matavimo vienetai

Kiekiai

 

Darbo sąnaudos

žm. val.

10,66

10,36

 

Vidutinė darbininkų kategorija

 

5,62

5,62

 

 

 

 

 

489093

Autogreideris (79 kW)

maš. val.

9,66

489094

Autogreideris (96 kW)

maš. val.

9,36

 

KP 1.3-3

Užslinkusio griovio atstatymas (kasimas) autogreideriu II grupės grunte ir iškasto grunto išlyginimas

 

100 m3

 

Darbai:

1. Pažymėti griovio ribas. 2. Nustatyti pjovimo gylį. 3. Iškasti griovį II grupės grunte iki 300 m ilgio ruože. 4. Paskleisti gruntą. 5. Autogreiderio važiavimas tuščia eiga (dirbant viena kryptimi).

 

Kodai

Pavadinimai

Matavimo vienetai

Kiekiai

 

Darbo sąnaudos

žm. val.

4,50

 

Vidutinė darbininkų kategorija

 

5,34

 

 

 

 

489094

Autogreideris (96 kW)

maš. val.

3,75

 

KP 1.3-4

Užslinkusio griovio išvalymas mechanizuotu būdu

100 m3

 

Darbai:

1. Pažymėti griovio ribas. 2. Iškasti (iki 1 m gylio) gruntą iš griovio. 3. Pakrauti į autotransportą ir išvežti iki 5,0 km atstumu. 4. Rankiniu būdu išlyginti griovio šlaitus ir dugną, tikrinant profilį šablonu. 5. Patikrinti nuolydį.

 

Kodai

Pavadinimai

Matavimo vienetai

Kiekiai

 

Darbo sąnaudos

žm. val.

17,16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidutinė darbininkų kategorija

 

3,10

 

 

 

 

489060

Ekskavatorius su 0,4 m3 kaušu

maš. val.

6,30

450001

Autosavivartis

t km

850,00

 

KP 1.3-5

Griovio profilio atstatymas rankiniu būdu

1 m3

 

Darbai:

1. Pažymėti griovio profilį. 2. Pašalinti žoles. 3. Purenti dirvožemį. 4. Iškasti gruntą iš griovio, išmetant ant krašto. 5. Išlyginti griovio šlaitus ir dugną. 6. Išlyginti ant griovio krašto išmestą gruntą. 7. Patikrinti profilį šablonu. 8. Patikrinti nuolydį.

 

Kodai

Pavadinimai

Matavimo vienetai

Kiekiai

 

Darbo sąnaudos

žm. val.

2,60

 

Vidutinė darbininkų kategorija

 

2,50

 

KP 1.3-6

Dalinis griovio profilio atstatymas rankiniu būdu

10 m

 

Darbai:

1. Pažymėti pavienes griovių vietas. 2. Ant griovio krašto išmesti gruntą. 3. Išlyginti. 4. Patikrinti nuolydį.

 

Kodai

Pavadinimai

Matavimo vienetai

Kiekiai

 

Darbo sąnaudos

žm. val.

0,70

 

Vidutinė darbininkų kategorija

 

2,00

 

KP 1.3-7

Rezervų išlyginimas ir sutvirtinimo atstatymas

100 m2

 

Darbai:

1. Nuleisti vandenį, susikaupusį rezervuose. 2. Įdubusias vietas užlyginti aplinkiniu dirvožemiu rankiniu būdu. 3. Pasėti žolių sėklas, užakėti ir lengvai suplūkti.

 

Kodai

Pavadinimai

Matavimo vienetai

Kiekiai

 

Darbo sąnaudos

žm. val.

9,25

 

Vidutinė darbininkų kategorija

 

2,00

 

 

 

 

970004

Daugiamečių žolių sėklos

kg

1,20

 

GRIOVIO DUGNO IR ŠLAITŲ SUTVIRTINIMŲ ATSTATYMAS

 

KP 1.3-8

Griovio šlaitų sutvirtinimų atstatymas, atvežant dirvožemį ir užsėjant žole

 

100 m2

 

Darbai taikomi pagal KP 1.2-4 normatyvą.

 

Kodai

Pavadinimai

Matavimo vienetai

Kiekiai

 

 

Darbo sąnaudos

žm. val.

7,89

 

 

Vidutinė darbininkų kategorija

 

2,15

 

 

 

 

 

 

489062

Ekskavatorius su 0,65 m3 kaušu

maš. val.

0,39

 

450001

Autosavivartis

t km

132,20

 

573019

Dirvožemis

m3

11,00

 

220720

Geotekstilė

m2

110,00

 

970004

Daugiamečių žolių sėklos

kg

1,20

 

 

 

 

 

 

 

KP 1.3-9

Griovio šlaitų sutvirtinimo pažaidų pašalinimas, velėnuojant langeliais ir juos užpildant stambia skalda

 

100 m2

 

 

Darbai:

1. Paruošti velėnas iki 0,125 m2 dydžio gabalais (527 vnt.) ir kuoliukus (2110 vnt.). 2. Velėnuoti pažeistą griovio šlaitą langeliais, pritvirtinant velėną kuoliukais. 3. Pakrauti žvyro skaldą, rankiniu būdu į krovininę automašiną. 4. Ją iškrauti, užpilant langelius iš velėnų, žvyro skalda 10 cm storio sluoksniu.

 

Kodai

Pavadinimai

Matavimo vienetai

Kiekiai

 

Darbo sąnaudos

žm. val.

59,78

 

Vidutinė darbininkų kategorija

 

2,10

 

 

 

 

450003

Krovininė automašina (4 t)

maš. val.

2,04

570740

Žvyro skalda 22/56 ir 22/45

m3

6,00

573021

Velėna

m2

65,90

 

KP 1.3-10

Griovio dugno sankirtos su šlaitu sutvirtinimas, išpinant žabų tvorelę

10 m

 

Darbai:

1. Ištaisyti pagal pažymėjimą šlaito sankirtą su griovio dugnu. 2. Sukalti kuoliukus iš vietinių medžiagų. 3. Paruošti vyteles. 4. Išpinti tvorelę.

 

Kodai

Pavadinimai

Matavimo vienetai

Kiekiai

 

Darbo sąnaudos

žm. val.

10,40

 

Vidutinė darbininkų kategorija

 

2,50

 

KP 1.3-11

Griovio dugno sutvirtinimo atstatymas, įspaudžiant dolomito skaldą į gruntą

 

10 m2

 

Darbai:

1. Dolomito skaldą paskleisti (h = 10 cm) sluoksniu. 2. Įspausti į dugno gruntą, plūkiant rankiniu būdu.

 

Kodai

Pavadinimai

Matavimo vienetai

Kiekiai

 

Darbo sąnaudos

žm. val.

2,70

 

Vidutinė darbininkų kategorija

 

2,00

 

 

 

 

570726

Dolomito skalda 22/56

m3

1,00

 

KP 1.3-12

Griovio dugno iš betoninių plytelių sutvirtinimo pažaidų pašalinimas

10 m2

 

Darbai:

1. Pašalinti sulūžusias, sutrupėjusias plyteles. 2. Išlyginti dugną, nukasant purvą, nelygumus. 3. Išpilti žvyrą, jį paskleisti ir sutankinti, įrengiant 8 cm storio sluoksnį. 4. Pakloti betonines plyteles (0,5 × 0,5 × 0,07) m. 5. Užtaisyti siūles cementiniu skiediniu.

 

Kodai

Pavadinimai

Matavimo vienetai

Kiekiai

 

Darbo sąnaudos

žm. val.

15,75

 

Vidutinė darbininkų kategorija

 

3,41

 

 

 

 

450003

Krovininė automašina (4 t)

maš. val.

0,75

570523

Žvyras

m3

0,99

571940

Šaligatvių betoninės plytelės (50×50×7 cm)

m3

0,70

600004

Cementinis skiedinys

m3

0,024

 

KRŪMŲ KIRTIMAS, ŽOLĖS PJOVIMAS

 

KP 1.3-13

Krūmų iškirtimas grioviuose rankiniu būdu

100 m2

 

Darbai taikomi pagal KP 1.2-7 normatyvą.

 

Kodai

Pavadinimai

Matavimo vienetai

Kiekiai

 

Darbo sąnaudos

žm. val.

1,95

 

Vidutinė darbininkų kategorija

 

3,00

 

 

 

 

450003

Krovininė automašina (4 t)

maš. val.

0,65

 

KP 1.3-14

Krūmų iškirtimas grioviuose mechanizuotai

 

 

 

Taikomi KP 1.2-8, KP 1.2-9 normatyvai.

 

KP 1.3-15

Krūmų iškirtimas grioviuose, naudojant mažosios mechanizacijos priemones

 

100 m2

 

Darbai:

1. Paruošti darbui benzininį pjūklą. 2. Pjauti krūmus. 3. Sukrauti žabus į krūvas ant griovio krašto. 4. Pakrauti juos į krovininę automašiną ir išvežti.

 

Kodai

Pavadinimai

Matavimo vienetai

Kiekiai

 

Darbo sąnaudos

žm. val.

1,16

 

Vidutinė darbininkų kategorija

 

3,40

 

 

 

 

488166

Benzopjūklas

maš. val.

0,35

450003

Krovininė automašina (4 t)

maš. val.

0,23

 

KP 1.3-16

Žolės pjovimas mechanizuotu ir rankiniu būdu

1000 m2

 

Darbai:

1. Griovio šlaituose pjauti žolę mechanizuotai. 2. Apie kliūtis pjauti žolę rankiniu būdu (5 % ploto).

 

Kodai

Pavadinimai

Matavimo vienetai

Kiekiai

 

Darbo sąnaudos

žm. val.

0,55

0,50

0,48

0,45

0,44

 

Vidutinė darbininkų kategorija

 

4,45

4,40

4,75

4,67

4,63

 

 

 

 

 

 

 

 

470008

Traktorius iki 15 kW (20 AJ) su žolės pjovimo įranga

maš. val.

0,25

 

 

 

 

470003

Traktorius iki 59 kW (80 AJ) su žolės pjovimo įranga

maš. val.

 

0,20

 

 

 

470004

Traktorius iki 79 kW (108 AJ) su žolės pjovimo įranga

maš. val.

 

 

0,18

 

 

470005

Traktorius iki 96 kW (130 AJ) su žolės pjovimo įranga

maš. val.

 

 

 

0,15

 

470012

Traktorius iki 120 kW (164 AJ) su žolės pjovimo įranga

maš. val.

 

 

 

 

0,14

489245

Rankinė žoliapjovė

maš. val.

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

PASTABA. Naudojant 1,5 m pločio žolės pjovimo įrangą, mechanizmų sąnaudoms, išskyrus rankinės žoliapjovės sąnaudas, taikyti mažinantį koeficientą 0,85; darbo sąnaudoms – 0,95.

 

PRIEŽIŪRA ŽIEMĄ

 

KP 1.3-17

Sniego ir ledo pašalinimas iš atkalnės griovių prieš polaidį, išilginių griovelių prakasimas šoniniuose grioviuose

 

1 m3

 

Kodai

Pavadinimai

Matavimo vienetai

Kiekiai

 

Darbo sąnaudos

žm. val.

0,91

 

Vidutinė darbininkų kategorija

 

2,00

 

KP 1.3-18

Vandens sankaupų stebėjimas ir skubus kliūčių šalinimas polaidžio metu

1 m3

 

Kodai

Pavadinimai

Matavimo vienetai

Kiekiai

 

Darbo sąnaudos

žm. val.

1,00

 

Vidutinė darbininkų kategorija

 

3,00

 

 

 

 

450004

Krovininė automašina (1 t)

maš. val.

0,50

 

1.4. ŠALIKELĖS

 

VALYMAS

 

KP 1.4-1

Šalikelių valymas, surenkant šiukšles ir atsitiktinius daiktus

1000 m2

 

Darbai taikomi pagal KP 1.1-1 normatyvą.

 

Kodai

Pavadinimai

Matavimo vienetai

Kiekiai

 

Darbo sąnaudos

žm. val.

1,08

 

Vidutinė darbininkų kategorija

 

1,36

 

 

 

 

450003

Krovininė automašina (4 t)

maš. val.

0,04

 

KP 1.4-2

Krūmų iškirtimas rankiniu/mechanizuotu būdu

 

 

Atitinkamai taikomi nuo KP 1.2-7 iki KP 1.2-9 normatyvai.

 

KP 1.4-3

Žolės pjovimas mechanizuotu ir rankiniu būdu

1000 m2

 

Darbai taikomi pagal KP 1.2-10 normatyvą.

 

Kodai

Pavadinimai

Matavimo vienetai

Kiekiai

 

Darbo sąnaudos

žm. val.

0,51

0,47

0,45

0,43

0,42

 

Vidutinė darbininkų kategorija

 

4,41

4,36

4,67

4,60

4,57

 

 

 

 

 

 

 

 

470008

Traktorius iki 15 kW (20 AJ) su žolės pjovimo įranga

maš. val.

0,21

 

 

 

 

470003

Traktorius iki 59 kW (80 AJ) su žolės pjovimo įranga

maš. val.

 

0,17

 

 

 

470004

Traktorius iki 79 kW (108 AJ) su žolės pjovimo įranga

maš. val.

 

 

0,15

 

 

470005

Traktorius iki 96 kW (130 AJ) su žolės pjovimo įranga

maš. val.

 

 

 

0,13

 

470012

Traktorius iki 120 kW (164 AJ) su žolės pjovimo įranga

maš. val.

 

 

 

 

0,12

489245

Rankinė žoliapjovė

maš. val.

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

PASTABA. Naudojant 1,5 m pločio žolės pjovimo įrangą, mechanizmų sąnaudoms, išskyrus rankinės žoliapjovės sąnaudas, taikyti mažinantį koeficientą 0,85; darbo sąnaudoms – 0,95.

 

IŠPLOVŲ IR ĮDUBŲ IŠLYGINIMAS

 

KP 1.4-4

Išplovų ir įdubų užpylimas bei sutvirtinimas, užsėjant žole

1 m3

 

Darbai:

1. Nuleisti susikaupusį vandenį. 2. Iškasti, pakrauti ir atvežti gruntą iki 5 km atstumu. 3. Paskleisti gruntą rankiniu būdu. 4. Iškasti, pakrauti ir atvežti iki 10 km atstumu dirvožemį (0,04 m3). 5. Pasėti žolių sėklas, užakėti grėbliais ir sutankinti rankiniu būdu.

 

Kodai

Pavadinimai

Matavimo vienetai

Kiekiai

 

Darbo sąnaudos

žm. val.

0,97

 

Vidutinė darbininkų kategorija

 

3,70

 

 

 

 

450001

Autosavivarčiai

t km

8,50

489067

Ekskavatorius su 0,25 m3 kaušu

maš. val.

0,55

573019

Dirvožemis

m3

0,04

970004

Daugiamečių žolių sėklos

kg

0,005

 

2. VAŽIUOJAMOJI DALIS

 

2.1. ASFALTO IR BETONO DANGOS

 

VALYMAS

 

KP 2.1-1

Dangos valymas mechanizuotu būdu

100 m2

 

Darbai:

1. Surinkti atsitiktinius daiktus. 2. Pakrauti juos į krovininę automašiną. 3. Mechanizuotu būdu nušluoti dangą.

 

Kodai

Pavadinimai

Matavimo vienetai

Kiekiai

 

Darbo sąnaudos

žm. val.

0,54

 

Vidutinė darbininkų kategorija

 

2,58

 

 

 

 

450003

Krovininė automašina (4 t)

maš. val.

0,11

489126

Laistymo mašina-mechaninė šluota

maš. val.

0,03

 

KP 2.1-2

Užterštų dangos plotų valymas rankiniu būdu (plotai, kurių negalima valyti mechanizuotu būdu)

 

100 m2

 

Darbai:

1. Nugrandyti purvą, šlapius lapus ir pan. 2. Šluoti rankiniu būdu. 3. Pakrauti šiukšles į krovininę automašiną ir išvežti.

 

Kodai

Pavadinimai

Matavimo vienetai

Kiekiai

 

Darbo sąnaudos

žm. val.

1,72

 

Vidutinė darbininkų kategorija

 

2,38

 

 

 

 

450003

Krovininė automašina (4 t)

maš. val.

0,22

 

KP 2.1-3

Dangos valymas, nuplaunant mechanizuotu būdu

100 m2

 

Darbai taikomi pagal KP 2.1-1 normatyvą, darbuose pakeičiant „nušluoti“ į „nuplauti“.

 

Kodai

Pavadinimai

Matavimo vienetai

Kiekiai

 

Darbo sąnaudos

žm. val.

0,54

 

Vidutinė darbininkų kategorija

 

2,58

 

 

 

 

450003

Krovininė automašina (4 t)

maš. val.

0,11

489126

Laistymo mašina-mechaninė šluota

maš. val.

0,03

 

IŠDAUŽŲ UŽTAISYMAS ASFALTO DANGOSE

 

KP 2.1-4

Išdaužų iki 1 m2 ploto užtaisymas

100 m2

 

Darbai:

1. Žymėti aplink išdaužas stačiakampėmis figūromis. 2. Pažymėtą plotą apipjauti diskine freza. 3. Iškapoti asfalto dangose išdaužų, gilesnių kaip 50 mm, kraštus, išvalant nuolaužas iš duobių. 4. Pakrauti nuolaužas į krovininę automašiną ir išvežti. 5. Išvalyti duobės dugną, prireikus nusausinant, išpučiant dulkes. 6. Kraštus ir dugną patepti bitumine emulsija. 7. Pakloti asfaltbetonio mišinį ir išlyginti. 8. Sutankinti savaeigiu plentvoliu. Darbai taikomi nuo KP 2.1-5 iki KP 2.1-9 normatyvo.

 

Kodai

Pavadinimai

Matavimo vienetai

Kiekiai

60 mm storio sluoksniui

sluoksnio storio pokyčiui 10 mm pridėti ar atimti

 

Darbo sąnaudos

žm. val.

98,37

14,30

 

Vidutinė darbininkų kategorija

 

3,40

3,40

 

 

 

 

 

20093

Bituminė emulsija paviršiaus apdorojimui

t

0,175

450003

Krovininė automašina (4 t)

maš. val.

19,67

1,25

470235

Kompresorius su pneumoplaktukais

maš. val.

24,00

0,30

489100

Savaeigis volas (5 t)

maš. val.

0,90

489106

Kilnojamoji diskinė freza

maš. val.

4,80

571751

Asfaltbetonio mišinys 0/11 S-V, 0/16 S-V viršutiniams dangos sluoksniams

 

t

 

14,74

 

2,44

 

KP 2.1-5

Išdaužų iki 1 m2 ploto užtaisymas

100 m2

 

Kodai

Pavadinimai

Matavimo vienetai

Kiekiai

60 mm storio sluoksniui

sluoksnio storio pokyčiui 10 mm pridėti ar atimti

 

Darbo sąnaudos

žm. val.

98,37

14,30

 

Vidutinė darbininkų kategorija

 

3,40

3,40

 

 

 

 

 

20093

Bituminė emulsija paviršiaus apdorojimui

t

0,175

450003

Krovininė automašina (4 t)

maš. val.

19,67

1,25

470235

Kompresorius su pneumoplaktukais

maš. val.

24,00

0,30

489100

Savaeigis volas (5 t)

maš. val.

0,90

489106

Kilnojamoji diskinė freza

maš. val.

4,80

571739

Asfaltbetonio mišinys 0/8-V, 0/11-V viršutiniams dangos sluoksniams

 

t

 

14,50

 

2,42

 

KP 2.1-6

Išdaužų iki 5 m2 ploto užtaisymas

100 m2

 

Kodai

Pavadinimai

Matavimo vienetai

Kiekiai

60 mm storio sluoksniui

sluoksnio storio pokyčiui 10 mm pridėti ar atimti

 

Darbo sąnaudos

žm. val.

71,04

9,20

 

Vidutinė darbininkų kategorija

 

3,40

3,40

 

 

 

 

 

20093

Bituminė emulsija paviršiaus apdorojimui

t

0,174

450003

Krovininė automašina (4 t)

maš. val.

11,44

0,75

470235

Kompresorius su pneumoplaktukais

maš. val.

21,00

0,20

489100

Savaeigis volas (5 t)

maš. val.

0,90

489106

Kilnojamoji diskinė freza

maš. val.

4,20

571751

Asfaltbetonio mišinys 0/11 S-V, 0/16 S-V viršutiniams dangos sluoksniams

 

t

 

14,74

 

2,44

 

KP 2.1-7

Išdaužų iki 5 m2 ploto užtaisymas

100 m2

 

Kodai

Pavadinimai

Matavimo vienetai

Kiekiai

60 mm storio sluoksniui

sluoksnio storio pokyčiui 10 mm pridėti ar atimti

 

Darbo sąnaudos

žm. val.

71,04

9,20

 

Vidutinė darbininkų kategorija

 

3,40

3,40

 

 

 

 

 

20093

Bituminė emulsija paviršiaus apdorojimui

t

0,174

450003

Krovininė automašina (4 t)

maš. val.

11,44

0,75

470235

Kompresorius su pneumoplaktukais

maš. val.

21,00

0,20

489100

Savaeigis volas (5 t)

maš. val.

0,90

489106

Kilnojamoji diskinė freza

maš. val.

4,20

571739

Asfaltbetonio mišinys 0/11-V, 0/8-V viršutiniams dangos sluoksniams

 

t

 

14,50

 

2,42

 

KP 2.1-8

Išdaužų iki 10 m2 ploto užtaisymas

100 m2

 

Kodai

Pavadinimai

Matavimo vienetai

Kiekiai

60 mm storio sluoksniui

sluoksnio storio pokyčiui 10 mm pridėti ar atimti

 

Darbo sąnaudos

žm. val.

48,12

5,10

 

Vidutinė darbininkų kategorija

 

3,40

3,40

 

 

 

 

 

20093

Bituminė emulsija paviršiaus apdorojimui

t

0,172

450003

Krovininė automašina (4 t)

maš. val.

8,02

0,50

470235

Kompresorius su pneumoplaktukais

maš. val.

16,00

0,10

489100

Savaeigis volas (5 t)

maš. val.

0,90

489106

Kilnojamoji diskinė freza

maš. val.

3,20

571751

Asfaltbetonio mišinys 0/11 S-V, 0/16 S-V viršutiniams dangos sluoksniams

 

t

 

14,74

 

2,44

 

KP 2.1-9

Išdaužų iki 10 m2 ploto užtaisymas

100 m2

 

Kodai

Pavadinimai

Matavimo vienetai

Kiekiai

60 mm storio sluoksniui

sluoksnio storio pokyčiui 10 mm pridėti ar atimti

 

Darbo sąnaudos

žm. val.

48,12

5,10

 

Vidutinė darbininkų kategorija

 

3,40

3,40

 

 

 

 

 

20093

Bituminė emulsija paviršiaus apdorojimui

t

0,172

450003

Krovininė automašina (4 t)

maš. val.

8,02

0,50

470235

Kompresorius su pneumoplaktukais

maš. val.

16,00

0,10

489100

Savaeigis volas (5 t)

maš. val.

0,90

489106

Kilnojamoji diskinė freza

maš. val.

3,20

571739

Asfaltbetonio mišinys 0/8 -V, 0/11-V viršutiniams dangos sluoksniams

 

t

 

14,50

 

2,42

 

KP 2.1-10

Išdaužų iki 1 m2 ploto užtaisymas, nufrezuojant suirusią dangą freza be pakrovimo

 

100 m2

 

Darbai:

1. Nužymėti frezavimo vietas. 2. Nufrezuoti išdaužų vietas asfalto dangose. 3. Rankiniu būdu pakrauti nufrezuotą asfaltą į krovininę automašiną. 4. Išvežti nufrezuotą asfaltą. 5. Patepti duobės kraštus ir dugną bitumine emulsija. 6. Užtaisyti duobes asfaltbetonio mišiniu, sutankinant savaeigiu plentvoliu.Darbai taikomi KP 2.1-11, KP 2.1-12 normatyvams.

 

Kodai

Pavadinimai

Matavimo vienetai

Kiekiai

50 mm storio sluoksniui

sluoksnio storio pokyčiui 10 mm pridėti ar atimti

 

Darbo sąnaudos

žm. val.

73,29

7,50

 

Vidutinė darbininkų kategorija

 

3,62

 

 

 

 

 

20093

Bituminė emulsija paviršiaus apdorojimui

t

0,175

450003

Krovininė automašina (4 t)

maš. val.

6,52

0,70

489015

Freza asfalto dangoms be pakrovimo

maš. val.

8,60

4,80

489100

Savaeigis volas (5 t)

maš. val.

0,80

571739

Asfaltbetonis viršutiniams dangos sluoksniams 0/8-V, 0/11-V

 

t

 

12,08

 

2,42

 

KP 2.1-11

Išdaužų iki 5 m2 ploto užtaisymas, nufrezuojant suirusią dangą freza be pakrovimo

 

100 m2

 

Kodai

Pavadinimai

Matavimo vienetai

Kiekiai

50 mm storio sluoksniui

sluoksnio storio pokyčiui 10 mm pridėti ar atimti

 

Darbo sąnaudos

žm. val.

44,62

4,40

 

Vidutinė darbininkų kategorija

 

3,62

 

 

 

 

 

20093

Bituminė emulsija paviršiaus apdorojimui

t

0,174

450003

Krovininė automašina (4 t)

maš. val.

6,52

0,70

489015

Freza asfalto dangoms be pakrovimo

maš. val.

4,30

0,70

489100

Savaeigis volas (5 t)

maš. val.

0,80

571739

Asfaltbetonis viršutiniams dangos sluoksniams 0/8-V, 0/11-V

 

t

 

12,08

 

2,42

 

KP 2.1-12

Išdaužų iki 10 m2 ploto užtaisymas, nufrezuojant suirusią dangą freza be pakrovimo

 

100 m2

 

Kodai

Pavadinimai

Matavimo vienetai

Kiekiai

50 mm storio sluoksniui

sluoksnio storio pokyčiui 10 mm pridėti ar atimti

 

Darbo sąnaudos

žm. val.

28,18

3,20

 

Vidutinė darbininkų kategorija

 

3,62

 

 

 

 

 

20093

Bituminė emulsija paviršiaus apdorojimui

t

0,173

450003

Krovininė automašina (4 t)

maš. val.

6,52

0,70

489015

Freza asfalto dangoms be pakrovimo

maš. val.

2,86

0,50

489100

Savaeigis volas (5 t)

maš. val.

0,80

571739

Asfaltbetonis viršutiniams dangos sluoksniams 0/11-V ar 0/8-V

 

t

 

12,08

 

2,42

 

KP 2.1-13

Išdaužų iki 1 m2 ploto užtaisymas, nufrezuojant suirusią dangą freza su pakrovimu

100 m2

 

Darbai:

1. Nužymėti frezavimo vietas. 2. Nufrezuoti išdaužų vietas asfalto dangose. 3. Pakrauti nufrezuotą asfaltą į krovininę automašiną frezos transporteriu. 4. Išvežti nufrezuotą asfaltą. 5. Patepti duobės kraštus ir dugną bitumine emulsija. 6. Užtaisyti asfaltbetonio mišiniu duobes, sutankinant plentvoliu.Darbai taikomi KP 2.1-14, KP 2.1-15 normatyvams.

 

Kodai

Pavadinimai

Matavimo vienetai

Kiekiai

80 mm storio sluoksniui

sluoksnio storio pokyčiui 10 mm pridėti ar atimti

 

Darbo sąnaudos

žm. val.

70,05

7,10

 

Vidutinė darbininkų kategorija

 

3,43

3,47

 

 

 

 

 

20093

Bituminė emulsija paviršiaus apdorojimui

t

0,175

450003

Krovininė automašina (4 t)

maš. val.

8,05

0,80

489014

Freza asfalto dangoms su pakrovimu

maš. val.

7,30

1,30

489100

Savaeigis volas (5 t)

maš. val.

1,00

571751

Asfaltbetonis viršutiniams dangos sluoksniams 0/11 S-V, 0/16 S-V

 

t

 

19,62

 

2,44

 

KP 2.1-14

Išdaužų iki 5 m2 ploto užtaisymas, nufrezuojant suirusią dangą freza su pakrovimu

100 m2

 

Kodai

Pavadinimai

Matavimo vienetai

Kiekiai

80 mm storio sluoksniui

sluoksnio storio pokyčiui 10 mm pridėti ar atimti

 

Darbo sąnaudos

žm. val.

43,25

4,20

 

Vidutinė darbininkų kategorija

 

3,43

 

 

 

 

 

20093

Bituminė emulsija paviršiaus apdorojimui

t

0,174

450003

Krovininė automašina (4 t)

maš. val.

4,25

0,70

489014

Freza asfalto dangoms su pakrovimu

maš. val.

3,50

0,50

489100

Savaeigis volas (5 t)

maš. val.

1,00

571751

Asfaltbetonis viršutiniams dangos sluoksniams 0/16 S-V, 0/11 S-V

 

t

 

19,62

 

2,44

 

KP 2.1-15

Išdaužų iki 10 m2 ploto užtaisymas, nufrezuojant suirusią dangą freza su pakrovimu

100 m2

 

Kodai

Pavadinimai

Matavimo vienetai

Kiekiai

80 mm storio sluoksniui

sluoksnio storio pokyčiui 10 mm pridėti ar atimti

 

Darbo sąnaudos

žm. val.

30,55

3,00

 

Vidutinė darbininkų kategorija

 

3,43

 

 

 

 

 

20093

Bituminė emulsija paviršiaus apdorojimui

t

0,173

450003

Krovininė automašina (4 t)

maš. val.

3,15

0,60

489014

Freza asfalto dangoms su pakrovimu

maš. val.

2,40

0,40

489100

Savaeigis volas (5 t)

maš. val.

1,00

571751

Asfaltbetonis viršutiniams dangos sluoksniams 0/16 S-V, 0/11 S-V

 

t

 

19,62

 

2,44

 

KP 2.1-16

Asfalto dangų sutaisytų paviršių dalinis apdorojimas

100 m2

 

Darbai:

1. Paruošti mechanizmus darbui. 2. Apdoroti sutaisytą asfalto dangos plotą, užpilant emulsija ir užberiant skaldele.

 

Kodai

Pavadinimai

Matavimo vienetai

Kiekiai

 

Darbo sąnaudos

žm. val.

3,54

 

Vidutinė darbininkų kategorija

 

5,00

 

 

 

 

20093

Bituminė emulsija paviršiaus apdorojimui

t

0,20

450002

Autokrautuvas

maš. val.

0,64

489095

Autogudronatorius

maš. val.

0,64

489012

Asfalto dangos remonteris

maš. val.

0,74

572209

Granito skaldelė 5/8 (plauta)

m3

0,92

 

KP 2.1-17

Asfalto dangų sutaisytų paviršių dalinis apdorojimas

100 m2

 

Darbai:

1. Valyti dangos paviršių. 2. Apdoroti dangą bitumo emulsija ir plauta granito skaldele. 3. Nuvalyti skaldelės perteklių nuo dangos.

 

Kodai

Pavadinimai

Matavimo vienetai

Kiekiai

1 m2

5 m2

10 m2

 

Darbo sąnaudos

žm. val.

1,14

1,01

0,89

 

Vidutinė darbininkų kategorija

 

4,61

4,83

4,74

 

 

 

 

 

 

20093

Bituminė emulsija paviršiaus apdorojimui

t

0,19

0,19

0,19

489126

Laistymo mašina

maš. val.

0,09

0,09

0,09

489298

Dangos apdorojimo skaldele agregatas „Secmair“

maš. val.

0,76

0,63

0,51

572209

Granito skaldelė 5/8 (plauta)

m3

0,94

0,94

0,94

 

KP 2.1-18

Asfalto dangų, kai paviršius supleišėjęs, su išdaužomis, atnaujinimas, pakaitinant suirusios dangos plotą ir pridedant iki 50 % naujo asfaltbetonio mišinio rankiniu būdu

 

 

100 m2

 

Darbai:

1. Nuvalyti dulkes, purvą nuo suirusios asfalto dangos. 2. Pakaitinti dangą ir išpurenti rankiniu būdu. 3. Sumaišyti pakaitintą (iki 35 mm gylio) esamos dangos asfaltą su nauju asfaltbetonio mišiniu rankiniu būdu, sunaudojant naujo mišinio iki 50 % (bendras storis 70 mm).

 

Kodai

Pavadinimai

Matavimo vienetai

Kiekiai

 

Darbo sąnaudos

žm. val.

31,81

 

Vidutinė darbininkų kategorija

 

3,25

 

 

 

 

489100

Savaeigis volas (5 t)

maš. val.

1,00

489176

Asfalto-betono dangos šildytuvas

maš. val.

7,50

571751

Asfaltbetonis viršutiniams dangos sluoksniams 0/16 S-V, 0/11 S-V

t

8,64

 

KP 2.1-19

Išdaužų iki 1 m2 ploto užtaisymas šaltaisiais mišiniais, duobės paruošimui naudojant kompresorių

 

100 m2

 

Darbai:

1. Nužymėti stačiakampėmis figūromis išdaužas. 2. Nužymėtą plotą apipjauti rankine freza. 3. Mechaniniu būdu iškapoti asfaltą. 4. Išvalyti nuolaužas. 5. Pakrauti nuolaužas į krovininę automašiną ir jas išvežti. 6. Išvalyti duobės dugną, prireikus nusausinant, išpučiant dulkes. 7. Patepti duobę bitumine emulsija. 8. Užpildyti paruoštą duobę šaltuoju asfaltbetoniu arba bitumo mineraliniu mišiniu ir sutankinti vibracinėmis plokštėmis. Darbai taikomi KP 2.1-20, KP 2.1-21 normatyvams.

 

Kodai

Pavadinimai

Matavimo vienetai

Kiekiai:

naudojant šaltąjį

asfaltbetonį

naudojant bitumo

mineralinį mišinį

60 mm storio sluoksniui

sluoksnio storio pokyčiui 10 mm pridėti ar atimti

60 mm storio sluoksniui

sluoksnio storio pokyčiui 10 mm pridėti ar atimti

 

Darbo sąnaudos

žm. val.

99,12

14,30

99,12

14,30

 

Vidutinė darbininkų kategorija

 

3,40

3,40

3,40

3,40

 

 

 

 

 

 

 

20093

Bituminė emulsija paviršiaus apdorojimui

t

0,175

0,175

450003

Krovininė automašina (4 t)

maš. val.