LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS 2004 M. KOVO 4 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-315 „DĖL KOLEGIJŲ, ĮSTEIGTŲ REORGANIZUOJANT AUKŠTESNIĄSIAS MOKYKLAS, VEIKLOS KOKYBĖS VERTINIMO TVARKOS TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2004 m. spalio 28 d. Nr. ISAK-1697

Vilnius

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymą Nr. ISAK-315 „Dėl kolegijų, įsteigtų reorganizuojant aukštesniąsias mokyklas, veiklos kokybės vertinimo tvarkos tvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 58-2071) ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KOLEGIJŲ, ĮSTEIGTŲ REORGANIZUOJANT AUKŠTESNIĄSIAS MOKYKLAS, VEIKLOS KOKYBĖS VERTINIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

Tvirtinu kolegijų, įsteigtų reorganizuojant aukštesniąsias mokyklas, veiklos kokybės vertinimo tvarkos aprašą (pridedama).“

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                                            Algirdas Monkevičius

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir

mokslo ministro

2004 m. kovo 4 d.

įsakymu Nr. ISAK-315

(Lietuvos Respublikos švietimo ir

mokslo ministro

2004 m. spalio 28 d.

įsakymo Nr. ISAK- 1697 redakcija)

 

KOLEGIJŲ, ĮSTEIGTŲ REORGANIZUOJANT AUKŠTESNIĄSIAS MOKYKLAS,

VEIKLOS KOKYBĖS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kolegijų, įsteigtų reorganizuojant aukštesniąsias mokyklas, veiklos kokybės vertinimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarka) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymo (Žin., 2000, Nr. 27-715; 2003, Nr. 47-2058) 16 straipsnio 2–4 dalimis ir nustato kolegijų veiklos kokybės vertinimo tikslus, paskirtį, vertinimo dalyvius ir jų funkcijas, vertinamas sritis, vertinimo kriterijus ir procedūras.

2. Vertinimo tikslai:

2.1. nustatyti, ar kolegija yra įvykdžiusi sąlygas, nustatytas jos steigimo metu;

2.2. nustatyti, ar kolegija yra įgyvendinusi Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje jai iškeltus tikslus:

2.2.1. yra sudariusi sąlygas studentams įgyti aukštąjį išsilavinimą ir profesines kvalifikacijas, atitinkančias Lietuvos ūkio reikmes bei mokslo ir naujausių technologijų lygį;

2.2.2. plėtoja regionui reikalingą mokslo taikomąją veiklą bei tyrimus, konsultuoja vietos valdžios ir ūkio subjektus;

2.2.3. yra sudariusi sąlygas tęstiniam mokymuisi, talkina ūkio subjektams organizuojant asmenų profesinės kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą;

2.2.4. ugdo švietimui ir kultūrai imlią visuomenę, gebančią dirbti sparčios technologijų kaitos sąlygomis;

2.3. įvertinti veiklos sričių kokybę.

3. Vertinimo paskirtis:

3.1. teikti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai (toliau – Ministerijai):

3.1.1. išvadas dėl kolegijų veiklos kokybės;

3.1.2. siūlymus dėl leidimo išdavimo valstybinėms kolegijoms priimti statutus ir sudaryti jų savivaldos institucijas Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymo nustatyta tvarka arba siūlymus nustatyti laikotarpį, per kurį būtų pašalinti valstybinių kolegijų veiklos kokybės trūkumai, arba siūlymus nustatyta tvarka teikti Vyriausybei dėl valstybinių kolegijų reorganizavimo ar likvidavimo;

3.1.3. siūlymus dėl nevalstybinių kolegijų veiklos tęsimo pagal leidimus vykdyti studijas arba siūlymus nustatyti laikotarpį, per kurį būtų pašalinti nevalstybinių kolegijų veiklos kokybės trūkumai, arba siūlymus nustatyta tvarka teikti Vyriausybei siūlymus dėl nevalstybinių kolegijų leidimų vykdyti studijas panaikinimo;

3.2. informuoti visuomenę apie kolegijų veiklos kokybę;

3.3. patarti kolegijoms, kaip gerinti veiklos kokybę.

 

II. VERTINIMO DALYVIAI IR JŲ FUNKCIJOS

 

4. Vertinimą vykdo Studijų kokybės vertinimo centras (toliau – SKVC). Vertinimui pasitelkiami:

4.1. Mokslo ir studijų institucijų vertinimo taryba (toliau – Vertinimo taryba) ir jos Kolegijų komisija (toliau – Kolegijų komisija);

4.2. Profesinio mokymo metodikos centras (toliau – PMMC);

4.3. Kolegijų veiklos kokybės ekspertų grupės (toliau – ekspertų grupės).

5. Vertinimo taryba ir Kolegijų komisija veikia prie SKVC. Vertinimo tarybos ir Kolegijų komisijos formavimo tvarką nustato Ministerija.

6. Kolegijų komisija atlieka šias pagrindines funkcijas:

6.1. apsvarsčiusi PMMC pasiūlytus ekspertų grupės sudarymo principus teikia dėl jų siūlymus;

6.2. svarsto ekspertų grupių parengtas kolegijų veiklos vertinimo išvadas ir jų pagrindu priima įvertinamuosius sprendimus dėl:

6.2.1. kolegijų veiklos kokybės;

6.2.2. leidimo išdavimo valstybinėms kolegijoms priimti statutus ir sudaryti jų savivaldos institucijas Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymo nustatyta tvarka arba siūlymų nustatyti laikotarpį, per kurį būtų pašalinti valstybinių kolegijų veiklos kokybės trūkumai, arba siūlymų, nustatyta tvarka teikiamų Vyriausybei, dėl valstybinių kolegijų reorganizavimo ar likvidavimo;

6.2.3. nevalstybinių kolegijų veiklos tęsimo pagal leidimus vykdyti studijas arba siūlymų nustatyti laikotarpį, per kurį būtų pašalinti nevalstybinių kolegijų veiklos kokybės trūkumai, arba siūlymų nustatyta tvarka teikiamų Vyriausybei, dėl nevalstybinių kolegijų leidimų vykdyti studijas panaikinimo.

6.3. aprobuoja PMMC parengtas:

6.3.1. kolegijos veiklos savianalizės suvestinės metodines rekomendacijas;

6.3.2. išorinio kolegijų veiklos kokybės vertinimo metodiką.

7. Vertinimo taryba atlieka šias pagrindines funkcijas:

7.1. remdamasi Kolegijų komisijos įvertinamaisiais sprendimais, teikia Ministerijai šios Tvarkos 6.2.1–6.2.3 punktuose nustatytus siūlymus;

7.2. nagrinėja kolegijų apeliacijas dėl Kolegijų komisijos įvertinamųjų sprendimų;

7.3. teikia Ministerijai siūlymus dėl šios Tvarkos tobulinimo.

8. SKVC atlieka šias funkcijas:

8.1. kartu su PMMC vykdo ekspertų mokymus;

8.2. derina PMMC rengiamas kolegijos veiklos savianalizės suvestinės metodines rekomendacijas;

8.3. derina PMMC rengiamą išorinio kolegijų veiklos kokybės vertinimo metodiką;

8.4. informuoja visuomenę apie kolegijų veiklos vertinimo rezultatus;

8.5. organizuoja Vertinimo tarybos ir Kolegijų komisijos darbą.

9. PMMC atlieka šias funkcijas:

9.1. kartu su SKVC vykdo ekspertų mokymus;

9.2. sudaro ir tvarko vertinimo ekspertų duomenų banką;

9.3. pagal SKVC nustatytus principus tvirtina ekspertų grupių sudėtis;

9.4. organizuoja ekspertų grupių darbą;

9.5. rengia kolegijos veiklos savianalizės suvestinės metodines rekomendacijas;

9.6. rengia išorinio kolegijų veiklos kokybės vertinimo metodiką;

9.7. konsultuoja kolegijas veiklos vidinio ir išorinio vertinimo klausimais.

10. Ekspertų grupės sudėtyje turi būti bent po vieną darbdavių asocijuotos organizacijos, kolegijų ir universitetų atstovą. Ne mažiau kaip pusė ekspertų grupės narių turi turėti aukštojo mokslo vadybos patirtį. Vienas iš narių skiriamas vadovu.

11. Ekspertų grupė vertina kolegijos veiklos kokybę šios Tvarkos 15.1–15.9. punktuose nurodytose srityse ir teikia kolegijos veiklos vertinimo išvadą SKVC.

12. Apie patvirtintą ekspertų grupės sudėtį ir numatomą vizito darbotvarkę PMMC informuoja vertinamą kolegiją prieš 10 darbo dienų iki vizito pradžios. Kolegija per 3 darbo dienas, pateikusi argumentuotus paaiškinimus, gali pasiūlyti pakeisti ekspertų grupės sudėtį. Sprendimą dėl ekspertų grupės sudėties pakeitimo priima PMMC.

13. Ekspertų grupės vadovas organizuoja vertinimą, nustato ekspertų darbo užduotis ir atsakomybę, atsako už tinkamą kolegijų veiklos vertinimo išvados parengimą ir pateikimą.

14. Ekspertų darbą apmoka PMMC pagal sudarytas autorines sutartis iš tam skirtų valstybės biudžeto ir kitų lėšų.

 

III. VERTINAMOS SRITYS, KOKYBĖS KRITERIJAI IR VERTINIMO EIGA

 

15. Kolegijos veiklos kokybės vertinimas apima šias sritis:

15.1. valdymą;

15.2. studijų planavimą ir įgyvendinimą;

15.3. mokslo taikomuosius tyrimus ir ryšius su partneriais Lietuvoje;

15.4. tarptautinius ryšius;

15.5. materialiuosius ir finansinius išteklius;

15.6. personalą;

15.7. vidinę veiklos kokybės užtikrinimo sistemą;

15.8. absolventų kvalifikacijos vertinimo sistemą;

15.9. rengiamų specialistų paklausą.

16. Kiekvienoje iš šios Tvarkos 15 punkte nurodytų sričių vertinimas turi būti siejamas su kolegijos pažanga, padaryta nuo jos veiklos pradžios. Vertinant būtina atsižvelgti į išorinio studijų programų vertinimo išvadas.

17. Valdymas vertinamas pagal šiuos kriterijus:

17.1. misijos, vizijos ir tikslų dermę su kolegijų paskirtimi;

17.2. kolegijos veiklos planavimo tikslingumą;

17.3. organizacijos struktūros racionalumą;

17.4. kolegijos savivaldos veiksmingumą;

17.5. kolegijos integracinių procesų reikšmingumą;

17.6. valdymo sistemos tobulinimą.

18. Studijų planavimas ir įgyvendinimas vertinamas pagal šiuos kriterijus:

18.1. studijų programų paklausą;

18.2. studijų programų visumos racionalumą ir atitiktį regiono reikmėms;

18.3. studijų planavimo naudingumą;

18.4. studijų organizavimo racionalumą;

18.5. praktikų veiksmingumą;

18.6. išoriškai vertintų studijų programų kokybę.

19. Mokslo taikomieji tyrimai ir sąveika su išore vertinami pagal šiuos kriterijus:

19.1. tyrimų ir konsultavimo organizavimo sistemingumą;

19.2. tyrimų įtaką studijoms;

19.3. tyrimų ir konsultavimo reikšmingumą regionui ir šaliai;

19.4. bendradarbiavimo su šalies švietimo bei mokslo institucijomis lygį;

19.5. bendradarbiavimo su darbdaviams atstovaujančiomis ir kitomis organizacijomis lygį;

19.6. ryšių su išorine aplinka naudingumą studijoms.

20. Tarptautiniai ryšiai vertinami pagal šiuos kriterijus:

20.1. tarptautinių ryšių organizavimo sistemiškumą ir veiksmingumą;

20.2. tarptautinių ryšių įtaką studijų plėtrai;

20.3. institucijos pasirengimą vykdyti tarptautines studijų programas;

20.4. dalyvavimo tarptautiniuose projektuose apimtį ir įtaką kolegijos veiklai;

20.5. studentų ir dėstytojų mainų intensyvumą ir pusiausvyrą.

21. Materialieji (įskaitant metodinius) ir finansiniai ištekliai vertinami pagal šiuos kriterijus:

21.1. materialiųjų išteklių pakankamumą ir jų visumos racionalumą;

21.2. materialiųjų išteklių valdymą;

21.3. finansinių išteklių struktūrą;

21.4. finansinių išteklių valdymą.

22. Personalas vertinamas pagal šiuos kriterijus:

22.1. personalo sudėties racionalumą ir atitiktį kolegijos paskirčiai (misijai);

22.2. personalo valdymą (planavimą, priėmimą, kontrolę, skatinimą);

22.3. personalo kvalifikaciją ir jos tobulinimo sistemą;

22.4. personalo veiklos produktyvumą.

23. Vidinė veiklos kokybės užtikrinimo sistema vertinama pagal šiuos kriterijus:

23.1. sistemos racionalumą;

23.2. sistemos reglamentavimo lygį;

23.3. sistemos veiksmingumą.

24. Absolventų kvalifikacijos vertinimo sistema vertinama pagal šiuos kriterijus:

24.1. diplominių darbų ir baigiamųjų (ar kvalifikacinių) egzaminų užduočių ir jų įgyvendinimo lygį;

24.2. diplominių darbų ir baigiamųjų (ar kvalifikacinių) egzaminų užduočių atlikimo vertinimo sistemos patikimumą.

25. Kolegijoje rengiamų specialistų paklausa vertinama pagal šiuos kriterijus:

25.1. absolventų įsidarbinimo Lietuvoje lygį, taip pat ir įsidarbinimo pagal specialybę;

25.2. asmenų, baigusių tęstinio mokymosi programas, skaičių ir jų paklausą darbo rinkoje.

26. Vertinimą sudaro dvi dalys: kolegijų vidinis vertinimas (savianalizė) ir išorinis vertinimas, kurį atlieka ekspertų grupės, sudarytos šios Tvarkos nustatyta tvarka.

27. Išorinį vertinimą organizuoja PMMC, vadovaudamasis Ministerijos patvirtintu mokslo ir studijų institucijų veiklos vertinimo planu. Plano projektą rengia PMMC, jį derindamas su SKVC bei Lietuvos kolegijų direktorių konferencija.

28. Prieš vertinimą kolegija PMMC pateikia:

28.1. institucijos veiklos kokybės savianalizės suvestinę (5 egzemplioriai);

28.2. iš kiekvienos neuniversitetinių studijų programos po 3 absolventų diplominius darbus arba (ir) baigiamųjų egzaminų užduotis su jų atlikimo rezultatais bei atitinkamus kvalifikavimo komisijų posėdžių protokolus ir ataskaitas, atrinktas remiantis išorine kolegijų veiklos kokybės vertinimo metodika;

28.3. kitą kolegijų veiklos kokybei vertinti reikalingą informaciją, nurodytą kolegijų veiklos savianalizės suvestinės metodinėse rekomendacijose (5 egzemplioriais).

29. Kolegija, laiku nepateikusi PMMC šios Tvarkos 28 punkte nurodytų dokumentų, laikoma įvertinta neigiamai ir Ministerija tokiu atveju nustato terminą trūkumams pašalinti (pateikti dokumentus, nurodytus šių Nuostatų 28 punkte). Kolegija, per Ministerijos nustatytą terminą nepateikusi šių Nuostatų 28 punkte nurodytų dokumentų, laikoma pakartotinai įvertinta neigiamai ir teisės aktų nustatyta tvarka Vyriausybei teikiamas siūlymas kolegiją likviduoti, reorganizuoti arba panaikinti leidimą vykdyti studijas.

30. Ekspertų grupė kolegijos veiklos kokybės vertinimą atlieka šiais etapais:

30.1. kolegijos pateiktos veiklos kokybės savianalizės suvestinės ir kitų dokumentų analizė;

30.2. vizitas į kolegiją ir kolegijos atstovų supažindinimas su pirminiais vertinimo rezultatais;

30.3. kolegijos veiklos vertinimo išvados projekto rengimas ir pateikimas kolegijai;

30.4. galutinės kolegijos veiklos vertinimo išvados parengimas.

31. Kolegijų veiklos vertinimo išvados struktūra turi būti tokia:

31.1. vertinimo eigos aprašymas;

31.2. trumpas kolegijos veiklos apibūdinimas;

31.3. kiekvienos veiklos srities įvertinimo rezultatai ir įvertinimo argumentai;

31.4. rekomendacijos kolegijai tobulinti jos veiklos kokybę;

31.5. išvados, kuriose turi būti atsakyta, ar kolegija:

31.5.1. yra įvykdžiusi sąlygas, nustatytas jos steigimo metu;

31.5.2. yra sudariusi sąlygas studentams įgyti aukštąjį išsilavinimą ir profesines kvalifikacijas, atitinkančias Lietuvos ūkio reikmes bei mokslo ir naujausių technologijų lygį;

31.5.3. plėtoja regionui reikalingą mokslo taikomąją veiklą bei tyrimus, konsultuoja vietos valdžios ir ūkio subjektus;

31.5.4. yra sudariusi sąlygas tęstiniam mokymuisi, talkina ūkio subjektams organizuojant asmenų profesinės kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą;

31.5.5. ugdo švietimui ir kultūrai imlią visuomenę, gebančią dirbti sparčios technologijų kaitos sąlygomis.

31.6. apibendrinamoji išvada, kurioje turi būti vienas iš šių siūlymų:

31.6.1. valstybinėms kolegijoms:

31.6.1.1. išduoti leidimą priimti statutą ir sudaryti savivaldos institucijas;

31.6.1.2. inicijuoti kolegijos reorganizavimą;

31.6.1.3. inicijuoti kolegijos likvidavimą.

31.6.2. nevalstybinėms kolegijoms:

31.6.2.1. tęsti kolegijai išduotame leidime vykdyti studijas numatytas veiklos sritis;

31.6.2.2. spręsti kolegijai išduoto leidimo vykdyti studijas panaikinimo klausimą.

32. Ekspertų grupė vertinimo išvados projektą, nurodytą šios Tvarkos 29.3 punkte, parengia per 5 darbo dienas po vizito pabaigos ir pateikia PMMC. Gavęs kolegijos veiklos vertinimo išvados projektą, PMMC jį išsiunčia kolegijai.

33. Kolegija per 10 dienų nuo ekspertų grupės kolegijos veiklos vertinimo išvados projekto gavimo datos gali teikti PMMC argumentuotas pastabas dėl projekte pateiktos faktinės informacijos netikslumų. Gautas pastabas PMMC pateikia ekspertų grupei. Gavusi pastabas ekspertų grupė per 5 darbo dienas parengia galutinę kolegijos veiklos vertinimo išvadą ir pateikia PMMC. Kolegijai per nustatytą laikotarpį nepateikus pastabų, laikoma, kad pastabų nėra.

34. SKVC, gavęs iš PMMC grupės galutinę kolegijos veiklos vertinimo išvadą, teikia ją svarstyti Kolegijų komisijai. Į Kolegijų komisijos posėdį kviečiamas ekspertų grupės vadovas.

35. Kolegijų komisija, apsvarsčiusi ekspertų grupės kolegijos veiklos vertinimo išvadą, jos pagrindu suformuluoja vieną iš šių įvertinamųjų sprendimų:

35.1. valstybinei kolegijai:

35.1.1. kolegijos veiklą įvertinti teigiamai ir siūlyti Ministerijai išduoti leidimą priimti statutą ir sudaryti jos savivaldos institucijas;

35.1.2. kolegijos veiklą įvertinti neigiamai ir siūlyti Ministerijai nustatyti laikotarpį kolegijos veiklos kokybės trūkumams pašalinti;

35.1.3. kolegijos veiklą įvertinti neigiamai ir siūlyti Ministerijai reorganizuoti kolegiją;

35.1.4. kolegijos veiklą įvertinti neigiamai ir siūlyti Ministerijai likviduoti kolegiją;

35.2. nevalstybinei kolegijai:

35.2.1. kolegijos veiklą įvertinti teigiamai;

35.2.2. kolegijos veiklą įvertinti neigiamai ir siūlyti Ministerijai nustatyti laikotarpį, per kurį būtų pašalinti kolegijos veiklos kokybės trūkumai;

35.2.3. kolegijos veiklą įvertinti neigiamai ir siūlyti Ministerijai teikti Vyriausybei siūlymą dėl kolegijai išduoto leidimo vykdyti studijas panaikinimo.

36. SKVC Kolegijų komisijos įvertinamąjį sprendimą išsiunčia kolegijai.

37. Kolegija, gavusi komisijos įvertinamąjį sprendimą dėl kolegijos veiklos, gali Centrui įteikti apeliaciją dėl šio įvertinamojo sprendimo. Apeliacija gali būti įteikta per 10 darbo dienų nuo įvertinamojo sprendimo gavimo dienos. Apeliacijoje turi būti aiškiai ir argumentuotai suformuluota kolegijos nuomonė apie komisijos įvertinamąjį sprendimą – kurio teisės akto ir kuri nuostata buvo pažeista ar kurie ekspertų grupės pateikti kolegijos veiklos vertinimo išvadų teiginiai buvo klaidingi.

38. Pasibaigus apeliacijos pateikimo terminui, yra kviečiamas Vertinimo tarybos posėdis, kuriame svarstoma ekspertų grupės kolegijos veiklos vertinimo išvada, išnagrinėjus Kolegijų komisijos įvertinamąjį sprendimą bei kolegijos apeliaciją, jeigu ji buvo įteikta SKVC.

39. Vertinimo taryba, jeigu kolegijos apeliacija negauta, priima vieną iš šios Tvarkos 35 punkte nurodytų siūlymų.

40. Vertinimo taryba, gavusi kolegijos apeliaciją, priima vieną iš šių sprendimų:

40.1. apeliaciją tenkinti arba tenkinti iš dalies ir pataisyti Kolegijų komisijos įvertinamąjį sprendimą;

40.2. siūlyti PMMC atlikti pakartotinį kolegijos veiklos vertinimą ir tik po to priimti sprendimą dėl kolegijos apeliacijos tenkinimo;

40.3. apeliacijos netenkinti ir pritarti Kolegijų komisijos įvertinamajam sprendimui.

41. Vertinimo tarybai priėmus šios Tvarkos 35.1.2 ir 35.2.2 punktuose įvardytus sprendimus, ne vėliau kaip po dvejų metų kolegijos veiklos kokybė vertinama pakartotinai šioje Tvarkoje numatyta vertinimo eiga.

42. Po pakartotinio kolegijos veiklos kokybės vertinimo Vertinimo taryba priima vieną iš šios Tvarkos 35 punkte nurodytų sprendimų, išskyrus 35.1.2 bei 35.2.2 punktuose nurodytus sprendimus.

______________