LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL ATLIEKŲ TVARKYMO VEIKLOS NUTRAUKIMO PLANO RENGIMO, DERINIMO IR ĮGYVENDINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO

 

2003 m. rugsėjo 25 d. Nr. 469

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016) 11 straipsnio 2 punktu,

1. Tvirtinu Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarką (pridedama).

2. Šio įsakymo vykdymo kontrolę pavedu ministerijos sekretoriui Aleksandrui Spruogiui.

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS


 

patvirtinta

Lietuvos Respublikos aplinkos

ministro 2003 m. rugsėjo 25 d.

įsakymu Nr. 469

 

ATLIEKŲ TVARKYMO VEIKLOS NUTRAUKIMO PLANO RENGIMO, DERINIMO IR ĮGYVENDINIMO TVARKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarka (toliau – Tvarka) taikoma atliekas naudojančioms ir (ar) šalinančioms įmonėms, taip pat įmonėms, kurios surenka ir (ar) gamina bei saugo pavojingas atliekas ilgiau kaip tris mėnesius, nepavojingas – ilgiau kaip vienus metus nuo jų susidarymo (toliau – Įmonė).

2. Tvarka nustato atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plano (toliau – Planas) rengimo, derinimo ir Plane numatytų priemonių įgyvendinimo reikalavimus bei finansavimo principus.

3. Tvarka reglamentuoja Plane numatytų priemonių taikymą Įmonės bankroto atveju, taip pat kai panaikinamas arba sustabdomas pagal [4.1] ar [4.2] nustatytus reikalavimus Įmonei išduoto leidimo (toliau – Leidimas) galiojimas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka reorganizuojamai, restruktūrizuojamai, likviduojamai Įmonei ar kitais atvejais, kai Įmonė netęsia ar negali tęsti atliekų tvarkymo veiklos. Plane numatytos priemonės turi būti įgyvendintos iki Įmonės, kaip juridinio asmens, pasibaigimo.

4. Tvarkoje yra pateiktos nuorodos į šiuos teisės aktus:

4.1. Gamtos išteklių naudojimo leidimų išdavimo ir gamtos išteklių naudojimo limitų bei leistinos taršos į aplinką normatyvų nustatymo tvarką LAND 32-99, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 387 (Žin., 1999, Nr. 106-3087; 2002, Nr. 17-705; 2002, Nr. 81-3497) [4.1];

4.2. Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80 (Žin., 2002, Nr. 81-3498; 2002, Nr. 85-3684) [4.2];

4.3. Atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 (Žin., 1999, Nr. 63-2065; 2001, Nr. 45-1604; 2002, Nr. 100-4461) [4.3].

 

II. PLANO RENGIMAS IR DERINIMAS

 

5. Įmonė turi turėti Leidimo dalį, reglamentuojančią atliekų susidarymą ir tvarkymą, parengtą ir pagal šioje Tvarkoje nustatytus reikalavimus suderintą Planą, banko garantiją ar draudimo liudijimą (polisą), patvirtinantį galiojančią Plane numatytų priemonių įgyvendinimo laidavimo draudimo sutartį (toliau – Garantija).

6. Plane turi būti:

6.1. Įmonės pavadinimas, kodas, adresas, telefono ir fakso numeris, elektroninio pašto adresas;

6.2. nurodyta vykdoma atliekų tvarkymo veikla (-os) (atliekų saugojimas, naudojimas, šalinimas);

6.3. saugomų, naudojamų ir (ar) šalinamų atliekų kodai pagal [4.3] pateiktą atliekų sąrašą;

6.4. didžiausias planuojamas saugoti atliekų kiekis (tonomis). Nurodomi kiekvienos atliekos didžiausi planuojami saugoti kiekiai (tonomis), jų sutvarkymo būdai šios Tvarkos 3 punkte nurodytu atveju (saugomų atliekų perdavimas atliekas tvarkančioms (-iai) įmonėms (-ei)), priemonės ir išlaidos;

6.5. atliekų saugojimo, naudojimo ir (ar) šalinimo įrenginių uždarymo bei sutvarkymo būdai, priemonės ir išlaidos;

6.6. atliekų saugojimo, naudojimo ir (ar) šalinimo įrenginių priežiūros po uždarymo priemonės, trukmė ir išlaidos;

6.7. Tvarkos 6.4–6.6 punktuose numatytų priemonių įgyvendinimo grafikas ir sąmata;

6.8. Įmonės įsipareigojimas šios Tvarkos 3 punkte nurodytu atveju raštu pranešti Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui apie Plane numatytų priemonių įgyvendinimo pradžią ir pabaigą.

7. Už Plane numatytų priemonių įgyvendinimo sąmatą yra atsakingas Įmonės vadovas.

8. Parengtas ir Įmonės vadovo pasirašytas bei patvirtintas Įmonės antspaudu Planas pateikiamas Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui kartu su paraiška Leidimui gauti, atnaujinti ar koreguoti bei kitais dokumentais, nurodytais [4.1] ar [4.2].

9. Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentas per 30 dienų nuo dokumentų, nurodytų šios Tvarkos 8 punkte, gavimo dienos išnagrinėja Planą ir raštu informuoja Įmonę apie pritarimą pateiktam Planui ir reikalavimą pateikti Garantiją arba nurodo konkrečius trūkumus, dėl kurių Planui nepritaria.

10. Įmonė, pašalinusi nurodytus trūkumus, gali pakartotinai pateikti derinti Planą Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui pagal šioje Tvarkoje nustatytus reikalavimus.

11. Gavęs Garantijos originalą, Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento direktorius Planą derina antspaudu ir parašu.

12. Suderinto Plano originalas lieka Įmonei, kopija – Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui.

13. Garantija turi būti suteikta sumai, ne mažesnei, negu nurodyta suderinto Plano priemonių įgyvendinimo sąmatoje.

14. Garantija turi būti suteikta Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento (Garantijos gavėjo) naudai. Garantijoje turi būti numatyta, kad bankas ar draudimo bendrovė, gavę raštišką Garantijos gavėjo reikalavimą ir šios Tvarkos 26 punkte nurodytus dokumentus, įsipareigoja šios Tvarkos 25 punkte nurodytu atveju (-ais) Garantijos gavėjui sumokėti jo nurodytą sumą, tačiau ne didesnę negu Garantijoje nurodyta suma.

15. Leidimas išduodamas, atnaujinamas ar koreguojamas pagal [4.1] ar [4.2] nustatytus reikalavimus, Įmonei pateikus Garantijos originalą ir suderintą Planą.

16. Ne vėliau kaip prieš 6 savaites iki Garantijos galiojimo pabaigos Įmonė turi pateikti naują Garantiją ar pratęstą Garantiją (toliau – Nauja garantija).

17. Įmonei per šios Tvarkos 16 punkte nurodytą terminą nepateikus Naujos garantijos, Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentas raštu kreipiasi į Įmonę, reikalaudamas ne vėliau kaip per 7 dienas pristatyti Naują garantiją. Įmonei neįvykdžius šio reikalavimo, Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentas kreipiasi į banką ar draudimo bendrovę, kaip numatyta šios Tvarkos 25 punkte.

18. Leidimo galiojimo laikotarpiu įvykus atliekų tvarkymo veiklos pasikeitimams, dėl kurių būtina atnaujinti ar koreguoti Leidimą, Įmonė atnaujina ar koreguoja Planą ir kartu su paraiška Leidimui atnaujinti ar koreguoti pagal šioje Tvarkoje nustatytus reikalavimus pateikia jį derinti Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui.

19. Atnaujintas ar pakoreguotas Planas derinamas pagal šioje Tvarkoje nustatytus reikalavimus.

20. Koreguojant Leidimą, Planas gali būti nekoreguojamas tuo atveju, jeigu Leidimas koreguojamas dėl pasikeitimų, neturinčių įtakos suderintame Plane nurodytoms atliekų ir (ar) įrenginių sutvarkymo, priežiūros ir (ar) uždarymo būdams ir (ar) priemonėms.

 

III. plane numatytų priemonių įGYVENDINIMAS

 

21. Už suderintame Plane numatytų priemonių įgyvendinimą yra atsakingas Įmonės vadovas.

22. Šios Tvarkos 3 punkte nurodytu atveju Įmonė turi nedelsdama raštu informuoti Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentą apie suderintame Plane numatytų priemonių įgyvendinimo pradžią ir pabaigą.

23. Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentas turi kontroliuoti, kad suderintame Plane numatytos priemonės būtų įgyvendintos Garantijos galiojimo laikotarpiu.

24. Gavęs informaciją apie suderintame Plane numatytų priemonių įgyvendinimo pabaigą, Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentas patikrina, ar tinkamai įgyvendintos suderintame Plane numatytos priemonės, ir surašo patikrinimo aktą.

25. Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentas (Garantijos gavėjas) nedelsdamas turi raštu kreiptis į banką ar draudimo bendrovę, reikalaudamas sumokėti sumą, būtiną suderintame Plane numatytoms priemonėms įgyvendinti, esant vienam iš šių pagrindų:

25.1. Įmonė neįvykdo šios Tvarkos 17 ir (ar) 22 punktuose nurodytų reikalavimų;

25.2. Įmonės suderintame Plane numatytų priemonių įgyvendinimo terminas ilgesnis už Garantijos galiojimo terminą, ir Įmonė nepateikia Naujos garantijos, kuri galiotų iki suderintame Plane numatytų priemonių įgyvendinimo pabaigos;

25.3. patikrinimo akte, surašytame pagal šios Tvarkos 24 punko reikalavimus, nurodyta, kad Įmonė neįgyvendino ar netinkamai įgyvendino suderintame Plane numatytas priemones;

25.4. Įmonė šios Tvarkos 3 punkte nurodytu atveju raštu kreipiasi į Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentą, informuodama, kad suderintame Plane numatytoms priemonėms įgyvendinti Įmonė neturi lėšų arba jų nepakanka.

26. Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentas (Garantijos gavėjas), raštu kreipdamasis į banką ar draudimo bendrovę dėl sumos, būtinos suderintame Plane numatytoms priemonėms įgyvendinti, sumokėjimo, turi bankui ar draudimo bendrovei pateikti dokumentus, įrodančius, kad yra šios Tvarkos 25.1–25.4 punktuose numatyti pagrindai (-as).

27. Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentas, iš banko ar draudimo bendrovės gavęs sumą, būtiną suderintame Plane numatytoms priemonėms įgyvendinti, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka turi organizuoti suderintame Plane numatytų priemonių įgyvendinimą.

 

IV. TEISINĖ ATSAKOMYBĖ

 

28. Juridiniai ir fiziniai asmenys, pažeidę šios Tvarkos reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

______________