LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL STUDIJŲ, BAIGTŲ PAGAL VIENPAKOPĘ AUKŠTOJO MOKSLO SISTEMĄ, PRILYGINIMO ATITINKAMŲ PAKOPŲ NUOSEKLIOSIOMS STUDIJOMS

 

2002 m. balandžio 26 d. Nr. 754

Vilnius

 

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymo (Žin., 2000, Nr. 27-715; 2002, Nr. 3-75) 39 straipsnio 5 dalies nuostatas ir siekdamas kvalifikacijas, įgytas baigus studijas pagal vienpakopę aukštojo mokslo sistemą, prilyginti kvalifikacijoms, įgyjamoms baigus atitinkamų pakopų nuosekliąsias universitetines studijas, įsakau:

1. Kvalifikacijas, įgytas baigus studijas pagal vienos pakopos aukštojo mokslo studijų programas Lietuvos Respublikos aukštosiose mokyklose iki Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymo įsigaliojimo, laikyti lygiavertėmis kvalifikacijoms, įgyjamoms baigus universitetines antrosios pakopos arba vientisąsias studijas.

2. Kvalifikacijas, įgytas baigus studijas pagal vienos pakopos aukštojo mokslo programas Lietuvos aukštosiose mokyklose nuo 1940 m. birželio 15 d. iki 1990 m. kovo 11 d. pagal pridedamą aukštųjų mokyklų sąrašą (1 priedas), laikyti lygiavertėmis kvalifikacijoms, įgyjamoms baigus universitetines antrosios pakopos arba vientisąsias studijas.

 

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS                                            ALGIRDAS MONKEVIČIUS

______________


Patvirtinta

švietimo ir mokslo ministro

2002 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 754

1 priedas

 

Lietuvos aukštųjų mokyklų, kuriose įgytos kvalifikacijos laikomos lygiavertėmis kvalifikacijoms, įgyjamoms baigus universitetines antrosios pakopos arba vientisąsias studijas, sąrašas

 

Aukštosios mokyklos pavadinimas

Aukštosios mokyklos pavadinimas(-ai) nuo 1940 m. birželio 15 d.

1990 m. kovo 11 d.

iki 1990 m. kovo 11 d.

 

 

Kauno medicinos akademija

Kauno medicinos institutas, Kauno medicinos akademija

 

 

Kauno politechnikos institutas

Kauno universitetas, Kauno valstybinis universitetas, Kauno politechnikos institutas,

 

Kauno Antano Sniečkaus politechnikos institutas, Kauno politechnikos institutas

 

 

Lietuvos konservatorija

Kauno valstybinė konservatorija, Vilniaus valstybinė konservatorija, Lietuvos TSR valstybinė konservatorija, Lietuvos TSR

 

valstybinis meno institutas (konservatorija), Lietuvos konservatorija

 

 

Lietuvos kūno kultūros institutas

Lietuvos kūno kultūros akademija, Lietuvos valstybinis kūno kultūros institutas, Lietuvos kūno kultūros institutas

 

 

Lietuvos veterinarijos akademija

Lietuvos veterinarijos akademija

 

 

Lietuvos žemės ūkio akademija

Lietuvos žemės ūkio akademija

 

 

Šiaulių pedagoginis institutas

Mokytojų institutas, Šiaulių pedagoginis institutas, Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas, Šiaulių pedagoginis institutas

 

 

TSRS VRM Minsko aukštosios

TSRS VRM Minsko aukštosios mokyklos Vilniaus fakultetas

mokyklos Vilniaus fakultetas

 

 

 

Vilniaus dailės akademija

Vilniaus laisvoji dailės mokykla, Vilniaus dailės mokykla, Vilniaus dailės akademija, Vilniaus valstybinis dailės institutas,

 

LTSR Valstybinis dailės institutas, Lietuvos dailės akademija, Vilniaus dailės akademija

 

 

Vilniaus inžinerinis statybos institutas

Kauno politechnikos instituto Vilniaus filialas, Vilniaus inžinerinis statybos institutas

 

 

Vilniaus pedagoginis institutas

Vilniaus pedagoginis institutas, Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas, Vilniaus Tautų draugystės ordino valstybinis

 

pedagoginis institutas

 

 

Vilniaus universitetas

Vilniaus universitetas, Vilniaus valstybinis universitetas, Vilniaus valstybinis Vinco Kapsuko universitetas, Vilniaus Darbo

 

raudonosios vėliavos ordino valstybinis Vinco Kapsuko universitetas, Vilniaus Darbo raudonosios vėliavos ir Tautų

 

draugystės ordinų valstybinis Vinco Kapsuko universitetas, Vilniaus universitetas

 

 

Vytauto Didžiojo universitetas

Kauno universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas

______________