LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮSTATYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINIŲ SUTARČIŲ“ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

 

 

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba nutaria:

Iš dalies pakeisti Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių“:

1. 4 straipsnį išdėstyti taip:

4 straipsnis. Sprendimus dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių parengimo ir derybų priima Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos pavedimu – Užsienio reikalų ministerija.“

2. 5 straipsnio:

1) pirmojoje dalyje išbraukti žodžius „remdamiesi 4 straipsnio nuostatomis“;

2) antrojoje dalyje po žodžių „arba Lietuvos Respublikos“ įrašyti žodį „įgaliotasis“.

3. 6 straipsnį išdėstyti taip:

6 straipsnis. Įgaliojimus derėtis ir pasirašyti Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis suteikia Lietuvos Respublikos Vyriausybė, o pasirašo Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas ir kontrasignuoja Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras, išskyrus įgaliojimus Lietuvos Respublikos vardu pasirašyti šio įstatymo 7 straipsnio antrojoje dalyje nurodytas Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis. Įgaliojimus pasirašyti šio įstatymo 7 straipsnio antrojoje dalyje nurodytas Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis suteikia Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba, o pasirašo Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras, jeigu Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba nenusprendžia kitaip.“

4. 7 straipsnio:

1) antrosios dalies 7 punkte po žodžių „Lietuvos Respublikos“ įrašyti žodį „valstybės“;

2) antrosios dalies 8 ir 9 punktus išdėstyti taip:

8) dėl Lietuvos Respublikos dalyvavimo tarptautinėse universaliosiose, regioninėse ir tarpvalstybinėse ekonominėse organizacijose;

9) daugiašalės ekonominės sutartys;“;

3) antrosios dalies 11 punkte po žodžių „gynybinio pobūdžio“ įrašyti žodžius „ir karinio bendradarbiavimo“;

4) antrąją dalį papildyti šiuo 12 punktu:

12) dvišalės ekonominės sutartys, sudaromos ilgesniam nei 5 metų laikotarpiui, turinčios ypač svarbios reikšmės ir kurias ratifikuoti laiko būtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė.“.

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PIRMININKAS                        VYTAUTAS LANDSBERGIS

 

Vilnius, 1992 m. spalio 6 d.

Nr. I-2929