LIETUVOS RESPUBLIKOS
VALSTYBĖS POLITIKŲ ELGESIO
KODEKSO 3 STRAIPSNIO PAKEITIMO
ĮSTATYMAS

 

2010 m. birželio 15 d. Nr. XI-900

Vilnius

 

(Žin., 2006, Nr. 102-3938)

 

1 straipsnis. 3 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 3 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Europos Parlamento nariams kaip valstybės politikams šis kodeksas yra taikomas tiek, kiek jų veiksmų nereglamentuoja Europos Sąjungos teisės aktai ir Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti teisės aktai.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ