LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

S T A T U T A S

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO STATUTAS DĖL SEIMO STATUTO 77 STRAIPSNIO PAKEITIMO

 

2006 m. lapkričio 14 d. Nr. X-897

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 15-249; 1999, Nr. 5-97; 2000, Nr. 86-2617)

 

1 straipsnis. 77 straipsnio 1 ir 2 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 77 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Seime sudaroma nuolat veikianti Etikos ir procedūrų komisija. Joje turi būti atstovaujamos visos Seimo frakcijos. Sudarant komisiją, pirmiausia nustatomas komisijos narių skaičius ir Seimo frakcijų proporcinio atstovavimo normos. Seimo frakcijų pasiūlymai dėl kandidatų į Etikos ir procedūrų komisiją Seimo Pirmininkui pateikiami raštu.“

2. Pakeisti 77 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Jeigu Seimas du kartus iš eilės nepatvirtina tos pačios Seimo frakcijos pasiūlyto kandidato, dėl trečią kartą šios frakcijos pasiūlyto kandidato į komisijos narius atskirai nebalsuojama.“

 

 

SEIMO PIRMININKAS                                                                          VIKTORAS MUNTIANAS

______________