Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL 2007 M. LIEPOS 11 D. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO (EB) NR. 862/2007 DĖL BENDRIJOS MIGRACIJOS STATISTIKOS IR TARPTAUTINĖS APSAUGOS STATISTIKOS IR PANAIKINANČIO TARYBOS REGLAMENTĄ (EEB) NR. 311/76 DĖL STATISTINIŲ DUOMENŲ RINKIMO APIE DARBUOTOJUS UŽSIENIEČIUS NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO

 

2008 m. spalio 14 d. Nr. 1017

Vilnius

 

Siekdama užtikrinti 2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 862/2007 dėl Bendrijos migracijos statistikos ir tarptautinės apsaugos statistikos ir panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 311/76 dėl statistinių duomenų rinkimo apie darbuotojus užsieniečius (OL 2007 L 199, p. 23) (toliau vadinama – EB reglamentas) nuostatų įgyvendinimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Paskirti Statistikos departamentą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau vadinama – Statistikos departamentas) koordinuoti Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau vadinama – Migracijos departamentas) ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau vadinama – Valstybės sienos apsaugos tarnyba) statistikos metodologijos ir organizavimo srities veiklą rengiant Bendrijos migracijos ir tarptautinės apsaugos statistinę informaciją.

2. Pavesti:

2.1. Statistikos departamentui, Migracijos departamentui ir Valstybės sienos apsaugos tarnybai – pagal kompetenciją vykdyti EB reglamento 2 straipsnio 2, 3, 4 dalių ir 9 straipsnio 2, 3, 4 dalių nuostatas;

2.2. Statistikos departamentui – teikti Europos Bendrijų statistikos tarnybai (toliau vadinama – Eurostatas) statistinę informaciją pagal EB reglamento 3 straipsnio 1 dalies a, b, c punktus;

2.3. Migracijos departamentui – teikti Eurostatui statistinę informaciją pagal EB reglamento 3 straipsnio 1 dalies d punktą, 4 straipsnį, 5 straipsnio 1 dalies b punktą, 6 ir 7 straipsnius;

2.4. Valstybės sienos apsaugos tarnybai – teikti Eurostatui statistinę informaciją pagal EB reglamento 5 straipsnio 1 dalies a punktą.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                         GEDIMINAS KIRKILAS

 

ŪKIO MINISTRAS                                                                                  VYTAS NAVICKAS

 

_________________