PROTOKOLAS DĖL TARPTAUTINĖS CIVILINĖS AVIACIJOS KONVENCIJOS PAKEITIMŲ

 

MONREALIS

1954 m. birželio 14 d.

 

Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos Asamblėja,

Susirinkusi į savo 8-ąją sesiją 1954 m. birželio 1 d. Monrealyje,

Manydama, kad tikslinga pakeisti Tarptautinę civilinės aviacijos konvenciją, sudarytą 1944 m. gruodžio 7 d. Čikagoje,

Laikydamasi minėtos Konvencijos 94 straipsnio a dalies nuostatų, tūkstantis devyni šimtai penkiasdešimt ketvirtųjų metų birželio keturioliktąją dieną patvirtina šį siūlomą minėtos Konvencijos pakeitimą:

48 straipsnio a dalyje žodis „kasmet“ pakeičiamas žodžiais „ne rečiau kaip kartą per trejus metus“

49 straipsnio e dalyje žodžiai „metinis biudžetas“ pakeičiami žodžiais „metiniai biudžetai“

61 straipsnyje žodžiai „metinį biudžetą“ ir „balsavimu priima biudžetą“ pakeičiami žodžiais „metinius biudžetus“ ir „balsavimu priima biudžetus“.

Laikydamasi minėtos Konvencijos 94 straipsnio a dalies nuostatų, patvirtina, kad siūlomi pakeitimai įsigalioja juos ratifikavus keturiasdešimt dviem Susitariančiosioms Valstybėms, ir

Nutaria, kad Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos Generalinis Sekretorius parengia Protokolą anglų, prancūzų ir ispanų kalbomis, visi tekstai yra vienodai autentiški ir apima minėtus pakeitimus bei toliau išdėstytas nuostatas.

Atsižvelgdamas į tai ir įgyvendindamas šiuos Asamblėjos veiksmus,

Asamblėjos Pirmininkas ir Generalinis Sekretorius pasirašo šį Protokolą;

Protokolą gali ratifikuoti kiekviena valstybė, ratifikavusi minėtą Tarptautinės civilinės aviacijos konvenciją arba prisijungusi prie jos.

Ratifikavimo dokumentai deponuojami Tarptautinėje civilinės aviacijos organizacijoje;

Šis Protokolas įsigalioja jį ratifikavusioms valstybėms keturiasdešimt antrojo ratifikavimo dokumento deponavimo dieną.

Generalinis Sekretorius nedelsdamas praneša visoms valstybėms – šios Konvencijos šalims arba ją pasirašiusioms valstybėms – apie kiekvieno šio Protokolo ratifikavimo dokumento deponavimą;

Kiekvienai valstybei, ratifikavusiai šį Protokolą po nurodytos datos, jis įsigalioja deponavus jo ratifikavimo dokumentą Tarptautinėje civilinės aviacijos organizacijoje.

 

Tai patvirtindami, Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos Asamblėjos aštuntosios sesijos Prezidentas ir Generalinis Sekretorius, įgalioti Asamblėjos, pasirašė šį Protokolą.

 

Priimta Monrealyje tūkstantis devyni šimtai penkiasdešimt ketvirtųjų metų birželio keturioliktąją dieną vienu dokumentu anglų, prancūzų ir ispanų kalbomis, visi tekstai yra autentiški. Šis Protokolas deponuojamas Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos archyvuose; Organizacijos Generalinis Sekretorius patvirtintus nuorašus perduoda visoms valstybėms – Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos, priimtos 1944 m. gruodžio 7 d. Čikagoje, šalims arba ją pasirašiusioms valstybėms.

 

WALTER BINAGHI

CARL LJUNGBERG

Asamblėjos Pirmininkas

Asamblėjos Generalinis Sekretorius

______________