Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. SAUSIO 9 D. NUTARIMO NR. 21 „DĖL EUROPOS SĄJUNGOS REIKALŲ KOORDINAVIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. gegužės 20 d. Nr. 509

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Europos Sąjungos reikalų koordinavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 21 „Dėl Europos Sąjungos reikalų koordinavimo“ (Žin., 2004, Nr. 8-184; 2005, Nr. 57-1950; 2006, Nr. 9-331, Nr. 10-362, Nr. 110-4164; 2007, Nr. 18-665, Nr. 59-2293, Nr. 60-2317, Nr. 73-2893):

1.1. Išbraukti 4 punkte žodžius „aptarti ministerijų valstybės sekretorių pasitarime arba“.

1.2. Įrašyti 13 punkte po žodžio „terminą“ žodžius „ne trumpesnį kaip viena darbo diena“.

1.3. Įrašyti 17 punkte po žodžių „COREPER darbotvarkės“ žodžius „ir COREPER darbotvarkėje nurodyto dokumento“.

1.4. Išdėstyti 20 punktą taip:

20. Parengta ir derinta Lietuvos Respublikos pozicija dėl pasiūlymų priimti ES teisės aktus ar kitų ES dokumentų, taip pat kiti ES klausimai gali būti svarstomi Lietuvos Respublikos Vyriausybės Europos Sąjungos komisijos (toliau vadinama – Komisija) posėdyje ir (arba) Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarime arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdyje.

Strateginiai Lietuvos Europos Sąjungos politikos klausimai nagrinėjami Lietuvos Respublikos Vyriausybės Strateginio komiteto posėdyje.“

1.5. Išdėstyti 21 punktą taip:

21. Lietuvos Respublikos pozicija dėl pasiūlymo priimti ES teisės aktą ar kito ES dokumento, kuris apima dviejų ar daugiau valstybės institucijų ar įstaigų veiklos kompetenciją ir dėl kurio nepavyko pasiekti susitarimo tarp suinteresuotų institucijų ir įstaigų, derinama Užsienio reikalų ministerijos rengiamuose pasitarimuose (dalyvaujant suinteresuotų valstybės institucijų ir įstaigų, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos ir Europos teisės departamento atstovams), Komisijos posėdyje ir prireikus – svarstoma Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarime arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdyje.

Užsienio reikalų ministerijos rengiamus pasitarimus gali pasiūlyti rengti ir valstybės institucijos bei įstaigos, pateikdamos argumentuotą pasiūlymą Užsienio reikalų ministerijai.“

1.6. Išdėstyti 26 punktą taip:

26. Remdamasi Komisijos posėdžio protokolu, Užsienio reikalų ministerija teikia Lietuvos nuolatinės atstovybės Europos Sąjungoje (toliau vadinama – Lietuvos nuolatinė atstovybė) vadovui pavedimus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų pristatymo COREPER. Oficialūs valstybės institucijų ir įstaigų pavedimai Lietuvos nuolatinės atstovybės vadovui teikiami per Užsienio reikalų ministeriją.“

1.7. Pripažinti netekusiais galios 27 ir 28 punktus.

1.8. Įrašyti 36 punkto pirmajame sakinyje vietoj žodžių „arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos rengiamuose pasitarimuose, ministerijų valstybės sekretorių pasitarime“ žodžius „Komisijos posėdyje arba“ ir išbraukti antrajame sakinyje žodžius „Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarime“.

1.9. Įrašyti 40 punkto antrojoje pastraipoje po žodžio „kanceliarijos“ žodžius „šiam tikslui“, vietoj žodžių „ministerijos valstybės sekretorių pasitarime“ žodžius „Komisijos posėdyje“.

1.10. Įrašyti 43 punkte po žodžio „kanceliarijos“ žodžius „šiam tikslui“.

1.11. Įrašyti 47 punkte vietoj žodžių „ministerijų valstybės sekretorių pasitarimui“ žodį „Komisijai“.

1.12. Išdėstyti 54 punktą taip:

54. Lietuvos nuolatinė atstovybė gautus iš ES institucijų oficialius paklausimus, susijusius su ES teisės perkėlimu, įgyvendinimu arba taikymu, siunčia Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai, kuri juos pateikia už atitinkamo ES teisės akto perkėlimą ir (ar) įgyvendinimą atsakingai valstybės institucijai ar įstaigai. Valstybės institucijos ir įstaigos, tiesiogiai iš ES institucijų gavusios oficialius paklausimus, susijusius su ES teisės perkėlimu, įgyvendinimu arba taikymu, šių paklausimų kopijas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pateikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai.

Valstybės institucijos ir įstaigos atsakymus ES institucijoms į šiuos paklausimus derina su Europos teisės departamentu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, kurie pagal kompetenciją pastabas ir pasiūlymus dėl valstybės institucijų ir įstaigų atsakymų pateikia per 5 darbo dienas, jeigu valstybės institucija ar įstaiga nenustato kito termino, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai ir Užsienio reikalų ministerijai valstybės institucijų ir įstaigų atsakymų į paklausimus, susijusius su ES teisės perkėlimu, įgyvendinimu arba taikymu, kopijos pateikiamos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šių atsakymų išsiuntimo ES institucijoms.“

1.13. Įrašyti 57 punkte vietoj žodžių „ministerijų valstybės sekretorių pasitarime“ žodžius „Komisijos posėdyje“.

1.14. Įrašyti 64 punkto antrajame sakinyje po žodžio „kanceliarijos“ žodžius „šiam tikslui“, vietoj žodžių „ministerijų valstybės sekretorių pasitarime“ žodžius „Komisijos posėdyje“.

1.15. Įrašyti 72 punkto pirmojoje pastraipoje vietoj žodžių „ministerijų valstybės sekretorių pasitarime“ žodžius „Komisijos posėdyje“, antrojoje pastraipoje vietoj žodžių „ministerijų valstybės sekretorių pasitarime“ žodžius „Komisijos posėdyje“.

1.16. Įrašyti 84 punkte vietoj žodžių „ministerijų valstybės sekretorių pasitarime“ žodžius „Komisijos posėdyje“.

1.17. Įrašyti 101 punkte po žodžio „ministrui“ žodį „Komisijai“.

1.18. 1 priede:

1.18.1. Išbraukti 8 punkte žodžius „,ministerijos valstybės sekretoriaus ar ministerijos sekretoriaus“.

1.18.2. Įrašyti 13 punkte vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos“ žodžius „Užsienio reikalų ministerijos“, vietoj žodžių „ministerijų valstybės sekretorių pasitarime“ žodžius „Komisijos posėdyje“.

1.19. 2 priede:

1.19.1. Įrašyti 4 punkto pastraipoje „Energetikos darbo grupė“ vietoj žodžio „Ūkio“ žodį „Energetikos“, o pastraipoje „branduolinės saugos ir „Euroatom“ garantijų pogrupis“ vietoj žodžio „Ūkio“ žodį „Energetikos“.

1.19.2. Įrašyti 24 punkte:

1.19.2.1. pastraipoje „civilinės saugos pogrupis“ po žodžių „Aplinkos ministerija“ žodžius „,Krašto apsaugos ministerija“.

1.19.2.2. vietoj žodžio „Šengeno“ žodžius „Migracijos reikalų“, po žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija“ žodžius „Socialinės apsaugos ir darbo ministerija“. 

1.20. 3 priede:

1.20.1. Įrašyti 7.1 punkte po žodžio „institucijose“ žodžius „ir numatomas svarstymų tvarkaraštis“.

1.20.2. Papildyti nurodytąjį priedą šiuo 181 punktu:

181. Lietuvos atstovas komitete ar darbo grupėje“.

1.21. 4 priede:

1.21.1. Įrašyti 12 punkte vietoj žodžių „Respublikinis mitybos centras“ žodžius „Valstybinis aplinkos sveikatos centras“.

1.21.2. Papildyti nurodytąjį priedą šiais 22 ir 23 punktais:

 

„22. Europos lyčių lygybės instituto valdymo taryba

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

23. Europos policijos biuras (Europolas)

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos.“

 

1.22. Įrašyti 5 priedo 6 punkte vietoj žodžio „ūkio“ žodį „energetikos“.

2. Šis nutarimas įsigalioja 2009 m. rugsėjo 15 dieną.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS                                              VYGAUDAS UŠACKAS