LIETUVOS RESPUBLIKOS ASOCIACIJŲ ĮSTATYMO 5, 6, 12 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

2009 m. gruodžio 22 d. Nr. XI-610

Vilnius

 

(Žin., 2004, Nr. 25-745)

 

1 straipsnis. 5 straipsnio 1 dalies papildymas 4 punktu

Papildyti 5 straipsnio 1 dalį 4 punktu:

4) steigiamos asociacijos buveinė.“

 

2 straipsnis. 6 straipsnio 5 dalies pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Be Civilinio kodekso 2.66 straipsnyje išvardytų duomenų, juridinių asmenų registre nurodomas asociacijos veiklos laikotarpis, jei jis yra ribotas.“

 

3 straipsnis. 12 straipsnio 2 dalies 3 punkto pakeitimas

12 straipsnio 2 dalies 3 punkte vietoj žodžio „buveinė“ įrašyti žodžius „buveinės keitimo tvarka“ ir šį punktą išdėstyti taip:

3) asociacijos buveinės keitimo tvarka;“.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ