LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS KARIŲ IR CIVILIŲ KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOS TARNAUTOJŲ TARNYBOS TARPTAUTINIŲ OPERACIJŲ KARINIUOSE VIENETUOSE, TARPTAUTINĖSE OPERACIJOSE IR RENGIMOSI JOMS SĄLYGŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. kovo 17 d. Nr. 287

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo (Žin., 1998, Nr. 49-1325; 2003, Nr. 32-1308) 61 straipsniu ir Lietuvos Respublikos tarptautinių operacijų, pratybų ir kitų karinio bendradarbiavimo renginių įstatymo (Žin., 1994, Nr. 58-1133; 2002, Nr. 13-465) 4 straipsnio 1, 3 ir 6 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Lietuvos karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų tarnybos tarptautinių operacijų kariniuose vienetuose, tarptautinėse operacijose ir rengimosi joms sąlygas (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 21 d. nutarimą Nr. 1126 „Dėl Lietuvos karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų tarnybos tarptautinių operacijų kariniuose vienetuose sąlygų“ (Žin., 2000, Nr. 81-2451);

2.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 4 d. nutarimą Nr. 665 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 21 d. nutarimo Nr. 1126 „Dėl Lietuvos karių tarnybos tarptautinių operacijų kariniuose vienetuose sąlygų“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2001, Nr. 49-1712);

2.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimą Nr. 1212 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 21 d. nutarimo Nr. 1126 „Dėl Lietuvos karių tarnybos tarptautinių operacijų kariniuose vienetuose sąlygų“ pakeitimo“ (Žin., 2002, Nr. 75-3229).

3. Šis nutarimas įsigalioja nuo 2004 m. liepos 1 dienos.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

KRAŠTO APSAUGOS MINISTRAS                                                           LINAS LINKEVIČIUS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2004 m. kovo 17 d. nutarimu Nr. 287

 

LIETUVOS KARIŲ IR CIVILIŲ KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOS TARNAUTOJŲ TARNYBOS TARPTAUTINIŲ OPERACIJŲ KARINIUOSE VIENETUOSE, TARPTAUTINĖSE OPERACIJOSE IR RENGIMOSI JOMS SĄLYGOS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų tarnybos tarptautinių operacijų kariniuose vienetuose, tarptautinėse operacijose ir rengimosi joms sąlygos nustatomos atsižvelgiant į Lietuvos karių (toliau vadinama – kariai) ir civilinę krašto apsaugos tarnybą atliekančių statutinių valstybės tarnautojų (toliau vadinama – tarnautojai) tarnybos tarptautinėse operacijose specifiką, susijusią su didesne rizika ir atsakomybe. Jos papildo tarnybos sąlygas, kurias kariams nustato Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas (Žin., 1998, Nr. 49-1325) ir kiti karių tarnybą Lietuvos Respublikoje reglamentuojantys teisės aktai, o tarnautojams – Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708), Civilinės krašto apsaugos tarnybos statutas (Žin., 2003, Nr. 73-3348) ir kiti tarnautojų tarnybą Lietuvos Respublikoje reglamentuojantys teisės aktai (toliau vadinama – bendrosios tarnybos sąlygos).

2. Tarptautinėse operacijose gali dalyvauti tarptautinių operacijų kariniuose vienetuose tarnaujantys kariai ir tarnautojai, taip pat kituose Lietuvos kariuomenės kariniuose vienetuose tarnaujantys kariai šia tvarka:

2.1. Kolektyvinės gynybos operacijose dalyvauja tarptautinių operacijų kariniai vienetai ir kiti kariniai vienetai.

2.2. Kitose karinėse operacijose paprastai dalyvauja tik tarptautinių operacijų kariniai vienetai, o išimtiniais atvejais – ir kiti kariniai vienetai.

3. Tarptautinė sutartis ar tarptautinis tarpžinybinis susitarimas gali nustatyti kitokias tarptautinių operacijų kariniame vienete tarnaujančių ar tarptautinėje operacijoje dalyvaujančių karių ir tarnautojų tarnybos sąlygas

 

II. TARNYBA TARPTAUTINIŲ OPERACIJŲ KARINIUOSE VIENETUOSE IR RENGIMASIS TARPTAUTINĖMS OPERACIJOMS

 

4. Atlikti tarnybą tarptautinių operacijų kariniuose vienetuose skiriami:

4.1. profesinės karo tarnybos kariai – įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta profesinės karo tarnybos karių skyrimo į pareigas, perkėlimo į kitas pareigas ir rotacijos tvarka;

4.2. kariai savanoriai – į tarptautinių operacijų karinį vienetą krašto apsaugos ministro nustatyta atrankos tvarka skiriami rikiuotės kariai savanoriai, pirmenybę teikiant tiems kariams, kurie pagal kario savanorio tarnybos sutartį įsipareigojo tarnauti tarptautinių operacijų kariniuose vienetuose;

4.3. tarnautojai – Civilinės krašto apsaugos tarnybos statuto ir kitų teisės aktų nustatyta tarnautojų skyrimo į pareigas ir perkėlimo į kitas pareigas tvarka, pirmenybę teikiant tiems tarnautojams, kurie pagal civilinės krašto apsaugos tarnybos sutartį įsipareigojo tarnauti tarptautinių operacijų kariniame vienete.

5. Karių ir tarnautojų tarnyba tarptautinių operacijų kariniame vienete gali susidėti iš:

5.1. tarnybos tarptautinių operacijų kariniame vienete Lietuvos Respublikos teritorijoje, kurią atliekantiems kariams ir tarnautojams taikomos tik bendrosios tarnybos sąlygos. Tarnyba tarptautinių operacijų kariniame vienete Lietuvos Respublikos teritorijoje apima tarptautinių operacijų karinio vieneto dalyvavimą Lietuvos Respublikos teritorijoje vykstančiose tarptautinėse karinėse pratybose (toliau vadinama – pratybos) ir kituose karinio bendradarbiavimo renginiuose (toliau vadinama – kiti renginiai), taip pat Lietuvos Respublikos teritorijoje vykstantį rengimąsi dalyvauti tarptautinėje operacijoje. Laikoma, kad tarptautinių operacijų kariniams vienetams priskiriamų karinių jūrų pajėgų laivų įgulų narių tarnyba atliekama Lietuvos Respublikos teritorijoje, jeigu laivas yra Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, teritorinėje jūroje ar išskirtinėje ekonominėje zonoje, taip pat dalyvauja kitų valstybių teritorinėje jūroje ar išskirtinėje ekonominėje zonoje arba atvirojoje jūroje vykstančiose pratybose ar kituose renginiuose (neįplaukdamas į kitų valstybių uostus);

5.2. tarnybos tarptautinių operacijų kariniame vienete už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų:

5.2.1. tarnybos pratybose ir kituose renginiuose, jeigu pratybos ar kitas renginys trunka ne daugiau kaip 90 dienų. Šiai tarnybai taikomos karių ir tarnautojų tarnybines komandiruotes į užsienį reglamentuojančių teisės aktų nustatytos sąlygos. Tarptautinių operacijų kariniams vienetams priskiriamų karinių jūrų pajėgų laivų įgulų nariams dienpinigiai mokami tik už buvimo kitų valstybių uostuose laiką;

5.2.2. tarnybos tarptautinių operacijų kariniame vienete (įskaitant dalyvavimą pratybose ir kituose renginiuose), jeigu ji planuojama ilgesniam negu 90 dienų laikotarpiui. Šiai tarnybai taikomos 6 punkto nuostatos;

5.2.3. rengimosi dalyvauti tarptautinėje operacijoje; tuomet taikomos 5.2.1 arba 5.2.2 punktų nuostatos;

5.3. tarnybos tarptautinėje operacijoje; tuomet taikomos III skyriaus nuostatos.

6. Papildomos sąlygos, taikomos kariams ir tarnautojams 5.2.2 punkte numatytu atveju:

6.1. Priedai ir priemokos:

6.1.1. Kariams mokamas mėnesinis priedas už tarnybos užsienyje specifiką – 1,5-3,5 minimalių mėnesinių algų (toliau vadinama – MMA) dydžio. Konkretus priedo dydis nustatomas krašto apsaugos ministro įsakymu, atsižvelgiant į tarnybos vietą ir sąlygas.

6.1.2. Tarnautojams mokama priemoka už darbą pavojingomis darbo sąlygomis. Konkretus priemokos dydis nustatomas krašto apsaugos ministro įsakymu, atsižvelgiant į tarnybos vietą, sąlygas ir Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo leidžiamus maksimalius priedų ir priemokų dydžius.

6.2. Kitos aprūpinimo sąlygos:

6.2.1. Tarnybos vietovėje karininkams nuomojami butai iš Krašto apsaugos ministerijai skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų, o kitiems kariams (nuo eilinio iki vyresniojo puskarininkio) suteikiama bendra gyvenamoji patalpa. Be to, kariams mokami iki išvykimo priklausę butpinigiai.

6.2.2. Tarnautojams nuomojami butai iš Krašto apsaugos ministerijai skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų arba jiems suteikiama bendra su kariais gyvenamoji patalpa.

6.2.3. Apmokamos nakvynės ir kelionės į tarnybos vietą ir atgal į Lietuvą išlaidos karinio vieneto perdislokavimo ir atostogų suteikimo atvejais. Kariams persikėlimo išlaidos neapmokamos.

6.2.4. Aprūpinama maistu, o neaprūpintiesiems maistu krašto apsaugos ministro įsakymu išmokama maitinimosi išlaidų kompensacija – iki 100 procentų karių ir tarnautojų buvimo vietos valstybei patvirtintos dienpinigių normos.

7. Pagrindinį karinį parengimą įgiję privalomosios karo tarnybos kariai jų mokymo ir rengimo tarptautinėms operacijoms tikslais gali būti priskirti tarptautinių operacijų kariniam vienetui. Priskiriant privalomosios karo tarnybos karius tarptautinių operacijų kariniams vienetams, pirmenybė teikiama tiems kariams, kurie raštu yra pareiškę norą tęsti karo tarnybą liktiniais ar rikiuotės kariais savanoriais ir atitinka kariuomenės vado nustatytus tarnybos tarptautinių operacijų kariniuose vienetuose reikalavimus. Privalomosios karo tarnybos karių atrankos ir priskyrimo tarptautinių operacijų kariniams vienetams tvarką nustato krašto apsaugos ministras kariuomenės vado teikimu.

Jeigu tarptautinių operacijų kariniams vienetams priskirti privalomosios karo tarnybos kariai mokymo ir rengimo tarptautinėms operacijoms tikslais išsiunčiami už Lietuvos Respublikos ribų, jiems taikomos tarnybos sąlygos, nustatytos tarptautinių operacijų kariniame vienete tarnaujantiems atitinkamo laipsnio profesinės karo tarnybos kariams (išskyrus tarnybinio atlyginimo ir butpinigių mokėjimą). Privalomosios karo tarnybos kariams taip pat nemokama išmoka buitinėms išlaidoms.

8. Jeigu prieš išvykimą į tarptautinę operaciją, numatytą 12 punkte, tarptautinių operacijų kariniuose vienetuose netarnaujantys profesinės karo tarnybos kariai siunčiami rengtis tarptautinei operacijai už Lietuvos Respublikos ribų, jų tarnybai rengimosi tarptautinei operacijai metu taikomos tokios pat sąlygos, kokios yra nustatytos tarptautinių operacijų kariniuose vienetuose tarnaujantiems profesinės karo tarnybos kariams.

9. Jeigu prieš išvykimą į tarptautinę operaciją, numatytą 12 punkte, privalomosios karo tarnybos kariai siunčiami rengtis tarptautinei operacijai už Lietuvos Respublikos ribų, jų tarnybai rengimosi tarptautinei operacijai metu taikomos tokios pat sąlygos, kokios yra nustatytos tarptautinių operacijų kariniam vienetui priskirtiems privalomosios karo tarnybos kariams pagal 7 punkto antrąją pastraipą.

10. Jeigu prieš išvykimą į tarptautinę operaciją, numatytą 12 punkte, kariai savanoriai siunčiami rengtis tarptautinei operacijai už Lietuvos Respublikos ribų, jų tarnybai rengimosi tarptautinei operacijai metu taikomos tokios pat sąlygos, kokios yra nustatytos tarptautinių operacijų kariniam vienetui priskirtiems privalomosios karo tarnybos kariams pagal 7 punkto antrąją pastraipą (išskyrus tai, kad jiems taip pat mokamas atitinkamo laipsnio profesinės karo tarnybos kariams nustatytas tarnybinis atlyginimas).

 

III. TARNYBA TARPTAUTINIŲ OPERACIJŲ METU

 

11. Lietuvos Respublikos teritorijoje ir išskirtinėje ekonominėje zonoje vykstančiose tarptautinėse operacijose dalyvaujančių karių ir tarnautojų tarnybai taikomos tik bendrosios tarnybos sąlygos.

12. Tarnybos tarptautinėje operacijoje už Lietuvos Respublikos teritorijos ir išskirtinės ekonominės zonos ribų laikas skaičiuojamas nuo krašto apsaugos ministro įsakyme nurodytos išvykimo į tarptautinės operacijos vietą (įskaitant išvykimą iš užsienyje esančio karinio vieneto ar mokymo įstaigos) dienos iki faktinio grįžimo iš tarptautinės operacijos dienos (įskaitant grįžimą į užsienyje esantį, bet tarptautinėje operacijoje nedalyvaujantį karinį vienetą ar mokymo įstaigą). Nurodytas 13.1 punkte priedas už pirmąjį tarnybos tarptautinėje operacijoje mėnesį krašto apsaugos ministro įsakymu gali būti išmokamas prieš išvykimą į tarptautinės operacijos vietą.

13. Dalyvavimo 12 punkte nurodytoje tarptautinėje operacijoje atveju:

13.1. Kariams mokamas priedas už tarnybos krizės regione specifiką. Šio priedo dydį nustato krašto apsaugos ministras, atsižvelgdamas į tarptautinės operacijos pobūdį, vietą ir kario pareigas, nurodytas lentelėje:

 

Karinis laipsnis

Priedas (MMA dydžiais)

Generolas leitenantas (viceadmirolas)

9-17

Generolas majoras (kontradmirolas)

8-16

Brigados generolas (flotilės admirolas)

7-15

Pulkininkas (jūrų kapitonas)

6,6-14,2

Pulkininkas leitenantas (komandoras)

6,3-14

Majoras (komandoras leitenantas)

6,1-13,7

Kapitonas (kapitonas leitenantas)

5,9-13,5

Vyresnysis leitenantas

5,6-13,4

Leitenantas

5,6-13,3

Vyresnysis puskarininkis

5,4-12,7

Puskarininkis

5,4-12,6

Jaunesnysis puskarininkis

5,4-12,5

Viršila (laivūnas)

5,1-12,3

Vyresnysis seržantas

4,9-12

Seržantas

4,9-11,7

Jaunesnysis seržantas

4,9-11,5

Grandinis

4,6-10,5

Eilinis (jūreivis)

4,6-10,3

 

Žemesnio laipsnio kariui negali būti paskirtas didesnis priedas negu toje pačioje tarptautinėje operacijoje dalyvaujančiam aukštesnio laipsnio kariui.

13.2. Tarnautojams krašto apsaugos ministro įsakymu mokama iki 60 procentų jų tarnybinio atlyginimo priemoka už darbą pavojingomis darbo sąlygomis, neviršijant Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo leidžiamo maksimalaus priedų ir priemokų dydžio.

14. Dalyvavimo tarptautinėje operacijoje, numatytoje 12 punkte, atveju kariams ir tarnautojams taikomos šios aprūpinimo sąlygos:

14.1. Tarnybos vietovėje suteikiama bendra gyvenamoji patalpa. Be to, kariams mokami iki išvykimo priklausę butpinigiai.

14.2. Apmokamos nakvynės ir kelionės į tarnybos vietą ir atgal į Lietuvą išlaidos karinio vieneto perdislokavimo ir atostogų suteikimo atvejais. Kariams persikėlimo išlaidos neapmokamos.

14.3. Aprūpinama maistu, o neaprūpintiesiems maistu krašto apsaugos ministro įsakymu išmokama maitinimosi išlaidų kompensacija – iki 100 procentų karių ir tarnautojų buvimo vietos valstybei patvirtintos dienpinigių normos.

15. Tarptautinių operacijų, numatytų 12 punkte, metu įstatymų nustatyta tvarka kariams ir tarnautojams gali būti suteikiamos kasmetinės mokamos atostogos (jų dalis), kurių metu kariams mokamas tarnybinis atlyginimas, o tarnautojams – vidutinis darbo užmokestis. Kariams ir tarnautojams, kuriems įstatymų nustatyta tvarka kasmetinių mokamų atostogų suteikti negalima, gali būti suteikiamos nemokamos atostogos (jos turi būti suteiktos šeimos narių – sutuoktinių, vaikų, brolių, seserų, tėvų, senelių – sunkios ligos ar mirties atveju, taip pat gimus vaikui).

16. Tarptautinėse operacijose, numatytose 12 punkte, dalyvaujantiems privalomosios karo tarnybos kariams ir kariams savanoriams mokamas atitinkamo laipsnio profesinės karo tarnybos kariui pirmaisiais tarnybos metais nustatyto dydžio tarnybinis atlyginimas ir taikomos kitos sąlygos, nustatytos toje pačioje tarptautinėje operacijoje dalyvaujantiems profesinės karo tarnybos kariams (išskyrus butpinigių mokėjimą). Privalomosios karo tarnybos kariams nemokama išmoka buitinėms išlaidoms, o kariams savanoriams – rezervo kario atlyginimas.

17. Visos sąlygos ar kai kurios iš 12–16 punktuose nurodytų sąlygų gali būti taikomos kolektyvinės gynybos operacijoje dalyvaujantiems kariams ir tarnautojams tik specialiu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu.

18. Specialiu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu visos sąlygos ar kai kurios iš 12-16 punktuose nurodytų sąlygų gali būti netaikomos kitoje karinėje operacijoje dalyvaujantiems kariams ir tarnautojams.

______________