LIETUVOS RESPUBLIKOS

SVEIKATOS SISTEMOS ĮSTATYMO 90 STRAIPSNIO PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

1996 m. rugsėjo 25 d. Nr. I-1557

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 63-1231)

 

1 straipsnis. 90 straipsnio trečiosios dalies papildymas

90 straipsnio trečiojoje dalyje po pirmojo sakinio įrašyti sakinį „Gydytojams medicinos praktikos licencijas ir sertifikatus išduoda, atnaujina, sustabdo ir panaikina Sveikatos apsaugos ministerija“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„Asmens ar visuomenės sveikatos priežiūros licencijas, sertifikatus, leidimus išduoda, juos atšaukia Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūrai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Gydytojams medicinos praktikos licencijas ir sertifikatus išduoda, atnaujina, sustabdo ir panaikina Sveikatos apsaugos ministerija. Farmacijos veiklos leidimus (licencijas) išduoda, juos atšaukia Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS

______________