LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2007 M. VASARIO 20 D. ĮSAKYMO

Nr. ISAK-236 „DĖL PAŽYMĖJIMŲ IR BRANDOS ATESTATŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. gegužės 20 d. Nr. V-741

Vilnius

 

P a k e i č i u Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. ISAK-236 „Dėl Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 25-944; 2010, Nr. 30-1404):

1. Išdėstau 2 punkto ketvirtą pastraipą taip:

Buvęs mokinys – asmuo, turintis mokymosi pasiekimų pažymėjimą apie mokymąsi Vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje ir nebaigęs šios programos (arba baigęs šią programą ir neišlaikęs/nelaikęs (atleistas) brandos egzaminų).“

2. Išdėstau 37 punktą taip:

37. Brandos atestatas su pagyrimu išduodamas mokiniui, buvusiam mokiniui:

37.1. turinčiam ne žemesnius kaip 9 balų visų individualaus ugdymo plano dalykų metinius ir mokyklinių brandos egzaminų įvertinimus, išlaikiusiam bent vieno dalyko valstybinį brandos egzaminą ir turinčiam ne žemesnius kaip 50 balų visų laikytų valstybinių brandos egzaminų įvertinimus;

37.2. atleistam nuo visų brandos egzaminų dėl ligos iki pagrindinės sesijos pradžios, turinčiam ne žemesnius kaip 9 balų visų individualaus ugdymo plano dalykų metinius įvertinimus;

37.3. susirgusiam egzaminų sesijos metu ir nuo pasirinktų ir nelaikytų brandos egzaminų atleistam, turinčiam ne žemesnius kaip 9 balų visų individualaus ugdymo plano dalykų metinius ir visų laikytų mokyklinių brandos egzaminų įvertinimus, ne žemesnius kaip 50 balų visų laikytų valstybinių brandos egzaminų įvertinimus.“

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                               Gintaras Steponavičius