LIETUVOS RESPUBLIKOS

SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS ĮSTATYMO 2, 8, 10, 12, 13, 17, 20, 22 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

ĮSTATYMAS

 

2003 m. balandžio 1 d. Nr. IX-1410

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 41-1162, Nr. 92-2863)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – Specialiųjų tyrimų tarnyba arba Tarnyba) – Respublikos Prezidentui ir Seimui atskaitinga, statutiniais pagrindais veikianti valstybės teisėsaugos įstaiga, kuri atskleidžia ir tiria korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, rengia ir įgyvendina korupcijos prevencijos priemones.

2. Korupcija valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens tiesioginis ar netiesioginis siekimas, reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas, taip pat valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens veiksmai arba neveikimas siekiant, reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau arba kitam asmeniui ar šią naudą priimant, taip pat tiesioginis ar netiesioginis siūlymas ar suteikimas valstybės tarnautojui, jam prilygintam asmeniui turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas darant šioje dalyje nurodytas veikas.

3. Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

4. Šiame straipsnyje vartojama valstybės tarnautojo, jam prilyginto asmens sąvoka atitinka Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse įtvirtintą šios sąvokos išaiškinimą.

5. Asmuo – bet kuris fizinis, juridinis arba turintis kitokį, jo steigimo valstybės teisės nustatytą, teisinį statusą asmuo.“

 

2 straipsnis. 8 straipsnio 1 ir 2 punktų pakeitimas

1. Pakeisti 8 straipsnio 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) vykdo operatyvinę veiklą siekdama atskleisti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ir užkirsti joms kelią;“.

2. 8 straipsnio 2 punkte vietoj žodžių „kvotą ir parengtinį tardymą“ įrašyti žodžius „ikiteisminį tyrimą dėl korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų“ ir šį punktą išdėstyti taip:

2) atlieka ikiteisminį tyrimą dėl korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų;“.

 

3 straipsnis. 10 straipsnio 1 ir 2 dalių pakeitimas

Pakeisti 10 straipsnio 1 ir 2 dalis ir visą straipsnį išdėstyti taip:

10 straipsnis. Specialiųjų tyrimų tarnybos personalas

1. Tarnybos darbuotojai yra pareigūnai, valstybės tarnautojai ir darbuotojai.

2. Tarnybos pareigūnų statusą reglamentuoja šis įstatymas, Valstybės tarnybos įstatymas ir Specialiųjų tyrimų tarnybos statutas, valstybės tarnautojų – Valstybės tarnybos įstatymas, o darbuotojų – Darbo kodeksas ir kiti teisės aktai.

3. Tarnybos pareigūnų priėmimo į pareigas ir atleidimo iš jų, pareigūnų drausminės atsakomybės, nušalinimo nuo pareigų tvarką nustato Tarnybos statutas.“

 

4 straipsnis. 12 straipsnio 1 ir 2 dalių pakeitimas

Pakeisti 12 straipsnio 1 ir 2 dalis ir visą straipsnį išdėstyti taip:

12 straipsnis. Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus ir jo pavaduotojų atleidimo iš pareigų pagrindai

1. Specialiųjų tyrimų tarnybos direktorius ir jo pavaduotojai yra atleidžiami iš pareigų šiais pagrindais:

1) atsistatydinę savo noru;

2) sulaužę priesaiką;

3) įsiteisėjus apkaltinamajam teismo nuosprendžiui;

4) dėl sveikatos būklės, pateikę atitinkamos medicinos ekspertizės komisijos išvadą;

5) jų sutikimu perkėlus į kitą darbą;

6) paaiškėjus šio įstatymo 15 straipsnyje nurodytoms aplinkybėms;

7) pasibaigus kadencijai;

8) kai jiems sukanka 62 metai ir 6 mėnesiai;

9) netekę Lietuvos Respublikos pilietybės.

2. Specialiųjų tyrimų tarnybos direktorius ir jo pavaduotojai, sulaukę Specialiųjų tyrimų tarnybos statuto 34 straipsnio 1 dalyje nustatyto amžiaus ar ištarnavę įstatymų nustatytą laikotarpį valstybinei pareigūnų ir karių pensijai gauti, jeigu jų tarnybos laikas nustatyta tvarka nebuvo pratęstas arba baigėsi jų tarnybos pratęsimo terminas, gali būti atleidžiami iš pareigų.

3. Ginčai dėl atleidimo iš pareigų sprendžiami Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.“

 

5 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 13 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

13 straipsnis. Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų teisės

1. Persekiodamas asmenį, įtariamą padariusį nusikalstamą veiką, užkirsdamas kelią daromai nusikalstamai veikai, tikrindamas informaciją apie valstybės pareigūnų ir tarnautojų piktnaudžiavimą tarnyba, jų ryšius su asmenimis, kurie susiję su nusikalstamais susivienijimais, ar eidamas kitas tarnybines pareigas, esant įstatymų numatytiems pagrindams ir sąlygoms, Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnas pateikia tarnybinį ženklą ar tarnybinį pažymėjimą.

2. Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnas turi teisę:

1) tikrinti asmens dokumentus ir pristatyti asmenis, įtariamus padariusius nusikalstamą veiką, į Specialiųjų tyrimų tarnybos arba policijos įstaigas;

2) įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka panaudoti ginklą, specialiąsias priemones ir kitą prievartą;

3) tirdamas nusikalstamas veikas ar turėdamas pagrįstų duomenų, kad tokia veika yra rengiama, daroma ar buvo padaryta, nekliudomai įeiti į visų nuosavybės formų ir rūšių įmonių, įstaigų, organizacijų patalpas jų darbo metu, o ne darbo metu – su tos įmonės, įstaigos ar organizacijos administracijos atstovu, savininku arba jo atstovu;

4) įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka jėga atidaryti patalpas ar transporto priemones;

5) vykdamas į nusikalstamos veikos padarymo vietą, persekiodamas asmenį, įtariamą padariusį nusikalstamą veiką, veždamas asmenį, kuriam būtina skubi medicinos pagalba, į gydymo įstaigą, nekliudomai naudotis įmonėms, įstaigoms, organizacijoms ar fiziniams asmenims, išskyrus užsienio valstybių diplomatines ar konsulines atstovybes, priklausančiomis visų rūšių transporto ar ryšių priemonėmis. Jeigu transporto ar ryšių priemonės savininkas ar valdytojas pareikalauja, išduodama Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus nustatytos formos pažyma, pagal kurią iš Specialiųjų tyrimų tarnybos lėšų kompensuojami patirti nuostoliai ar materialinė žala;

6) persekiodamas asmenį, įtariamą padariusį nusikalstamą veiką, kuris slepiasi nuo teisėsaugos institucijų, taip pat siekdamas užkirsti kelią daromai nusikalstamai veikai, stabdyti kelių transporto priemones ir tikrinti vairuotojo, keleivių ar transporto priemonės dokumentus ir joje esančius krovinius bei daiktus;

7) vykdamas į nusikalstamos veikos padarymo vietą ar persekiodamas asmenį, įtariamą padariusį nusikalstamą veiką, nustatyta tvarka naudotis mėlynos spalvos švyturėliais ant automobilių ir garsiniais signalais;

8) gauti iš asmenų informacijos ar paaiškinimų apie rengiamas, daromas ar padarytas nusikalstamas veikas ir kitus teisės pažeidimus;

9) tirdamas nusikalstamas veikas ar turėdamas duomenų, kad tokia veika yra rengiama, daroma ar buvo padaryta, tikrinti visų rūšių įmonių, įstaigų bei organizacijų ūkinę-finansinę ir kitokią veiklą;

10) atlikti kitus Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnui įstatymų leidžiamus veiksmus.

3. Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnas, eidamas tarnybines pareigas pasienio, muitinės bei kituose objektuose ir teritorijose, kuriuose nustatytas specialus vidaus režimas, pateikęs tarnybinį ženklą ar tarnybinį pažymėjimą, jeigu yra pakankamas pagrindas, turi teisę:

1) tikrinti asmenų ir pareigūnų, transporto priemonių bei krovinių dokumentus;

2) sulaikyti pasienio ir muitų režimo pažeidėjus bei kitus asmenis, atlikti jų asmens bei daiktų apžiūrą ir pristatyti juos į Valstybės sienos apsaugos tarnybos, muitinės ar kitų teisėsaugos institucijų tarnybines patalpas, laikydamasis įstatymų, reglamentuojančių asmenų sulaikymo tvarką bei sulaikytų asmenų garantijas;

3) stabdyti ir tikrinti transporto priemones, nustatyta tvarka atlikti daiktų ar dokumentų poėmį;

4) atlikti kitus Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnui įstatymų leidžiamus veiksmus.“

 

6 straipsnis. 17 straipsnio 1 ir 2 dalių pakeitimas ir straipsnio papildymas 5 dalimi

1. Pakeisti 17 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Pradėti ikiteisminį tyrimą, kuriame įtariamasis yra Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnas, gali tik Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras ar jo pavaduotojas.“

2. 17 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžio „nusikaltimą“ įrašyti žodžius „nusikalstamą veiką“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Vykdantys tarnybines pareigas Tarnybos pareigūnai negali būti atvesdinti, sulaikyti, draudžiama juos, jų daiktus ir transporto priemones apžiūrėti, jeigu nedalyvauja Specialiųjų tyrimų tarnybos padalinio viršininkas ar jo įgaliotas atstovas, išskyrus atvejus, kai pareigūnas sulaikomas akivaizdžiai darantis nusikalstamą veiką.“

3. Papildyti 17 straipsnį 5 dalimi:

5. Duomenys apie Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnus Valstybės tarnautojų registrui neteikiami.“

 

7 straipsnis. 20 straipsnio papildymas 3 dalimi

Papildyti 20 straipsnį 3 dalimi:

3. Specialiųjų tyrimų tarnyba šiame įstatyme nustatytiems uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti turi teisę įstatymų nustatyta tvarka gauti paramą iš užsienio valstybių institucijų bei įstaigų ir tarptautinių organizacijų.“

 

8 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas ir papildymas

Papildyti 22 straipsnį nauja 1 dalimi, buvusias 1 ir 2 dalis laikyti atitinkamai 2 ir 3 dalimis, pakeisti 2 dalį ir visą straipsnį išdėstyti taip:

22 straipsnis. Specialiųjų tyrimų tarnybos veiklos kontrolė

1. Specialiųjų tyrimų tarnybos parlamentinę kontrolę atlieka Lietuvos Respublikos Seimas.

2. Specialiųjų tyrimų tarnybos atliekamą ikiteisminį tyrimą įstatymų nustatyta tvarka kontroliuoja, organizuoja ir jam vadovauja prokuroras.

3. Specialiųjų tyrimų tarnybos vidaus darbo tvarką nustato direktorius.“

 

9 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2003 m. gegužės 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                 ROLANDAS PAKSAS