LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO IR

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL APLINKOS MINISTRO IR ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2005 M. LIEPOS 14 D. ĮSAKYMO Nr. D1-367/3D-342 „DĖL MĖŠLO IR SRUTŲ TVARKYMO APLINKOSAUGOS REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. rugsėjo 12 d. Nr. D1-739/3D-724

Vilnius

 

P a k e i č i a m e Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-367/3D-342 „Dėl Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 92-3434; 2011, Nr. 118-5583):

1. Išdėstome 15 punktą taip:

15. Mėšlidės, srutų kauptuvo, tirštojo mėšlo rietuvės prie tvarto įrengti nereikia, jeigu:

15.1. gyvūnai laikomi tvarte, kuriame telpa per kaupimo laikotarpį, nurodytą 10 punkte, susidarantis mėšlas ir (ar) srutos;

15.2. nelaisvėje laikomi laukiniai gyvūnai (danieliai, taurieji elniai, dėmėtieji elniai, bizonai, stumbrai, stirnos, šernai) ir kitų rūšių gyvūnai, kurie pagal fiziologinius poreikius prisitaikę gyventi lauke, yra laikomi lauko aptvaruose / voljeruose ištisus metus.“

2. Papildome 201 punktu:

201. Draudžiama skystąjį mėšlą ir srutas skleisti paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostose ir arčiau kaip 2 m iki melioracijos griovių viršutinių briaunų.“

3. Papildome priedą 26–27 eilutėmis:

Putpelės dedeklės

450

0,0022

0,0013

Mėsinės putpelės

4800

0,000208

0,00012

 

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                           Kazys Starkevičius