LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR VOKIETIJOS FEDERACINĖS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL AUKŠTOJO MOKSLO KVALIFIKACIJŲ IR MOKSLO LAIPSNIŲ LYGIAVERTIŠKUMO PRIPAŽINIMO

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybė, toliau – Susitariančiosios Šalys,

atsižvelgdamos į 1997 m. balandžio 11 d. Europos Tarybos ir UNESCO kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu, pripažinimo Europos regiono valstybėse konvenciją (ETS 165);

skatindamos bendradarbiavimą studijų ir mokslo srityse;

siekdamos suteikti vienos valstybės studentams ir absolventams galimybę tęsti studijas ar mokslinę veiklą kitoje valstybėje ir

suprasdamos abipusio aukštojo mokslo kvalifikacijų pripažinimo reikšmę,

 

s u s i t a r ė:

 

1 straipsnis

Bendrosios nuostatos

 

1. Šio Susitarimo nuostatos taikomos aukštojo mokslo studijoms ir dalinėms studijoms, baigtoms Lietuvos Respublikos arba Vokietijos Federacinės Respublikos aukštosiose mokyklose, ir jose įgytoms aukštojo mokslo kvalifikacijoms.

2. Šiame Susitarime sąvoka „aukštosios mokyklos“ reiškia:

– Lietuvos Respublikoje: studijų ir mokslo įstaigas, kurios yra valstybės pripažintos aukštosiomis mokyklomis pagal valstybės vidaus teisės aktus;

– Vokietijos Federacinėje Respublikoje: valstybines mokymo įstaigas, kurios pagal žemių teisės aktus yra aukštosios mokyklos, ir nevalstybines mokymo įstaigas, kurias kompetentinga ministerija pripažįsta aukštosiomis mokyklomis.

3. Susitariančiosios Šalys sudaro šio Susitarimo 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų aukštųjų mokyklų sąrašą. Lietuvos Respublikoje šį sąrašą sudaro Švietimo ir mokslo ministerija ir skelbia savo interneto svetainėje http://www.smm.lt. Vokietijos Federacinėje Respublikoje šį sąrašą sudaro Aukštųjų mokyklų rektorių konferencija (AMRK) ir skelbia savo interneto svetainėje „Hochschulkompass“.

 

2 straipsnis

Susitarimo paskirtis

 

1. Šiuo Susitarimu siekiama pripažinti ir įskaityti abiejose šalyse baigtas dalines studijas, įgytas aukštojo mokslo kvalifikacijas, suteiktus akademinius ir mokslo laipsnius bei kitas akademines kvalifikacijas, suteikiančias teisę tęsti studijas arba pradėti naujas studijas ir naudoti akademinius bei mokslo laipsnius.

2. Iki šio Susitarimo įsigaliojimo baigtos dalinės studijos, įgytos aukštojo mokslo kvalifikacijos, suteikti akademiniai ir mokslo laipsniai ir kitokios akademinės kvalifikacijos gali būti pripažinti, jei studijų baigimas, aukštojo mokslo kvalifikacijų įgijimas, akademinių ir mokslo laipsnių ir kitokių akademinių kvalifikacijų suteikimas atitinka šio Susitarimo nuostatas.

 

3 straipsnis

Dalinių studijų pripažinimas siekiant tęsti studijas

 

Dalinės studijos, baigtos vienoje iš Susitariančiųjų Šalių valstybių, pripažįstamos tęsiant tokios pat krypties studijas kitos Susitariančiosios Šalies valstybėje pagal joje galiojančius teisės aktus.

 

4 straipsnis

Aukštojo mokslo kvalifikacijos, akademiniai ir mokslo laipsniai

 

Šiame Susitarime minimos aukštojo mokslo kvalifikacijos, akademiniai ir mokslo laipsniai suprantami pagal šio Susitarimo priede išvardytas kvalifikacijas, akademinius ir mokslo laipsnius.

 

5 straipsnis

Aukštojo mokslo kvalifikacijų pripažinimas tolesnėms arba naujoms studijoms

 

1. Aukštojo mokslo kvalifikacijos pripažįstamos ar įskaitomos tolesnėms arba naujoms studijoms pateikus prašymą pagal priede nurodytas sąsajas.

2. Pripažįstant ir įskaitant aukštojo mokslo kvalifikacijas, gali būti atsižvelgiama į papildomas sąlygas, jei tai reikalinga studijoms, kurias ketinama tęsti, arba pagal atitinkamos aukštosios mokyklos reikalavimus.

3. Studijų krypčių, kurios Vokietijos Federacinėje Respublikoje baigiamos valstybiniais egzaminais, Vokietijos Federacinėje Respublikoje studijų rezultatai pripažįstami ar įskaitomi ir leidžiama laikyti valstybinius egzaminus vadovaujantis Vokietijos Federacinės Respublikos galiojančiais teisės aktais.

 

6 straipsnis

Galimybė siekti daktaro laipsnio

 

1. Asmenys, Lietuvos Respublikoje įgiję magistro laipsnį arba baigę vientisąsias studijas, gali siekti doktorantūros studijų Vokietijos Federacinės Respublikos aukštosiose mokyklose pagal jose galiojančias doktorantūros nuostatas.

2. Asmenys, įgiję Vokietijos Federacinėje Respublikoje Magister/Master laipsnį, diplomo laipsnį (Diplom-Grad), licenciato arba Magister Artium laipsnį, ir asmenys, baigę atitinkamos meno srities studijas, taip pat asmenys, išlaikę valstybinius egzaminus, gali siekti doktorantūros studijų Lietuvos Respublikos aukštosiose mokyklose pagal atitinkamoje aukštojoje mokykloje galiojančias nuostatas.

 

7 straipsnis

Aukštojo mokslo kvalifikacijų, akademinių ir mokslo laipsnių vartojimas

 

Priede išvardytų aukštojo mokslo kvalifikacijų, akademinių ir mokslo laipsnių turėtojai turi teisę juos atitinkamai vartoti ir kitoje Susitariančiosios Šalies valstybėje tokia forma, kuria jie buvo suteikti. Santrumpos vartojamos suteikusioje Susitariančiosios Šalies valstybėje nustatyta arba įprasta forma.

 

8 straipsnis

Aukštųjų mokyklų susitarimai

 

Šis Susitarimas netrukdo abiejų Susitariančiųjų Šalių valstybių aukštosioms mokykloms pasirašyti susitarimus dėl kitų nuostatų, skatinančių studentų, dėstytojų ir mokslininkų akademinį mobilumą ir aukštųjų mokyklų bendradarbiavimą.

 

9 straipsnis

Profesinis pripažinimas

 

1. Šis Susitarimas neturi įtakos Susitariančiųjų Šalių nacionalinės ir tarptautinės teisės aktų, skirtų profesiniam pripažinimui, taikymui.

2. Aukštojo mokslo kvalifikacijų atitikmenys, dėl kurių susitarta šiame Susitarime, gali palengvinti sprendimus dėl šių kvalifikacijų pripažinimo profesiniams tikslams.

 

10 straipsnis

Ekspertų komisija

 

1. Konsultacijoms dėl visų klausimų, kylančių taikant šį Susitarimą, sudaroma Nuolatinė ekspertų komisija iš ne daugiau kaip šešių kiekvienos iš Susitariančiųjų Šalių valstybių paskirtų narių. Ekspertų komisijos uždavinys – stebėti aukštojo mokslo sistemų raidą, rūpintis tinkamu Susitarimo taikymu ir teikti siūlymus jam tobulinti. Komisijos narių sąrašai pateikiami diplomatiniais kanalais.

2. Nuolatinė ekspertų komisija renkasi vienos iš Susitariančiųjų Šalių pageidavimu. Dėl posėdžio vietos tariamasi diplomatiniais kanalais.

 

11 straipsnis

Susitarimo galiojimas, įsigaliojimas ir nutraukimas

 

1. Šis Susitarimas sudaromas neribotam laikui. Jis įsigalioja tą dieną, kai abi Susitariančiosios Šalys viena kitai notomis praneša, kad kiekvienos Susitariančiosios Šalies valstybės vidaus teisės procedūros, reikalingos sutarčiai įsigalioti, atliktos. Įsigaliojimo diena yra paskutinės notos gavimo diena.

2. Kiekviena Susitariančioji Šalis gali nutraukti šį Susitarimą diplomatiniais kanalais raštu pranešdama apie tai kitai šaliai. Susitarimas netenka galios praėjus šešiems mėnesiams po to, kai kita Susitariančioji Šalis gavo pranešimą apie susitarimo nutraukimą.

3. Susitarimas gali būti papildomas ir (arba) keičiamas rašytiniu bendru Susitariančiųjų Šalių sutarimu.

 

12 straipsnis

Priedas

Priedas yra šio Susitarimo sudedamoji dalis.

 

PASIRAŠYTA Palangoje 2009 m. gegužės 15 d. dviem egzemplioriais lietuvių ir vokiečių kalbomis, abu tekstai turi vienodą teisinę galią.

 

 

Lietuvos Respublikos

Vyriausybės vardu

Vokietijos Federacinės

Respublikos Vyriausybės vardu

 

_________________

 


Priedas

 

Aukštojo mokslo kvalifikacijos pateikus prašymą pripažįstamos arba įskaitomos tolesnėms arba naujoms studijoms bei akademinei veiklai pagal šiame priede nurodytas sąsajas.

1. Pripažįstant ir įskaitant Lietuvos Respublikoje ir Vokietijos Federacinėje Respublikoje įgytas aukštojo mokslo kvalifikacijas ir mokslo laipsnius, turi būti remiamasi šiais atitikmenimis:

 

 

Lietuvos Respublika

Vokietijos Federacinė Respublika

Pirmoji pakopa

 

a) Bakalauras

a)Bakkalaureus/Bachelor

Diplom (FH)-Grad

b) kvalifikacija, suteikta baigus pirmosios pakopos universitetines studijas

b) tikrinama individualiai

Antroji pakopa

 

a) Magistras

kvalifikacija, suteikta baigus vientisąsias studijas

a) Magister/Master

Magister Artium

Diplom-Grad

Lizentiat

Staatsprüfung

Künstlerische Prüfung

b) kvalifikacija, suteikta baigus specialiąsias antrosios pakopos studijas

b) tikrinama individualiai

Trečioji pakopa

 

 

a) Daktaras (nurodant mokslo sritį)

a) Doktorgrad (nurodant mokslo sritį)

b) Meno licenciatas

(nurodant meno studijų kryptį)

b) atitikmens nėra

 

2. Asmens, baigusio Lietuvos Respublikoje aukštojo mokslo neuniversitetines studijas ir įgijusio profesinį bakalauro laipsnį arba atitinkamą lygiavertę kvalifikaciją, individualiai patikrinti studijų rezultatai gali būti įskaityti tolesnėms bakalauro arba kitoms atitinkamoms studijoms Vokietijos Federacinės Respublikos aukštosiose mokyklose.

3. Lietuvos Respublikoje įgytas laipsnis „habilituotas daktaras“ ir Vokietijos Federacinėje Respublikoje baigtas habilitacijos procesas, kurį atlikus įgyjamas Venia legendi, pripažįstami lygiavertėmis kvalifikacijomis savarankiškai mokslinei tiriamajai veiklai ir bendradarbiavimui įgyjant mokslo laipsnį ir dalyvaujant habilitacijos procedūrose bei kituose akademiniuose egzaminuose.

_________________