VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Į S A K Y M A S

 

DĖL VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO 2008 M. LIEPOS 29 D. ĮSAKYMO NR. 2B-290 „DĖL TECHNINIŲ MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR JŲ PRIEKABŲ REIKALAVIMŲ“ PAKEITIMO

 

2013 m. birželio 13 d. Nr. 2B-137

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290 „Dėl Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų“ (Žin., 2008, Nr. 88-3550; 2013, Nr. 7-312), ir išdėstau 2 priedo 10.1 ir 10.2 punktus taip:

10.1. Išvaizda ir apipavidalinimas

 

Tikrinimo pozicija

Tikrinimo būdas

Trūkumai

Vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

10.1.1. Apipavidalinimas

Vizuali apžiūra

Automobilio apipavidalinimas, įskaitant privalomą nurodyti informaciją ir (ar) reklamą, neatitinka nustatytų reikalavimų (a)

X

 

 

10.1.2. Išorinė išvaizda

Vizuali apžiūra

Išorinė išvaizda netinkama (deformuoti skydai, akivaizdūs korozijos židiniai, trūksta apdailos detalių ir (ar) kitų sudedamųjų dalių, akivaizdžiai pažeista dažų danga ir (ar) netinkamas nudažymas)

 

X

 

10.1.3. Salonas ir bagažo skyrius

Vizuali apžiūra

Salonas ir (ar) bagažo skyrius (akivaizdžiai trūksta sudedamųjų dalių ir (ar) jos yra sugadintos, salonas (bagažo skyrius) labai užterštas) netvarkingas

 

X

 

 

10.2. Atpažinimo ženklas-plafonas

 

Tikrinimo pozicija

Tikrinimo būdas

Trūkumai

Vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

Atpažinimo ženklas-plafonas

Vizuali apžiūra ir veikimo patikrinimas

a) Atpažinimo ženklo-plafono nėra

 

X

 

b) Atpažinimo ženklas-plafonas neįsijungia arba įsijungia ne pagal nustatytus reikalavimus (a)

 

X

 

c) Atpažinimo ženklas-plafonas turi pažeidimų, galinčių daryti įtaką veiksmingumui

 

X

 

d) Neatitinka nustatytų reikalavimų (a)

X

 

 

“.

2. Šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas „Valstybės žiniose“ ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje.

 

 

 

Inspekcijos viršininkas                                                    Vidmantas Žukauskas