LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVENTOSIOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO SKAIČIAVIMO TVARKOS IR JO DYDŽIO NUSTATYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2007 m. kovo 30 d. Nr. 3-113

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Šventosios valstybinio jūrų uosto įstatymo (Žin., 2006, Nr. 132-4987) 12 straipsnio 2 dalimi,

tvirtinu Šventosios valstybinio jūrų uosto žemės nuomos mokesčio skaičiavimo tvarkos ir jo dydžio nustatymo taisykles (pridedama).

 

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                              ALGIRDAS BUTKEVIČIUS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2007 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 3-113

 

ŠVENTOSIOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO SKAIČIAVIMO TVARKOS IR JO DYDŽIO NUSTATYMO TAISYKLĖS

 

1. Šventosios valstybinio jūrų uosto žemės nuomos mokesčio skaičiavimo tvarkos ir jo dydžio nustatymo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato uosto žemės nuomos mokesčio skaičiavimo tvarką.

VĮ Šventosios valstybinio jūrų uosto direkcija (toliau – Direkcija), vadovaudamasi šiomis taisyklėmis, skaičiuoja metinį kiekvieno pagal žemės nuomos sutartį nuomojamo žemės sklypo nuomos mokestį.

2. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

Bolverko tipo pirsai (statiniai) – pirsai su plienine įlaidine fasadine siena, su palais (estakados tipo statiniais), kuriuose yra įrengti švartavimosi stulpeliai. Pirsai ir palai sujungti plieniniais tilteliais.

Eksploatuojamos krantinės – visos tinkamos naudoti krantinės, nustatomos uosto kapitono įsakymu dėl leistinos laivų grimzlės uoste (esant nuliniam vandens lygiui).

Grimzlė prie krantinės – nustatyta uosto kapitono leidžiamame įsakyme dėl leistinos laivų grimzlės uoste (esant nuliniam vandens lygiui).

Krantinė – nustatyto ilgio, pločio ir leistinų apkrovų hidrotechninis įrenginys, skirtas laivams švartuoti ir krauti, keleiviams įlaipinti ir išlaipinti.

Krantinės ilgis – krantinės, įskaitant pirsus, darbinis (švartavimo) ilgis, kuris nustatytas Šventosios valstybinio jūrų uosto kapitono (toliau – uosto kapitonas) leidžiamame įsakyme dėl leistinos laivų grimzlės uoste (esant nuliniam vandens lygiui).

Kranto tvirtinimas – techninės, biologinės ir kt. priemonės krantų (šlaitų) atsparumui vandens tėkmės, bangų, atmosferos kritulių ir kt. poveikiams padidinti, stabilumui užtikrinti.

Nuomojamas uosto žemės sklypas – Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu priskirtos ir teisiškai įregistruotos uosto žemės dalis. Nuomojamas uosto žemės sklypas apima uosto žemę po kelių, gatvių ir kt. infrastruktūra. Uosto žemės nuomos sutartis, kurios sudėtinė dalis yra nuomojamo uosto žemės sklypo planas, teisės aktų nustatyta tvarka turi būti įregistruota Nekilnojamojo turto registre.

Neeksploatuojamos krantinės – remontuojamos, rekonstruojamos ar dėl kitų uosto kapitono nustatytų ir nuo uosto žemės nuomininko nepriklausančių priežasčių netinkamos naudoti krantinės.

Pirsas – dviejų pusių krovos darbams naudojama prieplauka, pastatyta uosto akvatorijoje statmenai ar tam tikru kampu į krantą. Dėl riboto pirso pločio krovos darbams atlikti pirso švartavimo ilgiui taikomas 0,75 lengvatinis koeficientas.

Slipas – statinys (įrenginys) nedideliems laivams ištraukti iš vandens jų povandeninei daliai apžiūrėti, remontuoti, dažyti.

Visų krantinių ilgis – visų krantinių, įskaitant pirsus, esančių nuomojamame uosto žemės sklype, darbinių (švartavimo) ilgių suma.

Vidutinė grimzlė prie krantinių – vidutinė grimzlė prie visų nuomininko teritorijoje esančių krantinių yra: santykis tarp grimzlės prie eksploatuojamų krantinių bei krantinių darbinio (švartavimo) ilgio sandaugų sumos ir visų, įskaitant ir neeksploatuojamų, krantinių darbinio (švartavimo) ilgio sumos.

3. Metinis Šventosios valstybinio jūrų uosto žemės (toliau – uosto žemė) nuomos mokestis apskaičiuojamas pagal formulę:

M = S x Į x kk x kG, kur:

M – metinis uosto žemės nuomos mokestis (Lt);

S – nuomojamas uosto žemės sklypas;

Į – uosto žemės nuomos bazinis mokesčio dydis, litais už kv. metrą.

Išnuomojant uosto žemę, žemės nuomos mokesčio dydis apskaičiuojamas taip:

Į = 0,15 x Keu x Ksg x 1,6 x t, kur:

Keu – bazinės žemės sklypo vertės suvestinis pataisos koeficientas sklypo padėčiai įvertinti kompleksiniu urbanistiniu ekologiniu požiūriu apskaičiuojamas pagal formulę:

Keu = Kf + Kp + Kr + Ke + Kg + Kn + Kk – 4, kur:

Kf – teritorijos funkcinio patogumo koeficientas – 3,6;

Kp – teritorijos patrauklumo koeficientas – 2,3;

Kr – teritorijos prestižo koeficientas – 2;

Ke – teritorijos urbanistinės taršos koeficientas – 1,25;

Kg – koeficientas galimiems grėsmės veiksniams įvertinti – 1,25;

Kn – teritorijos nacionalinio vertinimo koeficientas kitoms teritorijoms – 1;

Kk – teritorijos patrauklumo ūkiniu komerciniu požiūriu koeficientas – 6.

Ksg – bazinės žemės sklypo vertės pataisos koeficientas teritorijos gamybiniam potencialui įvertinti Palangoje – 20.

1,6 – žemės pabrangimo indeksas.

t – žemės nuomos mokesčio tarifas, metams nustatomas 4 procentų.

3.1. Kk – krantinių ilgio koeficientas (1 priedas) taikomas pagal nuomininko uosto žemės sklype esančių krantinių darbinių (švartavimo) ilgių sumą, kuri priskiriama vienai iš 17 kategorijų:

3.1.1. 1 kategorija – 2000 m ir daugiau,

3.1.2. 2 kategorija – 1800–2000 m;

3.1.3. 3 kategorija – 1600–1800 m;

3.1.4. 4 kategorija – 1400–1600 m;

3.1.5. 5 kategorija – 1200–1400 m;

3.1.6. 6 kategorija – 1000–1200 m;

3.1.7. 7 kategorija – 900–1000 m;

3.1.8. 8 kategorija – 800–900 m,

3.1.9. 9 kategorija – 700–800 m;

3.1.10. 10 kategorija – 600–700 m;

3.1.11. 11 kategorija – 500–600 m;

3.1.12. 12 kategorija – 400–500 m;

3.1.13. 13 kategorija – 300–400 m;

3.1.14. 14 kategorija – 200–300 m;

3.1.15. 15 kategorija – 100–200 m;

3.1.16. 16 kategorija – iki 100 m;

3.1.17. 17 kategorija neeksploatuojama.

Dėl riboto pirso ir bolverko tipo pirso pločių krovos darbams atlikti šių pirsų švartavimo ilgiams taikomas 0,75 lengvatinis koeficientas. Jei Direkcijos generalinio direktoriaus įsakymu dalis konkrečios krantinės darbinio (švartavimo) ilgio pripažinta netinkama naudoti, šia dalimi mažinamas krantinės darbinis (švartavimo) ilgis.

3.2. Kg – grimzlės prie krantinės koeficientas (2 priedas) nustatomas pagal krantinės, esančios prie nuomojamo uosto žemės sklypo, grimzlę, nustatytą uosto kapitono įsakymu. Žemės sklypo kategorijos pagal grimzlę prie krantinių, esančių nuomojamame uosto žemės sklype, skirstomos:

3.2.1. 1 kategorija – 10 m ir daugiau;

3.2.2. 2 kategorija – 9–10 m;

3.2.3. 3 kategorija – 8–9 m;

3.2.4. 4 kategorija – 7–8 m;

3.2.5. 5 kategorija – 6–7 m;

3.2.6. 6 kategorija – 5–6 m;

3.2.7. 7 kategorija – 4–5 m;

3.2.8. 8 kategorija – 3–4 m;

3.2.9. 9 kategorija – 2–3 m;

3.2.10. 10 kategorija neeksploatuojama.

3.3. Jei prie sklypo yra krantinės, atitinkančios skirtingas kategorijas pagal grimzlę, apskaičiuojant žemės nuomos mokesčio dydį skaičiuojama vidutinė grimzlė prie krantinių, kuri apskaičiuojama pagal formulę:

 

 kur:

 

kGvid. – vidutinė grimzlė prie krantinių,

1g, 2g... 7g – grimzlės prie krantinių,

1i, 2i... 7i – krantinių darbiniai (švartavimo) ilgiai.

 

3.4. Jei prie sklypo yra krantinės, atitinkančios skirtingas kategorijas pagal grimzlę, krantinių rekonstrukcijos metu, nuomininko prašymu, skaičiuojama kGvid.. – (vidutinė krantinių grimzlė)

 

kGvid. =

eksploatuojamų krantinių leistinos grimzlės ir darbinio (švartavimo) ilgio sandaugų suma

visų (tarp jų ir neeksploatuojamų) krantinių darbinių (švartavimo) ilgių suma

 

4. Leistina laivų grimzlė prie krantinės esant nuliniam vandens lygiui ir krantinių švartavimo ilgis tvirtinamas uosto kapitono įsakymu. Visų uosto krantinių grimzlės ir darbiniai (švartavimo) ilgiai Šventosios valstybinio jūrų uosto kapitono įsakymu nustatomi kiekvienų metų spalio 31 d. Jei krantinės yra remontuojamos (rekonstruojamos), uosto kapitonas per 10 darbo dienų po krantinių remonto (rekonstrukcijos) pradžios įsakymu nurodo remontuojamų (rekonstruojamų) krantinių ilgį ir leistinos grimzlės grafoje įrašo „remontas (rekonstrukcija)“. Po remonto (rekonstrukcijos), pasirašius krantinės pripažinimo tinkama naudoti aktą, uosto kapitonas per 10 darbo dienų atskiru įsakymu nustato suremontuotų (rekonstruotų) krantinių leistiną maksimalią laivų grimzlę bei krantinių darbinį (švartavimo) ilgį. Uosto kapitono įsakymas per 10 darbo dienų išsiunčiamas skelbti „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“.

5. Pagerinus išnuomoto uosto žemės sklypo infrastruktūrą, metinis žemės nuomos mokestis keičiamas nuo kito mėnesio 1 dienos po statinių pripažinimo tinkamais naudoti atliktų darbų akto pasirašymo. Pasikeitus grimzlei prie krantinės ar (ir) krantinės darbiniam (švartavimo) ilgiui, metinis žemės nuomos mokestis keičiamas nuo uosto kapitono įsakymo paskelbimo „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ datos.

6. Jei nuomininko anksčiau išsinuomoti uosto žemės sklypai, suformuoti nauji uosto žemės sklypai po įsigytais statiniais ar kitais Šventosios valstybinio jūrų uosto įstatymu numatytais atvejais ribojasi vienas su kitu arba sklypai yra sujungti krovos įrenginiais, kai sklypai ir šie krovos įrenginiai naudojami tam pačiam technologiniam krovos procesui arba sklypai nėra atskirti kitų nuomininkų žemės sklypais, sklypai sujungiami į vieną uosto žemės sklypą ir nustatyta žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarka šiam sklypui skaičiuojamas mokestis. Konkurso būdu išnuomotiems sklypams uosto žemės nuomos mokesčio dydis ir nuomos sąlygos keičiamos, jeigu pagal galiojančią uosto žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarką apskaičiuotas uosto žemės nuomos mokesčio dydis viršija konkurso būdu išnuomoto žemės sklypo nustatytą uosto žemės nuomos mokesčio dydį, keičiant į dydį, apskaičiuotą pagal galiojančią uosto žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarką. Jeigu nuomininkas nesutinka pakeisti uosto žemės nuomos sutartyje nustatyto uosto žemės nuomos mokesčio dydžio dėl nustatyta tvarka pakeistos uosto žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos, galios uosto žemės nuomos mokesčio dydis, apskaičiuotas pagal šias taisykles.

7. Išnuomojant uosto žemę juridiniam asmeniui, kuris įsigijo statinius iš uosto žemės nuomininko, uosto žemės kategorija negali būti keičiama į mažesnę.

______________


Šventosios valstybinio jurų uosto žemės

nuomos mokesčio skaičiavimo tvarkos

ir jo dydžio nustatymo taisyklių

1 priedas

 

KOEFICIENTAI UŽ VISŲ KRANTINIŲ DARBINĮ (ŠVARTAVIMO) ILGĮ PAGAL KRANTINIŲ ILGIO KATEGORIJĄ

 

Neeksploatuojama*

iki 100 metrų

100–200 metrų

200–300 metrų

300–400 metrų

400–500 metrų

500–600 metrų

600–700 metrų

700–800 metrų

800–900 metrų

900–1000 metrų

1,000

2,00

2,10

2,20

2,30

2,60

2,50

2,605

2,70

2,80

2,90

 

1000–1200 metrų

1200–1400 metrų

1400–1600 metrų

1600–1800 metrų

1800–2000 metrų

daugiau kaip 2000 metrų

 

3,00

3,10

3,20

3,30

3,40

3,50

 

* neeksploatuojama krantinė – tai remontuojama, rekonstruojama ar dėl kitų, nuo uosto žemės nuomininko nepriklausančių, priežasčių nenaudojama krantinė.

______________


Šventosios valstybinio jūrų uosto žemės

nuomos mokesčio skaičiavimo tvarkos

ir jo dydžio nustatymo taisyklių

2 priedas

 

GRIMZLĖS PRIE KRANTINĖS KOEFICIENTAI

 

Neeksploatuojama*

iki 3 m

3 iki 4 m

4 iki 5 m

5 iki 6 m

6 iki 7 m

7 iki 8 m

8 iki 9 m

9 iki 10 m

Daugiau kaip 10 m

1,00

2,00

2,20

2,30

2,60

2,50

2,60

2,70

2,80

2,90

 

______________


Šventosios valstybinio jurų uosto žemės

nuomos mokesčio skaičiavimo tvarkos

ir jo dydžio nustatymo taisyklių

3 priedas

 

ŠVENTOSIOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO KAPITONO ĮSAKYMAS DĖL LEISTINOS LAIVŲ GRIMZLĖS PRIE KRANTINIŲ (ESANT NULINIAM VANDENS LYGIUI ŠVENTOSIOS JŪRŲ UOSTE)

 

Krantinės Nr.

Visas krantinės darbinis (švartavimo) ilgis (m)

Leistina laivų grimzlė prie krantinių (m)

Krantinės darbinis (švartavimo) ilgis m konkrečiai grimzlei

 

 

 

 

 

______________