LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO IR

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO IR VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2002 M. SPALIO 2 D. ĮSAKYMO NR. 519/449 „DĖL LAUKINIŲ GYVŪNŲ LAIKYMO NELAISVĖJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO IR VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2002 M. GEGUŽĖS 16 D. ĮSAKYMO NR. 250/224 PAKEITIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. gegužės 5 d. Nr. D1-253/B1-200

Vilnius

 

1. Pakeičiame Laukinių gyvūnų laikymo nelaisvėje taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 519/449 „Dėl Laukinių gyvūnų laikymo nelaisvėje taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. 250/224 pakeitimo“ (Žin., 2002, Nr. 100-4456; 2008, Nr. 6-227):

1.1. Papildome šiuo 71 punktu:

71. Draudžiama fiziniams ir juridiniams asmenims nelaisvėje laikyti:

71.1. laukinius paukščius rūšių, natūraliai paplitusių Europos Sąjungos valstybių narių Europinėje teritorijoje, ir kurios pagal Medžioklės Lietuvos Respublikoje taisykles, patvirtintas aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 (Žin., 2000, Nr. 53-1540; 2002 Nr. 97-4308), nepriskiriamos medžiojamiesiems gyvūnams ir joms nenustatytas leistinas jų medžioklės terminas, išskyrus atvejus, kai šie paukščiai buvo paimti iš gamtos vadovaujantis Saugomų rūšių gyvūnų, augalų ir grybų paėmimo iš gamtinės aplinkos tvarkos aprašu, patvirtintu aplinkos ministro 2000 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. D1-22 ( Žin., 2000, Nr. 79-2396; 2007, Nr. 7-294), arba išsirito iš kiaušinio nelaisvėje, kaip ir jų abu tėvai, arba buvo įgyti vadovaujantis Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklėmis, ir yra jų teisėtą įsigijimą patvirtinantys dokumentai;

71.2. visų rūšių laukinius gyvūnus, nurodytus Draudžiamų laikyti nelaisvėje laukinių gyvūnų rūšių sąraše (Taisyklių 4 priedas), išskyrus atvejus, kai šie gyvūnai yra teisėtai įgyti iki šio punkto įsigaliojimo dienos, arba jie laikomi mokslo ir mokymo įstaigose ar zoologijos soduose, turinčiuose Aplinkos ministerijos išduotą leidimą įkurti zoologijos sodą, nurodytą Leidimų zoologijos sodams įkurti išdavimo ir zoologijos sodų tvarkymo ir kontrolės tvarkoje, patvirtintoje aplinkos ministro 2002 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 298 (Žin., 2002, Nr. 62-2540), arba buvo laikinai paimti globos tikslais vadovaujantis Laukinės gyvūnijos įstatymu (Žin., 1997, Nr. 108-2726; 2001, Nr. 110-3988);

71.3. laukinių gyvūnų hibridus, jų palikuonis, išskyrus, kai šie gyvūnai kryžminami mokslinių tyrimų tikslais ir turint Aplinkos ministerijos leidimą, išduotą vadovaujantis Laukinės gyvūnijos įstatymu, ir išskyrus atvejus, kai šie gyvūnai buvo įgyti iki šio punkto įsigaliojimo dienos ir yra jų teisėtą įsigijimą patvirtinantys dokumentai.“

1.2. Papildome šiuo 4 priedu „Draudžiamų laikyti nelaisvėje laukinių gyvūnų rūšių sąrašas“ (pridedama).

2. Nurodome, kad taisyklių 71.2 ir 71.3 punktai įsigalioja 2009 m. rugsėjo 1 d.

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                        GEDIMINAS KAZLAUSKAS

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS

TARNYBOS DIREKTORIUS                                                 KAZIMIERAS LUKAUSKAS


 

Laukinių gyvūnų laikymo nelaisvėje

taisyklių

4 priedas

 

DRAUDŽIAMŲ LAIKYTI NELAISVĖJE LAUKINIŲ GYVŪNŲ RŪŠIŲ SĄRAŠAS

 

Sąraše nurodoma konkreti rūšis arba aukštesnis sistematinis vienetas (šeima arba būrys), tokiu atveju laikoma, kad visos rūšys, kurias jungia šis sistematinis vienetas, taip pat yra įtrauktos į sąrašą.

1. Kloakiniai (Monotremata), visos rūšys

2. Kaguanai (Dermoptera), visos rūšys

3. Beždžionės (Primates), visos rūšys

4. Nepilnadančiai (Edentata), visos rūšys

5. Skujuočiai (Pholidota), visos rūšys

6. Viveriniai (Viverridae), visos rūšys

7. Hieniniai (Hyaenidae), visos rūšys

8. Šuniniai (Canidae), išskyrus pilkąjį vilką (Canis lupus), rudąją lapę (Vulpes vulpes), usūrinį šunį (Nyctereutes procyonoides) ir paprastąjį šakalą (Canis aureus)

9. Katiniai (Felidae), išskyrus vilpišį (miškinę katę) (Felis silvestris) ir paprastąją lūšį (Lynx lynx)

10. Lokiniai (Ursidae), išskyrus rudąją mešką (Ursus arctos)

11. Mažoji panda (Ailurus fulgens)

12. Didžioji panda (Ailuropoda melanoleuca)

13. Irklakojai (ruoniai) (Pinnipedia), visos rūšys

14. Banginiai (Cetacea), visos rūšys

15. Vamzdžiadančiai (Tubulidentata), visos rūšys

16. Sirenos (Sirenia), visos rūšys

17. Raganosiniai (Rhinocerotidae), visos rūšys

18. Tapyriniai (Tapiridae), visos rūšys

19. Hipopotaminiai (Hippopotamidae), visos rūšys

20. Žirafiniai (Giraffidae), visos rūšys

21. Straubliniai (Proboscidea), visos rūšys

22. Paprastasis meškėnas (Procyon lotor)

23. Pilkoji (karolininė) voverė (Sciurus carolinensis).

 

_________________