LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

N U T A R I M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO „DĖL LIETUVOS MOKSLO TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMo ir papildymO

 

2013 m. sausio 17 d. Nr. XII-179

Vilnius

 

(Žin., 2009, Nr. 153-6902)

 

Lietuvos Respublikos Seimas n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

1. Papildyti Lietuvos mokslo tarybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Seimo 2009 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. XI-625 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai), 7 punktą 6 papunkčiu:

6) teikti ekspertines paslaugas viešiesiems ir privatiems juridiniams bei fiziniams asmenims ir gauti už tai pajamas;“.

2. Papildyti Nuostatų 7 punktą 7 papunkčiu:

7) būti tarptautinių organizacijų narys ir sudaryti susitarimus su tarptautinėmis institucijomis, veikiančiomis su Tarybos veikla susijusiose srityse.“

3. Pakeisti Nuostatų 23 punktą ir jį išdėstyti taip:

23. Tarybos pirmininko pavedimu arba valdybos nutarimu Tarybos pirmininko pareigas gali eiti vienas iš Tarybos pirmininko pavaduotojų. Tarybos pirmininkas gali suteikti kitam Tarybos nariui įgaliojimus atstovauti Tarybai konkrečiais klausimais. Tarybos pirmininkas Mokslo fondo direktoriui gali suteikti įgaliojimus, susijusius su įstaigos finansų, personalo, ūkinės veiklos administravimu ir valdymu.“

4. Nuostatų 30 punkto 7 papunktyje išbraukti žodžius „ir Mokslo fondo darbo reglamentą“ ir šį papunktį išdėstyti taip:

7) tvirtina Mokslo fondo struktūrą.“

5. Pakeisti Nuostatų 40 punktą ir jį išdėstyti taip:

40. Tarybos veiklos finansavimo šaltiniai: valstybės biudžeto asignavimai, Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos, įstatymų nustatyta tvarka gautos paramos lėšos, Lietuvos Respublikos, tarptautinių ir užsienio fondų bei organizacijų lėšos, su ekspertine veikla susijusių paslaugų pajamos ir kitos teisėtai gautos lėšos.“

6. Nuostatų 41 punkto 1 papunktyje išbraukti žodžius „Vyriausybės patvirtintas“ ir šį papunktį išdėstyti taip:

1) mokslinius tyrimus pagal nacionalines mokslo ir kitas programas;“.

7. Nuostatų 45 punkte išbraukti žodžius „valstybės biudžeto“, po žodžio „pranešimus“ įrašyti žodžius „(Tarybos, valdybos, komitetų, kitų komisijų ar darbo grupių posėdžiams pateiktus)“ ir šį punktą išdėstyti taip:

45. Tarybos nariams ir kviečiamiems ekspertams iš Tarybai skirtų asignavimų mokami honorarai už parengtas studijas, pranešimus (Tarybos, valdybos, komitetų, kitų komisijų ar darbo grupių posėdžiams pateiktus) ir ekspertizes kaip už autorinius darbus.“

 

 

 

SEIMO PIRMININKAS                                                                          VYDAS GEDVILAS