lietuvos respublikos APLINKos ministrO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2010 m. BALANDŽIO 6 d. ĮSAKYMO Nr. D1-275 „DĖL KLIMATO KAITOS SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. birželio 26 d. Nr. D1-461

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 42-2040; 2011, Nr. 99-4668, Nr. 88-4630, Nr. 109-5538; 2012, Nr. 8-297, Nr. 88-4630, Nr. 109-5538, Nr. 136-7002):

1.1. išdėstau 3.5 punktą taip:

3.5. kompensacinė išmoka daugiabučiams – papildoma valstybės parama, numatyta Valstybės paramos būstui įsigyti ir išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 13 str. 1 d. 5 punkte, teikiama Programos lėšomis daugiabučių namo butų ir kitų patalpų savininkams (fiziniams ir juridiniams asmenims), įgyvendinusiems daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektą pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (Žin., 2004, Nr. 143-5232; 2009, Nr. 36-1282), ar ją atitinkančias savivaldybių tarybų patvirtintas programas papildomai kompensuojant Vyriausybės nutarimu nustatytą investicijų dalį, tenkančią Vyriausybės nustatytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, jeigu skaičiuojamos šiluminės energijos sąnaudos įgyvendinus projektą sumažinamos ne mažiau kaip 40 procentų, palyginti su skaičiuojamomis šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo;“;

1.2. papildau nauju 3.51 punktu ir jį išdėstau taip:

3.51. kompensacinė išmoka fiziniams asmenims – fizinių asmenų mažos apimties projektų įgyvendinimui teikiama valstybės paramos forma pagal Tvarkos aprašo X1 skyriaus nuostatas. Parama kompensacinės išmokos forma taikoma konkrečioms finansuojamoms priemonėms, kai tai nurodyta Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo sąmatą detalizuojančiame plane;“;

1.3. įrašau 3.8 punkte vietoj žodžių „aplinkos ministerijos“ žodžius „Ūkio ministerijos“;

1.4. įrašau 3.9 punkte vietoj žodžio „numatomas“ žodį „numatomos“, vietoj žodžio „tipines“ žodį „pavyzdines“;

1.5. išdėstau 3.10 punktą taip:

3.10. projekto įgyvendinimo laikotarpis – finansavimo sutartyje (arba paraiškoje ar Projekto registracijos formoje, kai finansavimo sutartis nesudaroma) nustatytas laikotarpis, per kurį vykdomos projekto veiklos, susijusios su projekto įgyvendinimu (sutarčių pasirašymas, prekių, paslaugų įsigijimas, darbų atlikimas, įrangos montavimas, derinimas, paleidimas, eksploatacija) iki projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos;“;

1.6. išdėstau 3.11 punktą taip:

3.11. projekto įgyvendinimo laikotarpio pradžia – finansavimo sutarties įsigaliojimo data arba sprendimo skirti finansavimą projektui data ar Projekto registracijos formos užregistravimo data, kompensacinių išmokų fiziniams asmenims atveju;“ ;

1.7. išdėstau 3.12 punktą taip:

3.12. projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaiga – projekto galutinio įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo data arba mokėjimo prašymo patvirtinimo data, kompensacinių išmokų fiziniams asmenims atveju;“;

1.8. II1 skyriaus pavadinimą išdėstau taip:

Tvarkos aprašo 4.2.14.2.3 ir 4.2.5 punktuose nurodytų priemonių įgyvendinimo etapai“;

1.9. 91 punkte po žodžio „padaliniai“ įrašau žodžius „ir Aplinkos ministerijai pavaldžios įstaigos“, po skaičiaus „4.2.3“ įrašau skaičius „4.2.5“;

1.10. 92 punkte po žodžio „padaliniai“ įrašau žodžius „ir Aplinkos ministerijai pavaldžios įstaigos“;

1.11. išdėstau 26 punktą taip:

26. Subsidijos Programos lėšomis teikiamos fiziniams ar juridiniams asmenims, kaimo bendruomenėms, bendrojo naudojimo objektų valdytojams, registruotiems Lietuvos Respublikoje, įgyvendinantiems Tvarkos aprašo 4.1 ir 4.2 punktuose nurodytus projektus.

Klimato kaitos specialiosios programos lėšų panaudojimo sritys, atitinkamai priemonei skiriama lėšų suma, pareiškėjai, paraiškų pateikimo ir atrankos būdas bei kiti specialieji reikalavimai nurodomi einamųjų metų Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo sąmatą detalizuojančiame plane.“;

1.12. papildau nauju 261 punktu ir jį išdėstau taip:

261. Bendrieji reikalavimai pareiškėjams:

261.1. pareiškėjas nėra bankrutavęs, bankrutuojantis, likviduojamas ir (arba) restruktūrizuojamas, neturi mokestinės nepriemokos valstybės ir (arba) savivaldybės biudžetui arba kitiems valstybės fondams (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas). Jeigu pareiškėjas yra įsiskolinęs, parama gali būti teikiama tokiu atveju, kai pareiškėjas pateiks dokumentus, įrodančius, kad jis apmokėjo visus įsiskolinimus valstybei;

261.2. yra tinkamai įvykdęs arba vykdantis įsipareigojimus pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos, Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo ar Klimato kaitos specialiosios programų nuostatas;

261.3. pareiškėjas nėra atsisakęs paramos, skirtos iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos, Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo ar Klimato kaitos specialiosios programų lėšų, kai tokia parama jau buvo paskirta.

Dokumentai, įrodantys pareiškėjų atitiktį jiems keliamiems reikalavimams, kuriuos kartu su paraiška turi pateikti pareiškėjas, nurodomi Atsakingos institucijos paskelbtame kvietime. Šiems ir kitiems reikalavimams patikrinti Atsakinga institucija gali naudotis prieinamomis duomenų bazėmis ir registrais.

Pareiškėjas, pažeidęs 261.2 ir 261.3 punktuose keliamus reikalavimus, neturi teisės kreiptis į Atsakingą instituciją dėl paramos iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų skyrimo dvejus metus nuo galutinio sprendimo priėmimo.“;

1.13. 30 punkte vietoj žodžių „subsidijos dydis“ įrašau žodžius „tinkamų išlaidų“;

1.14. išdėstau 33 punktą taip:

33. Projekto išlaidos apmokamos bei projekto priežiūra atliekama projekto finansavimo sutartyje nustatyta tvarka arba Tvarkos aprašo nustatyta tvarka, kai sutartis nesudaroma.“;

1.15. išdėstau 342 punktą taip:

342. Pareiškėjui pateikus tinkamai įformintą avansinio mokėjimo prašymą, Atsakinga institucija per 15 darbo dienų patikrina avansinį mokėjimo prašymą ir prašyme nurodytą avansinio mokėjimo sumą išmoka Pareiškėjui.“;

1.16. 36 punkto pirmą pastraipą išdėstau taip:

36. Esant Projekto išlaidų apmokėjimui išlaidų kompensavimo būdu, subsidija teikiama pareiškėjui, jei:“;

1.17. papildau nauju 36.11 papunkčiu ir jį išdėstau taip:

36.11. išlaidos Atsakingos institucijos yra pripažintos tinkamomis;“;

1.18. išdėstau 36.2 punktą taip:

36.2. tiesiogiai patirtos išlaidos atitinka 41 punkte nustatytus reikalavimus;“;

1.19. išdėstau 37 punktą taip:

37. Esant Projekto išlaidų apmokėjimui sąskaitų apmokėjimo būdu:“;

1.20. išdėstau 37.1 punktą taip:

37.1. pareiškėjas turi patikrinti kiekvieną rangovo, paslaugų teikėjo ar prekių tiekėjo pateiktą sąskaitą, jos atitiktį rangos, paslaugų teikimo ar prekių tiekimo sutarties sąlygoms, patikrinti ir priimti atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar pateiktas prekes (išskyrus išankstinio apmokėjimo sąskaitą) ir, pasirašęs sąskaitą kaip tinkamą apmokėti, kartu su priėmimo–perdavimo aktu pridėti prie mokėjimo prašymo ir teikti Atsakingai institucijai sutartyje nustatytu periodiškumu. Taikant sąskaitų apmokėjimo būdą, išlaidoms pagrįsti su mokėjimo prašymu neteikiami išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai;“;

1.21. įrašau 38.2 punkte po žodžių „nepaskirstytini rezervai“ žodžius „ar kt.“;

1.22. išdėstau 381 punktą taip:

381. Pateikus tinkamai įformintą mokėjimo prašymą ir visus išlaidų pagrindimo ir (ar) apmokėjimo įrodymo dokumentus, Atsakinga institucija projekto išlaidas apmoka ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo Pareiškėjo mokėjimo prašymo registravimo dienos.“;

1.23. išdėstau 39 punktą taip:

39. Tais atvejais, kai sudaroma finansavimo sutartis, kiekvienam projektui taikytinas išlaidų apmokėjimo būdas nustatomas projekto finansavimo sutartyje. Viename projekte gali būti derinami abu Tvarkos aprašo 34 punkte nurodyti projekto išlaidų apmokėjimo būdai. Jei finansavimo sutartis nėra sudaroma, taikomas išlaidų kompensavimo būdas.“;

1.24. išdėstau 41 punktą taip:

41. Tinkamos projekto išlaidos, išskyrus šio punkto 2 pastraipoje nurodytą atvejį, turi būti patirtos nuo einamųjų metų Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo sąmatą detalizuojančio plano įsigaliojimo dienos.

Kompensacinių išmokų fiziniams asmenims įgyvendinamiems projektams tinkamos išlaidos yra laikomos tos išlaidos, kurios yra patirtos nuo 2012 m. Klimato kaitos specialiosios programos sąmatą detalizuojančio plano įsigaliojimo dienos, iki projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos ir skirtos projektų, mažinančių išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ar leidžiančių prisitaikyti prie klimato kaitos pokyčių, įgyvendinimui.

Konkrečios tinkamų išlaidų kategorijos aplinkos ministro įsakymu nustatomos atskirai kiekvienai Metinėje sąmatoje numatytai lėšų panaudojimo sričiai ir (arba) Klimato kaitos specialiosios programos sąmatą detalizuojančiame plane numatytoms lėšų panaudojimo sričių finansuojamoms priemonėms. Tinkamų išlaidų kategorijos papildomos atsižvelgiant į einamųjų metų Metinėje sąmatoje ar Klimato kaitos specialiosios programos sąmatą detalizuojančiame plane nurodytas finansuojamas priemones.“;

1.25. papildau nauju 411 ir jį išdėstau taip:

411. Visos projekto išlaidos, išvardintos paraiškoje arba registracijos formoje, turi atitikti išlaidų kategorijas, nustatytas aplinkos ministro, atskiriant prekes, paslaugas ir darbus.“;

1.26. papildau nauju 42.15 papunkčiu ir jį išdėstau taip:

42.15. išlaidos, kurios apmokėtos ne paties pareiškėjo (jo įgalioto asmens) arba ne pareiškėjo nuosavomis lėšomis;“;

1.27. papildau nauju 42.16 papunkčiu ir jį išdėstau taip:

42.16. sąskaitos už patirtas išlaidas, išrašytos ne pareiškėjo (jo įgalioto asmens) vardu, išskyrus atvejus, jei pareiškėjai yra turto bendrasavininkiai.“;

1.28. išdėstau 43 punktą taip:

43. Projekto tinkamų išlaidų dydis nustatomas atsižvelgiant į pareiškėjo išlaidų realumą ir būtinumą bei reikalavimus, keliamus tinkamoms finansuoti išlaidoms. Tinkamų išlaidų dalį, kurių nepadengia paramos lėšos, pareiškėjas privalo finansuoti pats.“;

1.29. papildau nauju 441 punktu ir jį išdėstau taip:

441. Atsakinga institucija turi teisę dalį išlaidų priskirti prie netinkamų, jei projekto išlaidos viršija vidutines rinkos kainas.“;

1.30. papildau nauju 451 punktu ir jį išdėstau taip:

451. Einamaisiais metais pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką paskelbtiems kvietimams pagal tą pačią Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo sąmatos detalizuojančio plano priemonę.“;

1.31. papildau nauju 492 punktu ir jį išdėstau taip:

492. Atsakinga institucija turi teisę atmesti paraišką, jei nepateikiama bent pusė su paraiška privalomų pateikti dokumentų.

Jeigu atliekant paraiškų vertinimą nustatoma, kad pateikti ne visi reikalaujami dokumentai ir (arba) paraiška užpildyta netinkamai, pareiškėjui siunčiamas raštu arba el. paštu pranešimas, kuriame paprašoma pareiškėjo per nustatytą terminą, ne trumpesnį kaip 5 darbo dienos ir ne ilgesnį kaip 15 darbo dienų, pateikti trūkstamus dokumentus ar informaciją. Jei per nurodytą terminą paraiška nepatikslinama ar nepateikiami trūkstami dokumentai ir priežastys, kodėl nebuvo galima per nurodytą terminą patikslinti paraiškos nepripažįstamos svarbiomis (ligos atvejis ar pan.), paraiška atmetama.“;

1.32. išdėstau 51 punktą taip:

51. Projektų vertinimą atlieka Atsakingos institucijos darbuotojas, vadovaudamasis darbo procedūrų aprašu, patvirtintu Atsakingos institucijos direktoriaus įsakymu. Esant reikalui, gali būti pasitelkiami nepriklausomi ekspertai.“;

1.33. išdėstau 55 punktą taip:

55. Tvarkos aprašo 4.1 punkte nurodytų projektų atveju atitikties aplinkos ministro įsakymu patvirtintiems aplinkosauginiams–techniniams kriterijams vertinimas atliekamas, vadovaujantis Atsakingos institucijos nustatyta tvarka bei aplinkos ministro įsakymu patvirtintais maksimaliais tinkamų išlaidų dydžiais.“;

1.34. pripažįstu 58 punktą netekusiu galios;

1.35. išdėstau 64 punktą taip:

64. Nustatyta tvarka pateiktos paraiškos vertinamos eilės tvarka pagal jų registracijos datą projektų registracijos žurnale. Vienos paraiškos administracinės atitikties vertinimas negali trukti ilgiau kaip 3 darbo dienas nuo projekto registravimo dienos. Administracinės atitikties vertinimo metu nustatoma, ar paraiška tinkamai užpildyta, ar pateikti visi reikalaujami dokumentai.“;

1.36. papildau nauju 651 punktu ir jį išdėstau taip:

651. Esant konkursiniam paraiškų teikimo būdui, tuo atveju, kai administracinės atitikties reikalavimus atitinkančiose paraiškose prašoma paramos suma labai viršija planuojamą paskirstyti paramos sumą, Atsakinga institucija gali sudaryti paraiškų eilę pagal projektų naudingumo kriterijus, nustatytus darbo procedūrų apraše, patvirtintame Atsakingos institucijos direktoriaus įsakymu. Paraiškoms, esančioms sudarytoje eilėje, kurioms pakanka Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo sąmatą detalizuojančiame plane nurodytos paramos, atliekamas aplinkosauginis techninis vertinimas, o paraiškos, kurioms nepakanka paramos lėšų, toliau nevertinamos.“;

1.37. papildau nauju 652 punktu ir jį išdėstau taip:

652. Paraiškų eilė sudaroma vadovaujantis tik ta informacija, kurią pareiškėjas nurodė pateiktoje paraiškoje ir jos prieduose.“;

1.38. papildau nauju 653 punktu ir jį išdėstau taip:

653. Pateiktoje paraiškoje nurodyti duomenys be Atsakingos institucijos paklausimo po paramos paraiškos pateikimo dienos negali būti koreguojami ar tikslinami.“;

1.39. papildau nauju 654 punktu ir jį išdėstau taip:

654.Tais atvejais, kai atlikus paraiškų, esančių sudarytoje eilėje, aplinkosauginį techninį vertinimą, matyti, kad po vertinimo projekto naudingumo rodikliai nepasiekia pradinėje paraiškoje deklaruotų rodiklių ir pasikeičia pirminė paraiškų eilė, atliekamas kitų, patikslintoje eilėje esančių paraiškų, kurioms pakanka Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo sąmatą detalizuojančiame plane nurodytos paramos, aplinkosauginis techninis vertinimas. Vertinami ir teikiami Atrankos komitetui tik tie projektai, kuriems po aplinkosauginio techninio vertinimo pakanka Klimato kaitos specialiosios programos detalizuojančiame plane nurodytos paramos.“;

1.40. papildau nauju 691 punktu ir jį išdėstau taip:

691. Įrangos, projektavimo ir rangos darbų viešieji pirkimai turi būti baigti ir pirkimo sutartys (preliminariosios sutartys) pasirašytos iki aplinkosauginio-techninio projekto vertinimo termino, atsižvelgiant į Aprašo 68 punkto nuostatas, pabaigos. Atsakingai institucijai turi būti pateikiamos pasirašytos pirkimo sutartys (preliminariosios sutartys), laimėtojų pasiūlymai, pirkimo sąlygos, viešųjų pirkimų komisijos protokolai, susirašinėjimo su tiekėjais dokumentai. Paraiškos bus atmestos tuo atveju, jeigu pateiktoje paraiškoje numatyti įrangos, projektavimo ir rangos darbų pirkimai nebus baigti ir nebus pasirašytos pirkimo sutartys (preliminariosios sutartys) iki aplinkosauginio-techninio projekto vertinimo termino pabaigos.“;

1.41. įrašau 84 punkte po žodžių „nurodytų projektų“ žodžius „išskyrus kompensacinėmis išmokomis remiamus fizinių asmenų projektus“;

1.42. įrašau X skyriaus pavadinime po žodžių „KOMPENSACINIŲ IŠMOKŲ TEIKIMAS“ žodį „DAUGIABUČIAMS“;

1.43. papildau nauju X1 skyriumi:

 

X1. KOMPENSACINIŲ IŠMOKŲ TEIKIMAS FIZINIAMS ASMENIMS

 

971. Kompensacinės išmokos fiziniams asmenims pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo sąmatos detalizuojančiame plane nurodytas priemones mažos apimtiems projektams įgyvendinti teikiamos tokiomis sąlygomis:

971.1. patvirtinus Metinį Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo sąmatą detalizuojantį planą, kuriame nurodomos kompensacine išmoka fiziniams asmenims remiamos priemonės, ne vėliau kaip per 30 darbo dienų Atsakinga institucija paskelbia savo interneto svetainėje kvietimus teikti Projekto registracijos formas šioms priemonėms įgyvendinti ir kitą reikalingą informaciją. Projekto registracijos formą tvirtina Atsakingos institucijos direktorius;

971.2. pareiškėjas, norintis gauti kompensacinę išmoką fiziniams asmenims, turi tiesiogiai arba registruotu paštu pateikti Atsakingai institucijai užpildytą ir pasirašytą Projekto registracijos formą;

971.3. Projekto registracijos formoje turi būti pateikta informacija apie ketinamų įgyvendinti priemonių apimtį, nurodytas įgyvendinimo laikotarpis, kuris negali būti ilgesnis kaip iki einamųjų metų gruodžio 1 d. ir kita Projekto registracijos formoje reikalaujama informacija. Netinkamai arba nepilnai užpildyta Projekto registracijos forma atmetama ir negali būti tikslinama, gali būti tik teikiama naujai;

971.4. Atsakinga institucija per 3 darbo dienas nuo Projekto registracijos formos gavimo dienos paskaičiuoja maksimalią paramos sumą, vadovaudamasi pareiškėjo nurodyta ketinamų įgyvendinti priemonių apimtimi, maksimaliais tinkamų išlaidų dydžiais, patvirtintais aplinkos ministro įsakymu ir Metinėje sąmatoje ar Klimato kaitos specialiosios programos sąmatą detalizuojančiame plane nustatytu procentiniu maksimaliu subsidijos dydžiu. Apie Atsakingos institucijos paskaičiuotą maksimalią paramos sumą pareiškėjas informuojamas Projekto registracijos formoje nurodytu būdu. Nesutikimas įgyvendinti projektą su Atsakingos institucijos paskaičiuota maksimalia parama turi būti pateiktas per 5 darbo dienas nuo rašto su paskaičiuota maksimalia paramos suma gavimo. To nepadarius laikoma, kad pareiškėjas sutinka ir įsipareigoja su nustatytu maksimaliu kompensacinės išmokos dydžiu įgyvendinti projektą;

971.5. pareiškėjų Projekto registracijos formos Atsakingos institucijos priimamos, kol pakanka numatytai priemonei skirtų lėšų. Pareiškėjų Projektų registracijos formos yra registruojamos eilės tvarka pagal gavimo datą, iš jų yra sudaromas projektų registracijos sąrašas;

971.6. pasibaigus atitinkamai priemonei numatytoms lėšoms, Projekto registracijos formų priėmimas stabdomas. Pareiškėjai, išsiuntę registruotu paštu ar pristatę tą pačią dieną Projektų registracijos formas, kai sustabdytas Projekto registracijos formų priėmimas, įtraukiami į rezervinį projektų sąrašą;

971.7. projektų registracijos ir rezervinis projektų sąrašas tvirtinamas Atsakingos institucijos direktoriaus įsakymu ir yra skelbiamas Atsakingos institucijos interneto svetainėje;

971.8. patvirtintas projektų registracijos sąrašas pareiškėjo gali būti prašomas patikslinti ne daugiau kaip vieną kartą, siekiant pakeisti projekto įgyvendinimo laikotarpį, kuris visais atvejais negali būti ilgesnis kaip iki einamųjų metų gruodžio 1 d., arba siekiant būti išbrauktam iš sudaryto sąrašo;

971.9. einamaisiais metais pareiškėjas gali teikti tik vieną registracijos formą paskelbtiems kvietimams pagal tą pačią Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo sąmatos detalizuojančio plano priemonę;

971.10. Kompensacinių išmokų fiziniams asmenims atveju vadovaujamasi maksimaliais tinkamų išlaidų dydžiais, patvirtintais aplinkos ministro įsakymu. Pareiškėjai nevykdo pirkimų pagal Tvarkos aprašo 40 punkte nurodytus teisės aktus. Tais atvejais, kai faktinė išlaidų vertė yra mažesnė negu nustatyti maksimalūs tinkamų išlaidų dydžiai, finansuojama pagal faktinę vertę;

971.11. įgyvendinęs projektą iki Projekto registracijos formoje nurodyto termino pabaigos, pareiškėjas pateikia Atsakingai institucijai tinkamai įformintą mokėjimo prašymą, Pareiškėjo deklaraciją, visus išlaidas pagrindžiančių bei apmokėjimą įrodančių dokumentų originalus arba Atsakingos institucijos nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas, pasiektus atitinkamoje priemonėje keliamus tikslus ir kitus Atsakingos institucijos kvietime nurodytus dokumentus. Tinkamoms išlaidoms, jas patvirtinančių dokumentų pateikimui ir įforminimui taikytinos Tvarkos aprašo V skyriaus nuostatos;

971.12. Atsakinga institucija faktinius tinkamų išlaidų dydžius apskaičiuoja, vadovaudamasi pareiškėjo pateiktais išlaidas pagrindžiančiais bei apmokėjimą įrodančiais dokumentais, neviršijant Atsakingos institucijos apskaičiuotos maksimalios paramos sumos;

971.13. jeigu su mokėjimo prašymu pateikti ne visi reikalaujami dokumentai ir (arba) mokėjimo prašymas užpildytas netinkamai, pareiškėjas per Atsakingos institucijos nustatytą terminą, ne trumpesnį kaip 5 darbo dienos ir ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų, turi pateikti trūkstamus dokumentus ir (ar) patikslinti mokėjimo prašymą. Jei per nurodytą terminą mokėjimo prašymas nepatikslinamas ar nepateikiami trūkstami dokumentai ir priežastys, kodėl nebuvo galima per nurodytą terminą patikslinti nepripažįstamos svarbiomis (ligos atvejis ar pan.), mokėjimo prašymas atmetamas;

971.14. pateiktą tinkamai įformintą mokėjimo prašymą ir visus išlaidų pagrindimo ir (ar) apmokėjimo įrodymo dokumentų originalus arba Atsakingos institucijos nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas, Atsakinga institucija patikrina ir teikia Atsakingos institucijos direktoriui patvirtinti mokėjimo prašymą apmokėjimui. Finansavimo sutartis nesudaroma;

971.15. Projekto išlaidos Atsakingos institucijos apmokamos ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo Pareiškėjo tinkamai įforminto mokėjimo prašymo ir visų išlaidas pagrindžiančių ir (ar) apmokėjimą įrodančių dokumentų originalų arba Atsakingos institucijos nustatyta tvarka patvirtintų dokumentų kopijų registravimo dienos. Pareiškėjas Projekto registracijos formoje nurodytu būdu informuojamas apie mokėjimo prašymo patvirtinimą ir pervestą paramos sumą;

971.16. neteisingai apskaičiuotą ir pareiškėjui pervestą kompensacinę išmoką pareiškėjas įsipareigoja grąžinti per 10 darbo dienų nuo Atsakingos institucijos pareikalavimo dienos;

971.17. jeigu užregistruotas pareiškėjas neįgyvendina projekto per registracijos formoje pateiktą projekto įgyvendinimo laikotarpį ir (ar) nepateikia mokėjimo prašymo, jis netenka galimybės gauti kompensacinę išmoką, nurodytą registracijos formoje ir išbraukiamas iš sąrašo, taip pat pareiškėjas netenka teisės gauti paramos iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų dvejus metus. Nepanaudota lėšų suma, pasikeitus bendram Projektų registracijos sąrašui, skiriama rezervinio sąrašo projektams eilės tvarka, jeigu iki einamųjų metų gruodžio 1 d. jie yra įgyvendinę projektą;

971.18. Atsakinga institucija per penkerių metų laikotarpį turi teisę bet kada atlikti patikras projekto įgyvendinimo vietoje ir prašyti pateikti su projekto veikla susijusius dokumentus. Pareiškėjui nevykdant pareiškėjo deklaracijoje ir registracijos formoje nustatytų reikalavimų, Atsakinga institucija turi teisę iš pareiškėjo pareikalauti grąžinti visą ar dalį kompensacinės išmokos;

971.19. Už suteiktas finansavimo lėšas materialųjį ir nematerialųjį turtą pareiškėjas įsigyja savo nuosavybėn ir naudoja Projekto registracijos formoje nustatytais tikslais ne mažiau kaip penkerius metus nuo kompensacinės išmokos gavimo dienos, be Atsakingos institucijos sutikimo neperleidžiant, neparduodant, neįkeičiant ar kitokiu būdu nesuvaržant daiktinių teisių į turtą (leidimą įkeisti turtą Atsakinga institucija gali suteikti tik tiems paramos gavėjams, kuriems banko paskola yra vienu iš projekto finansavimo šaltinių). Pareiškėjui pažeidus šį punktą, Atsakinga institucija turi teisę pareikalauti iš pareiškėjo grąžinti visą ar dalį suteiktos finansavimo sumos;

971.20. Pareiškėjui arba paramos gavėjui:

971.20.1. mirus, paveldėtojas per 4 mėnesius nuo paveldėjimo teisės atsiradimo dienos gali perimti visas teises ir pareigas, susijusias su parama, tik tuo atveju, jeigu jis teisių ir pareigų perėmimo metu ir projekto įgyvendinimo laikotarpiu atitinka paramos gavimui keliamus kriterijus;

971.20.2. netekus ilgalaikio profesinio darbingumo, jis savo visas teises ir pareigas, susijusias su parama, gali perleisti kitam asmeniui tik tuo atveju, jeigu pastarasis teisių ir pareigų perėmimo metu ir projekto įgyvendinimo laikotarpiu atitinka paramos gavimui keliamus kriterijus.“

1.44. įrašau 99 punkte po žodžių „įsigaliojimo dienos“ žodžius „be Atsakingos institucijos sutikimo neperleidžiant, neparduodant, neįkeičiant ar kitokiu būdu nesuvaržant daiktinių teisių į turtą;“;

1.45. įrašau 100 punkte po žodžių „Aplinkos ministerija“ žodžius „ir Atsakinga institucija“;

1.46. įrašau 101 punkte po žodžių „Aplinkos ministerijos“ žodžius „ir Atsakingos institucijos“.

1.47. Tvarkos aprašo 4 priedo Pareiškėjo deklaracijoje:

1.47.1. papildau nauju 10 punktu ir jį išdėstau taip:

10. Sutinku, kad mano asmens duomenys ir informacija apie mano pateiktą paraišką, nurodant pareiškėjo pavadinimą, projekto pavadinimą, paraiškos kodą ir prašomą paramos sumą, būtų skelbiama Atsakingos institucijos ir Aplinkos ministerijos interneto svetainėse ir visa su šiuo projektu susijusi informacija, mano asmens duomenys būtų naudojami statistikos, vertinimo ir tyrimų tikslams.“

1.47.2. papildau nauju 11 punktu ir jį išdėstau taip:

11. Esu informuotas, kad mano asmens duomenys apie gaunamą (gautą) paramą bus viešinami visuomenės informavimo tikslais, taip pat gali būti perduoti audito ir tyrimų institucijoms siekiant apsaugoti Lietuvos Respublikos finansinius interesus Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.“

1.47.3. Papildau nauju 12 punktu ir jį išdėstau taip:

12. Esu informuotas, kad turiu teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų nuostatų.“

1.47.4. papildau nauju 13 punktu ir jį išdėstau taip:

13. Patvirtinu, kad nesu skolingas Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, fondams (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas).

1.48. papildau nauju 5 priedu (pridedama).

2. Nustatau, kad šio įsakymo nuostatos, išskyrus II1 skyrių, 342, 37.1, 381 ir 441 punktus, taikomos paraiškoms ir Projektų registracijos formoms, pateiktoms po šio įsakymo įsigaliojimo.

 

 

Aplinkos ministras                                                        Valentinas Mazuronis

 


 

Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo

5 priedas

 

Pareiškėjo deklaracija (taikoma fiziniams asmenims, siekiantiems gauti kompensacines išmokas)

 

20....... m. ............d.

 

__________________________________________________________________________

(sudarymo vieta)

 

Aš, ___________________________________________________________________ ,

(pareiškėjo vardas, pavardė)

 

tvirtinu, kad:

 

1. Apie Projektą _________________________________________________________

(Projekto pavadinimas)

(toliau – Projektas) registracijos formoje ir mokėjimo prašyme pateikta informacija ir dokumentai (ir/ar jų kopijos) yra teisingi ir atitinkantys Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus.

2. Esu susipažinęs su finansavimo teikimo sąlygomis, nustatytomis Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos apraše (toliau – Tvarkos aprašas), ir įsipareigoju jų laikytis.

3. Užtikrinu, kad Projekto išlaidos nebuvo ir nebus finansuojamos iš kitų nacionalinių programų ir Europos Sąjungos fondų.

4. Man yra žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija, mokėjimo prašymas, išlaidas pagrindžiantys bei apmokėjimą įrodantys dokumentai yra melagingi, pateiktas mokėjimo prašymas nebus nagrinėjamas ir bus atmestas, o tuo atveju, jeigu buvo priimtas sprendimas teikti finansavimą, finansavimo teikimas bus nutrauktas, sumokėtos lėšos turės būti grąžintos, taip pat kad įstatymų nustatyta tvarka gali būti kreipiamasi į teismą dėl žalos atlyginimo.

5. Man yra žinoma, kad Atsakinga institucija gali patikrinti pateiktus duomenis ir atlikti patikrą vietoje, gauti papildomos informacijos apie mano projektą ir su juo susijusią veiklą.

6. Nurodyta atsiskaitomoji sąskaita priklauso man ir prisiimu visą atsakomybę dėl nuostolių, kurie gali atsirasti klaidingai nurodžius atsiskaitomosios sąskaitos numerį.

7. Įsipareigoju:

7.1. įgyvendinti projektą per Projekto įgyvendinimo laikotarpį, nurodytą Projekto registracijos formoje, kuris negali būti ilgesnis nei iki einamųjų metų gruodžio 1 d.;

7.2. užtikrinti, kad nuosavos ir kitos projektui finansuoti lėšos bus pakankamos dengti projekto išlaidoms, kurių nedengia kompensacinės išmokos lėšos, ir užtikrintos viso projekto įgyvendinimo metu;

7.3. ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų pranešti Atsakingai institucijai apie bet kurių duomenų, pateiktų registracijos formoje, taip pat apie savo rekvizitų pasikeitimus penkerių metų nuo projekto įgyvendinimo pabaigos laikotarpiu;

7.4. už suteiktas finansavimo lėšas savo nuosavybėn įsigytą materialųjį ir nematerialųjį turtą naudoti projekto rezultatams pasiekti ne mažiau kaip penkerius metus nuo kompensacinės išmokos išmokėjimo dienos; anksčiau nei per 5 (penkerius) metus nuo Projekto įgyvendinimo pabaigos be rašytinio Atsakingos institucijos sutikimo neįkeisti, neperleisti už suteiktos kompensacinės išmokos lėšas įsigyto turto, kitaip nekeisti už suteiktos subsidijos lėšas įsigyto turto nuosavybės pobūdžio, naudoti šį turtą pagal paskirtį (leidimą įkeisti turtą Atsakinga institucija gali suteikti tik tiems paramos gavėjams, kuriems banko paskola yra vienu iš projekto finansavimo šaltinių);

7.5. neperleisti jokių savo teisių ir įsipareigojimų, prisiimtų įgyvendinant šį projektą, tretiesiems asmenims be rašytinio Atsakingos institucijos sutikimo, išskyrus Tvarkos aprašo 97.20 punkte nurodytus atvejus;

7.6. kartu su mokėjimo prašymu ir kitais dokumentais, nurodytais V skyriuje, pateikti Atsakingai institucijai teisės aktų nustatyta tvarka išduotus dokumentus, patvirtinančius pasiektus atitinkamoje priemonėje keliamus tikslus ir kitus Atsakingos institucijos kvietime nurodytus dokumentus;

7.7. bendradarbiauti su Projektą kontroliuojančiais asmenimis, laiku teikti jiems visą prašomą informaciją, sudaryti sąlygas tikrinti Projekto įgyvendinimą vietoje ir savo veiklą, susipažinti su dokumentais, susijusiais su Projekto vykdymu;

7.8. Atsakingos institucijos nustatytais terminais teikti papildomą informaciją, pagrindimo dokumentus, šalinti nustatytus neatitikimus;

7.9. pasikeitus teisės aktų, reglamentuojančių kompensacinės išmokos fiziniams asmenims teikimą ir administravimą, nuostatoms, nuo pat jų įsigaliojimo dienos įsipareigoju vykdyti projektą laikydamasis pasikeitusių teisės aktų reikalavimų ir prisiimti visą atsakomybę už iš to kylančias pasekmes.

8. Man yra žinoma, kad, jei įgyvendindamas projektą nesilaikysiu projekto finansavimo sąlygų (Projekto registracijos formos, šios deklaracijos sąlygų ir Tvarkos aprašo reikalavimų), Atsakinga institucija turi teisę ir (ar) pareikalauti grąžinti sumokėtas lėšas ar jų dalį; įsipareigoju tokiu atveju grąžinti reikalaujamą lėšų sumą nustatytu terminu. Įsipareigoju, negrąžinus nurodytos sumos per nurodytą terminą, mokėti 0,01 procento delspinigius nuo grąžintinos lėšų sumos už kiekvieną pavėluotą grąžinti lėšas dieną.

9. Man yra žinoma, kad jei netinkamai vykdysiu projektą ar kitaip pažeisiu teisės aktų, reglamentuojančių subsidijos teikimą ir administravimą, reikalavimus, man gali būti taikomos teisės aktų numatytos sankcijos.

10. Sutinku, kad mano asmens duomenys ir informacija apie mano pateiktą Projekto registracijos formą, nurodant pareiškėjo vardą, pavardę ir prašomą paramos sumą, būtų skelbiama Atsakingos institucijos ir Aplinkos ministerijos interneto svetainėse ir visa su šiuo projektu susijusi informacija, mano asmens duomenys būtų naudojami statistikos, vertinimo ir tyrimų tikslams.

11. Esu informuotas, kad mano asmens duomenys apie gaunamą (gautą) paramą bus viešinami visuomenės informavimo tikslais, taip pat gali būti perduoti audito ir tyrimų institucijoms siekiant apsaugoti Lietuvos Respublikos finansinius interesus Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

12. Esu informuotas, kad turiu teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų nuostatų.

13. Patvirtinu, kad nesu skolingas Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, fondams (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas).

_________________