LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS 1999 M. LIEPOS 30 D. ĮSAKYMO NR. 357 „DĖL MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ SĄRAŠO, KAINŲ NUSTATYMO IR JŲ INDEKSAVIMO TVARKOS BEI ŠIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO TVARKOS“ PAKEITIMO

 

2005 m. kovo 7 d. Nr. V-155

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 357 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 67-2175) 3 priedo „Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka“ 7.1 punktą ir išdėstau jį taip:

7.1. 6.1, 6.4 ir 6.6. punktuose – vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos 1996 03 29 įsakymu Nr. 178 patvirtintu Valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų valstybinėse ir savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kainynu Nr. 96-11-2;“.

2. Pripažįstu netekusiu galios 7.3 punktą.

3. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti ministerijos valstybės sekretoriui.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                     ŽILVINAS PADAIGA