LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR 14 STRAIPSNIO PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2006 m. liepos 4 d. Nr. X-748

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2002, Nr. 68-2765; 2003, Nr. 17-704, Nr. 28-1124, Nr. 73-3357, Nr. 104-4636; 2004, Nr. 4-33; 2006, Nr. 17-590)

 

1 straipsnis. 4 straipsnio 2 punkto pakeitimas

4 straipsnio 2 punkte po žodžio „rengiant“ įrašyti žodžius „ir svarstant“, vietoj žodžių „visuomeninių organizacijų“ įrašyti žodį „asociacijų“ ir šį punktą išdėstyti taip:

2) gyventojų dalyvavimas tvarkant viešuosius savivaldybės reikalus. Savivaldybės institucijos sudaro sąlygas gyventojams tiesiogiai dalyvauti rengiant ir svarstant sprendimų projektus, organizuojant apklausas, susirinkimus, sueigas, viešą peticijų nagrinėjamą, skatina kitas pilietinės iniciatyvos formas. Savivaldybės institucijos diegia savivaldos principus švietimo, kultūros ir kitose įstaigose, remia asociacijų iniciatyvas, susijusias su viešųjų savivaldybės reikalų tvarkymu;“.

 

2 straipsnis. 14 straipsnio papildymas 12 dalimi

Papildyti 14 straipsnį 12 dalimi:

12. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto tinklalapyje.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________