LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2005 M. BALANDŽIO 18 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-151 „DĖL PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTO PTR 1.01.01:2005 „PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTŲ RENGIMO TAISYKLĖS“ IR PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. kovo 16 d. Nr. ĮV-164

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) 23 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 2 dalimi,

p a k e i č i u Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymą Nr. ĮV-151 „Dėl Paveldo tvarkybos reglamento PTR 1.01.01:2005 „Paveldo tvarkybos reglamentų rengimo taisyklės“ ir Paveldo tvarkybos reglamentų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 52-1757; 2006, Nr. 33-1200; 2010, Nr. 22-1047) ir išdėstau nurodytojo įsakymo 1.2 punktu patvirtintą Paveldo tvarkybos reglamentų sąrašą nauja redakcija (pridedama).

 

 

Kultūros ministras                                                                Remigijus Vilkaitis


 

PATVIRTINTA

lietuvos Respublikos kultūros ministro

2005 m. balandžio 18 d.

įsakymu Nr. ĮV-151

(Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2010 m. kovo 16 d.

įsakymo Nr. ĮV-164 redakcija)

 

PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTŲ SĄRAŠAS

 

Paveldo tvarkybos reglamentų Eil. Nr.

Paveldo tvarkybos reglamentų normavimo sritys

Normavimo sričių indeksai

Paveldo tvarkybos reglamentų normuojami objektai

Normuojamų objektų

indeksai

Paveldo tvarkybos reglamentų pavadinimai

Paveldo tvarkybos reglamentų žymėjimas

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

1.

Reikalavimų paveldo tvarkybos reglamentų sistemai sudaryti, žymėti, rengti, tvirtinti ir skelbti nustatymas

1

Paveldo tvarkybos reglamentų sistemos struktūra, žymėjimas, rengimas, tvirtinimas ir skelbimas

01

Paveldo tvarkybos reglamentų rengimo tvarka

PTR 1.01.01:2005

2.

Reikalavimų nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkomiesiems paveldosaugos darbams vykdyti nustatymas

2

Gruntai

01

Kontakto zonos „mūras/gruntas“ sutvarkymas.

Pamatų tvirtinimas

PTR 2.01.01:2010

3.

Giluminio vandens lygio reguliavimas

PTR 2.01.02:2010

4.

Akmens mūras ir natūralus akmuo, plytų mūras

02

Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro tvarkyba

PTR 2.02.01:2007

5.

Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis

PTR 2.03.02:2010

6.

Betono, molio, medinės konstrukcijos

03

Betono, molio, medinių konstrukcijų tvarkyba

PTR 2.03.01:2010

7.

Betono, molio, medinių konstrukcijų sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis

PTR 2.03.02:XXXX

8.

Medinių konstrukcijų tvarkyba

PTR 2.03.03:XXXX

9.

Medžio apdaila ir stalių gaminiai

04

Medžio ir stalių gaminių tvarkyba

PTR 2.04.01:2010

10.

Medžio apdaila ir stalių gaminių sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis

PTR 2.04.02:2010

11.

Medžio apdailos tvarkyba

PTR 2.04.03:XXXX

12.

Metalo gaminiai ir metalo konstrukcijos

05

Metalo gaminių ir metalo konstrukcijų tvarkyba

PTR 2.05.01:2010

13.

Metalo gaminių ir metalo konstrukcijų sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis

PTR 2.05.02:2010

14.

Dekoratyvinės dangos, dekoratyvinis tinkas, tinkuoti, dažyti paviršiai

06

Fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų paviršių tvarkyba

PTR 2.06.01:2010

15.

Interjerų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų paviršių tvarkyba

PTR 2.06.02:2010


16.

Sienų tapyba

07

Sienų tapybos tvarkyba

PTR 2.07.01:XXXX

17.

Sienų tapybos sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis

PTR 2.07.02:XXXX

18.

Sgrafito tyrimai, konservavimas ir restauravimas

PTR 2.07.03:XXXX

19.

Stiuko ir gipso lipdyba, dirbtinis marmuras

08

Stiuko ir gipso lipdybos, dirbtinio marmuro tvarkyba

PTR 2.08.01:XXXX

20.

Stiuko ir gipso lipdybos, dirbtinio marmuro sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis

PTR 2.08.02:XXXX

21.

Keramikos gaminiai ir konstrukcijos

09

Keramikos gaminių ir konstrukcijų tvarkyba

PTR 2.09.01:XXXX

22.

Keramikos gaminių ir konstrukcijų sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis

PTR 2.09.02:XXXX

23.

Stiklo gaminiai

10

Stiklo gaminių tvarkyba

PTR 2.10.01:XXXX

24.

Vitražo tvarkyba

PTR 2.10.02:XXXX

25.

Stogų dangos

11

Čerpių, skalūno, metalo, medžio, nendrių, šiaudų ir bituminių dangų tvarkyba

PTR 2.11.01:2010

26.

Teritorijų elementai

12

Gamtinio ir dirbtinio reljefo, dangų ir kitų aplinkos elementų, želdinių ir želdynų, natūralių ir dirbtinių vandens telkinių, krantinių, įrenginių ir įrangos elementų tvarkyba

PTR 2.12.01:XXXX

27.

Istorinių želdynų tvarkyba

PTR 2.12.02:XXXX

28.

Archeologinis paveldas

13

Archeologinio paveldo tvarkyba

PTR 2.13.01:XXXX

29.

Lipdyba, drožyba, skulptūros polichromija, auksavimas

14

Lipdybos tyrimai, konservavimas ir restauravimas

PTR 2.14.01:XXXX

30.

Drožybos tyrimai, konservavimas ir restauravimas

PTR 2.14.02:XXXX

31.

Skulptūros polichromijos tyrimai, konservavimas ir restauravimas

PTR 2.14.03:XXXX

32.

Auksavimo tyrimai, konservavimas ir restauravimas

PTR 2.14.04:XXXX

33.

Inkrustuoti paviršiai

15

Inkrustuotų paviršių tyrimai, konservavimas ir restauravimas

PTR 2.15.01:XXXX

34.

Vargonai

16

Vargonų tyrimai, konservavimas ir restauravimas

PTR 2.16.01:XXXX

35.

Reikalavimų su nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkyba, su kultūros vertybių išaiškinimo dokumentų rengimu ir su kultūros vertybių, kurios yra viena iš kultūros paveldo statinio vertingųjų savybių, tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbais susijusioms procedūroms atlikti nustatymas

3

Darbų parinkimui, projektų pagrįstumui ir poveikio aplinkai įvertinimui būtinų ardomųjų tyrimų nustatymas

01

Tvarkybos darbų parinkimui, projektų pagrįstumui ir poveikio aplinkai įvertinimui būtini ardomieji tyrimai

PTR 3.01.01:2005

36.

Sąlygų projektavimui ir planavimui išdavimas

02

Tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygų (laikinieji apsaugos reglamentai) išdavimo taisyklės

PTR 3.02.01:2005

37.

Paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimas

03

Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo taisyklės

PTR 3.03.01:2005

38.

Leidimų darbams atlikti išdavimas

04

Leidimų atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus išdavimo taisyklės

PTR 3.04.01:2005

39.

Darbų priėmimas

05

Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų priėmimo taisyklės

PTR 3.05.01:2005

40.

Tvarkybos darbų projektavimas

06

Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės

PTR 3.06.01:2007

41.

Kultūros vertybių išaiškinimas

07

Kultūros vertybių išaiškinimo taisyklės

PTR 3.07.01:XXXX

42.

Kultūros vertybių išaiškinimo dokumentų, nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkomųjų paveldosaugos darbų, kultūros vertybių, kurios yra viena iš kultūros paveldo statinio vertingųjų savybių, tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbų medžiagų, mechanizmų, paveldosaugos reikalavimus nustatančių dokumentų bei kitos dokumentacijos rengimo ir darbo sąnaudų bei žalos ir nuostolių atlyginimo normatyvų nustatymas

4

Darbų medžiagų, mechanizmų, dokumentacijos rengimo ir darbo sąnaudų bei žalos ir nuostolių atlyginimo normatyvai

01

Nekilnojamojo kultūros paveldo ardomųjų tyrimų ir projektavimo dokumentacijos rengimo darbų sąnaudų normatyvai

PTR 4.01.01:2007

43.

Žemės tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai

PTR 4.01.02:2007

44.

Natūralaus akmens konstrukcijų tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai

PTR 4.01.03:2007

45.

Pamatų, lauko akmenų sienų tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai

PTR 4.01.04:2007

46.

Mūro tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai

PTR 4.01.05:2007

47.

Medžio konstrukcijų ir gaminių tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai

PTR 4.01.06:2007


48.

Vertingų medžio rūšių gaminių tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai

PTR 4.01.07:2007

49.

Parketo grindų tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai

PTR 4.01.08:2007

50.

Keraminių koklių tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai

PTR 4.01.09:2007

51.

Metalo dirbinių tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai

PTR 4.01.10:2007

52.

Metalo konstrukcijų tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai

PTR 4.01.11:2007

53.

Tinko tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai

PTR 4.01.12:2007

54.

Dažymo tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai

PTR 4.01.13:2007

55.

Dirbtinio marmuro tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai

PTR 4.01.14:2007

56.

Sgrafito tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai

PTR 4.01.15:2007

57.

Ornamentinio skulptūrinio dekoro iš stiuko tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai

PTR 4.01.16:2007

58.

Lipdybos tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai

PTR 4.01.17:2007

59.

Drožybos tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai

PTR 4.01.18:2007

60.

Skulptūros polichromijos tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai

PTR 4.01.19:2007

61.

Monumentaliosios sieninės tapybos tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai

PTR 4.01.20:2007


 62.

Auksavimo tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai

PTR 4.01.21:2007

63.

Inkrustuotų paviršių tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai

PTR 4.01.22:2007

64.

Vitražo tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai

PTR 4.01.23:2007

65.

Vargonų tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai

PTR 4.01.24:2007

66.

Stogų dangos tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai

PTR 4.01.25:2007

67.

Nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos darbų skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijos

PTR 4.01.26:2007

68.

Žalos ir nuostolių atlyginimo normatyvai

PTR 4.01.27:XXXX

69.

Kultūros vertybių išaiškinimo darbų sąnaudų normatyvai

PTR 4.01.29:XXXX

 

_________________