VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL Viešųjų pirkimų Tarnybos direktoriaus 2011 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. 1S-184 „DĖL SKELBIMŲ TEIKIMO VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBAI TVARKOS IR REIKALAVIMŲ SKELBIAMAI SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACIJAI APRAŠO IR SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKELBIMŲ (PRANEŠIMŲ) TIPINIŲ FORMŲ PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2012 m. rugsėjo 25 d. Nr. 1S-212

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2011, Nr. 123-5813) 8straipsnio 1 dalies 1 ir 10 punktais ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 16, 18, 19, 85, 86, 90, 92 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymu (Žin., 2012, Nr. 82-4264):

p a k e i č i u Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gruodžio 13 d. įsakymą Nr. 1S-184 „Dėl Skelbimų teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai tvarkos ir reikalavimų skelbiamai supaprastintų viešųjų pirkimų informacijai aprašo ir supaprastintų viešųjų pirkimų skelbimų (pranešimų) tipinių formų patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 157-7463):

1. Išdėstau antraštę taip:

DĖL SKELBIMŲ TEIKIMO VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBAI TVARKOS IR REIKALAVIMŲ SKELBIAMAI SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACIJAI APRAŠO IR SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKELBIMŲ TIPINIŲ FORMŲ PATVIRTINIMO“.

2. Išdėstau preambulę taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179; 2010, Nr. 25-1174; 2011, Nr. 2-36, Nr. 123-5813; 2012, Nr. 82-4264) 8straipsnio 1 dalies 1 ir 10 punktais, 23 straipsnio 4 dalimi, 86 straipsnio 4 dalimi, 5 dalimi, 92 straipsnio 8 dalimi:“.

3. Nurodytuoju įsakymu patvirtintame Skelbimų teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai tvarkos ir reikalavimų skelbiamai supaprastintų viešųjų pirkimų informacijai apraše:

3.1. 12 punkto antrajame sakinyje vietoj žodžių „pateikia“ įrašau žodžius „gali pateikti“ ir šį punktą išdėstau taip:

12. Supaprastintų pirkimų skelbimus perkančioji organizacija rengia užpildydama Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintas formas: Sk-1 tipinę formą „Skelbimas apie supaprastintą pirkimą“, Sk-2 tipinę formą „Skelbimas apie projekto konkursą, kai vykdomas supaprastintas pirkimas“, Sk-3 tipinę formą „Skelbimas apie pirkimą dinaminėje sistemoje, kai vykdomas supaprastintas pirkimas“, Sk-6 tipinę formą „Skelbimas apie supaprastintą mažos vertės pirkimą“. Perkančioji organizacija, atlikdama supaprastintą neskelbiamą pirkimą Viešųjų pirkimų įstatyme nurodytais atvejais, ir priėmusi sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo, gali pateikti Viešųjų pirkimų tarnybai atitinkamai užpildytą Sk-5 tipinę formą „Informacinis pranešimas apie sprendimą pirkti prekes, paslaugas ar darbus nepaskelbus apie pirkimą“. Perkančioji organizacija, norėdama pakeisti ar papildyti jau paskelbtą skelbimą arba informacinį pranešimą, pateikia Viešųjų pirkimų tarnybai atitinkamai užpildytą Sk-4 tipinę formą „Skelbimas dėl papildomos informacijos, pataisos arba informacijos apie pirkimo pabaigą, nesudarius sutarties“. Formose turi būti užpildyti visi privalomi punktai Aprašo IV skyriuje nustatyta tvarka.“

3.2. Išdėstau 20.4.3 punktą taip:

20.4.3. IV.2.1 punkte pažymimas pasiūlymų vertinimo kriterijus, kuris bus taikomas vertinant tiekėjų pasiūlymus – mažiausios kainos, ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo arba pažymima, kad pasiūlymai bus vertinami pagal perkančiosios organizacijos nustatytus su pirkimo objektu susijusius kriterijus. Jei pasirinktas ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, nurodomi kriterijai, į kuriuos bus atsižvelgta vertinant pasiūlymus ir kiekvieno jų lyginamasis svoris. Jeigu nenustatomi kriterijų lyginamieji svoriai, tai kriterijai nurodomi mažėjančios svarbos tvarka. Jei pasirinkta, kad pasiūlymai bus vertinami pagal perkančiosios organizacijos nustatytus su pirkimo objektu susijusius kriterijus, nurodomi visi kriterijai, į kuriuos bus atsižvelgta vertinant pasiūlymus (be nuorodos į kitus pirkimo dokumentus). Jei pirkimas skaidomas į dalis, kurioms taikomas skirtingas pasiūlymų vertinimo kriterijus, šiame punkte pažymimas didžiausios vertės dalies pasiūlymų vertinimo kriterijus, o informacija apie kitai (-oms) daliai (-ims) taikomus vertinimo kriterijus nurodoma V.2 punkte;“.

4. Nurodytuoju įsakymu patvirtintos Sk-1 tipinės formos „Skelbimas apie supaprastintą pirkimą“ IV dalies 2.1 punktą išdėstau taip:

 

IV.2.1. Pasiūlymų vertinimo kriterijai

 

 

mažiausios kainos

 

 

 

 

 

 

 

arba

 

 

 

 

 

 

 

ekonomiškai naudingiausio

 

 

 

pasiūlymo,

 

 

 

 

 

 

 

vertinant pagal šiuos kriterijus:

 

 

 

(nurodyti kiekvieno kriterijaus lyginamąjį svorį, o tais atvejais, kai nenustatomi kriterijų lyginamieji

svoriai, kriterijai nurodomi mažėjančios svarbos tvarka)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arba

 

 

 

perkančiosios organizacijos nustatyti su

 

 

 

pirkimo objektu susiję kriterijai:

 

 

 

(nurodyti vertinimo kriterijų aprašymą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“.

Direktorius                                                                              Žydrūnas Plytnikas