LIETUVOS RESPUBLIKOS

MOKESČIŲ UŽ PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS OBJEKTŲ REGISTRAVIMĄ ĮSTATYMO 5, 6 STRAIPSNIŲ IR 1, 2, 3, 4 PRIEDĖLIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2012 m. lapkričio 8 d. Nr. XI-2399

Vilnius

 

(Žin., 2001, Nr. 52-1811, Nr. 110-3996; 2003, Nr. 116-5253; 2004, Nr. 73-2543; 2007, Nr. 59-2280; 2011, Nr. 4-128)

 

1 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

5 straipsnyje po žodžio „padavimą“ įrašyti žodžius „patento išdavimą, dizaino registravimą, paskelbimą ir registracijos liudijimo išdavimą“ ir šį straipsnį išdėstyti taip:

5 straipsnis. Mokesčių lengvatos

Fiziniams asmenims, savo vardu patentuojantiems išradimus bei registruojantiems dizainą, už paraiškos padavimą, patento išdavimą, dizaino registravimą, paskelbimą ir registracijos liudijimo išdavimą mokesčių dydis mažinamas 50 procentų.“

 

2 straipsnis. 6 straipsnio 1 ir 5 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 6 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Mokesčiai mokami mokėjimo dieną nustatytais dydžiais litais prieš atliekant veiksmus, už kuriuos nustatytas atitinkamas mokestis, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, kai mokestį galima sumokėti vėliau.“

2. Pakeisti 6 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Mokesčiai sumokami į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą per kredito ar kitą mokėjimus priimančią įstaigą grynaisiais pinigais arba lėšas pervedant. Duomenys apie mokesčių sumokėjimą pateikiami Valstybiniam patentų biurui teisės aktų nustatyta tvarka.“

 

3 straipsnis. Įstatymo 1 priedėlio 1, 7 ir 13 punktų pakeitimas

1. Įstatymo 1 priedėlio 1 punkte vietoj skaičiaus „400“ įrašyti skaičių „300“ ir šį punktą išdėstyti taip:

„1. Už patento paraiškos (toliau – paraiška) padavimą

300“.

2. Įstatymo 1 priedėlio 7 punkte vietoj skaičiaus „240“ įrašyti skaičių „180“ ir šį punktą išdėstyti taip:

„7. Už patento išdavimą

180“.

3. Įstatymo 1 priedėlio 13 punkte vietoj skaičiaus „240“ įrašyti skaičių „100“ ir šį punktą išdėstyti taip:

„13. Už licencinės (sublicencinės) sutarties registravimą

100“.

 

4 straipsnis. Įstatymo 2 priedėlio pakeitimas

1. Įstatymo 2 priedėlio 1 punkte vietoj skaičiaus „320“ įrašyti skaičių „240“ ir šį punktą išdėstyti taip:

„1. Už paraiškos įregistruoti dizainą (toliau – paraiška) padavimą

240“.

2. Įstatymo 2 priedėlio 1.1 papunktyje po žodžio „kiekvieną“ įrašyti žodžius „po dešimtojo“, vietoj skaičiaus „120“ įrašyti skaičių „90“ ir šį papunktį išdėstyti taip:

„1.1. Už kiekvieną po dešimtojo papildomą dizaino pavyzdį

90“.

3. Įstatymo 2 priedėlio 2 punkte vietoj skaičiaus „320“ įrašyti skaičių „240“ ir šį punktą išdėstyti taip:

„2. Už registravimą, paskelbimą ir registracijos liudijimo išdavimą

240“.

4. Įstatymo 2 priedėlio 3.1 papunktyje vietoj skaičiaus „800“ įrašyti skaičių „300“ ir šį papunktį išdėstyti taip:

„3.1. antrajam penkmečiui

300“.

5. Įstatymo 2 priedėlio 3.2 papunktyje vietoj skaičiaus „1200“ įrašyti skaičių „400“ ir šį papunktį išdėstyti taip:

„3.2. trečiajam penkmečiui

400“.

6. Įstatymo 2 priedėlio 3.3 papunktyje vietoj skaičiaus „1600“ įrašyti skaičių „500“ ir šį papunktį išdėstyti taip:

„3.3. ketvirtajam penkmečiui

500“.

7. Įstatymo 2 priedėlio 3.4 papunktyje vietoj skaičiaus „2000“ įrašyti skaičių „600“ ir šį papunktį išdėstyti taip:

„3.4. penktajam penkmečiui

600“.

8. Įstatymo 2 priedėlio 8 punkte vietoj skaičiaus „320“ įrašyti skaičių „100“ ir šį punktą išdėstyti taip:

„8. Už dizaino licencinės ar sublicencinės sutarties registravimą

100“.

 

5 straipsnis. Įstatymo 3 priedėlio pakeitimas

Įstatymo 3 priedėlyje vietoj skaičiaus „400“ įrašyti skaičių „240“ ir šį priedėlį išdėstyti taip:

 

„Lietuvos Respublikos

2001 m. birželio 5 d. įstatymo Nr. IX-352

3 priedėlis

 

MOKESČIŲ UŽ PUSLAIDININKINIŲ GAMINIŲ TOPOGRAFIJŲ REGISTRAVIMĄ IR SU TUO SUSIJUSIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMĄ DYDŽIAI (LITAIS)

 

Už paraiškos įregistruoti puslaidininkinių gaminių topografiją padavimą – 240.“

 

6 straipsnis. Įstatymo 4 priedėlio 12 punkto pakeitimas

Įstatymo 4 priedėlio 12 punkte vietoj skaičiaus „300“ įrašyti skaičių „100“ ir šį punktą išdėstyti taip:

„12. Už licencinės (sublicencinės) sutarties duomenų įrašymą į Lietuvos Respublikos prekių ženklų registrą

100“.

 

7 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šis įstatymas, išskyrus 8 straipsnį, įsigalioja 2013 m. birželio 1 d.

2. Šio įstatymo 1, 3, 4, 5 ir 6 straipsniuose nurodyti mokesčiai mokami už veiksmus, kurie atliekami įsigaliojus šiam įstatymui.

 

8 straipsnis. Pasiūlymai Valstybiniam patentų biurui

Valstybinis patentų biuras iki šio įstatymo įsigaliojimo priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ