LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL JUOZAPYNĖS GEOMORFOLOGINIO DRAUSTINIO TVARKYMO PLANO PATVIRTINIMO

 

2008 m. birželio 4 d. Nr. D1-310

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617; 2006, Nr. 66-2429; 2007, Nr. 39-1437) 18 straipsniu, 28 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902) 28 straipsnio 5 ir 6 dalimis bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 10 d. nutarimo Nr. 503 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymą“ (Žin., 2002, Nr. 40-1484; 2005, Nr. 150-5481) 1.31 punktu:

1. Tvirtinu Juozapinės geomorfologinio draustinio tvarkymo planą (pridedama)*.

2. Pavedu Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos:

2.1. per 15 darbo dienų nuo šio įsakymo įsigaliojimo pateikti įregistruoti Juozapinės geomorfologinio draustinio tvarkymo planą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre;

2.2. per mėnesį nuo šio įsakymo įsigaliojimo pateikti Juozapinės geomorfologinio draustinio tvarkymo planą suinteresuotoms ministerijoms, kitoms valstybės institucijoms, taip pat Vilniaus rajono savivaldybei;

2.3. organizuoti Juozapinės geomorfologinio draustinio tvarkymo plano įgyvendinimą.

 

APLINKOS MINISTRAS                                                             ARTŪRAS PAULAUSKAS

____________________

* Juozapinės geomorfologinio draustinio tvarkymo plano aiškinamojo rašto pagrindiniai teiginiai skelbiami „Valstybės žiniose“. Juozapinės geomorfologinio draustinio tvarkymo planas skelbiamas „Valstybės žinių“ interneto tinklalapyje (www.valstybes-zinios.lt) bei Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos interneto tinklalapyje (http://www.vstt.lt). Juozapinės geomorfologinio draustinio tvarkymo plano originalas saugomas Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos Kadastro skyriuje. Adresas: A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius.

 

_________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. D1-310

 

JUOZAPINĖS GEOMORFOLOGINIO DRAUSTINIO
TVARKYMO PLANAS

 

JUOZAPINĖS GEOMORFOLOGINIO DRAUSTINIO TVARKYMO PLANO AIŠKINAMOJO RAŠTO PAGRINDINIAI TEIGINIAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Juozapinės geomorfologinio draustinio tvarkymo planas nustato teritorijos naudojimo pobūdį ir apsaugos reglamentą, tvarkymo priemones gamtos, kultūros vertybių, gamtos išteklių subalansuotam naudojimui ir atkūrimui, pateikia pasiūlymus pažintinio turizmo ir kitos rekreacinės infrastruktūros plėtrai.

2. Juozapinės geomorfologinio draustinio tvarkymo plano tikslai:

2.1. nustatyti teritorijos tvarkymo principus bei kraštovaizdžio tvarkymo zonas;

2.2. numatyti teritorijos tvarkymo reglamentus;

2.3. numatyti priemones pažeistiems gamtos kompleksams bei objektams atkurti;

2.4. numatyti reikiamą infrastruktūrą pažintiniam turizmui organizuoti.

 

II. TERITORIJOS TVARKOMASIS ZONAVIMAS

 

3. Juozapinės geomorfologinio draustinio tvarkymo plane pagal Saugomų teritorijų tipinius apsaugos reglamentus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 19 d. nutarimu Nr. 996 (Žin., 2004, Nr. 131-4704), nustatomos šios kraštovaizdžio tvarkymo zonų grupės ir kraštovaizdžio tvarkymo zonos:

3.1. miškų ūkio paskirties žemės kraštovaizdžio tvarkymo zonos: apsauginių miškų kraštovaizdžio tvarkymo zonų grupėje nustatomos bendrojo apsauginio ūkininkavimo (MAb); specializuoto apsauginio ūkininkavimo (MAs) kraštovaizdžio tvarkymo zonos;

3.2. žemės ūkio paskirties žemės kraštovaizdžio tvarkymo zonos: apsauginių agrarinių teritorijų kraštovaizdžio tvarkymo zonų grupėje nustatomos bendrojo apsauginio ūkininkavimo (ŽAb); specializuoto apsauginio ūkininkavimo (ŽAs) kraštovaizdžio tvarkymo zonos.

 

III. APSAUGOS IR TVARKYMO PRIEMONĖS

 

4. Gamtos ir kultūros paveldo išsaugojimo ir tvarkymo priemonės:

4.1. Lietuvos aukščiausiai reljefo vietai įprasminti Juozapinės kalną siūloma paskelbti geomorfologiniu gamtos paminklu;

4.2. siekiant sudaryti sąlygas pažintiniam turizmui, tvarkymo plane:

4.2.1. pažymėtose vietose numatyta pastatyti draustinio ženklus, informacinį stendą, nukreipiamąsias rodykles, apžvalgos bokštą, įrengti atokvėpio vietą, automobilių stovėjimo aikšteles, dviračių statymo vietą, renginių aikšteles;

4.2.2. numatyta turizmo trasų sistema lankytinoms draustinio vietoms ir objektams pasiekti. Ją sudaro autoturizmo maršrutas Medininkų tragedijos vieta – Medininkų pilis-Juozapinė, dviračių turizmo trasa, mokomasis geomorfologinis takas.

5. Pažeisto kraštovaizdžio atkūrimo priemonės:

5.1. sutvarkoma ir pritaikoma lankymui pietinėje draustinio dalyje esanti atodanga ir šaltinio aplinka;

5.2. likviduojamos tvarkymo plane pažymėtos iškasinėtos vietos.

6. Vizualinei kraštovaizdžio aplinkai pagerinti vykdytinos šios tvarkymo priemonės:

6.1. atliekami kraštovaizdžio formavimo kirtimai;

6.2. esant galimybei, vietoj elektros energijos perdavimo oro linijų įrengti požemines elektros energijos perdavimo linijas.

 

_________________

 

 

_________________