LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. RUGSĖJO 13 D. NUTARIMO NR. 1094 „DĖL PRIVALOMŲJŲ PATENTŲ IŠDAVIMO FIZINIAMS ASMENIMS TVARKOS“ DALINIO PAKEITIMO

 

2002 m. gegužės 6 d. Nr. 619

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Iš dalies pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 13 d. nutarimą Nr. 1094 „Dėl Privalomųjų patentų išdavimo fiziniams asmenims tvarkos“ (Žin., 2000, Nr. 79-2390; 2001, Nr.42-1462):

1.1. nurodytuoju nutarimu patvirtintoje Privalomųjų patentų išdavimo fiziniams asmenims tvarkoje:

1.1.1. išdėstyti 6 punkto pirmąją pastraipą taip:

6. Patentas neišduodamas, jeigu apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto (rajono) skyriui nepateikiami šios tvarkos 4 punkte nurodytieji dokumentai ir fizinio asmens pajamų, gautų iš veiklos, kuria verstis buvo įsigytas patentas, deklaracija“;

1.1.2. išdėstyti 16.3 punktą taip:

16.3. prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvito pirmąjį egzempliorių arba PVM sąskaitą faktūrą – kai prekės perkamos iš fizinio asmens, įsigijusio privalomąjį prekybos patentą, kai iš patentą įsigijusio fizinio asmens perkama jo pagaminta produkcija, kai žemės ūkio produkcija perkama iš fizinio asmens (ne PVM mokėtojo), kuris pats ją išaugino, arba kai iš fizinio asmens (ne PVM mokėtojo ir neįsigijusio privalomojo patento) perkami asmeninės nuosavybės teise priklausantys daiktai“;

1.1.3. pripažinti netekusiu galios 16.4 punktą;

1.1.4. pripažinti netekusiu galios 18 punktą;

1.1.5. pripažinti netekusiais galios 22–24 punktus;

1.2. nurodytuoju nutarimu patvirtintame veiklos, kuria verstis išduodami privalomieji patentai, rūšių sąraše:

1.2.1. išdėstyti 61 ir 62 punktus taip:

61. Santechnikos darbai (x)

(įeina į EVRK klasę 45.33)

62. Juvelyrinių papuošalų gamyba ir taisymas*(x)

(įeina į EVRK klasę 36.22; EVRK klasė 52.73)“;

1.2.2. išdėstyti 76 punktą taip:

76. Gyvulių traukiamų transporto priemonių (karučių, vežimėlių), valčių, laivelių, plaustų ir kt. gamyba*“.

2. Šis nutarimas, išskyrus 1.2 punktą, įsigalioja nuo 2002 m. birželio 1 dienos.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                             DALIA GRYBAUSKAITĖ