Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL KAI KURIŲ RŪŠIŲ VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ APYVARTA, LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2011 m. rugsėjo 21 d. Nr. 1111

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo (Žin., 2002, Nr. 13-467; 2010, Nr. 142-7261) 19 straipsnio 8 dalimi ir įgyvendindama 2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/51/EB, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 91/477/EEB dėl ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolės (OL 2008 L 179, p. 5), nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti pridedamas:

1.1. Ginklų, šaudmenų, jų dalių ir ginklų priedėlių importo, eksporto, prekybos civilinėje apyvartoje ginklais, šaudmenimis, jų dalimis ir ginklų priedėliais bei ginklų nuomos licencijavimo taisykles;

1.2. Tirų, šaudyklų eksploatavimo licencijavimo taisykles.

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 27 d. nutarimą Nr. 666 „Dėl kai kurių rūšių veiklos, susijusios su ginklų ir šaudmenų apyvarta, licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 52-2342); 

2.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 9 d. nutarimą Nr. 1155 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. 666 „Dėl kai kurių rūšių veiklos, susijusios su ginklų ir šaudmenų apyvarta, licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 138-5041);

2.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 24 d. nutarimą Nr. 1257 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. 666 „Dėl kai kurių rūšių veiklos, susijusios su ginklų ir šaudmenų apyvarta, licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 140-5553);

2.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. balandžio 8 d. nutarimą Nr. 288 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. 666 „Dėl kai kurių rūšių veiklos, susijusios su ginklų ir šaudmenų apyvarta, licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 45-1752).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                 RAIMUNDAS PALAITIS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2011 m. rugsėjo 21 d. nutarimu Nr. 1111

 

TIRŲ, ŠAUDYKLŲ EKSPLOATAVIMO LICENCIJAVIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Tirų, šaudyklų eksploatavimo licencijavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja tirų, šaudyklų eksploatavimo ūkinės komercinės veiklos tikslais licencijavimą, taip pat rašytinių sutikimų vykdyti licencijuojamą veiklą (toliau – sutikimas) išdavimo, licencijos patikslinimo (papildymo), licencijos dublikato išdavimo, įspėjimo apie galimą licencijos ar sutikimo galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo ir panaikinimo tvarką.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatyme (Žin., 2002, Nr. 13-467; 2010, Nr. 142-7261) (toliau – Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas).

3. Eksploatuoti tirus, šaudyklas gali tik Europos fiziniai asmenys ir Europos juridiniai asmenys, turintys sutikimą ar licenciją eksploatuoti tirus, šaudyklas (toliau – licencija).

 

II. LICENCIJOS RŪŠIS IR REKVIZITAI

 

4. Nustatoma licencija eksploatuoti tirus, šaudyklas.

5. Licencijos formą nustato Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – licencijas išduodanti institucija).

6. Licencijoje nurodoma:

6.1. licenciją išdavusios institucijos pavadinimas;

6.2. licencijos numeris;

6.3. licencijos turėtojas (Europos fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas, vykdomos veiklos vietos adresas ar Europos juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas);

6.4. licencijos rūšis;

6.5. licencijos išdavimo data;

6.6. licenciją išdavusios institucijos pareigūno pareigos, vardas ir pavardė.

 

III. LICENCIJĄ IŠDUODANTI INSTITUCIJA IR JOS ĮGALIOJIMAI

 

7. Sutikimą, licenciją išduoda, patikslina (papildo), panaikina ar sustabdo jos galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą ir išduoda licencijos dublikatą licencijas išduodanti institucija.

8. Licencijas išduodanti institucija:

8.1. registruoja išduotas ir patikslintas (papildytas) licencijas;

8.2. perduoda duomenis apie Lietuvos Respublikoje įsteigtiems Europos juridiniams asmenims išduotas licencijas Juridinių asmenų registrui Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka. Perduodama ši informacija:

8.2.1. Europos juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas;

8.2.2. licencijos rūšis;

8.2.3. licencijos numeris;

8.2.4. licencijos išdavimo, patikslinimo (papildymo), galiojimo panaikinimo, galiojimo sustabdymo arba galiojimo sustabdymo panaikinimo data;

8.3. išduoda sutikimus kitų valstybių narių paslaugų teikėjams;

8.4. saugo išduotų ir patikslintų (papildytų) licencijų ir licencijų dublikatų kopijas;

8.5. prižiūri, kaip licencijų turėtojai laikosi licencijuojamos veiklos sąlygų;

8.6. nustato ginklų, šaudmenų, jų dalių apskaitos tvarką ir ūkinės komercinės veiklos, susijusios su ginklais, šaudmenimis, jų dalimis, ataskaitos formą;

8.7. vykdo kitus įstatymų ir kitų teisės aktų jai suteiktus įgaliojimus.

 

IV. SUTIKIMŲ, LICENCIJŲ IŠDAVIMAS, PATIKSLINIMAS (PAPILDYMAS) IR LICENCIJŲ DUBLIKATŲ IŠDAVIMAS

 

9. Sutikimas ar licencija išduodami neterminuotam laikui.

10. Europos juridinis asmuo, norintis gauti sutikimą ar licenciją, licencijas išduodančiai institucijai pateikia prašymą. Jame nurodoma:

10.1. Europos juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, telefono ar fakso numeriai (jeigu turi);

10.2. licencijuojamos veiklos pavadinimas;

10.3. Europos juridinio asmens administracijos vadovo ir kontroliuojančio asmens (-ų) vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris, galiojimo data ir dokumentą išdavusi įstaiga;

10.4. įgalioto pateikti dokumentus ir paimti licenciją asmens vardas ir pavardė;

10.5. prašymo padavimo data;

10.6. būdas, kuriuo Europos juridinis asmuo pageidauja atsiimti sutikimą ar licenciją.

11. Europos juridinis asmuo, norintis gauti sutikimą, kartu su prašymu pateikia savo registracijos valstybėje narėje gautas licencijas verstis atitinkama veikla ir valstybės narės, išdavusios licenciją verstis atitinkama licencijuojama veikla, patikrintų asmenų, kurie turi teisę dirbti su licencijuojama veikla tiesiogiai susijusį darbą, sąrašą, kuriame nurodyta asmens (-ų) vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris, galiojimo data ir dokumentą išdavusi įstaiga (tik dėl sutikimo gavimo).  

12. Europos fizinis asmuo, norintis gauti sutikimą ar licenciją, licencijas išduodančiai institucijai pateikia:

12.1. prašymą, kuriame nurodomas pareiškėjo vardas, pavardė, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris, galiojimo data, dokumentą išdavusi įstaiga, licencijuojamos veiklos pavadinimas, numatomos vykdyti veiklos vietos adresas, būdas, kuriuo Europos fizinis asmuo pageidauja atsiimti sutikimą ar licenciją, ir prašymo data;

12.2. medicininio patikrinimo išvadą, patvirtinančią, kad Europos fizinis asmuo neserga kai kuriomis ligomis, neturi fizinių trūkumų, trukdančių tinkamai elgtis su ginklu, neįrašytas į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ir nėra sveikatos priežiūros įstaigos priežiūroje dėl psichikos ligos ar sutrikimo;

12.3. savo registracijos valstybėje narėje gautas licencijas verstis atitinkama veikla ir valstybės narės, išdavusios licenciją verstis atitinkama licencijuojama veikla, patikrintų asmenų, kurie turi teisę dirbti su licencijuojama veikla tiesiogiai susijusį darbą, sąrašą, kuriame nurodyta asmens (-ų) vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris, galiojimo data ir dokumentą išdavusi įstaiga (tik dėl sutikimo gavimo).  

13. Pareiškėjas Taisyklių 10, 11 ir 12 punktuose nurodytus dokumentus gali pateikti licencijas išduodančiai institucijai tiesiogiai, siųsti laišku, elektroninėmis priemonėmis per atstumą arba per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą. Jeigu šie dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą.

14. Licencijas išduodanti institucija, policijos generalinio komisaro nustatyta tvarka patikrinusi, ar Europos juridinio asmens administracijos vadovui, kontroliuojantiems asmenims netaikomos Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje nustatytos aplinkybės, ar Europos fiziniam asmeniui, Europos juridinio asmens darbuotojams, tiesiogiai susijusiems su ginklų ir šaudmenų apyvarta, taip pat ginklininkams netaikomi Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 11 straipsnio 4 dalyje ir 20 straipsnyje nustatyti apribojimai (tik licencijos išdavimo atveju), o sutikimo išdavimo atveju, patikrinusi Taisyklių 11 ir 12.3 punktuose nurodytų licencijų galiojimą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Taisyklių 10, 11 ir 12 punktuose nurodytų visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo priima sprendimą išduoti sutikimą ar licenciją arba rašytinį motyvuotą atsisakymą išduoti sutikimą ar licenciją ir nurodo apskundimo tvarką. Apie tai pareiškėjui pranešama ir licencija pateikiama (pareiškėjo nurodytu būdu) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo. 

15. Jeigu pareiškėjas pateikia neišsamų ar netinkamai įformintą prašymą (neatitinkantį Taisyklių 10 ir 12.1 punktuose nustatytų reikalavimų) arba pateikia ne visus ar nevisiškai (netiksliai) užpildytus dokumentus ar informaciją, kurių reikia licencijai ar sutikimui išduoti, licencijas išduodanti institucija per 5 darbo dienas nuo tokio prašymo gavimo praneša pareiškėjui apie būtinybę per licencijas išduodančios institucijos nustatytą terminą (ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo išsiuntimo) pateikti trūkstamus dokumentus ar informaciją ir apie tai, kad terminas išduoti licenciją ar sutikimą skaičiuojamas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų ir informacijos pateikimo dienos.

16. Licencija turi būti patikslinama (papildoma) Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 19 straipsnio 10 dalyje nustatytais atvejais.

17. Licencijos patikslinimo (papildymo) atveju išrašoma nauja licencija su patikslintais rekvizitais.

18. Europos fizinis ar Europos juridinis asmuo, turintis licenciją (toliau – licencijos turėtojas), ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 19 straipsnio 10 dalyje nurodytų duomenų pasikeitimo licencijas išduodančiai institucijai turi pateikti rašytinį prašymą dėl licencijos patikslinimo (papildymo). Prašyme nurodoma licencijos tikslinimo (papildymo) priežastis, Europos juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, telefono ar fakso numeriai (jeigu turi), licencijuojamos veiklos pavadinimas, administracijos vadovo ir kontroliuojančio asmens (-ų) vardas (-ai) ir pavardė (-ės) arba Europos fizinio asmens vardas ir pavardė, numatomos vykdyti veiklos vietos adresas (jei licencija tikslinama (papildoma) dėl licencijoje nurodytos vykdomos veiklos vietos adreso pasikeitimo), taip pat kitus Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 19 straipsnio 10 dalyje nustatytus dokumentus. Prašyme taip pat turi būti nurodytas asmens, įgalioto pateikti dokumentus ir paimti patikslintą (papildytą) licenciją, vardas ir pavardė, būdas, kuriuo asmuo pageidauja atsiimti licenciją, ir prašymo data.

19. Licencijas išduodanti institucija privalo patikslinti (papildyti) licenciją ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai patikslinti (papildyti), gavimo. Jeigu pateikti ne visi arba nevisiškai (netiksliai) užpildyti dokumentai (neatitinkantys Taisyklių 18 punkte nustatytų reikalavimų), licencijas išduodanti institucija per 5 darbo dienas nuo tokio prašymo gavimo praneša pareiškėjui apie būtinybę per licencijas išduodančios institucijos nustatytą terminą (ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo išsiuntimo) pateikti trūkstamus dokumentus ar informaciją ir apie tai, kad terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų, kurių reikia licencijai patikslinti (papildyti), gavimo (patikslinimo).

20. Licencijas išduodanti institucija apie sutikimo ar licencijos išdavimą, licencijos patikslinimą (papildymą) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo išduoti sutikimą ar licenciją priėmimo praneša teritorinei policijos įstaigai, kurios teritorijoje Europos fizinis ar Europos juridinis asmuo planuoja laikyti ar laiko ginklus, šio Europos fizinio asmens vardą, pavardę, vykdomos veiklos vietos adresą ar Europos juridinio asmens pavadinimą, teisinę formą, kodą, buveinės adresą, telefono ar fakso numerius, licencijos rūšį ir numerį.

21. Praradusiam licenciją licencijos turėtojui, pateikusiam prašymą išduoti licencijos dublikatą, kuriame nurodomas Europos juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, telefono ar fakso numeriai (jeigu turi), licencijuojamos veiklos pavadinimas, administracijos vadovo ir kontroliuojančio asmens (-ų) vardas (-ai) ir pavardė (-ės) arba Europos fizinio asmens vardas ir pavardė, vykdomos veiklos vietos adresas, licencijas išduodanti institucija išduoda licencijos dublikatą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo. 

 


V. ATSISAKYMAS IŠDUOTI SUTIKIMĄ AR LICENCIJĄ

 

22. Sutikimas ar licencija neišduodami, jeigu:

22.1. buvo pateikti ne visi Taisyklių 10, 11 ir 12 punktuose nurodyti dokumentai ar pateikti klaidingi, netikslūs, neišsamūs duomenys ir per Taisyklių 15 punkte nustatytą terminą duomenys nepatikslinami ir (ar) nepateikiami trūkstami dokumentai;

22.2. paaiškėja, kad Europos juridinį asmenį kontroliuojančiam asmeniui, administracijos vadovui taikoma bent viena Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje nurodyta aplinkybė arba Europos fiziniam asmeniui ar Europos juridinio asmens darbuotojui, kuris turi teisę dirbti su licencijuojama veikla tiesiogiai susijusį darbą, taip pat ginklininkui taikoma bent viena Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktuose ar 18 straipsnio 2 dalyje nurodyta aplinkybė.

23. Sutikimas neišduodamas, jeigu gaunama duomenų, kad juridinio asmens registracija ar licencija negalioja, taip pat jeigu į patikrintų asmenų sąrašus yra įtraukti asmenys, neturintys teisės dirbti su licencijuojama veikla tiesiogiai susijusį darbą.

 

VI. LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGOS, SUTIKIMO AR LICENCIJOS TURĖTOJŲ PAREIGOS

 

24. Sutikimo ar licencijos turėtojas iki licencijuojamos veiklos pradžios privalo tirą ar šaudyklą išdėstyti, pastatyti ir įrengti taip, kad būtų užtikrintas jų eksploatavimo saugumas, ir gauti teritorinės policijos įstaigos leidimą eksploatuoti tirą, šaudyklą. Jeigu tire ar šaudykloje numatoma laikyti ginklus ir (ar) šaudmenis (toliau – ginklai), sutikimo ar licencijos turėtojas privalo įrengti patalpas ginklams laikyti ir gauti teritorinės policijos įstaigos leidimą, patvirtinantį, kad patalpos atitinka nustatytus reikalavimus ir sutikimo ar licencijos turėtojas turi teisę šiose patalpose laikyti ginklus (toliau – leidimas laikyti ginklus). Patalpų įrengimo reikalavimus, leidimų eksploatuoti tirą, šaudyklą ir leidimų laikyti ginklus išdavimo tvarką nustato licencijas išduodanti institucija.

25. Sutikimo ar licencijos turėtojas turi gauti tiek leidimų laikyti ginklus ar (ir) leidimų eksploatuoti tirą, kiek sutikimo ar licencijos turėtojo padalinių, kuriuose vykdoma licencijuojama veikla, yra skirtingais adresais.

 

VII. ĮSPĖJIMAS APIE GALIMĄ sutikimo ar LICENCIJOS galiojimo sustabdymą, sutikimo ar LICENCIJOS GALIOJIMO SUSTABDYMAS IR PANAIKINIMAS

 

26. Sutikimo ar licencijos turėtojas licencijas išduodančios institucijos yra įspėjamas apie galimą sutikimo ar licencijos galiojimo sustabdymą, jeigu jis pažeidžia Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo šeštajame skirsnyje nustatytus reikalavimus.

27. Sutikimo ar licencijos turėtojas, įspėtas apie galimą sutikimo ar licencijos galiojimo sustabdymą, turi pašalinti licencijuojamos veiklos pažeidimus per licencijas išduodančios institucijos nustatytą laiką (ne trumpesnį kaip 5 darbo dienos nuo įspėjimo apie galimą sutikimo ar licencijos galiojimo sustabdymą gavimo).

28. Sutikimo ar licencijos galiojimas Europos fiziniam ar Europos juridiniam asmeniui sustabdomas Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 19 straipsnio 12 ir 13 dalyse nustatytais pagrindais.

29. Apie sprendimą sustabdyti sutikimo ar licencijos galiojimą licencijas išduodanti institucija per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo raštu praneša Europos fiziniam ar Europos juridiniam asmeniui ir nurodo sutikimo ar licencijos galiojimo sustabdymo motyvus. Sutikimo ar licencijos galiojimas laikomas sustabdytu, kai Europos fizinis ar Europos juridinis asmuo gauna licencijas išduodančios institucijos rašytinį  pranešimą. Sustabdžius sutikimo ar licencijos galiojimą, Europos fizinis ar Europos juridinis asmuo licencijuojamos veiklos pažeidimus turi pašalinti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo sutikimo ar licencijos galiojimo sustabdymo.

30. Pašalinęs pažeidimus, sutikimo ar licencijos turėtojas raštu apie tai praneša licencijas išduodančiai institucijai, o ši ne vėliau kaip per 10 darbo dienų patikrina, ar pažeidimai pašalinti, ir priima sprendimą panaikinti sutikimo ar licencijos galiojimo sustabdymą, o jeigu pažeidimas nepašalintas ir Taisyklių 29 punkte nustatytas 3 mėnesių terminas dar nėra pasibaigęs, – nurodo papildomą pažeidimo pašalinimo terminą, bet ne ilgesnį kaip Taisyklių 29 punkte nustatytas 3 mėnesių terminas, o jeigu pažeidimas iki šio termino pabaigos nepašalinamas, – panaikina sutikimo ar licencijos galiojimą.

31. Sutikimo ar licencijos galiojimas panaikinamas Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 19 straipsnio 14 ir 15 dalyse nustatytais pagrindais.

32. Panaikinusi sutikimo ar licencijos galiojimą, licencijas išduodanti institucija per 5 kalendorines dienas nuo sprendimo panaikinti sutikimą ar licencijos galiojimą priėmimo praneša sutikimo ar licencijos turėtojui apie sutikimo ar licencijos galiojimo panaikinimą ir nurodo panaikinimo priežastis, o teritorinei policijos įstaigai, kurios teritorijoje Europos fizinis ar Europos juridinis asmuo laiko ginklus, – Europos fizinio asmens, kuriam panaikintas sutikimo ar licencijos galiojimas, vardą ir pavardę, veiklos vykdymo vietą, licencijos pavadinimą, numerį ar Europos juridinio asmens, kuriam panaikintas sutikimo ar licencijos galiojimas, pavadinimą, teisinę formą, kodą, buveinės adresą, telefono ar fakso numerius, licencijos pavadinimą ir numerį. Sutikimo ar licencijos galiojimas laikomas panaikintu, kai Europos fizinis ar Europos juridinis asmuo gauna licencijas išduodančios institucijos rašytinį pranešimą. Sutikimas ar licencija, kurių galiojimas panaikintas, turi būti grąžinti licencijas išduodančiai institucijai per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie sutikimo ar licencijos galiojimo panaikinimą gavimo.

 

VIII. RINKLIAVOS UŽ SUTIKIMUS, LICENCIJAS, LEIDIMUS LAIKYTI GINKLUS, LEIDIMUS EKSPLOATUOTI TIRĄ, ŠAUDYKLĄ

 

33. Už sutikimų, licencijų, leidimų laikyti ginklus, leidimų eksploatuoti tirą, šaudyklą išdavimą ar patikslinimą (papildymą) imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliava.

34. Kaip laikomasi licencijuojamos veiklos sąlygų, prižiūri licencijas išduodanti institucija, teritorinės policijos įstaigos. Už Taisyklėse nurodytos licencijuojamos veiklos sąlygų laikymąsi yra atsakingas sutikimo ar licencijos turėtojas.

 

_________________


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2011 m. rugsėjo 21 d. nutarimu Nr. 1111

 

GINKLŲ, ŠAUDMENŲ, JŲ DALIŲ IR GINKLŲ PRIEDĖLIŲ IMPORTO, EKSPORTO, PREKYBOS CIVILINĖJE APYVARTOJE GINKLAIS, ŠAUDMENIMIS, JŲ DALIMIS IR GINKLŲ PRIEDĖLIAIS BEI GINKLŲ NUOMOS LICENCIJAVIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ginklų, šaudmenų, jų dalių ir ginklų priedėlių importo, eksporto, prekybos civilinėje apyvartoje ginklais, šaudmenimis, jų dalimis ir ginklų priedėliais bei ginklų nuomos licencijavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja B, C, D kategorijų ginklų, šaudmenų, jų dalių ir ginklų priedėlių, išskyrus Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo (Žin., 2002, Nr. 13-467; 2010, Nr. 142-7261) (toliau – Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas) 4 straipsnio 1, 2, 3 punktuose ir 5 straipsnio 4 punkte nurodytus ginklus, jų dalis, importo (įvežimo), eksporto (išvežimo), prekybos B, C, D kategorijų ginklais, šaudmenimis, jų dalimis ir ginklų priedėliais, išskyrus Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 4 straipsnio 1, 2, 3 punktuose ir 5 straipsnio 4 punkte nurodytus ginklus, jų dalis ir D kategorijos šaltuosius ginklus, bei B, C, D kategorijų ginklų nuomos medžioklei, sportui, profesinei veiklai ar mokymui licencijavimą, taip pat rašytinių sutikimų vykdyti licencijuojamą veiklą (toliau – sutikimas) išdavimo, licencijos patikslinimo (papildymo), licencijos dublikato išdavimo, įspėjimo apie galimą licencijos ar sutikimo galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo ir panaikinimo tvarką.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatyme.

 

II. LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS RŪŠYS IR LICENCIJOS REKVIZITAI

 

3. Taisyklių nustatyta tvarka išduodama licencija šiai veiklai:

3.1. ginklų, šaudmenų, jų dalių ir ginklų priedėlių importas ir eksportas. Ši veiklos rūšis apima B, C, D kategorijų ginklų, šaudmenų, jų dalių ir ginklų priedėlių, išskyrus Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 4 straipsnio 1, 2, 3 punktuose ir 5 straipsnio 4 punkte nurodytus ginklus, jų dalis, importą (įvežimą) ir eksportą (išvežimą); 

3.2. prekyba civilinėje apyvartoje ginklais, šaudmenimis, jų dalimis ir ginklų priedėliais. Ši veiklos rūšis apima prekybą civilinėje apyvartoje B, C, D kategorijų ginklais, šaudmenimis, jų dalimis ir ginklų priedėliais, išskyrus Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 4 straipsnio 1, 2, 3 punktuose ir 5 straipsnio 4 punkte nurodytus ginklus, jų dalis ir D kategorijos šaltuosius ginklus;

3.3. ginklų nuoma. Ši veiklos rūšis apima B, C, D kategorijų ginklų nuomą medžioklei, sportui, profesinei veiklai ar mokymui.

4. Išduodama viena licencija visoms Taisyklių 3 punkte nurodytoms licencijuojamos veiklos rūšims.

5. Licencijos formą nustato Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – licencijas išduodanti institucija).

6. Licencijoje nurodoma:

6.1. licenciją išdavusios institucijos pavadinimas;

6.2. licencijos numeris;

6.3. licencijos turėtojas (Europos fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas, vykdomos veiklos vietos adresas ar Europos juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas);

6.4. licencijuojamos veiklos rūšys;

6.5. licencijos išdavimo data;

6.6. licenciją išdavusios institucijos pareigūno pareigos, vardas ir pavardė.

 

III. LICENCIJĄ IŠDUODANTI INSTITUCIJA IR JOS ĮGALIOJIMAI

 

7. Sutikimą, licenciją išduoda, patikslina (papildo), panaikina ar sustabdo jos galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą ir išduoda licencijos dublikatą licencijas išduodanti institucija.

8. Licencijas išduodanti institucija:

8.1. registruoja išduotas ir patikslintas (papildytas) licencijas;

8.2. perduoda duomenis apie Lietuvos Respublikoje įsteigtiems Europos juridiniams asmenims išduotas licencijas Juridinių asmenų registrui Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka. Perduodama ši informacija:

8.2.1. Europos juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas;

8.2.2. licencijuojamos veiklos rūšys;

8.2.3. licencijos numeris;

8.2.4. licencijos išdavimo, patikslinimo (papildymo), galiojimo panaikinimo, galiojimo sustabdymo arba galiojimo sustabdymo panaikinimo data;

8.3. išduoda sutikimus kitų valstybių narių paslaugų teikėjams;

8.4. saugo išduotų ir patikslintų (papildytų) licencijų ir licencijų dublikatų kopijas;

8.5. prižiūri, kaip sutikimų ir licencijų turėtojai laikosi licencijuojamos veiklos sąlygų;

8.6. nustato ginklų, šaudmenų, jų dalių ir ginklų priedėlių apskaitos tvarką ir ūkinės komercinės veiklos, susijusios su ginklais, šaudmenimis, jų dalimis ir ginklų priedėliais, ataskaitos formą;

8.7. vykdo kitus įstatymų ir kitų teisės aktų jai suteiktus įgaliojimus.

 

IV. SUTIKIMŲ, LICENCIJŲ IŠDAVIMAS, PATIKSLINIMAS (PAPILDYMAS) IR LICENCIJŲ DUBLIKATŲ IŠDAVIMAS

 

9. Sutikimas ar licencija išduodami neterminuotam laikui.

10. Europos juridinis asmuo, norintis gauti sutikimą ar licenciją, licencijas išduodančiai institucijai pateikia prašymą. Jame nurodoma:

10.1. Europos juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, telefono ar fakso numeriai (jeigu turi);

10.2. licencijuojamos veiklos pavadinimas;

10.3. Europos juridinio asmens administracijos vadovo ir kontroliuojančio asmens (-ų) vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris, galiojimo data ir dokumentą išdavusi įstaiga;

10.4. įgalioto pateikti dokumentus ir paimti licenciją asmens vardas ir pavardė;

10.5. prašymo padavimo data;

10.6. būdas, kuriuo Europos juridinis asmuo pageidauja atsiimti sutikimą ar licenciją.

11. Europos juridinis asmuo, norintis gauti sutikimą, kartu su prašymu pateikia savo registracijos valstybėje narėje gautas licencijas verstis atitinkama veikla ir valstybės narės, išdavusios licenciją verstis atitinkama licencijuojama veikla, patikrintų asmenų, kurie turi teisę dirbti su licencijuojama veikla tiesiogiai susijusį darbą, sąrašą, kuriame nurodyta asmens (-ų) vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris, galiojimo data ir dokumentą išdavusi įstaiga (tik dėl sutikimo gavimo). 

12. Europos fizinis asmuo, norintis gauti sutikimą ar licenciją, licencijas išduodančiai institucijai pateikia:

12.1. prašymą, kuriame nurodomas pareiškėjo vardas, pavardė, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris, galiojimo data, dokumentą išdavusi įstaiga, licencijuojamos veiklos pavadinimas, numatomos vykdyti veiklos vietos adresas, būdas, kuriuo Europos fizinis asmuo pageidauja atsiimti sutikimą ar licenciją, ir prašymo data;

12.2. medicininio patikrinimo išvadą, patvirtinančią, kad Europos fizinis asmuo neserga kai kuriomis ligomis, neturi fizinių trūkumų, trukdančių tinkamai elgtis su ginklu, neįrašytas į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ir nėra sveikatos priežiūros įstaigos priežiūroje dėl psichikos ligos ar sutrikimo;

12.3. savo registracijos valstybėje narėje gautas licencijas verstis atitinkama veikla ir valstybės narės, išdavusios licenciją verstis atitinkama licencijuojama veikla, patikrintų asmenų, kurie turi teisę dirbti su licencijuojama veikla tiesiogiai susijusį darbą, sąrašą, kuriame nurodyta asmens (-ų) vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris, galiojimo data ir dokumentą išdavusi įstaiga (tik dėl sutikimo gavimo). 

13. Taisyklių 10, 11 ir 12 punktuose nurodytus dokumentus pareiškėjas gali pateikti licencijas išduodančiai institucijai tiesiogiai, siųsti laišku, elektroninėmis priemonėmis per atstumą arba per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą. Jeigu šie dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą.

14. Licencijas išduodanti institucija, policijos generalinio komisaro nustatyta tvarka patikrinusi, ar Europos juridinio asmens administracijos vadovui, kontroliuojantiems asmenims netaikomos Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje nustatytos aplinkybės, ar Europos fiziniam asmeniui, Europos juridinio asmens darbuotojams, tiesiogiai susijusiems su ginklų ir šaudmenų apyvarta, taip pat ginklininkams netaikomi Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 11 straipsnio 4 dalyje ir 20 straipsnyje nustatyti apribojimai (tik licencijos išdavimo atveju), o sutikimo išdavimo atveju, patikrinusi Taisyklių 11 ir 12.3 punktuose nurodytų licencijų galiojimą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Taisyklių 10, 11 ir 12 punktuose nurodytų visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo priima sprendimą išduoti sutikimą ar licenciją arba rašytinį motyvuotą atsisakymą išduoti sutikimą ar licenciją ir nurodo apskundimo tvarką. Apie tai pareiškėjui pranešama ir licencija pateikiama (pareiškėjo nurodytu būdu) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.

15. Jeigu pareiškėjas pateikia neišsamų ar netinkamai įformintą (neatitinkantį Taisyklių 10 ir 12.1 punktuose nustatytų reikalavimų) prašymą arba pateikia ne visus ar nevisiškai (netiksliai) užpildytus dokumentus ar informaciją, kurių reikia licencijai ar sutikimui išduoti, licencijas išduodanti institucija per 5 darbo dienas nuo tokio prašymo gavimo praneša pareiškėjui apie būtinybę per licencijas išduodančios institucijos nustatytą terminą (ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo išsiuntimo) pateikti trūkstamus dokumentus ar informaciją ir apie tai, kad terminas išduoti licenciją ar sutikimą skaičiuojamas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų ir informacijos pateikimo dienos.

16. Licencija turi būti patikslinama (papildoma) Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 19 straipsnio 10 dalyje nustatytais atvejais.

17. Licencijos patikslinimo (papildymo) atveju išrašoma nauja licencija su patikslintais (papildytais) rekvizitais.

18. Europos fizinis ar Europos juridinis asmuo, turintis licenciją (toliau – licencijos turėtojas), ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 19 straipsnio 10 dalyje nurodytų duomenų pasikeitimo licencijas išduodančiai institucijai turi pateikti rašytinį prašymą dėl licencijos patikslinimo (papildymo). Prašyme nurodoma licencijos patikslinimo (papildymo) priežastis, Europos juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, telefono ar fakso numeriai (jeigu turi), licencijuojamos veiklos pavadinimas, administracijos vadovo ir kontroliuojančio asmens (-ų) vardas (-ai) ir pavardė (-ės) arba Europos fizinio asmens vardas ir pavardė, numatomos vykdyti veiklos vietos adresas (jei licencija tikslinama (papildoma) dėl licencijoje nurodytos vykdomos veiklos vietos adreso pasikeitimo), taip pat kitus Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 19 straipsnio 10 dalyje nustatytus dokumentus. Prašyme taip pat turi būti nurodytas asmens, įgalioto pateikti dokumentus ir paimti patikslintą (papildytą) licenciją, vardas ir pavardė, būdas, kuriuo asmuo pageidauja atsiimti licenciją, ir prašymo data.

19. Licencijas išduodanti institucija privalo patikslinti (papildyti) licenciją ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai patikslinti (papildyti), gavimo. Jeigu pateikti ne visi arba nevisiškai (netiksliai) užpildyti dokumentai (neatitinkantys Taisyklių 18 punkte nustatytų reikalavimų), licencijas išduodanti institucija per 5 darbo dienas nuo tokio prašymo gavimo praneša pareiškėjui apie būtinybę per licencijas išduodančios institucijos nustatytą terminą (ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo išsiuntimo) pateikti trūkstamus dokumentus ar informaciją ir apie tai, kad terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų, kurių reikia licencijai patikslinti (papildyti), gavimo (patikslinimo).

20. Licencijas išduodanti institucija apie sutikimo ar licencijos išdavimą, licencijos patikslinimą (papildymą) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo išduoti sutikimą ar licenciją priėmimo praneša teritorinei policijos įstaigai, kurios teritorijoje Europos fizinis ar Europos juridinis asmuo planuoja laikyti ar laiko ginklus, šio Europos fizinio asmens vardą ir pavardę, vykdomos veiklos vietos adresą ar Europos juridinio asmens pavadinimą, teisinę formą, kodą, buveinės adresą, telefono ar fakso numerius, licencijos rūšį ir numerį.

21. Praradusiam licenciją licencijos turėtojui, pateikusiam prašymą išduoti licencijos dublikatą, kuriame nurodomas Europos juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, telefono ar fakso numeriai (jeigu turi), licencijuojamos veiklos pavadinimas, administracijos vadovo ir kontroliuojančio asmens (-ų) vardas (-ai) ir pavardė (-ės) arba Europos fizinio asmens vardas ir pavardė, vykdomos veiklos vietos adresas, licencijas išduodanti institucija išduoda licencijos dublikatą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo.

 

V. ATSISAKYMAS IŠDUOTI SUTIKIMĄ AR LICENCIJĄ

 

22. Sutikimas ar licencija neišduodami, jeigu:

22.1. buvo pateikti ne visi Taisyklių 10, 11 ir 12 punktuose nurodyti dokumentai ar pateikti klaidingi, netikslūs, neišsamūs duomenys ir per Taisyklių 15 punkte nustatytą terminą duomenys nepatikslinami ir (ar) nepateikiami trūkstami dokumentai;

22.2. paaiškėja, kad Europos juridinį asmenį kontroliuojančiam asmeniui, administracijos vadovui taikoma bent viena Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje nurodyta aplinkybė arba Europos fiziniam asmeniui ar Europos juridinio asmens darbuotojui, kuris turi teisę dirbti su licencijuojama veikla tiesiogiai susijusį darbą, taip pat ginklininkui taikoma bent viena Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktuose ar 18 straipsnio 2 dalyje nurodyta aplinkybė.

23. Sutikimas neišduodamas, jeigu gaunama duomenų, kad juridinio asmens registracija ar licencija negalioja, taip pat jeigu į patikrintų asmenų sąrašus yra įtraukti asmenys, neturintys teisės dirbti su licencijuojama veikla tiesiogiai susijusį darbą.

 

VI. LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGOS, SUTIKIMO AR LICENCIJOS TURĖTOJŲ PAREIGOS

 

24. Sutikimo ar licencijos turėtojas iki licencijuojamos veiklos pradžios privalo įrengti patalpas B, C, D kategorijų ginklams, šaudmenims, jų dalims ir ginklų priedėliams laikyti ir gauti teritorinės policijos įstaigos leidimą, patvirtinantį, kad patalpos atitinka nustatytus reikalavimus ir sutikimo ar licencijos turėtojas turi teisę šiose patalpose laikyti ginklus (toliau – leidimas laikyti ginklus). Patalpų įrengimo reikalavimus ir leidimų laikyti ginklus išdavimo tvarką nustato licencijas išduodanti institucija.

25. Sutikimo ar licencijos turėtojas turi gauti tiek leidimų laikyti ginklus, kiek sutikimo ar licencijos turėtojo padalinių, kuriuose numatoma laikyti ginklus, šaudmenis, jų dalis ir ginklų priedėlius, yra skirtingais adresais.

 

VII. ĮSPĖJIMAS APIE GALIMĄ SUTIKIMO AR LICENCIJOS galiojimo sustabdymą, SUTIKIMO AR LICENCIJOS GALIOJIMO SUSTABDYMAS IR PANAIKINIMAS

 

26. Sutikimo ar licencijos turėtojas licencijas išduodančios institucijos yra įspėjamas apie galimą sutikimo ar licencijos galiojimo sustabdymą, jeigu jis pažeidžia Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo šeštajame skirsnyje nustatytus reikalavimus.

27. Sutikimo ar licencijos turėtojas, įspėtas apie galimą sutikimo ar licencijos galiojimo sustabdymą, turi pašalinti licencijuojamos veiklos pažeidimus per licencijas išduodančios institucijos nustatytą laiką (ne trumpesnį kaip 5 darbo dienos nuo įspėjimo apie galimą sutikimo ar licencijos galiojimo sustabdymą gavimo).

28. Sutikimo ar licencijos galiojimas Europos fiziniam ar Europos juridiniam asmeniui sustabdomas Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 19 straipsnio 12 ir 13 dalyse nustatytais pagrindais.

29. Apie sprendimą sustabdyti sutikimo ar licencijos galiojimą licencijas išduodanti institucija per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo raštu praneša Europos fiziniam ar Europos juridiniam asmeniui ir nurodo sutikimo ar licencijos galiojimo sustabdymo motyvus. Sutikimo ar licencijos galiojimas laikomas sustabdytu, kai Europos fizinis ar Europos juridinis asmuo gauna licencijas išduodančios institucijos rašytinį pranešimą. Sustabdžius sutikimo ar licencijos galiojimą, Europos fizinis ar Europos juridinis asmuo licencijuojamos veiklos pažeidimus turi pašalinti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo sutikimo ar licencijos galiojimo sustabdymo.

30. Pašalinęs pažeidimus, sutikimo ar licencijos turėtojas raštu apie tai praneša licencijas išduodančiai institucijai, o ši ne vėliau kaip per 10 darbo dienų patikrina, ar pažeidimai pašalinti, ir priima sprendimą panaikinti sutikimo ar licencijos galiojimo sustabdymą, o jeigu pažeidimas nepašalintas ir Taisyklių 29 punkte nustatytas 3 mėnesių terminas dar nėra pasibaigęs, – nurodo papildomą pažeidimo pašalinimo terminą, bet ne ilgesnį kaip Taisyklių 29 punkte nustatytas 3 mėnesių terminas, o jeigu pažeidimas iki šio termino pabaigos nepašalinamas, – panaikina sutikimo ar licencijos galiojimą.

31. Sutikimo ar licencijos galiojimas panaikinamas Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 19 straipsnio 14 ir 15 dalyse nustatytais pagrindais.

32. Panaikinusi sutikimo ar licencijos galiojimą, licencijas išduodanti institucija per 5 kalendorines dienas nuo sprendimo panaikinti sutikimą ar licencijos galiojimą priėmimo praneša sutikimo ar licencijos turėtojui apie sutikimo ar licencijos galiojimo panaikinimą ir nurodo panaikinimo priežastis, o teritorinei policijos įstaigai, kurios teritorijoje Europos fizinis ar Europos juridinis asmuo laiko ginklus, šaudmenis, jų dalis ir ginklų priedėlius, – Europos fizinio asmens, kuriam panaikintas sutikimo ar licencijos galiojimas, vardą ir pavardę, veiklos vykdymo vietą, licencijos pavadinimą, numerį ar Europos juridinio asmens, kuriam panaikintas sutikimo ar licencijos galiojimas, pavadinimą, teisinę formą, kodą, buveinės adresą, telefono ar fakso numerius, licencijos pavadinimą ir numerį. Sutikimo ar licencijos galiojimas laikomas panaikintu, kai Europos fizinis ar Europos juridinis asmuo gauna licencijas išduodančios institucijos rašytinį pranešimą. Sutikimas ar licencija, kurių galiojimas panaikintas, turi būti grąžinti licencijas išduodančiai institucijai per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie sutikimo ar licencijos galiojimo panaikinimą gavimo.

 

VIII. RINKLIAVOS UŽ SUTIKIMUS, LICENCIJAS, LEIDIMUS LAIKYTI GINKLUS

 

33. Už sutikimų, licencijų, leidimų laikyti ginklus išdavimą ar patikslinimą (papildymą) imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliava.

34. Kaip laikomasi licencijuojamos veiklos sąlygų, prižiūri licencijas išduodanti institucija, teritorinės policijos įstaigos. Už Taisyklėse nurodytos licencijuojamos veiklos sąlygų laikymąsi yra atsakingas sutikimo ar licencijos turėtojas.

 

_________________