LIETUVOS RESPUBLIKOS

MOKĖJIMŲ ĮSTATYMO 3 IR 49 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO, ĮSTATYMO PAPILDYMO 51 STRAIPSNIU IR PRIEDO PAPILDYMO

ĮSTATYMAS

 

2013 m. gegužės 14 d. Nr. XII-303

Vilnius

 

(Žin., 1999, Nr. 97-2775; 2009, Nr. 153-6888; 2011, Nr. 52-2515, Nr. 146-6831, Nr. 163-7767)

 

1 straipsnis. 3 straipsnio 5 dalies pakeitimas

Pakeisti 3 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Šio įstatymo VI ir VII skyrių nuostatos taikomos ir įgyvendinant 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 924/2009 dėl tarptautinių mokėjimų Bendrijoje, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 2560/2001, 9, 10, 11, 12 ir 13 straipsnių ir 2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 260/2012, kuriuo nustatomi kredito pervedimų ir tiesioginio debeto operacijų eurais techniniai ir komerciniai reikalavimai ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 924/2009 (toliau – Reglamentas Nr. 260/2012), 10, 11, 12 ir 16 straipsnių nuostatas.“

 

2 straipsnis. 49 straipsnio pakeitimas

49 straipsnyje po žodžių „turi teisę kreiptis į teismą arba“ įrašyti žodžius „jeigu mokėjimo paslaugų vartotojas yra vartotojas“ ir šį straipsnį išdėstyti taip:

 

49 straipsnis. Kreipimasis į ginčus nagrinėjančias institucijas

Mokėjimo paslaugų vartotojas, manydamas, kad mokėjimo paslaugų teikėjas pažeidė jo teises ar įstatymų saugomus interesus, turi teisę kreiptis į teismą arba, jeigu mokėjimo paslaugų vartotojas yra vartotojas, į išankstinio ginčų sprendimo ne teisme instituciją – Lietuvos banką – Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo nustatyta tvarka.“

 

3 straipsnis. Įstatymo papildymas 51 straipsniu

Papildyti Įstatymą 51 straipsniu:

 

51 straipsnis. Lietuvos banko teisė spręsti dėl Reglamento Nr. 260/2012 netaikymo

Lietuvos bankas turi teisę spręsti dėl Reglamento Nr. 260/2012 6 straipsnio 1 ir 2 dalyse išdėstytų reikalavimų, atsižvelgdamas į Reglamento Nr. 260/2012 16 straipsnio 3, 4 ir 5 dalių sąlygas, netaikymo iki 2016 m. vasario 1 d.“

 

4 straipsnis. Įstatymo priedo papildymas 3 punktu

Papildyti Įstatymo priedą 3 punktu:

3. 2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 260/2012, kuriuo nustatomi kredito pervedimų ir tiesioginio debeto operacijų eurais techniniai ir komerciniai reikalavimai ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 924/2009 (OL 2012 L 94, p. 22).“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ