LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2006 M. BALANDŽIO 5 D. ĮSAKYMO NR. A1-94 „DĖL ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO IR SENYVO AMŽIAUS ASMENS BEI SUAUGUSIO ASMENS SU NEGALIA SOCIALINĖS GLOBOS POREIKIO NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2007 m. kovo 13 d. Nr. A1-67

Vilnius

 

Pakeičiu Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašą, patvirtintą socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 43-1571, Nr. 113-4310), ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ                           VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir

darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d.

įsakymu Nr. A1-94

(2007 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. A1-67

redakcija)

 

ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas (toliau vadinama – aprašas) nustato asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį nustatančius subjektus, asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo kriterijus ir procedūrą, asmens socialinės globos poreikio vertinimo, socialinių paslaugų skyrimo, sustabdymo ir nutraukimo bei asmens siuntimo į socialinės globos namus (toliau vadinama – Globos namai) tvarką, asmens (šeimos) teises ir pareigas, informacijos apie asmenis, gaunančius socialines paslaugas, saugojimą ir skundų nagrinėjimo tvarką.

2. Šis aprašas taikomas nustatant individualų socialinių paslaugų poreikį, priimant sprendimą dėl socialinių paslaugų skyrimo ir siuntimo į Globos namus, asmenims, pageidaujantiems gauti socialines paslaugas, kurias finansuoja savivaldybė iš savo biudžeto lėšų ar iš valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams. Socialinių paslaugų, kurios teikiamos papildomai asmens (šeimos) pageidavimu, poreikis nevertinamas.

3. Nustatant asmens, gyvenančio kartu su šeima, socialinių paslaugų poreikį, kartu nustatomas ir šeimos socialinių paslaugų poreikis.

4. Šiame apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme (Žin., 2006, Nr. 17-589) ir Socialinių paslaugų kataloge, patvirtintame socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 (Žin., 2006, Nr. 43-1570), apibrėžtas sąvokas.

 

II. ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKĮ NUSTATANTYS SUBJEKTAI

 

5. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį nustato socialiniai darbuotojai, paskirti savivaldybės institucijos nustatyta tvarka.

6. Tais atvejais, kai asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikiui nustatyti reikalingos kitų sričių specialistų išvados, savivaldybės institucijos nustatyta tvarka gali būti sudaroma specialistų komisija.

7. Paskiriant socialinius darbuotojus, nustatančius asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, atsižvelgiama į jų specializaciją darbui su atskiromis asmenų socialinėmis grupėmis, kompetenciją ir gebėjimus, reikalingus vertinimui atlikti.

8. Savivaldybės institucijos nustatyta tvarka paskirtų socialinių darbuotojų darbo vietos pagal galimybes įrengiamos kuo arčiau bendruomenės infrastruktūros centrų (seniūnijoje, socialinių paslaugų centre ir pan.).

9. Asmens, rengiamo paleisti iš laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietos ar socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigos, psichiatrijos ligoninės ar kito tipo stacionarios sveikatos priežiūros įstaigos ir pageidaujančio gauti socialines paslaugas, socialinių paslaugų poreikį nustato šios įstaigos socialiniai darbuotojai, bendradarbiaudami su savivaldybe, kurios teritorijoje asmuo gyveno prieš patekdamas į laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietą ar socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigą, psichiatrijos ligoninę ar kito tipo stacionarią sveikatos priežiūros įstaigą arba kurios teritorijoje gyvena asmens šeima.

10. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį socialinių paslaugų teikimo laikotarpiu, pasikeitus aplinkybėms ar asmens sveikatos būklei, ir ne rečiau kaip kartą per metus nustato socialinių paslaugų įstaigų socialiniai darbuotojai.

 

III. ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO KRITERIJAI

 

11. Asmens socialinių paslaugų poreikis nustatomas individualiai pagal asmens nesavarankiškumą bei galimybes savarankiškumą ugdyti ar kompensuoti asmens interesus ir poreikius atitinkančiomis socialinėmis paslaugomis.

12. Šeimos socialinių paslaugų poreikis nustatomas kompleksiškai vertinant šeimos narių gebėjimus, galimybes ir motyvaciją spręsti savo šeimos socialines problemas, palaikyti ryšius su visuomene bei galimybes tai ugdyti ar kompensuoti šeimos interesus ir poreikius atitinkančiomis bendrosiomis socialinėmis paslaugomis ar socialine priežiūra.

13. Asmens socialinių paslaugų poreikis nustatomas atsižvelgiant ir į asmens poreikių rūšį bei asmens priskyrimą socialinei grupei.

14. Išskiriamos šios asmens socialinių paslaugų poreikių rūšys:

14.1. asmens poreikiai, kurie gali būti tenkinami bendrosiomis socialinėmis paslaugomis ar socialine priežiūra;

14.2. asmens poreikiai, kurie gali būti tenkinami socialine globa.

15. Asmenų socialinės grupės:

15.1. likę be tėvų globos vaikai ir jų šeimos;

15.2. socialinės rizikos vaikai ir jų šeimos;

15.3. vaikai su negalia ir jų šeimos;

15.4. senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;

15.5. suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;

15.6. socialinės rizikos suaugę asmenys ir jų šeimos;

15.7. socialinės rizikos šeimos;

15.8. kiti asmenys.

16. Vaiko socialinių paslaugų poreikio nustatymas derinamas su ugdymo ir vystymosi poreikiais, atsižvelgiant į įvairių sričių specialistų (vaiko teisių apsaugos tarnybų, švietimo įstaigų, pedagoginės–psichologinės pagalbos tarnybų, sveikatos priežiūros įstaigų ir kitų įstaigų specialistų, kurių rekomendacijos turi įtakos nustatant vaiko socialinių paslaugų poreikį) išvadas.

17. Visais atvejais, nustatant vaiko, kuriam nustatyta laikina globa (rūpyba), ar socialinės rizikos vaiko socialinių paslaugų poreikį, nustatomas ir jo šeimos socialinių paslaugų poreikis.

18. Vaiko, likusio be tėvų globos, socialinių paslaugų poreikis nustatomas derinant su vaiko laikinosios ar nuolatinės globos (rūpybos) organizavimu, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais vaiko globos ir laikinosios globos organizavimą.

19. Vaikų su negalia ir suaugusių asmenų su negalia socialinių paslaugų poreikio nustatymas derinamas su specialiųjų poreikių nustatymu, vadovaujantis Specialiųjų poreikių nustatymo ir jų tenkinimo sąlygomis bei taisyklėmis, patvirtintomis socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. A1-88 (Žin., 2006, Nr. 37-1323).

20. Socialinės rizikos šeimos socialinių paslaugų poreikis nustatomas atsižvelgiant į šeimos narių socialinius įgūdžius ir motyvaciją kurti saugią, sveiką ir darnią aplinką savo namuose, šeimoje, palaikyti socialinius ryšius su visuomene ir užtikrinti šeimoje augančių vaikų visapusišką vystymąsi ir ugdymą, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais darbo su socialinės rizikos šeimomis bei vaiko laikinosios ir nuolatinės globos (rūpybos) organizavimą. Teikiant socialines paslaugas socialinės rizikos šeimai, turi būti užtikrinamas ir socialinių paslaugų teikimas vaikams.

21. Pagal galimybes savivaldybė turi organizuoti socialinių paslaugų poreikio nustatymą kiek galima arčiau asmens (šeimos) gyvenamosios vietos (seniūnijoje, socialinių paslaugų centre ir pan.).

 

IV. ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO PROCEDŪRA

 

22. Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas dėl socialinių paslaugų gavimo kreipiasi į asmens (šeimos) gyvenamosios vietos savivaldybę, užpildydamas Prašymą–paraišką socialinėms paslaugoms gauti – SP-8 formą, patvirtintą socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 (Žin., 2005, Nr. 81- 2986; 2006, Nr. 79-3126) (toliau vadinama – prašymas), bei pateikia šiuos dokumentus:

22.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams);

22.2. pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad jis yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai Lietuvos Respublikos piliečio pase ar leidime nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje nėra atitinkamo įrašo apie gyvenamąją vietą arba nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose).

23. Tuo atveju, jei asmuo (šeima) patiria fizinį ar psichologinį smurtą arba kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui, dėl bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros skyrimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas gali kreiptis ir į kitą, ne asmens (šeimos) gyvenamosios vietos, savivaldybę.

24. Asmens (vieno iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjo, rūpintojo prašymas dėl bendrųjų socialinių paslaugų gavimo nėra būtinas.

25. Asmuo, rengiamas paleisti iš laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietos ar socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigos, psichiatrijos ligoninės ar kito tipo stacionarios sveikatos priežiūros įstaigos, dėl socialinės priežiūros ar socialinės globos gavimo kreipiasi į minėtų įstaigų socialinius darbuotojus, kurie asmens prašymą ne vėliau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki asmens paleidimo iš šių įstaigų pateikia savivaldybei, kurios teritorijoje asmuo gyveno prieš patekdamas į laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietą ar socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigą, psichiatrijos ligoninę ar kito tipo stacionarią sveikatos priežiūros įstaigą arba kurios teritorijoje gyvena asmens šeima.

26. Veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės socialinio saugumo interesais, prašymą gali pateikti bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas negali to padaryti pats.

27. Socialiniai darbuotojai ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos privalo nustatyti asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį (išskyrus atvejus, kai nustatomas socialinės globos poreikis).

28. Jei asmuo (šeima) pageidauja gauti bendrąsias socialines paslaugas, socialinių paslaugų poreikio nustatyti nebūtina.

29. Socialiniai darbuotojai nustato asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, užpildydami Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą (1 priedas).

30. Jei, nustačius asmens socialinių paslaugų poreikį, padaroma išvada, kad bendrųjų socialinių paslaugų ar socialinės priežiūros asmeniui nepakanka, atliekamas asmens socialinės globos poreikio nustatymas.

31. Asmens socialinės globos poreikis nustatomas vadovaujantis Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodika, patvirtinta socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94 (Žin., 2006, Nr. 43-1571), Socialinės rizikos vaiko ir likusio be tėvų globos vaiko socialinės globos poreikio nustatymo metodika, patvirtinta socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-179 (Žin., 2006, Nr. 73-2795), bei Socialinės globos poreikio vaikui su negalia nustatymo metodika, patvirtinta socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. A1-255 (Žin., 2006, Nr. 97-3793).

32. Asmens socialinės globos poreikis turi būti nustatytas per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Esant reikalui, savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu šis terminas gali būti pratęsiamas.

33. Socialiniai darbuotojai, nustatę asmens (šeimos), besikreipiančio į savivaldybę, socialinių paslaugų poreikį, pateikia išvadas asmeniui, priimančiam sprendimą dėl socialinių paslaugų skyrimo savivaldybės institucijos nustatyta tvarka.

34. Sveikatos priežiūros, švietimo ir ugdymo įstaigų, policijos ir kitų institucijų darbuotojai bei kiti asmenys privalo socialiniams darbuotojams teikti išvadas, būtinas asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikiui nustatyti.

35. Jei socialiniams darbuotojams, atliekantiems vertinimą, reikalinga papildoma informacija, susijusi su asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymu, jie gali pareikalauti iš asmens papildomų dokumentų, reikalingų poreikiui nustatyti.

36. Valstybės ir savivaldybių įmonės, įstaigos ir organizacijos savivaldybių prašymu turi nemokamai teikti joms informaciją, susijusią su asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymu.

37. Esant poreikiui, savivaldybė gali pareikalauti dokumentų, susijusių su asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymu, ir iš kitų institucijų bei įstaigų.

38. Išskirtiniais atvejais, kai asmuo (šeima) patiria fizinį ar psichologinį smurtą ar kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui, savivaldybė gali priimti sprendimą dėl socialinių paslaugų skyrimo, nenustačiusi socialinių paslaugų poreikio. Tokiu atveju socialinių paslaugų poreikis turi būti nustatytas suteikus (arba jau teikiant) socialines paslaugas.

39. Socialinių paslaugų įstaigos socialiniai darbuotojai, nustatę asmens, gaunančio socialines paslaugas, socialinių paslaugų poreikį, išvadas pateikia socialinių paslaugų įstaigos vadovui.

 

V. ASMENS SOCIALINĖS GLOBOS POREIKIO VERTINIMAS

 

40. Asmens socialinės globos poreikis nustatomas pagal asmens socialinio ir fizinio savarankiškumo vertinimo kriterijus.

41. Asmens savarankiškumas vertinamas pagal:

41.1. Asmens socialinį savarankiškumą. Vertinant asmens socialinį savarankiškumą, apibūdinamos asmens gyvenimo sąlygos, asmens užimtumas, nustatomas asmens sugebėjimas palaikyti socialinius ryšius (su šeima, mokykla, draugais, kaimynais, bendruomene ir kt.), įvertinama asmens motyvacija ir pateikiami socialinių darbuotojų pastebėjimai, apibūdinantys asmens gebėjimus savarankiškai gyventi savo namuose.

41.2. Asmens fizinį savarankiškumą. Vertinant asmens fizinį savarankiškumą, atsižvelgiama į jo sveikatos būklę, negalią, organizmo funkcijų sutrikimus, pagalbos reikalingumą, sugebėjimus savarankiškai atlikti būtiniausius buities darbus ir tenkinti būtinuosius poreikius, įvertinamas pagalbos kasdienėje veikloje poreikis.

42. Įvertinus asmens socialinį bei fizinį savarankiškumą, nustatomi šie asmens nesavarankiškumo lygiai:

42.1. iš dalies nesavarankiškas;

42.2. visiškai nesavarankiškas.

43. Nustatant asmens, gyvenančio kartu su šeima, socialinės globos poreikį, atsižvelgiama į artimųjų gebėjimus bei motyvaciją pasirūpinti vienas kitu.

44. Nustatę asmens socialinės globos poreikį ir įvertinę, kad asmuo yra savarankiškas ir socialinė globa jam nebūtina, socialiniai darbuotojai teikia išvadą dėl bendrųjų socialinių paslaugų ar socialinės priežiūros teikimo asmeniui.

 

VI. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ASMENIUI (ŠEIMAI) SKYRIMAS, SUSTABDYMAS IR NUTRAUKIMAS

 

45. Sprendimas dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo, sustabdymo ir nutraukimo priimamas socialinio darbuotojo, nustačiusio asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, teikimu savivaldybės institucijos nustatyta tvarka.

46. Sprendimas dėl socialinių paslaugų skyrimo, sustabdymo ir nutraukimo asmeniui, rengiamam paleisti ar grįžusiam iš laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietos ar socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigos, psichiatrijos ligoninės ar kito tipo stacionarios sveikatos priežiūros įstaigos, priimamas savivaldybės, kurios teritorijoje jis gyveno prieš patekdamas į laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietą ar socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigą, psichiatrijos ligoninę, kito tipo stacionarią sveikatos priežiūros įstaigą arba kurioje gyvena jo šeima, institucijos nustatyta tvarka.

47. Sprendimas dėl socialinės priežiūros asmeniui (šeimai) skyrimo priimamas per 3 darbo dienas nuo socialinių darbuotojų asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo išvadų pateikimo savivaldybei dienos.

48. Sprendimas dėl socialinės globos asmeniui skyrimo, sustabdymo ir nutraukimo priimamas per 30 kalendorinių dienų nuo socialinių darbuotojų asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo išvadų pateikimo savivaldybei dienos.

49. Paaiškėjus, kad asmuo, besikreipiantis dėl socialinių paslaugų (vienas iš suaugusių šeimos narių, jo globėjas, rūpintojas), sąmoningai pateikė neteisingą informaciją socialinių paslaugų poreikiui nustatyti arba dirbtinai pablogino sąlygas, norėdamas gauti socialines paslaugas, socialinių paslaugų teikimas gali būti sustabdytas arba nutrauktas.

50. Priėmus sprendimą dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo, užpildoma Sprendimo dėl socialinių paslaugų ir specialiosios pagalbos priemonių asmeniui skyrimo SP-9 forma, patvirtinta socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 (Žin., 2005, Nr. 81-2986).

51. Jei asmeniui, gaunančiam socialines paslaugas socialinių paslaugų įstaigoje, reikia keisti paslaugų rūšį, šios įstaigos vadovas dėl socialinių paslaugų nutraukimo ir kitų socialinių paslaugų skyrimo kreipiasi į savivaldybę, kuri priėmė sprendimą dėl socialinių paslaugų asmeniui skyrimo.

52. Sprendimo dėl socialinių paslaugų ir specialiosios pagalbos priemonių asmeniui skyrimo kopija per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos įteikiama (išsiunčiama) asmeniui. Sprendimo originalas įsegamas į asmens bylą.

53. Priėmus sprendimą skirti asmeniui ilgalaikę, o vaikui, kuriam nustatyta laikinoji globa, ar socialinės rizikos vaikui – trumpalaikę socialinę globą Globos namuose, kurių steigėjas ar dalininkas yra apskrities viršininkas (toliau vadinama – apskrities Globos namai), savivaldybė ne vėliau kaip per 3 darbo dienas išsiunčia šio sprendimo kopiją apskrities viršininko administracijai.

 

VII. ASMENS SIUNTIMAS Į GLOBOS NAMUS

 

54. Asmuo siunčiamas į Globos namus ilgalaikei, o vaikas, kuriam nustatyta laikinoji globa, ar socialinės rizikos vaikas – ir trumpalaikei socialinei globai, vadovaujantis savivaldybės institucijos nustatyta tvarka priimtu sprendimu dėl socialinės globos asmeniui skyrimo Globos namuose.

55. Globos namai, į kuriuos siunčiamas asmuo, yra parenkami pagal galimybes atsižvelgiant į asmens (globėjo, rūpintojo) pageidavimą. Apgyvendinant asmenis specializuotuose Globos namuose, pirmenybė teikiama tikslinių grupių, kurioms šie Globos namai yra skirti, asmenims.

56. Likęs be tėvų globos vaikas, išlaikomas valstybės biudžeto lėšomis, iš vienų apskrities Globos namų ar valstybinių švietimo įstaigų (bendrojo lavinimo internatinių, specialiųjų internatinių, sanatorinių internatinių mokyklų, specialiojo ugdymo centrų), vykdančių vaiko globą (rūpybą), į kitus apskrities Globos namus perkeliamas vadovaujantis apskrities viršininko administracijos siuntimu į Globos namus, kuriuose vaikas toliau išlaikomas iš valstybės biudžeto lėšų. Šiuo atveju sprendimas dėl socialinės globos skyrimo nepriimamas.

57. Prieš apgyvendinant asmenį Globos namuose, yra išrašomas asmens siuntimas į Globos namus (toliau vadinama – siuntimas). Siuntimą išrašo savivaldybė, priėmusi sprendimą dėl socialinės globos skyrimo, o kai priimtas sprendimas dėl socialinės globos apskrities Globos namuose, – apskrities viršininko administracija.

58. Siuntimas per 3 darbo dienas nuo jo išrašymo dienos pateikiamas (išsiunčiamas) asmeniui (globėjui, rūpintojui). Siuntimo kopija pateikiama Globos namams, į kuriuos asmuo siunčiamas. Apskrities viršininko administracijos siuntimo kopija pateikiama savivaldybei, priėmusiai sprendimą dėl socialinės globos asmeniui skyrimo.

59. Išrašytas siuntimas galioja 30 kalendorinių dienų nuo jo įteikimo asmeniui (globėjui, rūpintojui) dienos. Institucija, išrašiusi siuntimą, gali galiojimo terminą pratęsti, jeigu asmuo (globėjas, rūpintojas) raštu pateikia neginčijamas objektyvias priežastis, dėl kurių jis per nurodytą laiką negali apsigyventi Globos namuose.

60. Jeigu asmuo neapsigyvena Globos namuose per siuntimo galiojimo terminą, sprendimas skirti socialinę globą pripažįstamas netekusiu galios.

61. Savivaldybės surenka asmens bylos dokumentus (2 priedas) ir parengia asmens bylą. Ši byla reikalinga asmenį apgyvendinant Globos namuose.

62. Jei Globos namuose yra laisvų vietų ar Globos namuose apgyvendinamas likęs be tėvų globos vaikas, socialinės rizikos vaikas, siuntimas išrašomas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl socialinės globos skyrimo priėmimo dienos, o kai siuntimą išrašo apskrities viršininkas, – ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl socialinės globos skyrimo gavimo dienos.

63. Jei Globos namuose nėra laisvų vietų, asmuo yra įrašomas į savivaldybės eilę ilgalaikei socialinei globai gauti, o tais atvejais, kai asmeniui skirta ilgalaikė socialinė globa apskrities Globos namuose, – į apskrities asmenų eilę ilgalaikei socialinei globai gauti.

64. Asmenų eilė ilgalaikei socialinei globai gauti sudaroma pagal sprendimų dėl socialinės globos skyrimo priėmimo datą. Tais atvejais, kai sprendimai dėl socialinės globos skyrimo priimami ta pačia data keliems asmenims, atsižvelgiama ir į jų Prašymo–paraiškos socialinėms paslaugoms gauti pateikimo datą.

65. Savivaldybės institucijos nustatytais atvejais savivaldybė gali apgyvendinti asmenį Globos namuose be eilės – skubos tvarka, išskyrus atvejus, kai asmuo apgyvendinamas apskrities Globos namuose.

66. Apskrities asmenų eilė ilgalaikei socialinei globai gauti sudaroma pagal savivaldybių pateiktų sprendimų dėl ilgalaikės socialinės globos skyrimo apskrities Globos namuose priėmimo datą. Savivaldybės negali viršyti turimų vietų kvotų apskrities Globos namuose, kurių paskirstymas derinamas tarp apskrities viršininko ir savivaldybės administracijos, vadovaujantis Socialinių paslaugų planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1132 (Žin., 2006, Nr. 124-4705).

67. Vienas asmuo gali būti įrašytas tik į vieną eilę ilgalaikei socialinei globai gauti.

68. Apskrities viršininkas turi teisę neišduoti siuntimo į apskrities Globos namus tais atvejais, kai savivaldybės sprendimas dėl socialinės globos skyrimo apskrities Globos namuose prieštarauja socialinių paslaugų skyrimą ir teikimą reglamentuojantiems teisės aktams. Apskrities viršininkas apie tai turi informuoti savivaldybę bei Socialinių paslaugų priežiūros departamentą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – Socialinių paslaugų priežiūros departamentas).

 

VIII. ASMENS (ŠEIMOS) TEISĖS IR PAREIGOS

 

69. Asmuo (šeima) turi teisę į informacijos ir dokumentų apie asmenį (šeimą) konfidencialumą.

70. Asmuo, jo globėjas, rūpintojas privalo teikti socialiniams darbuotojams informaciją, susijusią su asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimu. Asmuo (šeima) atsako už pateikiamų vertinti duomenų tikrumą bei informacijos teisingumą.

 

IX. INFORMACIJOS APIE ASMENĮ (ŠEIMĄ), GAUNANTĮ SOCIALINES PASLAUGAS, SAUGOJIMAS

 

71. Informacijai kaupti savivaldybėse užvedama asmens (šeimos) registracijos kortelė. Kortelėje įrašomos socialinių paslaugų poreikio vertinimo išvados ir informacija apie socialinių paslaugų skyrimą. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų registracijos kortelės formą ir galiojimo terminą nustato savivaldybės institucija.

72. Registracijos kortelės duomenys turi būti atnaujinami atsižvelgiant į duomenų pasikeitimus. Asmeniui (šeimai) pakartotinai kreipiantis dėl socialinių paslaugų, registracijos kortelė turi būti papildoma.

73. Asmeniui (šeimai) pakeitus gyvenamąją vietą, registracijos kortelės bei dokumentų kopijos persiunčiamos naujos gyvenamosios vietos savivaldybei.

74. Socialinių paslaugų įstaigoje informacija apie asmenį (šeimą), gaunantį socialines paslaugas, kaupiama ir saugoma asmens byloje.

 

X. SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

 

75. Savivaldybės institucijos nustatyta tvarka paskirtų socialinių darbuotojų asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo išvadas, sprendimą dėl socialinių paslaugų asmeniui skyrimo, įrašymą į savivaldybės asmenų eilę ilgalaikei socialinei globai gauti, siuntimą į Globos namus asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas, kiti suinteresuoti asmenys gali apskųsti savivaldybės administracijos direktoriui. Šiais atvejais savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu turi būti sudaryta komisija, kuri pakartotinai nustatytų asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį.

76. Socialinis darbuotojas, kaltas dėl netinkamo asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo, gali būti traukiamas drausminėn atsakomybėn teisės aktų nustatyta tvarka.

77. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų, finansuojamų iš valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, socialinių paslaugų poreikio nustatymo ar asmens (šeimos) finansinių galimybių mokėti už jas vertinimo išvadas, sprendimus dėl šių paslaugų skyrimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas, kiti suinteresuoti asmenys gali apskųsti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui.

78. Nustatęs pažeidimus dėl asmens socialinių paslaugų, finansuojamų iš valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, poreikio nustatymo ar jų skyrimo, teikimo, asmens (šeimos) finansinių galimybių mokėti už šias paslaugas vertinimo, Socialinių paslaugų priežiūros departamentas turi kreiptis į savivaldybės administracijos direktorių ir pareikalauti pašalinti trūkumus.

79. Ginčai dėl savivaldybės institucijos, apskrities viršininko ar Socialinių paslaugų priežiūros departamento priimtų sprendimų (neveikimo) nagrinėjami Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

_________________


 

Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio

nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Asmens (šeimos) socialinių paslaugų vertinimo forma)

 

__________________________________________________________________

(įstaigos, nustatančios socialinių paslaugų poreikį, pavadinimas)

 

ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO VERTINIMAS

_____________ Nr. _______

(data)

 

I. BENDRIEJI DUOMENYS APIE ASMENĮ (ŠEIMĄ)

 

1. Asmuo, kuriam reikia socialinių paslaugų (šeimai atstovaujantis vienas iš suaugusių šeimos narių)

Vardas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmens kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyvenamosios vietos adresas

 

Telefono Nr.

 

Pateiktas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas:

£ Lietuvos Respublikos piliečio pasas

£ Lietuvos Respublikos pasas

£ Asmens tapatybės kortelė

£ Leidimas laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams)

£ Gimimo liudijimas

 

2. Kiti duomenys apie šeimos sudėtį, šeimos narių veiklos pobūdį ir jų socialinę padėtį pateikiami užpildant SP-1, SP-2, SP-8 formas.

 

II. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIS

 

3. Asmens (šeimos) per paskutinius 12 mėnesių gautos ar gaunamos socialinės paslaugos (nurodyti gautų paslaugų pavadinimą, jų teikimo pradžią, trukmę)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

4. Asmens (šeimos) socialinis savarankiškumas (įgūdžiai, gebėjimai, bendravimas)1 (pažymėti reikiamą langelį x)

 

Eil. Nr.

Ar asmuo (šeima):

Taip

Iš dalies

Ne

4.1.

geba tvarkytis buityje

 

 

 

4.2.

pozityviai bendrauja šeimoje, su kaimynais, bendruomenėje

 

 

 

4.3.

geba atlikti asmeniniame ir visuomeniniame gyvenime reikalingas funkcijas

 

 

 

4.4.

tinkamai rūpinasi nepilnamečiais šeimos nariais

 

 

 

4.5.

turi problemų dėl gyvenamojo būsto

 

 

 

4.6.

turi problemų dėl smurto ar prievartos šeimoje

 

 

 

4.7.

turi kitų socialinių problemų

 

 

 

 

5. Ar šeimos nariai rūpinasi vienas kitu?

£ Taip                       £ Ne

6. Asmens (šeimos) motyvacija spręsti savo problemas

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

7. Kokios socialinės pagalbos prašo asmuo ar kartu gyvenanti šeima (vienas iš suaugusių šeimos narių) arba ją siūlo teikti kiti suinteresuoti asmenys

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

III. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS

 

8. Motyvuotos išvados apie asmens (šeimos) socialinę riziką, galimybes gyventi savarankiškai, palaikyti ryšius su visuomene

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

9. Informacija apie kitų specialistų (įstaigų, organizacijų) pateiktas išvadas

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

10. Rekomenduojama:

£ 10.1. Teikti socialines paslaugas asmeniui (šeimai) (pažymėti reikiamą langelį x)

 

Eil. Nr.

Socialinių paslaugų pavadinimas

Asmeniui

Šeimai2

Rekomenduojamas socialinių paslaugų teikėjas

1.

Bendrąsias

 

 

 

2.

Socialinės priežiūros

 

 

 

2.1.

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo

 

 

 

2.2.

Laikino apnakvindinimo

 

 

 

2.3.

Pagalbos į namus

 

 

 

2.4.

Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose

 

 

 

2.5.

Pagalbos pinigais

 

 

 

3.

Kitas socialines paslaugas (įrašykite)

 

 

 

 

£ 10.2. Socialinių paslaugų neteikti (nurodyti priežastis)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

£ 10.3. Atlikti socialinės globos poreikio vertinimą (nurodyti motyvą)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

11. Kita informacija (pastabos, pastebėjimai)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Socialinių paslaugų gavėjui, teikiant asmeniui (šeimai) socialines paslaugas, atstovaujančio asmens ryšys su asmeniu (šeima)___________________________________________________________________

Vardas ir pavardė____________________________________________________________

Gyvenamosios vietos adresas, tel. Nr. ____________________________________________

 

Socialinis darbuotojas                       __________________                   _____________________

(parašas)                                                            (vardas ir pavardė)

 

___________________________

1. Pildyti eilutes, kurios tinka atitinkamos grupės asmenims.

2. Jeigu šeimos nariams skiriamos skirtingos socialinės paslaugos, prie rekomenduojamos teikti paslaugos nurodyti asmens eilės Nr. iš SP-1 formos.

_________________


 

Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio

nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

ASMENS BYLOS DOKUMENTAI

 

Eil. Nr.

Dokumento pavadinimas

Senų žmonių Globos namai

Globos namai suaugusiems žmonėms su negalia

Vaikų Globos namai

Globos namai vaikams su negalia, Globos namai vaikams ir jaunimui su negalia

1

Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė, gimimo liudijimas, leidimas laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybės narių piliečiams)

+

+

+

+

2

Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba patvirtinanti, kad asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą

+

+

+

+

3

Socialinį statusą patvirtinantis dokumentas (pensininko, bedarbio, mokinio, studento pažymėjimas ar kt.)

+

+

+

+

4

Neįgaliojo (invalido) pažymėjimas (neįgalumo nustatymo pažyma) ar specialiojo poreikio nustatymo pažymos (SP-1, SP-2 formos)

+

+

+

5

Medicinos dokumentų išrašas (F 027/a) su gydytojų konsultacinės komisijos išvadomis

+

+

+

+

6

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas ar teismo nutartis ir kiti dokumentai, pateikti dėl vaiko laikinosios ar nuolatinės globos nustatymo

+

(išskyrus socialinės rizikos vaikui)

+

(vaikui, kuriam nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa)

7

Asmens socialinės globos poreikio vertinimas (su priedais)

+

+

+

(išskyrus likusiam be tėvų globos vaikui)

+

(išskyrus likusiam be tėvų globos vaikui)

8

Savivaldybės pažyma apie asmens mokėjimo už socialinę globą dydį

+

+

+

9

Sprendimas dėl socialinės globos skyrimo (SP-9 forma)

+

+

+

+

 

__________________