Lietuvos Respublikos Vyriausybės

n u t a r i m a s

 

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. GEGUŽĖS 9 D. NUTARIMO Nr. 645 „DĖL POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ VALSTYBĖS REGISTRO ĮSTEIGIMO IR POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ VALSTYBĖS REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. spalio 23 d. Nr. 973

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 9 d. nutarimu Nr. 645 „Dėl Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro įsteigimo ir Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 48-1844; 2006, Nr. 10-358; 2009, Nr. 126-5435), ir išdėstyti juos nauja redakcija (pridedama).

2. Šis nutarimas įsigalioja 2013 m. lapkričio 1 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                    Algirdas Butkevičius

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė     Algimanta Pabedinskienė

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. gegužės 9 d. nutarimu Nr. 645

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2013 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 973

redakcija)

 

potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro nuostatai

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro (toliau – registras) paskirtį, objektus, registro valdytoją ir registro tvarkytoją, jų teises ir pareigas, registro duomenų tvarkymą, sąveiką su kitais registrais, registro duomenų saugą, registro duomenų teikimą, registro reorganizavimą ir likvidavimą.

2. Registro paskirtis – registruoti Nuostatuose nurodytus registro objektus ir tvarkyti registro duomenis.

3. Registro duomenys kaupiami vienoje registro duomenų bazėje.

4. Registro duomenų bazėje kaupiamų potencialiai pavojingų įrenginių savininkų, nurodytų Nuostatų 15.1 punkte, duomenų (tarp jų – asmens duomenų) tvarkymo tikslas – identifikuoti potencialiai pavojingo įrenginio savininką – fizinį asmenį arba juridinį asmenį, kitą organizaciją ar jų padalinį (toliau – juridiniai asmenys).

5. Registras tvarkomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu (Žin., 2011, Nr. 163-7739), Nuostatais, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais.

6. Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatyme (Žin., 1996, Nr. 46-1116; 2000, Nr. 89-2742), Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804) apibrėžtas sąvokas.

 

II. REGISTRO VALDYTOJAS IR TVARKYTOJAS, REGISTRO VALDYTOJO IR TVARKYTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

 

7. Registro valdytojas ir tvarkytojas yra Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – registro tvarkytojas).

8. Registro tvarkytojas atlieka Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme nurodytas funkcijas, turi šiame įstatyme nurodytas teises ir pareigas.

9. Registro tvarkytojas sudaro ir tvirtina registro objektų specialiųjų techninių parametrų sąrašą.

10. Registro tvarkytojas sudaro bendrą registruojamų įrenginių sąrašą, kuris atitinka valstybės institucijų, atsakingų už atskirų kategorijų įrenginių priežiūros organizavimą, patvirtintus įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigų (toliau – įgaliotos įstaigos) prižiūrimų ir valstybės registre registruojamų įrenginių (su nurodytais jų parametrais) sąrašus, ir nustato klasifikacinį įrenginių žymėjimą.

 

III. REGISTRO OBJEKTAI IR REGISTRO DUOMENYS

 

11. Registro objektas – potencialiai pavojingi įrenginiai (toliau – įrenginiai), nurodyti valstybės institucijų, atsakingų už atskirų kategorijų įrenginių priežiūros organizavimą, patvirtintuose įgaliotų įstaigų prižiūrimų ir valstybės registre registruojamų įrenginių (su nurodytais jų parametrais) sąrašuose.

12. Registro duomenys yra šie:

12.1. įrenginio identifikavimo kodas;

12.2. įrenginio grupė ir pogrupis;

12.3. įrenginio užregistravimo data (metai, mėnuo, diena);

12.4. registruojamo įrenginio pavadinimas;

12.5. įrenginio gamyklinis (serijos) numeris (jeigu nurodytas);

12.6. įrenginio įrengimo vieta;

12.7. įrenginio savininko (kaip nurodyta Nuostatų 15.1 punkte) duomenys: juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė arba fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas (gimimo data, jeigu nėra asmens kodo) ir gyvenamoji vieta;

12.8. kontaktinis asmuo (vardas ir pavardė, pareigos, telefono, fakso numeriai, el. pašto adresas);

12.9. įrenginio gamintojo (jo įgalioto arba kito laiduojančio įrenginio atitiktį atstovo) pavadinimas, buveinės adresas (jeigu nurodytas);

12.10. įrenginio pagaminimo metai;

12.11. įrenginio gamintojo nurodyta įrenginio naudojimo trukmė (jeigu nurodyta);

12.12. informacija apie įrenginio atitikties patvirtinimą – dokumentą išdavusi institucija, dokumento numeris, išdavimo data (metai, mėnuo, diena);

12.13. įrenginio specialieji techniniai parametrai;

12.14. pasirinktos įgaliotos įstaigos pavadinimas ir kodas, įrenginio techninės būklės tikrinimo sutarties sudarymo data (metai, mėnuo, diena);

12.15. įrenginio techninės būklės tikrinimo duomenys, nurodyti Nuostatų 29 punkte;

12.16. įrenginio išregistravimo data (metai, mėnuo, diena);

12.17. įrenginio laikinojo registravimo galiojimo terminas, jeigu savininkas numatęs įrenginį naudoti trumpiau nei 12 mėnesių (metai, mėnuo, diena);

12.18. duomenų įrašymo ir keitimo datos;

12.19. informacija apie įrenginio prastovą (numatomą nepertraukiamą laikotarpį, per kurį įrenginys nenaudojamas ir netikrinama jo techninė būklė); nurodoma prastovos pradžia ir pabaiga (metai, mėnuo, diena).

13. Įrenginio identifikavimo kodas yra unikalus, sudaromas iš trijų dalių, nurodančių bendruosius duomenis, ir automatiškai suteikiamas užregistruojant įrenginį.

14. Identifikavimo kodo pavyzdys: XX-XX-XXXXX. Pirmoji kodo dalis rodo įrenginio grupę, antroji – įrenginio pogrupį, trečioji – įrenginio registracijos numerį pogrupyje.

 

IV. REGISTRO OBJEKTŲ REGISTRAVIMAS

 

15. Registro duomenų teikėjai yra:

15.1. juridiniai asmenys arba fiziniai asmenys, kuriems įrenginiai priklauso nuosavybės teise, arba įrenginių valdytojai, kurie valdo, naudoja įrenginius ir jais disponuoja turto patikėjimo teise (toliau – savininkai), arba jų įgalioti atstovai;

15.2. įgaliotos įstaigos.

16. Registro duomenų teikėjai privalo:

16.1. teikti registrui duomenis Nuostatų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

16.2. jeigu registro duomenys pasikeičia arba papildomi, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo registro duomenų pasikeitimo arba papildymo pranešti (paštu arba Nuostatų 17 punkte nustatytais būdais) apie tai registro tvarkytojui; duomenis apie įrenginių techninės būklės tikrinimo sutarties nutraukimą ir naujos sudarymą pateikia įgaliotos įstaigos raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis;

16.3. registro tvarkytojo prašymu per jo nurodytą terminą pateikti trūkstamus duomenis, ištaisyti, atnaujinti arba papildyti jau pateiktus duomenis;

16.4. registro duomenis pateikti laiku ir užtikrinti, kad jie būtų teisingi.

17. Registruodamas įrenginį, savininkas arba jo įgaliotas atstovas elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu Nuostatų 17.1–17.6 punktuose nurodyti dokumentai ir prašymas pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, arba atvykęs į Valstybinės darbo inspekcijos teritorinį skyrių privalo pateikti registro tvarkytojui:

17.1. prašymą užregistruoti įrenginį; prašyme nurodomi įrenginio savininko duomenys: juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, taip pat, jeigu savininkas numatęs įrenginį naudoti laikinai (trumpiau nei 12 mėnesių), – įrenginio laikinojo registravimo galiojimo terminas (metai, mėnuo, diena);

17.2. dokumentą, patvirtinantį nuosavybės teisę į įrenginį arba teisę valdyti, naudoti įrenginį ir juo disponuoti patikėjimo teise (grąžinama pateikėjui);

17.3. sutartį su pasirinkta įgaliota įstaiga (grąžinama pateikėjui);

17.4. įrenginio savininko asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (grąžinama pateikėjui), jeigu įrenginio savininkas yra fizinis asmuo ir pats registruoja įrenginį;

17.5. tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įgaliojimą veikti savininko vardu (grąžinama pateikėjui), jeigu įrenginį registruoja savininko įgaliotas asmuo;

17.6. įgaliotos įstaigos patvirtintą registruojamo įrenginio techninių dokumentų išrašą, kuriame nurodyti Nuostatų 12.2, 12.4, 12.5, 12.6, 12.8–12.14 punktuose išvardyti registro duomenys ir pateikta išvada dėl įrenginio tinkamumo naudoti.

18. Registro tvarkytojas dokumentų gavimo dieną patikrina, ar pateikti visi Nuostatų 17 punkte išvardyti dokumentai, įvertina juos, papildo duomenimis iš susijusių registrų ir priima sprendimą užregistruoti įrenginį arba, jeigu reikia patikslinti, ištaisyti, papildyti pateiktus ar pateikti trūkstamus duomenis ar dokumentus, sustabdo įrenginio registravimo procedūrą ir raštu prašo savininko arba jo įgalioto atstovo ištaisyti trūkumus, nustatydamas ne ilgesnį kaip 5 darbo dienų terminą. Per nustatytą terminą pateikus tinkamus dokumentus ir duomenis, priimamas sprendimas užregistruoti įrenginį. Įrenginys užregistruojamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tinkamų dokumentų ir duomenų gavimo.

19. Registro tvarkytojas atsisako užregistruoti įrenginį, jeigu per savininkas arba jo įgaliotas atstovas per Nuostatų 18 punkte nustatytą terminą nepašalina nurodytų trūkumų. Registro tvarkytojas, atsisakęs užregistruoti įrenginį, apie atsisakymo priežastis ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu (paštu arba elektroninių ryšių priemonėmis) informuoja savininką arba jo įgaliotą atstovą.

20. Įrenginys laikomas užregistruotu, kai registro tvarkytojas įrašo duomenis į registro duomenų bazę, automatiškai įrenginiui suteikdamas įrenginio identifikavimo kodą. Pažyma apie įrenginio užregistravimą, kurioje nurodomi Nuostatų 12.1–12.6, 12.7 ir 12.10 punktuose išvardyti registro duomenys, įteikiama asmeniškai savininkui arba jo įgaliotam atstovui arba savininko arba jo įgalioto atstovo pageidavimu išsiunčiama paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo įrenginio užregistravimo.

21. Pasikeitus įrenginio savininkui:

21.1. buvęs įrenginio savininkas arba jo įgaliotas atstovas ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo nuosavybės teisės arba turto patikėjimo teisės į įrenginį perleidimo raštu apie tai informuoja registro tvarkytoją, pateikdamas informaciją paštu arba Nuostatų 17 punkte nustatytais būdais;

21.2. naujasis įrenginio savininkas arba jo įgaliotas atstovas, jeigu įrenginys toliau naudojamas Lietuvos Respublikoje, ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo nuosavybės teisės arba turto patikėjimo teisės į įrenginį įgijimo raštu Nuostatų 17 punkte nustatytais būdais pateikia registro tvarkytojui pranešimą apie savininko pasikeitimą ir Nuostatų 17.2–17.6 punktuose nurodytus dokumentus;

21.3. registro tvarkytojas patikrina pateiktus (Nuostatų 21.2 punkte nurodytus) dokumentus, įrašo į registro duomenų bazę pasikeitusius duomenis ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo duomenų atnaujinimo įteikia savininkui arba jo įgaliotam atstovui asmeniškai, išsiunčia paštu arba elektroninių ryšių priemonėmis pažymą apie įrenginio užregistravimą, kurioje nurodomi nekeičiami (nurodyti Nuostatų 12.1–12.5 ir 12.10 punktuose) ir atnaujinti (nurodyti Nuostatų 12.6, 12.7 ir 12.18 punktuose) registro duomenys;

21.4. jeigu per 30 dienų po Nuostatų 21.1 punkte nurodyto pranešimo gavimo registro tvarkytojas iš naujojo įrenginio savininko arba jo įgalioto atstovo negauna Nuostatų 21.2 punkte nurodyto pranešimo ir dokumentų, jis išregistruoja įrenginį iš registro, perkeldamas jo duomenis į registro duomenų bazės archyvą.

22. Registro tvarkytojas, gavęs iš registro duomenų teikėjo pranešimą apie papildomus ar pasikeitusius registro duomenis, išskyrus nurodytus Nuostatų 21 punkte, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tokio pranešimo gavimo įrašo šiuos duomenis į registro duomenų bazę ir raštu (paštu arba elektroninių ryšių priemonėmis) apie tai informuoja įrenginio savininką arba jo įgaliotą atstovą. Registro duomenys, pakeisti atnaujintais duomenimis, saugomi (automatiškai nurodžius jų pakeitimo datas) duomenų bazėje 10 metų nuo įrašo pakeitimo momento arba iki įrenginio išregistravimo iš registro.

23. Įrenginio savininkas arba jo įgaliotas atstovas paštu arba Nuostatų 17 punkte nustatytais būdais privalo pateikti prašymą išregistruoti įrenginį iš registro, jeigu:

23.1. įrenginys išvežamas iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei 12 mėnesių laikotarpiui;

23.2. dėl techninių priežasčių įrenginys netinkamas naudoti arba nepataisomai sugadintas, arba savininkas dėl ekonominių ar kitų priežasčių nusprendžia, kad įrenginį eksploatuoti netikslinga.

24. Įrenginys, įvežtas atgal į Lietuvos Respubliką po to, kai buvo išvežtas iš Lietuvos Respublikos ilgesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui ir dėl šios priežasties įrenginio savininko arba jo įgalioto atstovo prašymu išregistruotas iš registro, užregistruojamas registre:

24.1. tokia tvarka (jeigu įrenginio savininkas nepasikeitęs):

24.1.1. įrenginio savininkas arba jo įgaliotas atstovas paštu arba Nuostatų 17 punkte nustatytais būdais pateikia Nuostatų 17.1 punkte nurodytą prašymą užregistruoti įrenginį ir įgaliotos įstaigos išvadą dėl įrenginio tinkamumo naudoti;

24.1.2. registro tvarkytojas, patikrinęs pateiktus dokumentus, perkelia įrenginio duomenis iš archyvo į registro duomenų bazę ir įrenginio savininkui arba jo įgaliotam atstovui pateikia pažymą apie įrenginio užregistravimą Nuostatų 20 punkto nustatyta tvarka;

24.2. Nuostatų 17–19 punktų nustatyta tvarka (jeigu įrenginio savininkas pasikeitęs).

25. Jeigu registro tvarkytojas nustato, kad įrenginys išvežtas iš Lietuvos Respublikos ilgiau nei prieš 12 mėnesių arba yra nepataisomai sugadintas, bet įrenginio savininkas arba jo įgaliotas atstovas prašymo išregistruoti šį įrenginį nepateikė, registro tvarkytojas šį įrenginį išregistruoja ir per 5 darbo dienas apie tai raštu (paštu arba elektroninių ryšių priemonėmis) informuoja įrenginio savininką arba jo įgaliotą atstovą. Kai toks išvežtas ir išregistruotas įrenginys įvežamas atgal į Lietuvos Respubliką, jis iš naujo užregistruojamas registre Nuostatų 17–19 punktų nustatyta tvarka.

26. Jeigu registro tvarkytojas nustato, kad įrenginio savininkas bankrutavęs ir nėra informacijos apie jo turėto įrenginio tolesnį naudojimą, buvimo vietą ar sunaikinimą, o gauti šios informacijos registro tvarkytojui prieinamomis priemonėmis nėra galimybių, registro tvarkytojas išregistruoja įrenginį iš registro, perkeldamas jo duomenis į registro duomenų bazės archyvą.

27. Įrenginys laikomas išregistruotu, kai pasibaigia įrenginio laikinojo registravimo galiojimo terminas arba savininkas ar jo įgaliotas atstovas registro tvarkytojui raštu pateikia pagrįstą prašymą įrenginį išregistruoti, o registro tvarkytojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo įrašo įrenginio išregistravimo datą į registro duomenų bazę, arba Nuostatų 21.4, 25 ir 26 punktuose nurodytais atvejais. Duomenys apie išregistruotą įrenginį perkeliami į registro duomenų bazės archyvą, kuriame saugomi 20 metų ir pasibaigus šiam laikui sunaikinami (ištrinami).

28. Išregistruotų įrenginių identifikavimo kodai negali būti suteikti kitiems registruojamiems įrenginiams.

29. Duomenis apie atliktus įrenginių techninės būklės tikrinimus įgaliotos įstaigos pateikia registro tvarkytojo nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 14 dienų po to, kai baigiamas tikrinimas. Teikiami šie duomenys:

29.1. techninės būklės tikrinimo tipas;

29.2. atlikto techninės būklės tikrinimo data;

29.3. eksperto išvada dėl įrenginio techninės būklės ir papildomos saugaus naudojimo sąlygos (jeigu nustatytos);

29.4. duomenys apie nuolatinės įrenginio techninės priežiūros organizavimą: įrašoma „savininkas“, jeigu nuolatinę įrenginio techninę priežiūrą atlieka įrenginio savininkas, arba juridinio asmens, teikiančio nuolatinės įrenginio priežiūros paslaugą, pavadinimas, teisinė forma ir nuolatinės įrenginių priežiūros licencijos arba atestato eksploatuoti energetikos įrenginius numeris ir išdavimo data;

29.5. artimiausio techninės būklės tikrinimo data;

29.6. jeigu įrenginio techninės būklės tikrinimo data keičiama, nustatyta nauja tikrinimo data (nurodomos keitimo priežastys);

29.7. eksperto, tikrinusio techninę būklę, vardas, pavardė ir identifikavimo numeris, kurį suteikia įgaliota įstaiga.

 

V. REGISTRO DUOMENŲ TAISYMAS

 

30. Registro duomenys taisomi registro tvarkytojo iniciatyva arba gavus suinteresuoto asmens (registro duomenų teikėjo, gavėjo, susijusio registro ar valstybės informacinės sistemos tvarkytojo, duomenų subjekto) prašymą ir jį pagrindžiančius dokumentus.

31. Registro tvarkytojas, nustatęs, kad pateiktuose dokumentuose nurodyti arba susijusio registro sąveikos būdu perduoti neteisingi, netikslūs, neišsamūs registro duomenys, apie tai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio fakto nustatymo privalo informuoti registro duomenų teikėjus arba susijusio registro tvarkytoją, pareikalauti pašalinti trūkumus ir pateikti patikslintus duomenis, o šie, gavę tokį pranešimą, privalo pateikti patikslintus duomenis arba motyvuotą atsisakymą juos tikslinti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

32. Jeigu nustatyta, kad į registro duomenų bazę dėl registro tvarkytojo kaltės įrašyti neteisingi, netikslūs arba neišsamūs registro duomenys, registro tvarkytojas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 24 valandas nuo šio fakto nustatymo, ištaisyti klaidą ir neatlygintinai informuoti apie tai registro duomenų gavėjus, susijusių registrų ar valstybės informacinių sistemų tvarkytojus, kuriems pateikti neteisingi, netikslūs arba neišsamūs registro duomenys, taip pat duomenų subjektą.

33. Gavęs iš susijusio registro ar valstybės informacinės sistemos informaciją apie nustatytus jam perduotų duomenų netikslumus ir aplinkybių paaiškinimus, registro tvarkytojas privalo per 3 darbo dienas pateiktą informaciją patikrinti ir jai pasitvirtinus ištaisyti netikslumus. Kai dėl netikslumų ištaisymo registro tvarkytojas turi kreiptis į registro duomenų teikėją, šis terminas gali būti pratęstas iki 5 darbo dienų. Ištaisęs registro duomenų netikslumus, registro tvarkytojas apie tai nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 24 valandas, informuoja susijusio registro ar valstybės informacinės sistemos tvarkytoją ir registro duomenų gavėjus, kuriems perduoti klaidingi, netikslūs, neišsamūs duomenys.

34. Registro duomenų teikėjai ir kiti asmenys, kurių duomenys įrašyti registre, turi teisę Nuostatų 42 punkte nustatyta tvarka susipažinti su registre tvarkomais jų ir apie juos pateiktais duomenimis ir reikalauti, kad būtų ištaisyti ar papildyti neteisingi, netikslūs, neišsamūs arba sunaikinti neteisėtai surinkti duomenys ar sustabdyti tokių registro duomenų tvarkymo veiksmai, išskyrus saugojimą.

35. Registro duomenų teikėjui ar asmeniui, kurio duomenys įrašyti registre, raštu (paštu ar Nuostatų 17 punkte nustatytais būdais) pareikalavus, kad būtų ištaisyti arba papildyti neteisingi, netikslūs, neišsamūs registro duomenys, registro tvarkytojas, įsitikinęs reikalavimo pagrįstumu, privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tokio reikalavimo ir jame nurodytus faktus patvirtinančių dokumentų gavimo jį įvykdyti ir raštu (paštu arba elektroninių ryšių priemonėmis) apie tai informuoti asmenį, kurio duomenys įrašyti registre, registro duomenų teikėją ir gavėjus, kuriems pateikti klaidingi registro duomenys.

36. Registro duomenys, pakeisti patikslintais, pataisytais duomenimis, saugomi (automatiškai nurodžius jų pakeitimo datas) duomenų bazėje 10 metų nuo įrašo pakeitimo momento arba iki įrenginio išregistravimo iš registro.

 

VI. REGISTRO SĄVEIKA SU KITAIS REGISTRAIS

 

37. Registro objektui apibūdinti naudojami Juridinių asmenų registro duomenys (pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė) ir Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenys (vardas ir pavardė, asmens kodas (gimimo data, jeigu nėra asmens kodo), gyvenamoji vieta), gaunami automatiniu būdu.

38. Sąveika su Nuostatų 37 punkte nurodytais registrais detalizuojama registro duomenų teikimo sutartyse.

 

VII. REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMAS

 

39. Registro duomenys teikiami:

39.1. registro duomenų teikėjams;

39.2. viešojo administravimo subjektams;

39.3. fiziniams ir juridiniams asmenims, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turintiems teisę gauti registro duomenis.

40. Registro duomenys, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų ir (arba) Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus duomenų teikimo apribojimo atvejus, yra vieši ir teikiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

41. Registro duomenys teikiami neatlygintinai.

42. Registro duomenys teikiami laikantis šios tvarkos:

42.1. savininkai arba jų įgalioti atstovai, paštu arba Nuostatų 17 punkte nustatytais būdais pateikę prašymą (vienkartinio duomenų teikimo atveju) registro tvarkytojui arba sudarę su registro tvarkytoju registro duomenų teikimo sutartį (daugkartinio duomenų teikimo atveju), registro duomenis apie jų vardu užregistruotus įrenginius gauna išrašo ar pažymos forma arba pagal registro duomenis parengtos, apibendrintos, susistemintos ar kitaip apdorotos informacijos forma (toliau – suvestinės); kitų registro objektų duomenis savininkai arba jų įgalioti atstovai gauna pateikę prašymą, kaip nurodyta Nuostatų 42.4 punkte;

42.2. įgaliotos įstaigos, sudariusios registro duomenų teikimo sutartį, registro duomenis apie įrenginius, su kurių savininkais sudarytos techninės būklės tikrinimo sutartys, gauna išrašo, pažymos ar suvestinės forma; kitų registro objektų duomenis įgaliotos įstaigos gauna pateikusios prašymą, kaip nurodyta Nuostatų 42.4 punkte;

42.3. viešojo administravimo subjektai, paštu arba Nuostatų 17 punkte nustatytais būdais pateikę prašymus (vienkartinio duomenų teikimo atveju) registro tvarkytojui ar sudarę su registro tvarkytoju registro duomenų teikimo sutartį (daugkartinio duomenų teikimo atveju), gauna registro duomenis suvestinės forma arba, jeigu to reikia jų kompetencijai priskirtoms funkcijoms atlikti, registro duomenis, apibūdinančius konkretų registro objektą, išrašo ar pažymos forma;

42.4. kiti fiziniai ir juridiniai asmenys, paštu arba Nuostatų 17 punkte nustatytais būdais pateikę registro tvarkytojui prašymus, gauna registro duomenis suvestinės forma arba, jeigu yra teisinis pagrindas, registro duomenis, apibūdinančius konkretų registro objektą, išrašo ar pažymos forma;

42.5. registro tvarkytojas per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo turi pateikti reikiamus registro duomenis arba įstatymų nustatytais atvejais atsisakyti teikti registro duomenis, nurodydamas atsisakymo teisinį pagrindą; duomenų gavėjas turi teisę apskųsti atsisakymą teikti registro duomenis Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

42.6. duomenų gavėjo pasirinkimu registro duomenys teikiami raštu, žodžiu ir (arba) elektroninių ryšių priemonėmis.

43. Registro tvarkytojo ir registro duomenų gavėjo registro duomenų teikimo sutartyje nustatomos registro duomenų gavėjo teisės ir atsakomybė, registro duomenų (tarp jų asmens duomenų) apimtis, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, naudojimo tikslas, teikimo būdas ir terminai, teikiamų registro duomenų forma, informavimo apie klaidų ištaisymą tvarka ir terminai, sutarties keitimo tvarka.

44. Prašyme gauti registro duomenis nurodomas registro duomenų naudojimo tikslas, teikimo būdas, apimtis, gavimo būdai, teikiamų registro duomenų forma. Jeigu prašoma konkretų registro objektą apibūdinančių duomenų (tarp jų asmens duomenų), nurodomas ir teisinis pagrindas šiuos duomenis (tarp jų asmens duomenis) teikti ir gauti.

45. Iš registro gautų registro duomenų negalima naudoti kitaip ar kitokiu tikslu, negu nurodyta juos gaunant. Duomenis teikti tretiesiems asmenims galima tik duomenų teikimo sutarčių, pasirašytų su registro tvarkytoju, nustatyta tvarka. Ši nuostata netaikoma, kai fiziniai ir juridiniai asmenys naudoja iš registro gautus duomenis apie save.

46. Registro tvarkytojo interneto svetainėje pateikiama informacija apie registro objektą ir tikslus, registro tvarkytoją, registro tvarkymą, registrui teikiamus dokumentus ir duomenis, kokiu būdu jie turi būti pateikiami registro tvarkytojui ir kokius reikalavimus turi atitikti, netikslių duomenų ištaisymo tvarką, susijusius registrus ir valstybės informacines sistemas, registro duomenų teikėjus ir gavėjus, kuriems perduodami šio registro duomenys, asmenų teises gauti registro duomenis teisės aktų nustatyta tvarka. Suvestiniai registro duomenys pateikiami metinėje Valstybinės darbo inspekcijos rengiamoje darbuotojų saugos ir sveikatos būklės ir darbo įstatymų vykdymo ataskaitoje.

47. Registro duomenys į kitas valstybes teikiami Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatyta tvarka.

 

VIII. REGISTRO DUOMENŲ SAUGA

 

48. Už registro duomenų saugą atsako registro tvarkytojas.

49. Registro tvarkytojas teisės aktų nustatyta tvarka parengia ir patvirtina registro duomenų saugos nuostatus ir kitus saugos dokumentus, kurie rengiami, derinami ir tvirtinami vadovaujantis Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 (Žin., 2013, Nr. 86-4310), Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms, patvirtintais Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71(1.12) (Žin., 2008, Nr. 135-5298), taip pat nustato ir užtikrina kitas administracines, organizacines, technines, programines ir kitokias priemones, būtinas registro duomenims apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, atskleidimo, pakeitimo ar kitokio neteisėto tvarkymo.

50. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis ir tvarkantys registro duomenis, privalo įsipareigoti saugoti duomenų paslaptį, jeigu šie duomenys neskirti skelbti viešai. Įsipareigojimas saugoti duomenų paslaptį galioja ir nutraukus su registro duomenų tvarkymu susijusią veiklą.

51. Registro tvarkytojas, registro duomenų teikėjai, kiti juridiniai ir fiziniai asmenys, pažeidę Nuostatus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

 

IX. REGISTRO FINANSAVIMAS

 

52. Registras finansuojamas Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatyta tvarka.

 

X. REGISTRO REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

53. Registras reorganizuojamas ir likviduojamas Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo, kitų įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

54. Likviduojamo registro duomenys sunaikinami arba perduodami valstybės archyvui Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) nustatyta tvarka. Jeigu registras reorganizuojamas, jo duomenys perduodami kitam valstybės registrui.

 

_________________