VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS
Į s a k y m a s

 

DĖL funkcijų, susijusių su nedarbo SOCIALINIO DRAUDIMO išmokomis, paskirstymo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams

 

2013 m. sausio 25 d. Nr. V-51

Vilnius

 

Siekdamas užtikrinti Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymo 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 20, 21, 23, 24 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei 19 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo (Žin., 2009, Nr. 77-3170; 2012, Nr. 127-6395) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 1656 „Dėl nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 153-7857) efektyvų įgyvendinimą:

1. N u s t a t a u, kad:

1.1. nedarbo socialinio draudimo išmokų apskaičiavimą, skyrimą ir mokėjimą centralizuotai vykdo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius (toliau – Fondo valdybos Utenos skyrius);

1.2. nedarbo socialinio draudimo išmokų permokas (Valstybiniam socialinio draudimo fondui padarytą žalą), kurios atsirado dėl išmokų gavėjų ar trečiųjų asmenų kaltės, kai kaltieji asmenys nesutinka žalos atlyginti savo noru ir jos negalima išieškoti iš asmeniui mokamų socialinio draudimo išmokų, teismo tvarka išieško Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai, kurių aptarnaujamoje teritorijoje yra atsakovo gyvenamoji vieta ar buveinė (pirmosios instancijos teismas, kuriam teisminga byla);

1.3. nedarbo socialinio draudimo išmokų permokas (Valstybiniam socialinio draudimo fondui padarytą žalą), kurios atsirado dėl Fondo valdybos Utenos skyriaus valstybės tarnautojų ar darbuotojų (toliau – darbuotojai) kaltės, kai kaltieji darbuotojai nesutinka žalos atlyginti savo noru ir jos negalima išskaityti iš darbuotojų darbo užmokesčio, teismo tvarka išieško Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius;

1.4. tais atvejais, kai nedarbo socialinio draudimo išmokų permoką (Valstybiniam socialinio draudimo fondui padarytą žalą) galima išieškoti tik teismine tvarka, o ieškinys turi būti teikiamas ne Lietuvos Respublikos teisme, permokos grąžinimą (žalos atlyginimą) administruoja Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius.

2. Į p a r e i g o j u:

2.1. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) Informacinės sistemos eksploatavimo ir informacijos valdymo skyrių šio įsakymo skaitmenines kopijas išsiųsti Fondo valdybos direktoriaus pavaduotojams, Fondo valdybos administracijos padaliniams, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams ir kitoms Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigoms;

2.2. Fondo valdybos Teisės skyrių šį įsakymą paskelbti leidinyje „Valstybės žinios“;

2.3. Fondo valdybos Komunikacijos ir tarptautinių ryšių skyrių paskelbti šį įsakymą Fondo valdybos interneto svetainėje ir Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų intraneto svetainėje.

 

 

Direktorius                                                                       Mindaugas Sinkevičius